WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Макаренко М.В., Хоменко С.М., Воскубенко Н.Л. Вегетативне забезпечення розумової роботи різної тривалості у дітей молодшого шкільного віку // Вісник Черкаського університету. - 2000. - Вип. 22. - С. 105-112. (Особисто дисертантом здійснено експериментальні дослідження, їх статистична обробка та аналіз).

Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Кравченко О.К., Хоменко С.М., Василенко О.М., Корольов В.В. Динаміка функції уваги та її зв'язок з індивідуально-типологічними властивостями нервових процесів у людей зрілого та похилого віку // Фізіол. журнал. - 2000. - Т. 46, №1. - С. 75-81. (Особисто дисертантом проведено підбір літературних даних, статистичну обробку та аналіз експериментальних досліджень).

Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Хоменко С.М., Воскубенко Н.Л., Василенко О.М., Корольов В.В. Вегетативне забезпечення розумової діяльності різного ступеня складності у дітей молодшого шкільного віку // Фізіол. журнал. - 2000. - Т. 46, №4. - С. 24-32. (Особисто дисертантом здійснено теоретичні розрахунки, апробація теоретичного опису експериментальних даних та узагальнення).

Хоменко С.М. Вегетативне забезпечення розумової діяльності учнів молодшого шкільного віку // Матер. наук. конф. „Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність". Київ-Черкаси. – 2001. – С. 116.

Лизогуб В.С., Харченко Д.М., Хоменко С.М., Юхименко Л.І., Петренко Ю.О., Явник О.Е. Онтогенез нейродинамічних функцій людини // Матеріали XVI з'їзду Українського фізіологічного товариства. – Фізіол. журн. НАН України. Вінниця, 2002. – Т.48, №2. – С. 123-124. (Особисто дисертантом проведено аналіз експериментальних досліджень, сформульовано висновки до роботи).

Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Хоменко С.М., Мартиненко М.Г. Зв'язок успішності навчання з нейродинамічними властивостями нервової системи та психічними функціями // Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 160-річчю кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології". Київ, 2002 - 78 с. (Особисто дисертантом проведено аналіз експериментальних досліджень, сформульовано висновки до роботи).

Хоменко С.М. Зміна психологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку за умов виконання розумової роботи різної складності // Матер. Всеукр. наук. симп. "Особливості формування та становлення психофізіологічних функцій в онтогенезі". Черкаси. - 2003. - С. 102.

АНОТАЦІЇ

Хоменко С.М. Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню ролі індивідуально-типологічних властивостей ВНД, психічних функцій та особливостей характеру вегетативного реагування (за показниками серцевого ритму) в результативності розумової діяльності по переробці зорової інформації різного ступеня складності та в успішності навчання учнів молодшого шкільного віку (9-10 років).

Виявлено зв'язок індивідуально-типологічних властивостей ВНД з результативністю розумової діяльності на навантаження різного ступеня складності та успішністю навчання, характером психомоторного та вегетативного реагування в учнів молодшого шкільного віку.

Доведено, що особи з високим рівнем властивостей ВНД характеризувалися достовірно вищими показниками розумової діяльності, пам'яті та уваги, більш вираженою активацією механізмів регуляції серця, ніж особи з низьким рівнем типологічних властивостей ВНД. Підвищення темпу та збільшення тривалості розумової роботи приводить до меншої психомоторної і вегетативної реактивності, появи розузгодження у механізмах регуляції серця, а також зниженням залежності цих функцій від індивідуально-типологічних властивостей нервової системи.

Успішність навчання знаходиться в прямій залежності від рівня розвитку високо генетично-детермінованих властивостей ВНД. Високому рівню ФРНП та СНП відповідає більш результативна навчальна діяльність.

Ключові слова: індивідуально-типологічні властивості ВНД (функціональна рухливість та сила нервових процесів), психофізіологічні функції, короткочасна пам'ять, властивості уваги, серцевий ритм, успішність навчання.

Хоменко С.Н. Умственная деятельность в условиях переработки зрительной информации разной степени сложности и успешность обучения учеников с разными типологическими свойствами высшей нервной деятельности. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.13 - физиология человека и животных. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию роли индивидуально-типологических свойств ВНД, психических функций и особенностей характера вегетативного реагирования (за показателями сердечного ритма) в результативности умственной деятельности по переработке зрительной информации разной степени сложности и в успешности обучения учеников младшего школьного возраста (9-10 лет).

Выявлена связь индивидуально-типологических свойств ВНД с результативностью умственной деятельности на нагрузку разной степени сложности и успешностью обучения, характером психомоторного и вегетативного реагирования в учеников младшего школьного возраста.

Доказано, что исследуемые с высоким уровнем свойств ВНД характеризировались достоверно высшими показателями умственной деятельности, памяти и внимания, болей выраженной активацией механизмов регуляции сердца, по сравнению с испытуемыми с низким уровнем типологических свойств ВНД. Повышение темпа и увеличения длительности умственной работы приводит к меньшей психомоторной и вегетативной реактивности, появлению рассогласованию в механизмах регуляции сердца, а также снижения зависимости этих функций от индивидуально-типологических свойств высшей нервной системы. Максимальные изменения показателей психических и вегетативных функций наблюдалась при работе с максимальным темпом подачи нагрузки. У исследуемых с высоким уровнем типологических свойств ВНД при работе с нагрузкой в максимальном темпе наблюдалась и наибольшая активация психических функций. Подача сигналов в течении длительного времени или в сверхбыстром темпе приводила к снижению показателей психических функций и дисрегуляции механизмов, отвечающих за сердечный ритм.

Успешность обучения находилась в прямой зависимости от уровня развития высоко генетически-детерминированных свойств ВНД. Высокому уровню ФПНП и СНП соответствует более результативная учебная деятельность.

Ключевые слова: индивидуально-типологические особенности ВНД (функциональная подвижность и сила нервных процессов), психофизиологические функции, кратковременная память, свойства внимания, сердечный ритм, успешность обучения.

Khomenko S.N. Mental activity in the conditions of processing of visual information of a different degree of complication and success of teaching of students with different typological properties of higher nervous activity. - Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of biological sciences on specialty 03.00.13 - physiology of man and animals. - the Kiev national university of the name of Tarasa Shevchenko, Kiev, 2005.

Dissertation is devoted to research of role of the individual-typological properties high mental activity (HMA), psychical functions and features of character of vegetative reaction (after the indexes of cardiac rhythm) in effectiveness of intellection on processing of visual information of a different degree of complication and in success of teaching of students of junior school age (9-10 years).

Communication of the individual-typological properties HMA with effectiveness of intellection on loading of a different degree of complication and success of teaching, character of psychomotor and vegetative reaction in the students of junior school age is exposed.

It is proved, that explored with the high level of properties of HMA characterizations is reliable by higher mental performance indicators, memory and attention, pains by the expressed activating of mechanisms of adjusting of heart, on comparison with examinees with the low level of the typological properties HMA. The increase of rate and increases of duration of mental work results in less psychomotor and vegetative reactivity, to appearance to disconnection in the mechanisms of adjusting of heart, and also decline of dependence of these functions from individual-typological properties of the higher nervous system.

Success of teaching was in direct dependence on the level of development highly of the genetic-determination properties HMA. More effective educational activity corresponds to the high level functional mobility of nervous process and force of nervous process.

Keywords: individual-typological features HMA (functional mobility and force of nervous processes), psychophysiological functions, brief memory, properties of attention, cardiac rhythm, success of teaching.


 
 

Цікаве

Загрузка...