WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

Післяпологовий мастит (клініко-експериментальне дослідження) (автореферат) - Реферат

У хлопців підліткового віку виявлено гіперактивацію мінералокортикоїдної функції надниркових залоз – рівень альдостерону в середньому по групі у 10 разів перевищує нормативний.

6. У хлопців, хворих на гіпоталамічний синдром, вірогідно частіше (51,4 %), ніж у здорових однолітків реєструється дифузний нетоксичний зоб I та ІІ ступеня, переважно при стертій формі ГСПП (83,7 %). Виявлені особливості тиреоїдного статусу в хворих на гіпоталамічний синдром свідчать про напружене функціонування гіпофізарно-тиреоїдної системи, що може служити одним із показників тяжкості нейрогормональних розладів при даному захворюванні.

7. Формування гормональних порушень з боку статевих, надниркових та щитоподібної залоз пов'язано зі змінами активності симпатико-адреналової системи, їх вираженість і спрямованість залежить від віку хворих на гіпоталамічний синдром, тривалості захворювання та його клінічного варіанта. Для хворих молодшого віку характерна активація всіх ланок симпатико-адреналової системи, яка зменшується у підлітків, а екскреція катехоламінів досягає вікових нормативів. Найбільш глибокі порушення були визначені у підлітків із третім варіантом захворювання, при якому характерно зменшення резервних можливостей симпатико – адреналової системи.

Незалежно від віку та клінічного варіанта ГСПП у хворих визначається підвищений рівень серотоніну при нормальних показниках 5-ОІОК.

8. Важливою ланкою в патогенезі ГСПП є зміни гормону епіфіза мелатоніну. Його різке зниження в період маніфестації захворювання на тлі активації симпатико-адреналової системи зумовлює прискорене статеве дозрівання. Збереження низького рівня гормону епіфіза в підлітковому віці стає одним із можливих механізмів формування порушень обміну ліпідів у хворих на ГСПП.

9. У хлопців, хворих на ГСПП, незалежно від хронологічного віку значно підвищений вміст лептину в крові. Встановлено його залежність із типом ожиріння. При ГСПП виявлено порушення значення лептину як регулятора харчової поведінки.

10. ГСПП у осіб чоловічої статі супроводжується метаболічними порушеннями, частота і вираженість яких залежить від віку, клінічного варіанта і характеру перебігу захворювання. У хворих на ГСПП вже в дитячому і підлітковому віці формуються дисліпопротеїдемії – IV, II-А типу та гіпоальфахолестеринемія, яка є самостійним чинником ризику розвитку атеросклерозу, а також їх сполучення.

Встановлено певні порушення вуглеводного обміну: в 8,64 % випадків зареєстровано ізольоване підвищення рівня глікемії натще, у 10,91 % – порушення толерантності до глюкози, у 34,55 % хворих при проведенні СТТГ виявлено "плоску" глікемічну криву. У хворих із типовим варіантом ГСПП і в групі з провідним симптомом артеріальної гіпертензії вірогідно частіше виявлено підвищення в крові базального рівня ІРІ та індексу інсулінорезистентності НОМА.

У хворих на ГСПП відзначається активація ферментів катаболізму колагену та еластину в крові. Посилення активності еластази та антиеластази у хворих має місце ще до появи рожевих стрій, що може бути використано як додатковий диференційно-діагностичний критерій несприятливого перебігу ГСПП.

11. Визначено інформативність анамнестичних, клінічних, біохімічних і гормональних показників щодо прогнозу перебігу ГСПП у хлопців. До прогностично несприятливих відносяться наступні показники: типова форма ГСПП, обтяжена спадковість щодо гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу, у тому числі сполучення обтяженої спадковості водночас щодо гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу та ожиріння, велика маса тіла при народженні хворого, маніфестація ожиріння у ранньому віці, високий інфекційний індекс, стійка артеріальна гіпертензія, ожиріння ІІІ – IV ступеня, прискорені темпи статевого дозрівання, наявність рожевих стрій, ангіопатії сітківки, знижений рівень мелатоніну та підвищений рівень серотоніну, кортизолу, тригліцеридів та індексу НОМА.

12. Порушення вуглеводного і ліпідного обмінів у хворих на ГСПП стали підставою для включення в лікувальний комплекс препаратів із групи бігуанідів і -ліпоєвої кислоти, які спрямовані на зниження інсулінорезистентності та сприяють нормалізації показників вуглеводного і ліпідного обмінів.

        ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для виявлення осіб підвищеного ризику щодо формування несприятливого перебігу захворювання необхідно на першому етапі обстеження провести аналіз родоводу для виявлення спадкової обтяженості щодо ожиріння, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету 2 типу і порушень репродуктивної системи ендокринного генезу серед родичів першого, другого, третього ступеня спорідненості, встановити негативні чинникі, які впливали на пробандів. Осіб з обтяженою спадковістю щодо цих захворювань необхідно включати в групу підвищеного ризику стосовно можливого несприятливого перебігу захворювання.

2. На першому етапі обстеження хлопців, хворих на ГСПП, необхідно визначити клінічний варіант перебігу захворювання за допомогою запропонованого алгоритму.

На другому етапі обстеження хлопців необхідно передбачити консультації невропатолога, офтальмолога, педіатра-кардіолога з проведенням додаткового інструментального обстеження (дослідження очного дна, рентгенологічне обстеження, ЕКГ, ЕЕГ, ультразвукове обстеження щитоподібної залози, по змозі – проводити моніторинг структурно-функціонального стану кісткової тканини).

Третій етап обстеження передбачає поглиблене вивчення нейрогормонального статусу та метаболічних порушень, а саме визначення вмісту гонадотропних гормонів та тестостерону при наявності порушень статевого дозрівання; оцінку стану надниркових залоз, щитоподібної залози; визначення базального рівня глюкози в плазмі крові з наступним проведенням стандартного глюкозотолерантного тесту, визначення в крові рівня імунореактивного інсуліну, розрахунок індексу інсулінорезистентності НОМА, визначення в крові рівня загального холестерину та його фракцій, тригліцеридів, розрахунок індексу атерогенності.

3. Заключним етапом обстеження є розрахунок індивідуального прогнозу перебігу ГСПП з використанням запропонованих прогностичних таблиць.

Розрахунок індивідуального прогнозу для хворого із ГСПП, який вперше звернувся до лікаря, засновано на простому роздільному підсумку позитивних і негативних прогностичних коефіцієнтів. При прийнятті 5 % рівня помилок (p < 0,05) поріг рішення для позитивного прогнозу стає (+ 13), а для умовно негативного прогнозу – (- 13). При досягненні прогностичного порогу (+13 і більше) або (- 13 і менше) слід вирішувати питання щодо прогнозу. Пороговий коефіцієнт зі знаком „плюс" свідчить про позитивний прогноз, а із негативним знаком („мінус") – про умовно негативний прогноз. Якщо в процесі підсумку прогностичних коефіцієнтів не було досягнено жодного із двох порогів, то робиться висновок – "невизначена відповідь". При цьому необхідно продовжити обстеження підлітка із ГСПП для отримання додаткової інформації або рекомендувати спостереження за хворим протягом двох-трьох місяців, яке дозволить визначити певну прогностичну відповідь.

Розроблений алгоритм прогнозування гіпоталамічного синдрому у хлопців різних вікових груп із достовірністю 71 % поліпшить прогноз перебігу ГСПП на ранніх етапах формування цієї патології, що дозволить провести своєчасні профілактичні і реабілітаційні заходи у хворих, а це, в свою чергу, сприятиме поліпшенню стану здоров'я і соціальній адаптації осіб з групи високого ризику. Хлопчики, у яких виявляються прогностично несприятливі ознаки, потребують більш ретельного диспансерного спостереження ендокринолога.

4. Хлопцям, хворим на ГСПП, при наявності у них кластера клініко - метаболічних порушень, характерних для метаболічного синдрому Х (абдомінальне ожиріння, артеріальна гіпертензія, гіперінсулінемія, інсулінорезистентність, дисліпопротеїдемії атерогенної спрямованості), рекомендовано в терапію включати препарат метформін у дозі 1000 мг на добу протягом двох місяців з наступним проведенням контрольного клініко-лабораторного обстеження для визначення ефективності призначеного лікування. Позитивними результатами лікування слід вважати відсутність скарг у хворого, зниження апетиту, маси тіла, нормалізацію або тенденцію до нормалізації артеріального тиску, зниження ознак інсулінорезистентності, за даними гормонального обстеження, та розрахунку індексу НОМА.

Хворим на ГСПП при наявності в них дисліпопротеїдемії атерогенної спрямованості, яка діагностується вже при первинному обстеженні, рекомендовано призначення препаратів  - ліпоєвої кислоти (600 мг на добу протягом двох місяців) з метою корекції порушень ліпідного обміну. Для оцінки ефективності проведеної терапії слід провести контрольне обстеження хворих після закінчення прийому препарату. Критеріями позитивної динаміки слід вважати нормалізацію показників ліпідного спектра крові (підвищення рівня ХСЛПВЩ, зниження рівня ХСЛПНЩ та ТГ).

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Структурно-функціональний стан кісткової тканини в дітей та підлітків з ендокринною патологією / В.В.Поворознюк, О.І.Плєхова, О.О.Хижняк, О.А.Будрейко, С. І. Турчина // Проблеми остеології. - 2001.- Т.4, № 1-2.- С. 21- 26. (Дисертантом здійснено набір матеріалу, аналіз, статистичну обробку результатів).


 
 

Цікаве

Загрузка...