WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Таблиця 5

Середні значення показників ліпідного обміну та індексу атерогенності (ІА) у хворих на ГСПП у залежності від клінічного варіанта захворювання (n, M m, Me)

Клінічний варіант ГСПП

ЗХС ммоль/л

ХСЛПВЩ ммоль/л

ХСЛПНЩ ммоль/л

  ХСЛПДНЩ ммоль/л

ТГ

ммоль/л

ІА

I

62

4,41 0,12

4,3

34

1,07  0,05

1,02 u

34

2,99  0,17

2,75 u

34

0,200,02

0,15

34

1,13  0,12

0,86

34

3,07  0,20

3,3 u

II

27

4,8  0,23

4,4

18

1,00  0,06

0,95 u

18

3,41  0,32

3,18 u

18

0,250,03

0,25 u

18

1,24  0,12

1,27 u

18

3,73  0,42

3,63 u

III

14

4,24 0,19

4,0

10

1,21  0,08

1,28

10

2,74  0,18

2,72 u

10

0,240,03

0,22 u

10

1,18  0,14

1,1

10

2,51 0,33

2,43

IV

42

4,32 0,14

4,35

32

1,23  0,06

1,16

32

2,89  014

2,91 u

32

0,200,02

0,18

32

1,02  0,09

0,94

32

2,7  0,25

2,13

Примітка. u р < 0, 05 вірогідність розходжень стосовно контрольної групиза критерієм Вілкоксона - Манна - Уітні.

Ті чи інші відхилення від норми досліджуваних показників мали місце вже у хлопчиків 10 - 12 років, при цьому з віком частота цих порушень зростає. Найбільш характерним типом ДЛП при ГСПП є IV, тобто підвищення ТГ і ХСЛПДНЩ при нормальному рівні ЗХС. Цей тип ДЛП зареєстровано у 42,11 % обстежених. Рідше (14,74 %) зустрічався II-А тип, тобто підвищення ХСЛПНЩ у поєднанні з помірним підвищенням ЗХС при нормальних показниках ТГ. У 22,0 % підлітків спостерігалося ізольоване зниження ХСЛПВЩ– наявність гіпоальфахолестеринемії (ГАХС), що у даний час розглядається як самостійний фактор ризику формування атеросклерозу (Чернишов В.А., 2000; Щербакова М.Ю. із співав., 2001). Зазначені типи ДЛП мали місце в хворих із типовою формою ГСПП, ГСПП з провідним симптомом ожиріння і при стертій формі захворювання, що підтверджується даними факторного аналізу.

Проведене дослідження клініко-патогенетичних особливостей перебігу ГСПП у хлопців дозволило встановити, що у певної категорії хворих (52,73 %) мають місце глибокі метаболічні порушення, які можна враховувати як предиктори розвитку метаболічного синдрому Х в дорослому віці.

З огляду на статистичну неоднорідність вибірки хворих із ГСПП (різний біологічний вік і клінічні особливості перебігу захворювання) представилось доцільним провести аналіз закономірностей формування ГСПП для усієї вибірки хворих і для окремих вікових підгруп із використанням багатомірного регресійного аналізу. Проведений аналіз результатів дослідження дозволяє зробити висновок, що в формуванні ГСПП у хлопчиків 10-13 років провідними факторами є активація САС і особливо НА, підвищений рівень у крові серотоніну, ТТГ, кортизолу та лептину. У старшому віці провідними негативними факторами розвитку ГСПП, поряд з достатньо високим рівнем НА, серотоніну є знижений рівень М, формування гіперінсулінемії у сполученні з гіперлептинемією, яка зберігається, а негативний вплив гіперкортизолемії стає незначним.

В останні роки був опублікований ряд експериментальних та клінічних досліджень, що доводять виникнення порушень у метаболізмі ліпідів при епіфізарній дисфункції (Sewerynek E. 2002, Бондаренко Л.О., 2003). Результати вивчення екскреції М у залежності від варіанта перебігу ГСПП свідчать про те, що вірогідно більш низькі показники були характерні для пацієнтів із другим варіантом захворювання (провідний симптом - ожиріння), тобто там, де найбільш виражені порушення в ліпідному спектрі, а найбільш високі – при третьому варіанті (провідний симптом - артеріальна гіпертензія), де ДЛП зустрічалася набагато рідше. Проведений кореляційний аналіз дозволив встановити сильний негативний зв'язок між рівнем екскреції М і ТГ, М і ХСЛПДНЩ (r = - 0,62, p < 0,005) та позитивний між М та ХСЛПВЩ (r = 0,68, p < 0,001). Така закономірність зберігалася тільки при рівнях М менш 50 нмоль/добу. Проведений факторний аналіз дозволив довести вплив М на ступінь порушення метаболізму ліпідів і підтвердити включення гормону епіфіза у формування ДЛП IV типу і ГАХС у хворих на ГСПП.

З метою з'ясування ролі білків сполучної тканини при формуванні провідних клінічних ознак ГСПП вивчено активність ферментів катаболізму еластази, колагенази та їх інгібіторів. Виявлено, що у хворих без стрій активність колагенази в плазмі крові не відрізнялася від показників у здорових однолітків. З появою стрій, незалежно від ступеня їхньої вираженості, спостерігалося посилення активності ферменту в два з половиною рази в порівнянні з контрольною групою ((20,16 2,74) та (8,06 0,76) мкмоль/л/год відповідно, рu < 0,01) та майже в два рази в порівнянні з групою хворих без стрій ((10,97 1,66) мкмоль/л/год, рu < 0,05).

Активність еластази, навпаки, ще при відсутності смуг розтягнення вже збільшувалася в півтори рази ((67,95 9,24) мкмоль/л/год) у порівнянні з групою контролю ((44,12 4,55) мкмоль/л/год, рu < 0,05) і зберігала підвищену активність у хворих з червоними і змішаними стріями ((77,74 14,3) та (72,49 11,94) мкмоль/л/год відповідно, рu < 0,05). Водночас, при наявності білих стрій на шкірі, що може бути одним із симптомів ремісії ГСПП, достовірних змін активності ферменту не виявлено. Втім і рівень інгібіторів еластази адекватно відображував зміну активності ферменту: збільшувався у всіх обстежених із ГСПП (у середньому в півтора - два рази) крім хворих із білими стріями. Посилення активності еластази та антиеластази у хлопчиків-підлітків із ГСПП без стрій може бути раннім диференціально-діагностичним критерієм маніфестації захворювання.

Прогноз перебігу ГСПП, обґрунтування методів лікування. З огляду на поліморфізм скарг і клінічних проявів при ГСПП у хлопчиків іноді представляється досить складним оцінити характер перебігу цієї патології. Всебічне обстеження та динаміка спостереження за хворими дозволили розробити прогноз перебігу ГСПП з урахуванням віку хворих.

Незалежно від віку несприятливими факторами відносно прогнозу слід вважати обтяжену спадковість по ГХ (ПК = - 6,93), ЦД 2 типу (ПК = - 5,61), сполучення обтяженої спадковості щодо ГХ, ЦД 2 типу та ожиріння (ПК = - 3,72), наявність ожиріння з раннього віку (ПК = - 2,70), високий інфекційний індекс (ПК = - 2,64), висока маса тіла при народженні (ПК = - 2,77). Для хворих усіх вікових груп найбільш прогностично несприятливим був типовий варіант ГСПП: ПК = - 6,06 для хлопчиків 10-13 років та ПК = - 4,81 для підлітків старшого віку, а у підлітковому віці - також і третій варіант ГСПП (з провідним симптомом артеріальної гіпертензії). Для хлопців 10-13 років прогностична значущість клініко-анамнестичних ознак наведена в таблиці 6.

Таблиця 6

Клініко – анамнестичні прогностичні критерії перебігу ГСПП у хлопців

10 -13 років

     Ознаки

     Градації ознак

     ПК

     Інф

     Загальна Інф

Ожиріння

- надлишкова маса тіла

4,27

0,55

- I ступеня

4,85

0,38

- II ступеня

- 0,20

0,01

- III - IVступеня

- 8,95

1,80

2,7

Наявність шкірних стрій

- відсутність

3,60

0,35

- білі

4,85

0,38

- рожеві

- 3,71

0,74

1,5

       Темпи статевого дозрівання

- нормальні

2,81

0,39

- прискорені

- 4,84

0,86

- уповільнені

1,84

0,08


 
 

Цікаве

Загрузка...