WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Роль умовно патогенних мікроорганізмів в розвитку запальних процесів слинних залоз (автореферат) - Реферат

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Хоменко Сергій Миколайович

УДК. 612.821.3+612.172

Розумова діяльність за умов переробки зорової інформації різного ступеня складності та успішність навчання учнів з різними типологічними властивостями вищої нервової діяльності

03. 00.13 – фізіологія людини і тварин

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступенякандидата біологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Наукові керівники: доктор біологічних наук, професор

Макаренко Микола Васильович,

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу фізіології головного мозку;

доктор біологічних наук, професор

Лизогуб Володимир Сергійович,

Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького, завідувач кафедри анатомії та фізіології людини і тварин

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Коробейніков Георгій Валерійович,

заступник директора з науково-дослідної роботи Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту, м. Київ

кандидат біологічних наук

Куценко Тетяна Василівна,

доцент кафедри фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Провідна установа: Донецький державний медичний університет.

Захист відбудеться "21" 09 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ, пр. Акад. Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд.215.

Поштова адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64, біологічний факультет.

З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "25" 06 2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Цимбалюк О.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Реформування системи освіти в Україні і пов'язані з цим зміни у змісті навчання ставлять високі вимоги до психофізіологічних функцій учнів. Все це вимагає не тільки дбайливого ставлення до здоров'я учнів, усування перевантажень, а і пошук шляхів удосконалення навчального процесу. Особливого значення ці питання набувають на початковому етапі навчання, коли відбувається інтенсивне формування організму людини, його фізичного, психічного і духовного потенціалу [В.Г. Кремінь, 2000].

Відомо, що психофізіологічна активність є результатом складних інтегративних процесів кори головного мозку і включає механізми сприйняття, обробки та оцінки інформації [М.Н. Ливанов, 1989; П.В. Симонов, 1986-1996; Г.М. Чайченко, 1990; М.В. Макаренко 1998-2002]. Самі психофізіологічні функції людини істотно змінюються в ході онтогенезу. Тому для теорії і практики важливими є знання про закономірності розвитку та становлення психофізіологічних функцій людини в цілому і, зокрема учнів молодшого шкільного віку, а також особливостей їх розумової та навчальної діяльності.

Розумова працездатності з переробки інформації різного ступеня складності та фактори, що її забезпечують, залежать від типологічних властивостей нервових процесів [М.В. Макаренко, 1995-2002]. Вагомими підставами для такого міркування можуть бути: висока залежність розумової діяльності від психоемоційного стану; відсутність схожих змін у показниках, які характеризують розумову працездатність у різних людей під час виконання однакової роботи; цілісний характер реакцій організму і, особливо, регуляторних систем за умов розумового навантаження; висновки про можливий вплив на дисперсію психофізіологічних показників індивідуально-типологічних властивостей ВНД [В.О. Цибенко, О.В. Грищенко, 1995; Davis, 1998]. На користь дослідження розумової працездатності у зв'язку з індивідуально-типологічними особливостями нервової системи може бути і підхід щодо формування психо-вегето-соматичного типу [М.В. Макаренко, 1995; В.О. Цибенко, 1995; В.С. Лизогуб, 1999-2001; С.С. Костенко, Р.К. Локтєва, 2000]. Проте різні дослідники вивчали, по-перше: окремі види і параметри розумової діяльності, по-друге: користувалися різними фізіологічними і психофізіологічними показниками, по-третє: дослідження проведені на особах різного віку. Можливо через це отримані результати значною мірою суперечливі, хоча дана проблема все більше і більше привертає до себе увагу науковців.

Тому актуальність роботи визначається необхідністю вивчення стану вищих психічних та вегетативних функцій, а також їх зв'язок з індивідуально-типологічними властивостями нервової системи в процесі переробки зорової інформації різного ступеня складності.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота є продовженням комплексних досліджень, які проводяться в Україні з вивчення особливостей формування психофізіологічних функцій людини в різні періоди онтогенезу та значення їх в трудовій діяльності. Вона виконана в межах теми Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України "Аналіз міжнейронних зв'язків в корі і підкіркових структурах головного мозку під час виконання реальних функцій", номер держреєстрації 0199U004037, а також держбюджетної теми кафедри анатомії та фізіології людини і тварин Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького "Психофізіологічні закономірності розумової діяльності людей в онтогенезі" Міністерства освіти і науки України (0102U007102).

Мета і задачі дослідження. Мета роботи - з'ясувати роль індивідуально-типологічних властивостей нервової системи в характері переробки розумової інформації різного ступеня складності, успішності навчання дітей молодшого шкільного віку та їх зв'язок з властивостями психофізіологічних функцій. Для досягнення мети вирішувались наступні завдання:

виявити зв'язок властивостей основних нервових процесів з характером психофізіологічних функцій в процесі розумової діяльності з переробки інформації різного ступеня складності;

встановити індивідуальні особливості характеру вегетативного реагування (за показниками серцевого ритму) на зорово-моторні навантаження у осіб з різними властивостями ВНД;

проаналізувати зв'язки функціональної рухливості та сили нервових процесів, показників серцевого ритму, пам'яті та уваги з успішністю навчання дітей молодшого шкільного віку.

Об'єкт дослідження - властивості психофізіологічних функцій.

Предмет дослідження - індивідуально-типологічні властивості ВНД та їх прояв у психічних та вегетативних функціях при розумовій діяльності дітей за умов переробки інформації та успішності навчання.

Методи дослідження: аналізувались та узагальнювались літературні дані по проблемі; використовувались методи дослідження властивостей основних нервових процесів (функціональної рухливості і сили), короткочасної зорової пам'яті та функції уваги, параметрів серцевого ритму, експертні оцінки успішності навчання, математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Результати роботи та їх інтерпретація мають фундаментальне значення, оскільки з'ясовують роль індивідуально-типологічних властивостей ВНД у характері прояву психофізіологічних функцій в умовах розумової діяльності, що є одним із ключових питань диференціальної психофізіології.

Робота містить нові дані про зв'язок індивідуально-типологічних властивостей нервової системи учнів молодшого шкільного віку з параметрами пам'яті, уваги та серцевого ритму за умов виконання розумової роботи різної складності і навчальної діяльності. Найбільш значущі зв'язки властивостей нервових процесів з психічними та вегетативними функціями виявлені за умов розумового навантаження з максимальним темпом пред'явлення подразників. Доведено, що учні з високим рівнем властивостей основних нервових процесів характеризувалися достовірно вищими показниками розумової працездатності, пам'яті та уваги, більш вираженою активацією механізмів регуляції серця, ніж особи з низьким рівнем типологічних властивостей ВНД. Підвищення темпу та збільшення тривалості розумової роботи приводить до меншої психомоторної і вегетативної реактивності, появи розузгодження у механізмах регуляції серця, а також зниженням залежності цих функцій від індивідуально-типологічних властивостей нервової системи.

Встановлені зв'язки між успішністю навчання та рядом психофізіологічних функцій, що є науковим обґрунтуванням доцільності їх використання в системі оптимізації розумової діяльності.

Висувається положення про поліфункціональність, універсальність типологічних властивостей ВНД для розвитку психофізіологічних функцій людини і що вони (властивості) складають нейродинамічну основу інтегративної діяльності мозку за умов реалізації когнітивних, поведінкових реакцій та їх вегетативного забезпечення.

Практичне значення одержаних результатів.В роботі отримані конкретні значення показників психофізіологічних функцій, які можуть бути використані як для визначення вікової норми, так і для обґрунтування необхідності їх корекції за умов зниження. Зв'язки ФРНП та СНП з параметрами серцевого ритму, пам'яті, уваги та успішності розумової діяльності можуть знайти застосування у науковій організації та оптимізації навчання. Результати цієї роботи обґрунтовують необхідність створення і класифікації психофізіологічних типів людини, що досить важливо для здійснення диференціального підходу в учбовій діяльності, співставлення з розробками вікової морфології, психології, нейропсихології, експертних оцінок та педагогічними характеристиками.


 
 

Цікаве

Загрузка...