WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Практичне значення одержаних результатів. На основі проведених досліджень МОЗ СРСР затверджено санітарний стандарт у воді водойм 5-нітрофурфуролдіацетату – 2 мг/дм3 (ОДУ), санітарно-токсикологічна лімітуюча ознака шкідливості, клас небезпечності – 2 (Додаток № 3 до СанПіН № 4630–88, затверджений 21 жовтня 1991 № 6025 – 91 "ПДК и ОДУ вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользова- ния"). Методика з обґрунтування ГДК технологічної суміші фуразолідону, 5- нітрофурфуролдіацетату, N-бензиліден-3-аміно-2-оксозолідону з урахуванням комбінованої дії складників у суміші технологічного (змінного) складу може бути використана для подання на розгляд в Комітет з гігієнічного регламентування МОЗ України. Основні положення роботи впроваджені в навчальний процес гігієнічних кафедр Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та в практику держсанепіднагляду Львівської облСЕС (Акти впровадження від 12.01.2005; 14.01.2005; 21.04.2005 р; Довідка про впровадження від 17.12.1991, № 11-13а/356 секції "Гігієна води і санітарна охорона водоймищ" проблемної комісії "Наукові основи гігієни навколишнього середовища").

Особистий внесок здобувача. Автором особисто визначена програма досліджень, сформульовані мета та задачі роботи, проведено аналітичний огляд літератури, патентно-інформаційний пошук, зроблено експериментальну оцінку впливу препаратів фуранового ряду на кольоровість води, загальний санітарний режим водоймищ, встановлено токсикологічні параметри в гострих і підгострих дослідах з аналізом ДЕ500 на основі імовірнісної оцінки загальнотоксичних ефектів, розроблено метод оцінки надійних меж сумішей ксенобіотиків на рівнях ДЛ0 – ДЛ16, обґрунтовано ОДР СТС фуразолідону та продуктів його синтезу із встановленням сумаційних ПКорг, ПКсан, МНД та МНК (ГДК); розроблено превентивні заходи щодо очищення стічних вод виробництва фуразолідону. Обґрунтування індивідуальних ГДК речовин проведено у складі дослідників кафедри загальної гігієни, оцінка пригнічення дегідрогеназної активності культури В. Aerobacter Aerogenes № 4041 за участю доцента кафедри мікробіології Петруса В. С., гістологічні дослідження – доцента кафедри гістології Лапця М. В., методи колориметричного вимірювання концентрацій препаратів – професора Крамаренко В. Ф, доцента Галькевич І. І.; к. фарм. н. Кузьмицької А. Е., Кучери М. М., Бідніченко Б. І. на кафедрі токсикологічної та аналітичної хімії ЛНМУ імені Данила Галицького.

Апробація результатів дисертації. Матеріали були викладені на Всесоюзній конференції „Экология и токсикология" (Ленінград, 1990); Всесоюзному координаційному зібранні „Итоги научно-исследовательских работ за период 1986 – 1990 гг. и задачи НИР на период 1991 – 1995 гг" (Львів, 1990); на міжнародному міжкафедральному симпозіумі з питань гігієни тварин (Львів–Варшава, 1995); ювілейній науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження проф. В. З. Мартинюка (Львів, 1996); міжнародній науковій конференції з гігієни праці в сільськогосподарському виробництві (Київ, 1998); І міжкафедральній науково-практичній конференції "Проблеми гігієни та епідеміології на залізничному транспорті" (Львів, 1998); міжнародній конференції "Проблеми Української термінології" (Львів, 1998, 2004); "Проблеми економії енергії" (Львів, 1999); на 1-му з'їзді токсикологів України (Київ, 2001); з'їзді гігієністів України (Дніпропетровськ, 2004); 8-й Міжнародній науковій конференції "Проблеми української термінології „Слово Світ" (Львів, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 27 наукових праць, з яких 4 у медичних фахових наукових виданнях, рекомендованих ВАК України; 23 – у збірниках наукових праць, матеріалах і тезах наукових і науково-практичних конференцій, з'їздів, симпозіумів. Самостійних публікацій – 11

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел, 71 додатка. Робота викладена на 165 сторінках (основна частина 138 сторінок), ілюстрована 6 рисунками та 13 таблицями. Список літератури викладено на 26 сторінках, він складається із 265 інформаційних джерел.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал і методи дослідження. Відповідно до мети та поставлених задач було проведено 3474 дослідження, в тому числі 1126 санітарно-гігієнічних та 2348 токсикологічних досліджень на лабораторних тваринах. Всього в гострих, підгострих і хронічних дослідах використано 926 білих щурів. Усі дослідження на тваринах проводились згідно з "Руководством по содержанию лабораторных животных в питомниках и экспериментально-биологических клиниках (вивариях)" (1993), з дотриманням усіх вимог біоетики.

Досліджувались зразки фуразолідону, 5-НФДА, БАО, надані НВО "Біолар" м. Олайне, Латвія. Вплив інгредієнтів, їх СФС та СТС на кольоровість води проводили паралельно за ІSО/ТК – 7887, ГОСТ 2874-82; СанПіН № 383 із співвідношенням нормативу кольоровості 200 платиново-кобальтової шкали до 15 одиниць правдивої кольоровості та розрахунком Ккд за ефектом зменшення кольоровості. Стабільність препаратів, СФС та СТС вивчалась опосередковано і розробленими нами аналітичними методами, з використанням схеми вивчення стабільності (Федоренко В. І., 1984) за здатністю речовин до гідролізу і взаємодії з активним хлором. Вплив інгредієнтів і сумішей на санітарний режим оцінювали паралельно за БПК і гальмуванням дегідрогеназної активності В. Aerobacter Aerogenes № 4041. Суть методики полягає у наступному: в якості ферменту дегідрогенази використовується добова культура мікроорганізму В. Aerobacter Aerogenes (Klebsiella Aerobines), субстратом виступає досліджуваний матеріал, індикатором – метиленовий синій, який при приєднанні молекули водню знебарвлюється. Знебарвлення метиленового синього свідчить про ступінь дегідрогеназної активності у контролі та в присутності студійованого препарату. За порогову приймається та концентрація, яка змінює дегідрогеназну активність більше, ніж на 30 % у порівнянні з контролем. ЛД50 інгредієнтів, СФС, СТС рахували за трьома точками (Штабський Б. М., 1980); ). Ккд за Б. М. Штабським (метод ДЛ50 суміші та еквівалентних доз); за В. І. Федоренко (метод оцінки ефектів через логарифмування доз – пробіт-ефекти індивідуальних доз і суми цих ефектів на графіку залежності "доза-ефект"). Кумулятивність оцінювали за Ік, ЕТ50(1), ЕТ50(n) (Штабський Б. М., 1976) та для інгредієнтів в одномісячних дослідах (Lim R., 1961) за Ккум та Ккумст (Штабський Б. М., Каган Ю.С., 1974). Проведено токсикометричний аналіз комбінованої дії окремих компонентів у складі СФС і СТС за токсичністю та кумулятивністю у 30-денному підгострому досліді з оцінкою комбінованих ефектів складників СТС методом імовірнісної оцінки максимально неефективних доз за ДЕ500, прогнозом ПДхр, МНД, МНК для окремих інгредієнтів і суміші. Розроблено метод оцінки надійних інтервалів LDy об'єднанням методів визначення ДЛ50 Б. М. Штабського з методом пробіт-аналізу Літчфільда і Уілкоксона. В підгострих і хронічних дослідах характер токсичної дії компонентів оцінювали за вмістом в крові еритроцитів, лейкоцитів і лейкоцитарною формулою (уніфікований пробірковий метод, 1973); гемоглобіну (метод фотометрії); в тканині мозку та сироватці крові визначали активність ферменту холінестерази за методом Хестрина (Неstrins, 1949); загальний білок у сироватці крові визначали рефрактометричним методом; у сироватці крові визначали також вміст хлоридів (титрометрично), цукру (ортотолуїдиновий метод), сечовини (біотест Лахема, Прага). Окрім того, визначали СПП за допомогою приладу ІСЕ – 01 (Сперанский С. В., 1965); тривалість сну після навантаження гексеналом (60 мкг внутрішньоочеревинно) і реакції поведінки, дослідницьку активність, „нірковий" рефлекс (Шандала М. Г. і співавт., 1980). Гонадо-, ембріо-, мутагенні ефекти вивчались загальноприйнятими методами (МУ №1296-75). Проводили морфологічні дослідження паренхіматозних органів. Статистична обробка – методами варіаційної статистики.


 
 

Цікаве

Загрузка...