WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

Нова лексика та фразеологія англійської мови сфери охорони довкілля: структурно-семантичні і функціональні параметри (автореферат) - Реферат

13

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ХОП'ЯК НАТАЛІЯ АЛЕКІВНА

УДК: 614.445:615.281

Токсиколого-гігієнічна оцінка фуразолідону, продуктів його синтезу та їх суміші технологічного складу в зв'язку з регламентуванням у воді водоймищ

14.02.01 – гігієна

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Львів – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Федоренко Віра Іларіонівна,

Львівський національний медичний університет

імені Данила Галицького МОЗ України,

завідувач кафедрою загальної гігієни з екологією

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Деркачев Едуард Анатолійович,

Дніпропетровська державна медична

академія МОЗ України,

завідувач кафедрою гігієни та екології

доктор медичних наук, професор

Калашніков Андрій Андрійович,

Київська медична академія післядипломної

освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України,

кафедра гігієни та екології людини

Провідна установа: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

МОЗ України, м. Київ

Захист дисертації відбудеться "__14__ "_____грудня______2005р. о __10____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (79010, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6).

Автореферат розісланий "_12_ "__листопада__2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 Федорів Я. М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Використання на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості складних за вмістом сумішей хімічних сполук, до переліку яких відноситься фуразолідон і продукти його синтезу, та забруднення ними води водоймищ ставить перед гігієнічною наукою завдання вивчення особливостей їх токсичних властивостей та опрацювання профілактичних заходів. Тому актуальним на сьогодні є питання оптимізації досліджень шляхом доповнення існуючих методичних прийомів розробки ГДК лікарських засобів і їх сумішей в воді водоймищ та формування положень, які б сприяли скороченню термінів і обсягу досліджень сумішевих препаратів, прискоренню впровадження гігієнічних стандартів у воді водоймищ.

Фуразолідон – (Ф) N(/5-нітро-2-фурфуриліден/ – 3 – аміно – 2 –оксозалідон), С8Н7N3О5 – гетероциклічна сполука ряду 5-нітрофуранів – випускається за ТУ 6-09-4928-80. Фуразолідон використовується для подолання медикаментозної резистентності до патогенних мікроорганізмів (Мошковский М. Д., 1985; Пятак О.А. та співавт., 1986; Єренков В. А., 1990), а у ветеринарії застосовується для лікування інфекцій тварин, птахів, риб і в якості біостимуляторів росту телят (Кузнецов П. І., 1967; Кнуняну І. Л., 1983). Синтез фуразолідону тристадійний – отримання оксозолідону, N-бензилідену-3-аміно-2-оксозолідону (БАО), 5-нітрофурфуролді- ацетату (5-НФДА) і з гідролізату двох останніх півпродуктів – фуразолідону (Мельников Н. Н., 1974; Беликов В. А., 1985; Dunlop A., Peter S. F., 1953). На сьогодні досить повно вивчено фармакокінетику та метаболізм фуразолідону (Гадаскіна І. Ф., Філов В. А., 1971; Чекман І. С., і співавт., 1986); гостру, підгостру та хронічну токсичність (Мошкова В. М., 1972, 1974; Баке М. Л., Израилет Л. Й., 1980); віддалені наслідки дії препарату (Волкова А. П. і співавт., 1970; Стасенкова К. П., Мошкова В. М., 1974; Танибергенов Т. Б. і співавт., 1995). Затверджена ГДК фуразолідону в повітрі робочої зони 0,5 мг/м3 (а , 2 клас небезпечності) та ОБРВ 5-НФДА – 0,6 мг/м3, БАО – 0,2 мг/м3. Під час синтезу фуразолідону є скидання у водойми із стічними водами суміші технологічного складу (СТС) – 1 Ф : 8,46 5-НФДА : 50 БАО, що обумовлює актуальність розробки ГДК СТС як однієї речовини з паралельним аналізом комбінованої дії компонентів за токсичністю і ступенем кумуляції (Штабський Б. М., Федоренко В. І., 1987; Федоренко В. І., 1994;) та вдосконалення існуючих методичних критеріїв з розробки гігієнічних нормативів лікарських засобів і їх сумішей у воді водоймищ (Тирас Х. П. і співавт., 1991; Жолдакова З. И., Красовский Г. Н., і співавт., 1995) із впровадженням нового методу біотестування – оцінки пригнічення дегідрогеназної активності В. Aerobacter Aerogenes № 4041, для підвищення надійності загально-санітарної лімітуючої ознаки шкідливості, встановленої за БПК (Петрус В. С. і співавт., 1985; Фомін Г. С., Ческіс А. Б.,1993; Рожнов Г. И. і співавт., 1995). Окрім того, постійно зростаючий інтерес до проблеми комбінованої дії ксенобіотиків (Маненко А. К., 1992; Кацнельсон Б. А., 1993; Федоренко В. І., 1994; Каган Ю. С., Штабский Б. М., 1996) зумовив висвітлення окремих прийомів кількісної оцінки токсичності препаратів і порогів за лімітуючими ознаками шкідливості. У літературі відсутні відомості щодо деяких токсикометричних параметрів фуразолідону та півпродуктів його синтезу, не розроблені їх ГДК у воді водоймищ і заходи щодо очищення виробничих стічних вод, що обумовило необхідність проведення спеціальних досліджень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації затверджена вченою радою медико-профілактичного факультету Львівського державного медичного інституту (протокол № 7 від 10 травня 1995 року). Дисертаційна робота є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри комунальної гігієни з курсом гігієни праці Львівського державного медичного інституту "Розробка заходів по профілактиці забруднення довкілля солями важких металів і іншими ксенобіотиками" (№ державної реєстрації 14.01.0001.95).

Мета роботи. На основі токсиколого-гігієнічних досліджень обґрунтувати ГДК фуразолідону, 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензіліден-3-аміно-2-оксозолідону та їх суміші технологічного складу – (1:8,46:50) з урахуванням комбінованої дії складових інгредієнтів у воді водоймищ і розробити заходи профілактики забруднення води продуктами фуранового ряду.

Задачі дослідження:

1. Вивчити вплив препаратів та їх суміші технологічного складу на органолептичні властивості води (кольоровість) і встановити їх ПКорг із співвідношенням градусів платиново-кобальтової шкали з одиницями правдивої кольоровості за величинами оптичної щільності (використовуючи коефіцієнт пропускання досліджуваного зразка до зразка порівняння).

2. Вивчити вплив препаратів та їх суміші технологічного складу на самоочищувальну здатність водойм і встановити їх ПКсан з паралельною оцінкою дегідрогеназної активності культури В. Aerobacter Aerogenes № 4041.

3. У гострих, підгострих, хронічних дослідах вивчити токсикологічні властивості препаратів та їх суміші з оцінкою Ккд складників суміші з використанням методу імовірнісної оцінки максимально неефективних доз за ДЕ500, прогнозом ПДхр, МНД, МНК для окремих інгредієнтів і суміші.

4. На основі отриманих результатів обґрунтувати санітарні стандарти фуразолідону, 5-НФДА, БАО, переглянути ОДР 5-НФДА та розробити ОДР суміші технологічного складу з індикаторною речовиною.

5. Розробити гігієнічні та технологічні заходи щодо очищення стічних вод виробництва фуразолідону.

Об'єкт дослідження – гігієнічна регламентація фуразолідону, продуктів його синтезу – 5-нітрофурфуролдіацетату, N-бензиліден-3-аміно-2-оксозолідону та їх потрійної суміші технологічного складу із урахуванням особливостей розробки санітарних стандартів лікарських засобів у воді водоймищ.

Предмет дослідження – особливості впливу препаратів фуранового ряду на органолептичні властивості води, загальний санітарний режим водойм, характер токсичної дії та кумулятивних властивостей фуразолідону, 5-нітрофурфуролді- ацетату, N-бензиліден-3-аміно-2-оксозолідону та їх суміші в гострих, підгострих і хронічних дослідах з оцінкою комбінованих ефектів за ДЕ500 та прогнозом МНК (ГДК).

Методи дослідження – загальноприйнята методична схема по розробці та науковому обґрунтуванні ГДК шкідливих речовин у воді водоймищ, доповнена новими методами оцінки кольоровості води, скрінінгового біотестування за допомогою В. Aerobacter Aerogenes № 4041, оцінкою ДЕ500 для надання необхідного імовірнісного змісту підпороговим ефективним дозам в 30-денному експрес-досліді.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведених досліджень вперше: вивчено вплив фуразолідону, 5-НФДА, БАО і їх СТС на органолептичні властивості (кольоровість) води і санітарний режим водойм із встановленням сумаційних ПКорг і ПКсан, діючих у складі суміші; розроблено і апробовано метод визначення дегідрогеназної активності культури В. Aerobacter Aerogenes № 4041 з паралельним визначенням БПК для окремих інгредієнтів і сумішей препаратів фуранового ряду; оцінено токсичні та кумулятивні властивості окремих препаратів та їх СТС з аналізом максимально неефективних доз за загальнотоксичними ефектами – ДЕ500 на підґрунті імовірнісної оцінки; обґрунтовано ГДК фуразолідону, БАО та запропоновано перегляд ОДР 5-НФДА; обґрунтовано сумаційну нормативну величину ОДР з індикаторною речовиною суміші технологічного складу неізоадитивних речовин фуразолідону та продуктів його синтезу як одного цілого з'єднання, з паралельним аналізом комбінованої дії інгредієнтів за токсичністю та ступенем кумуляції і встановленням сумаційних ПКорг, ПКсан з МНД та прогнозом МНК (ГДК); розроблено метод оцінки надійних меж сумішей ксенобіотиків на рівнях ДЛ0 – ДЛ16 об'єднанням методів визначення середньосмертельних доз шляхом вирішення рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом та пробіт-аналізу Літчфільда і Уілкоксона для регламентування лікарських засобів 1-5 класів небезпечності, коли їх терапевтичні дози розглядаються, як діючі.


 
 

Цікаве

Загрузка...