WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням. Автором розроблена програма, обрані напрямки наукового дослідження, визначені мета і завдання, методи та обсяг матеріалу дослідження. Здійснено збирання, статистичний аналіз та інтерпретація матеріалу, обговорення результатів, формулювання висновків щодо удосконалення медико-соціальної експертизи та реабілітації хворих та інвалідів внаслідок ГХ.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися на VІІ Конгресі кардіологів України (Дніпропетровськ, 2004); українській науково-практичній конференції „Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії в Україні" (Київ, 2004); науково-практичній конференц з міжнародною участю "Сучасн проблеми МСЕ реаблтац хворих та нвалдв внаслдок серцево-судинних захворювань" (Дніпропетровськ, 2002); науково-практичній конференції „Сучасні аспекти медико-соціальної експертизи, реабілітації хворих та післядипломної підготовки лікарів" (Дніпропетровськ, 2004).

Апробація дисертації проведена на спільному засіданні Вченої ради Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України і кафедри госпітальної терапії №2 Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України (протокол №17 від 14.10.2004р.).

Публікації. За матеріаламидослідження опубліковано 18 наукових робіт, у тому числі 5 статей у наукових фахових журналах, рекомендованих ВАК України та 7 робіт без співавторів.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 164 сторінках машинописного тексту, містить 19 таблиць, 8 малюнків і складається із вступу, огляду літератури, описання матеріалу та методів досліджень, 4 розділів власних спостережень, обговорення одержаних результатів, висновків та практичних рекомендацій. Перелік використаної літератури містить 237джерел, з них 199 кирилицею, 38 латиницею.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріал та методи дослідження. Дослідження проводилося за двома етапами та мало декілька аспектів (рис.1). Соціально-гігієнічнийаспект присвячувався визначеннюхарактеристики контингенту інвалідів внаслідок ГХ. Об'єкт дослідження – контингент інвалідів внаслідок ГХ.

Бази дослідження – заклади медико-соціальної експертизи м.Дніпропетровська, кардіологічне відділення Укр Держ НДІ МСПІ. Об'єм дослідження склав 868 інвалідів. Період спостереження 1999-2003рр. В рамках цього фрагменту також проведено визначення потреби інвалідів внаслідок ГХ в медико-соціальній реабілітації за даними аналізу медико-експертної документації. На даному етапі виконання роботи були застосовані такі методи дослідження:

соцально-ггнчн методи: сторико-архвний метод: вивчення медико-експертно документац, протоколв засдань МСЕК, медико-експертних справ, амбулаторних карт хворих, сторй хвороб, вивчення науково - медично нформац; метод класифкац без вчителя: систематизаця одиниць дослдження, об'днання х в однордн групи; метод експертних оцнок проведення визначення якост та ефективност, дотримання вимог медико-реаблтацйних заходв у хворих на ГХ; метод логчних порвнянь для формування загально клнчно симптоматики, унверсальних методв медично реаблтац; аналтичний, порвняльний та нормативний методи використовувалися для вивчення критерв стандартизац та фактичних наборв клнко-дагностичних заходв; медико-статистичн методи комплексно оцнки первинно нвалдност, визначення потреби у реаблтац.

Клініко-експертний та експертно-реабілітаційний аспекти присвячені розробці методичних принципів диференційованого визначення ознак інвалідності і складання базових програм реабілітації у хворих та інвалідів, що хворіють на ГХ. База дослідження – кардіологічне відділення УкрДержНДІ МСПІ.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Матеріали дослідження використані при розробці Інструкціі про встановлення груп інвалідності "№516/ 9115 от 7.04.2004р.

Надруковано та впроваджено 2 методичні рекомендації

Надруковано 20 наукових робіт

II етап


Клініко-експертний та експертно-реабілітаційний аспекти: оцінка клініко-функціональних порушень і обмежень життедіяльності при різних стадіях та важкості перебігу ГХ

Наукове обґрунтування принципів МСЕ при ГХ

Базові програми реабілітації інвалідів внаслідок ГХ

270 хворих та інвалідів внаслідок ГХ, що пройшли клініко-експертне обстеження в УкрДерж НДІ МСПІ

Соціально-гігієнічний аспект дослідження: визначення соціально-гігієнічної характеристики інвалідів внаслідок ГХ


Статистична звітність МСЕК за

фф.7.14 в Україні за 1999-2003рр.

600 медико-експертних справ інвалідів внаслідок ГХ

Отримані дані використані при розробці базових програм реабілітації інвалідів внаслідок ГХ

Розроблені принципи профілактики

інвалідності внаслідок ГХ

I етап

Рис. 1 Програма дослідження

Об'єкт дослідження – сукупність інвалідів внаслідок ГХ. Одиниця спостереження – інвалід внаслідок ГХ. Число спостережень –270 інвалідів внаслідок ГХ (із переважним ураженням серця). Період спостереження - 2000-2003рр. Використані результати таких методів дослідження:

клiнiко-функцональний метод - проводилось вивчення скарг хворих, анамнезу, об'єктивних даних пiд час стацiонарного обстеження в клiнiцi. Дiагноз ГХ встановлювали за даними клнчного обстеження: згiдно з критерiями ВООЗ за рiвнем ДАТ 90 мм рт.ст. і вище та/або САТ бiльше чи рiвно 140 мм рт.ст., з застосуванням добового монторування АТ.

Бiохiмiчний метод. З метою визначення стану лiпiдного обмiну були використанi методики: визначення вмiсту загального холестерину методом Iлька; триглiцеридiв - за унiфiкованою методикою; бета-лiпопротеїдiв - турбодиметричним методом за Бурштейном та Самою.

Вміст холестерину бета-лiпопротеїдiв та холестерин пре-бета-лiпопротеїдiв визначали розрахунковим методом. Про стан згортаючої та протизгортаючої системи кровi судили по змiсту iндексу протромбiнового часу; фiбриногена - за методом Рутберга. Час рекальцифiкацiї плазми, час лiзiсу еуглобулiнових згусткiв, толерантнiсть плазми до гепарину визначалися за унiфiкованими методиками. Мікроальбумінурію визначали напівкількісним методом із застосуванням тест-стрічок "Альбуфан" фірми Лахема

Електрофiзiологiчнi методи. Реакцiю серцево-судинної системи оцiнювали за даними електрокардограф (ЕКГ), монiторування ЕКГ та АТ, ехокардiографiї (ЕхоКГ), реоенцефалографiї (РЕГ), реовазографiї (РВГ). Електрокардiографiчне обстеження проводили на електрокардiографi "ЕКЧМП-Н3051" з мiкропроцесорним керуванням, що забезпечує автоматичну числову обробку знятої ЕКГ. Аналiзувались параметри ЕКГ за загальноприйнятими методиками.

ЕхоКГ дослiдження проводили на апаратi Sonolain SL-1 фiрми Simens. За стандартними методиками визначали так показники гемодинамки та скоротливо здатност мокарда лвого шлуночка (ЛШ): кнцево-дастолчний розмр (КДР), кнцево-дастолчний об'м (КДО), кнцево-систолчний об'м (КСО), даметр лвого передсердя (ЛП), ударний об'м (УО), хвилинний об'м серця (ХОС), фракця викиду (ФВ), товщина мжшлуночково перетинки (ТМШП) задньо стнки (ТЗС) ЛШ пд час дастоли. Масу мокарда (ММ) за формулою Penn-Convention. ндекс ММЛШ (ММЛШ) обчислювали як спввдношення ММЛШ до площ поверхн тла за стандартною номограмою.Для розподлу хворих за типом геометрично модел ЛШ також зазначали вдносну товщину стнки (ВТС) за формулою: ВТС = 2 ТЗСЛШд/ КДР.

Добове монiторування ЕКГ та АТ проводили за допомогою системи "Кардотехнка - 4000 АТ" фрми НКАРТ. Реструвалися вiдведення V2, Y та V5. Оцнювали частоту серцевих скорочень (ЧСС) та варабельнсть серцевого ритму. Монторинг АТ проводився 24 години, нтервали вимрювання АТ мж 7 та 23 годинами складали 25 хвилин, в нчний час мж 23 та 7 годинами - 45 хвилин. Визначалися показники: середн величини САТ та ДАТ за добу, день нч, спввдношення величин АТ день/нч, розраховувались ндекси: вдсоток перевищення, ндекс часу, ндекс площ, ндекс площ приведено.

Реографiчнi дослiдження проводились на реографi "РПГ-4-02" з реєстрацiйною приставкою "ЕЛКАР-085". Оцiнювались такi реопульмонографiчнi параметри, як амплiтуда швидкого кровонаповнення, амплiтуда систолiчної хвилi, амплiтуда дiастолiчної хвилi, перiод асинхронного скорочення, перiод напруження мiокарда правого шлуночка (ПШ), перiод анакротичної фази, перiод швидкого кровонаповнення та перiод серцевого циклу. Особливостi функцiонального стану головного мозку дослiджувались методом реоенцефалографiї - на апаратi ЕЕГ-164756.


 
 

Цікаве

Загрузка...