WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення (автореферат) - Реферат

Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення (автореферат) - Реферат

У літературі не описані випадки гострих чи хронічних отруєнь КА у людей. Методи лікування можливих отруєнь при аварійних ситуаціях неспецифічні і спрямовані на попередження розвитку набряку легень.

Головним заходом запобігання негативного впливу КА є попередження його надходження у довкілля та дотримання безпечних норм знаходження у повітрі робочої зони та атмосфері.

КА належить до речовин із вираженими подразнюючими властивостями. Його Limac > Limir у 87 разів. При обгрунтуванні ГДК КА в повітрі робочої зони керувалися Методичними рекомендаціями "Временные методические указания по обоснованию предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (1989).

Розрахунки ГДК проводили за формулою:

lgГДК = 0,69 lg Limщурir+ 0,18 lg Limлюдинаir- 0,7 lg Zir - 0,51 (мг/м3),

де Limщурir – поріг подразнюючої дії для щурів (1,0 мг/м3),

Limлюдинаir – поріг подразнюючої дії для людини ( 24,3 мг/м3, експ.1 хв),

Zir – зона подразнюючої дії ( 87 ).

ГДК КА в повітрі робочої зони за цією формулою становить 0,22 мг/м3.

Виходячи з даних хронічного експерименту (Limch – 0,56 мг/м3), величину ГДК можна розрахувати, розділивши величину Limch на величину коефіцієнту запасу (Кзап). Враховуючи, що кумулятивні властивості КА не виражені, а також величини зон гострої і хронічної дії – Кзап становить 5.

Таким чином, ГДК КА в повітрі робочої зони становить 0,1 мг/м3, агрегатний стан – пари, II клас небезпеки, необхідна помітка "подразник шкіри і слизових оболонок".

Для обґрунтування максимальноразової ГДК (ГДК м.р.) була визначена порогова концентрація КА за показником рефлекторної дії (запах). Ці дослідження були виконані з участю 11 добровольців з дотриманням мір безпеки і належного медичного контролю на базі клініки Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя (П.Г. Жминько, 1999). Отримана пряма залежності "lg концентрація – ефект" дає нам можливість встановити поріг відчуття запаху (ЕС16) на рівні концентрації 0,01 мг/м3. Кут нахилу прямої залежності вірогідності відчуття запаху від величини концентрації КА, відтворений на пробітній сітці, становить 30 градусів. Згідно з номограмою визначення класу речовини і коефіцієнта запасу для ГДКм.р., встановлено, що кут 30о відповідає 4 класу, Кзап. – 1,5.

Для переходу від порогової концентрації, встановленої в цілодобовому експерименті, до ГДКс.д. використано Кзап Для визначення Кзап проведено розрахунок інтегрального показника небезпеки (В) (табл. 3).

Розрахунок показника небезпеки В проводили за формулою:

В = 1/V . V1Gi. Значення показника В становить 0,666. Кзап розраховано за формулою: Кзап. = 9В + 1 = 9 . 0,666 + 1 = 6,94 = 7,0.

Таблиця 3. Параметри токсикометрії КА для розрахунку показника небезпеки

Показники

Масовий коефіцієнт ( Vi )

Значення показника

Числове значення Gi

CL50

0,5

160

1

Zac

0,75

1,84

1

Zch

1,25

174

0,731

Z biol

1,25

320

0,269

Lim ch, мг/м3

1,0

0,5

0,666

Таким чином, на основі експериментальних досліджень нами обгрунтовано середньозмінну ГДК КА у повітрі робочої зони на рівні 0,1 мг/м3; ГДК м.р. в атмосферному повітрі на рівні 0,005 мг/м3, ГДК с.д. для атмосферного повітря на рівні 0,001 мг/м3, які затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України та Наказом Міністерства охорони здоров'я України.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведені нові дані щодо токсикодинаміки, в т.ч. механізмів подразнюючої та токсичної дії кротонового альдегіду – нового одоранту природного газу, – що дозволило обґрунтувати пороги токсичної дії за загальнотоксичними та лімітуючими показниками та запропонувати профілактичні заходи при його інгаляційному надходженні в організм.

 1. Параметри гострої інгаляційної токсичності кротонового альдегіду (ЛК50) становлять 295 і 160 мг/м3, для мишей і щурів відповідно (1-й клас небезпеки згідно ГОСТ 12.1.007-76).

 2. Лімітуючим показником при інгаляційному надходженні кротонового альдегіду є подразнюючий ефект. Особливістю токсичної дії кротонового альдегіду на дихальну систему в різних режимах його інгаляційного надходження в організм щурів (одноразове, субхронічне, хронічне) є порушення стану сурфактантної системи легень (зміна поверхневого натягу сурфактанта легень, гістеорезисних показників, кількості макрофагів у лаважі), функції дихальних рецепторів, зміни частоти дихання та морфологічної структури легень, що призводить до розвитку дихальної гіпоксії.

 3. Кротоновий альдегід справляє токсичну дію на лімфоцити периферичної крові (підвищує кількість лімфоцитів з атиповою структурою ядра). При дії КА не зафіксовано односпрямованих та стійких змін кількістного складу периферичної крові в умовах як гострого, так і хронічного експерименту.

 4. Кротоновий альдегід у концентрації 130 мг/м3 викликає індукцію ферменту альдегіддегідрогенази (на 71%, 3 доба, р≤0,05) та знижує вміст парамагнітної форми цитохрому Р-450 в печінці щурів (на 17%, 7 доба, р0,05). При цьому інтенсивність перекисного окислення ліпідів та процесу деметиліювання амідопірину вірогідно не змінюються.

 5. Кротоновий альдегід в умовах гострого та хронічного експерименту не викликає достовірних змін показників центральної (за поведінковими реакціями) та периферичної (за показниками швидкості поширення збудження по n. caudalis і величиною амплітуди викликаних потенціалів дії m. lateralis) нервової системи, а також гемодинаміки (ЧСС, ХОК). Не виявлено вираженої кардіо-, гепато- та нефротоксичної дії.

 6. Встановлено, що поріг гострої токсичної дії кротонового альдегіду для щурів становить 87 мг/м3 (за загальтоксичними показниками), поріг подразнюючою дії – 1 мг/м3. Поріг хронічної дії препарату при інгаляційному шляху надходження в організм (експозиція 4 години) – 0,56 мг/м3, при цілодобовій експозиції – 0,011 мг/м3 (за загальнотоксичними показниками та подразнюючою дією). ГДК в повітрі робочої зони встановлено на рівні 0,1 мг/м3, ГДК с.д. в атмосферному повітрі населених місць – 0,001 мг/м3, ГДК м.р. в атмосферному повітрі населених місць – 0,005 мг/м3.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 1. Хилькевич Т.В., Жминько П.Г., Кокшарева Н.В. Экспериментальные данные о воздействии кротонового альдегида на функцию дыхания // Современные проблемы токсикологии. – 1998. – № 1.– С.41-42. Дисертант виконав експериментальні дослідження і статистичний аналіз отриманих результатів. Підготував статтю до друку.

 2. Вековшинина С.В., Шуляк В.Г., Хилькевич Т.В., Жминько П.Г. Исследование ингаляционного воздействия кротонового альдегида на функциональное состояние организма // Современные проблемы токсикологии. – 1998. – № 2. – С.31-34. Дисертант особисто провів експериментальні дослідження та статистичну обробку даних щодо впливу КА на функціональний стан нервової, серцево-судинної та дихальної систем.

 3. Жминько П.Г., Хилькевич Т.В., Шушурина Н.А., Кокшарева Н.В. Исследование функционального состояния печени при остром и хроническом воздействии кротонового альдегида // Современные проблемы токсикологии. – 1999. – № 3. – С. 14-17. Особистий внесок дисертанта полягає у проведенні досліджень, статистичній обробці матеріалу та аналізі отриманих результатів.

 4. Жминько П.Г., Хилькевич Т.В., Шуляк В.Г., Кокшарева Н.В., Иваницкий В.А., Янкевич М.В., Лысенко Е.А., Кавецкая Л.Н., Баглей Е.А., Недопитанская Н.Н. К обоснованию ПДК кротонового альдегида в атмосферном воздухе населенных мест // Гигиена населенных мест. – 1999. – Вип. 35. – С.34-40. Дисертант особисто провів 50% експериментальних досліджень, обробку отриманих результатів. Підготував статтю до друку.

 5. Хилькевич Т.В. Токсические свойства кротонового альдегида как продукта горения полимерных материалов // Науковий Вісник УкрНДІ пожежної безпеки. – 2000. – № 1-2. – С. 38-40.

 6. Жминько П.Г., Каган Ю.С., Кокшарева Н.В., Шушурина Н.А., Шуляк В.Г., Иваницкий В.А., Янкевич М.В., Лысенко Е.А., Кавецкая Л.Н., Хилькевич Т.В. Некоторые особенности токсического действия кротонового альдегида при ингаляционном пути поступления в организм // Congresul IV al igienistilor, epidemiologilor, microbiologilor si parazitologilor din Republica Moldova. – Chisinau, 1997. – С. 184-185.

 7. Хилькевич Т.В. К вопросу о механизме токсического действия кротонового альдегида // Тезисы докладов І съезда токсикологов России. – Москва, 1998. – С. 124.

 8. Хількевич Т.В. Вплив кротонового альдегіду на стан сурфактантної системи легень при інгаляційній дії // Сборник докладов конференции молодых ученых "Современные проблемы медицины труда в Украине". – Киев, 1998. – С. 99-101.

 9. Хилькевич Т.В. Токсикологическая оценка кротонового альдегида // Тези доповідей І з'їзду токсикологів України. – Київ, 2001. – С. 34-35.

 10. Хилькевич Т.В. Современные представления о токсических свойствах одорантов природного газа // Тези доповідей науково-практичної конференції "Організація токсикологічної допомоги в Україні". – Київ, 2002. – С. 106.

 11. Хилькевич Т. Особенности патогенеза интоксикации, вызванной кротоновым альдегидом при его ингаляционном воздействии // Матеріали VI Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль, 2002. – С. 377.

 12. Hilkevich T.V. Effect of acute and chronic crotonic aldehyde ingalation on functional state of the organs of rat // Abstracts of 40st Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2002. – Budapesht (Hungary), 2002. – P. 143-144.

 13. Хількевич Т. Дослідження подразливої дії кротонового альдегіду на щурів і людину // Матеріали ІІІ Міжнародної медичної конференції студентів і молодих учених. – Дніпропетровськ, 2002. – С. 314-315.

 14. Хількевич Т.В. Токсикодинаміка кротонового альдегіду - нового одоранту природного газу // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції молодих учених "Сучасні проблеми гігієни, токсикології та аналітичної хімії". – Київ, 2003. – С.38-40.

 15. Хилькевич Т.В. Исследование маркеров повреждения печени крыс при ингаляционном воздействии кротонового альдегида // Тези доповідей 2 з'їзду токсикологів України. – Київ, 2004. – С. 49-50.


 
 

Цікаве

Загрузка...