WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення (автореферат) - Реферат

Генетико-демографічні процеси як основа відтворення населення (автореферат) - Реферат

Вивчення дії КА в концентрації 5,18 мг/м3 показало, що при збільшенні строку дослідження знижувався відгук дихальної системи за показником ХОД (через 0,5 місяця зростання становило 44%, через 4 місяці – тільки 7%).

При тривалому надходженні КА в організм щурів у максимальній концентрації також спостерігалося підвищення ПН як максимального, так і мінімального ПН (у перший місяць експерименту). Через 2 міс. з початку надходження препарату в організм виявлено підвищення ПНмін при нормалізації ПНмакс. Наприкінці дослідження відбувалася нормалізація всіх досліджуваних показників (табл.1).

Таблиця 1. Динаміка змін поверхневої активності ССЛ щурів під впливом різних концентрацій КА

Групи

Строки дослідження (місяці)

тварин

0,5

1

2

3

4

Сталагмометичне значення поверхневого натягу (ПН), 10 -3 н/м 2

Контроль

44,20,2

44,60,1

44,40,2

43,90,3

44,40,1

0,56 мг/м3

44,40,1

44,80,3

44,90,2

44,80,2

44,70,2

5,18 мг/м3

45,80,2*

45,20,1*

44,90,3

44,90,2

44,80,2

Максимальне значення поверхневого натягу (ПН макс), 10 -3 н/м 2

Контроль

45,20,2

45,10,6

45,30,2

45,10,6

45,20,3

0,56мг/м3

44,90,4

45,30,2

44,20,5

45,20,1

45,00,6

5,18мг/м3

51,30,3*

54,00,3*

460,2

42,30,2*

45,10,2

Мінімальне значення поверхневого натягу (ПН мін), 10 -3 н/м 2

Контроль

8,50,1

8,40,2

8,200,3

8,40,4

8,20,4

0,56мг/м3

8,40,3

8,40,2

8,20,2

8,20,4

8,10,1

5,18мг/м3

10,10,3*

10,80,4*

9,90,1*

8,10,2

8,30,1

Примітка: * р 0,05 відносно контролю.

В лаважі легень реєстрували значне зниження кількості альвеолярних макрофагів тільки через 2 тижні при впливі препарату в концентрації 5,18 мг/м3 (контроль – 6,00,2, дослід – 4,30,3; р0,05). У більш пізній термін (1-4 місяця) істотних змін не виявлено. Ці результати збігаються з даними, які одержані за умов гострого експерименту щодо вираженого подразнюючого ефекту КА.

Морфологічними дослідженнями доведено, що найбільш виразні структурні зміни мають місце в легенях. Характерним для КА є гемодинамічні порушення, які проявляються в печінці, легенях, нирках, селезінці, надниркових залозах і були найбільш виразними наприкінці досліду.

Зміни деяких біохімічних показників сироватки крові і печінки не були суттєвими, відмічалося лише впродовж першого місяця досліджень підвищення активності АльДГ в печінці (5,18 мг/м3; 0,5 міс., в 4 рази, р0,05) і вмісту глюкози в крові (рис. 4).

Функціональний стан нирок за дослідженими показниками не змінювався.

Функціональні порушення ЦНС проявлялися збільшенням ВА піддослідних тварин (концентрація 5,18 мг/м3). При зниженні концентрації вплив КА на ЦНС був меншим, величина ВА нормалізувалася у відновлювальний період (рис. 5). Показники ГА та ЛП вірогідно не змінювались.

Рис.4. Вміст глюкози в крові щурів при дії КА у % відносно контролю.

* р 0,05 відносно контролю.

Рис.5. Зміни поведінкової активності щурів після 4 місяців впливу КА.

* р 0,05 відносно контролю.

В кінці досліджень (4 місяці) у тварин на тлі впливу КА спостерігається слабке гальмування еритропоезу та токсична дія на лімфоцити периферичної крові (5,18 мг/м3). При дії КА в концентрації 0,56 мг/м3 вплив одоранту проявлявся в меншій мірі. Зміни гематологічних показників в умовах, що вивчалися, відбувалися тільки в місячний термін досліджень і характеризувались незначним підвищенням концентрації гемоглобіну, кількості тромбоцитів, лейкоцитозом (р 0,05), а також змінами еритроцитів у вигляді вираженого акантоцитоза.

В концентрації КА 0,14 мг/м3 значних змін усіх досліджуваних показників не виявлено.

Отримані результати дозволяють зробити висновк, що концентрація КА 5,18 мг/м3 є діючою, 0,56 мг/м3 – пороговою; 0,14 мг/м3 - підпороговою.

Токсикодинаміка КА при цілодобовому хронічному інгаляційному надходженні в організм щурів.

При дії КА в обох концентраціях (0,011 і 0,0058 мг/м3) на організм щурів протягом усього терміну дослідження (4 міс.) загибелі тварин не спостерігалося. Поведінка, зовнішній вигляд, споживання їжі і води в дослідних групах не відрізнялися від таких у тварин контрольних груп.

Вірогідні зміни показників, що досліджувалися, відмічалися тільки при застосуванні КА в концентрації 0,011 мг/м3. Найбільш характерним і суттєвим було зниження відгуку дихальної системи на навантаження парами фенолу, що вказує на пригнічення її функціональної активності та резервних можливостей. Вплив КА в цій концентрації не призводив до вірогідних змін частоти дихання (як до фенольного навантаження, так і після нього). З огляду на це, можна припустити, що КА в даній концентрації не має виразної подразнюючої дії на дихальну систему.

Показник хвилинного об'єму крові (ХОК) вірогідно зростав (на 62%, р0,05) тільки через 1 міс. досліджень. Пізніші значення цього показника не відрізнялося від показників у контрольних тварин. Підвищення рівня ХОК, імовірно, може бути обумовлено адаптаційною реакцією організму до впливу препарату.

При використанні КА в концентрації 0,011 мг/м3 показники поверхневої активності ССЛ не змінювались у всі терміни досліджень, за винятком суттєвого зменшення кількості макрофагів у трахеоальвеолярному лаважі через 0,5 міс. експерименту (контроль – 6,10,2, дослід – 5,00,1; р0,05). Цей ефект можна також розглядати як реалізацію компенсаторно-пристосувальних механізмів на дію токсичного агента.

В окремі терміни досліду виявлено вплив КА на показники морфологічного складу периферичної крові, що проявлялось у зменшенні рівня гемоглобіну (на 14% через 1 та 4 міс., р≤0,05), кількості тромбоцитів (на 35% через 1 міс., р≤0,05) і підвищення середнього вмісту гемоглобіну у одному ерітроциті (на 12% через 1 міс., р≤0,05). Через 4 міс. відзначалися анізоцитоз, гіпохромія і поліхромазія еритроцитів, що ймовірно обумовлено зниженням вмісту гемоглобіну в еритроцитах і компенсаторній активації еритропоезу. З боку білої крові змін не виявлено, за винятком моноцитопенії (на 38%, р≤0,05) через 2 міс. досліджень, що знаходилася в межах фізіологічних коливань. У відновлювальний період (1 місяць) значення показників нормалізувалися.

При хронічному впливі КА в концентрації 0,011 мг/м3 не спостерігалося достовірних змін активності трансаміназ, вмісту сечовини, глюкози, загальних ліпідів і холестерину в сироватці крові щурів. Не було виявлено нефротоксичної дії препарату, за винятком підвищення діурезу через 4 місяці дослідження (на 86%, р≤0,05).

КА не впливає на поведінкові реакції тварин у "відкритому полі" Холла в усі терміни дослідження.

Препарат в концентрації 0,011 мг/м3 викликає деструктивно-дистрофічні порушення паренхіматозних органів тварин, що виявлялися в середньо- і слабовираженої жирової дистрофії гепатоцитов печінки, деякому збільшенні кількості жовчних проток печінки без проявів холангиофіброзу (4 місяці). Виявлені також гемодинамічні порушення в легенях.

Результати досліджень дозволяють зробити висновок, що при цілодобовому інгаляційному надходженні КА до організму щурів концентрація 0,011 мг/м3 є пороговою, концентрація 0,0058 мг/м3 – підпороговою.

Обґрунтування системи профілактичних дій при роботі з КА.

У зв'язку з тим, що КА передбачається широко застосовувати як одорант природного газу і контакт з ним будуть мати широкі верстви населення, необхідно обгрунтувати шляхи запобігання шкідливої дії препарату на організм людини у разі виникнення непередбаченних екстремальних ситуацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...