WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Отримані результати узгоджуються з літературними даними, які свідчать про те, що низька лабільність нервової системи формує несприятливі реакції серцево-судинної системи [В.В. Матюхин, Е.В. Подоба, 1981], сприяє розвитку незадовільної адаптації, зриву адаптаційних механізмів та появі патологічних порушень.

Отже, розумова діяльність, як багатокомпонентна функція по сприйняттю, кодуванню, аналізу і обробці інформації різної модальності, ідентифікації об'єкту, оцінці його значимості здійснюється у специфічних відділах мозку (сенсорних системах) з участю пам'яті та властивостей уваги, а також, слід вважати, і у вторинних проекційних, асоціативних областях кори та лімбічних структурах. Залучення до розумової діяльності вищих структур кори головного мозку – лобних ділянок – забезпечує функціональну інтеграцію нейронних мереж, які реалізують спеціалізовані операції в єдину ієрархічну організовану динамічну систему. У формуванні такої системи крім зовнішніх стимулів, мети, бажань та потреб беруть участь і індивідуально-типологічні властивості ВНД. Останні, вважається, є нейрофізіологічною основою механізмів, які формують індивідуальний досвід учнів, їх стратегію у пізнавальній діяльності та поведінкових реакціях.

Зв'язок успішності навчання з властивостями психофізіологічних функцій. Враховуючи літературні дані [І.О. Іванюра, 1991; Т.І. Борейко, 1993; О.П. Никоненко, 1996; М.В. Макаренко, 1998; В.М. Києнко, О.М. Давидова, В.С. Лизогуб Д.М. Харченко, 1998; Т.В. Куценко, 2002], у нас однією із задач було вивчення властивостей психофізіологічних функцій, в тому числі і параметрів регуляції серцевого ритму, в учнів з різною успішністю навчання.

Аналіз експертної оцінки успішності навчання показав, що середній бал з математичних та мовних дисциплін становив 7,470,19 балів. За результатами успішності навчання всіх дітей методом сигмальних відхилень було поділено на 3 групи: з високим, середнім та низьким її рівнем.

Виявилося, як ми і очікували, що діти з високим рівнем успішності навчання за показниками властивостей основних нервових процесів достовірно вирізнялися від своїх однолітків з середнім та низьким рівнями. У останніх вони були достовірно нижчими, що також підтверджено і кореляційним аналізом (рис. 4).

Рис. 4. Коефіцієнти кореляції між успішністю навчання та психофізіологічними функціями дітей молодшого шкільного віку (наводяться лише достовірні коефіцієнти кореляції)

За показниками пам'яті учні з високим рівнем успішності навчання мали або достовірно вищі показники, або зберігали тенденцію до підвищення їх у порівнянні з обстежуваними з середнім та низьким балом навчання.

Характеризуючи увагу, варто відмітити, що учні з високим рівнем за всіма її властивостями мали достовірно вищі показники, ніж обстежувані, що були віднесені до групи з середніми та низькими результатами навчання. Так, швидкість уваги у групі обстежуваних з високим рівнем успішності навчання досягала найвищого рівня 1,60,056 зн/с. У тих, що за показниками успішності навчання віднесені до групи з середнім рівнем, цей показник був менший і становив 1,50,051 зн/с, а з низьким - 1,40,052 зн/с. Достовірно вирізнялися за цим показником учні з високим та з низьким рівнем успішності навчання (Р<0,05).

Показник продуктивності уваги у осіб, що за експертною оцінкою належали до групи з високим та середнім рівнем успішності навчання, значно перевищував результати тих, що мали низький бал (Р<0,05). Характеризуючи здатність обстежуваних до переключення уваги варто відмітити, що учні, які мали низький рівень успішності навчання, володіли найнижчим показником цієї психічної властивості. Навпаки, діти з високою та середньою успішністю характеризувалися високою здатністю переключення уваги (Р<0,05).

Нас цікавило питання, чи існує зв'язок успішності навчання з параметрами регуляції серцевого ритму? З досліджень видно, що учні з високим рівнем навчання достовірно вирізнялися від осіб з низькою успішністю лише за показником Мо (Р<0,05). Інші показники серцевого ритму не корелювали з рівнем успішності навчання учнів (Р>0,05).

Підводячи загальний висновок отриманих результатів з урахуванням статистичного аналізу і даних про зв'язок успішності навчання і розумової діяльності з функціональною рухливістю та силою нервових процесів, функцією уваги і пам'яті можна зробити узагальнення, що успішність навчання, як і розумова діяльність по переробці інформації різного ступеня складності, знаходиться в залежності від індивідуально-типологічних властивостей ВНД, пам'яті і уваги. Особи з високою успішністю навчання та з високою результативністю розумової діяльності характеризуються вищим рівнем розвитку властивостей пам'яті та уваги, а також функціональної рухливості та сили нервових процесів. Кореляції між успішністю навчання та параметрами серцевого ритму у обстежуваних не виявлено.

ВИСНОВКИ

Виявлено зв'язок індивідуально-типологічних властивостей ВНД з результативністю розумової діяльності на навантаження різного ступеня складності та успішністю навчання, характером психомоторного та вегетативного реагування в учнів молодшого шкільного віку. Особи з високими властивостями основних нервових процесів характеризувалися більш високими показниками розумової діяльності, властивостями психічних функцій та більш вираженою активацією механізмів регуляції серця.

Факторний та кореляційний аналіз виявив залежність результативності розумової діяльності від індивідуально-типологічних властивостей ВНД, психічних та вегетативних функцій, питома вага яких перебувала в залежності від складності пред'явленої для переробки інформації. Найбільш значимим і стійким при розумовому навантаженні на оптимальній і особливо на максимальній швидкості пред'явлення і переробки інформації є фактор індивідуально-типологічних властивостей ВНД, вага якого досягала значення 42-47% загальної дисперсії.

Розумова діяльність, властивості психічних та вегетативних функцій учнів молодшого шкільного віку знаходилися в залежності від складності та тривалості пред'явленої для переробки інформації. Підвищення темпу пред'явлення навантаження від оптимального до максимального і далі до надмірного, а також збільшення тривалості навантаження супроводжується зниженням розумової працездатності, збільшенням кількості помилкових реакцій, підвищенням рівня функціонування серцево-судинної системи та активацією механізмів регуляції серцевого ритму, покращенням всіх показників уваги та пам'яті.

Найбільш значні зміни показників психічних функцій та серцевого ритму відбулися у обстежуваних при виконанні роботи з максимальним темпом пред'явлення навантаження. У осіб з високим рівнем типологічних властивостей ВНД при виконанні розумової роботи з максимальним темпом пред'явлення навантаження виявлена найбільша активація психічних функцій, що забезпечують ефективне виконання розумового завдання у порівнянні з особами, що володіли низькими градаціями типологічних властивостей нервової системи.

У осіб з низьким рівнем типологічних властивостей при виконанні розумового навантаження з надмірним темпом пред'явлення інформації та довготривалої роботи виявлено зниження показників психічних функцій, значне напруження автономних механізмів регуляції і пригнічення центральних, що є ознакою появи дизрегуляції у механізмах, що забезпечують серцевий ритм.

Типологічні властивості основних нервових процесів впливають на успішність навчання, пам'ять та увагу. Встановлено статистично достовірні і високо вірогідні різниці успішності навчання, властивостей психічних функцій в групах обстежуваних з різним рівнем розвитку індивідуально-типологічних властивостей. Особи з високими індивідуально-типологічними властивостями основних нервових процесів, функцій пам'яті та уваги характеризуються більш високою успішністю навчання.

Підтверджується положення, що індивідуально-типологічні властивості вищої нервової діяльності складають нейродинамічну основу розумової діяльності та їх психічного і вегетативного забезпечення. Функціональна рухливість та сила основних нервових процесів є базовими властивостями ВНД у забезпеченні переробки інформації різної складності, вегетативних і психічних функцій, а також навчальної діяльності.

Отримані данні можуть бути використані для оптимізації навчального процесу шляхом формування окремих груп за показниками ВНД, профілактики виникнення несприятливих зрушень у діяльності центральної нервової системи та їх корекції.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Макаренко М, Лизогуб В., Хоменко С., Шумілов С. Вегетативне забезпечення розумової працездатності учнів з різним рівнем функціональної рухливості нервових процесів // Науковий вісник ВДУ.- 1999. - № 4. - С. 92-95. (Особисто дисертантом здійснено теоретичні розрахунки, апробація теоретичного опису експериментальних даних та узагальнення).

Борейко Т.І., Лизогуб В.С., Кравченко О.К., Хоменко С.М., Петренко Ю.О., Юхименко Л.І. Сенсомоторні функції у людей зрілого та похилого віку з різним рівнем розвитку індивідуально-типологічних властивостей ВНД // Вісник морфології, Вінницький державний медичний університет. - 1999. - Т.5, № 2. - С. 204-206. (Особисто дисертантом здійснено підбір літератури, аналіз та узагальнення даних, сформульовано висновки до роботи).


 
 

Цікаве

Загрузка...