WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

Клініко-патогенетичне лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок репродуктивного віку (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАНЮКОВА ІННА ЯРОСЛАВІВНА

УДК 616.12-008.331.1:616-036.86

Медико-соцальна експертиза та реаблтаця нвалдв внаслідок гпертончної хвороби

14.01.11 - кардіологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Запоріжжя-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України, м. Дніпропетровськ.

Науковий керівник: доктор медичних наук,

професор,

академік АМН України,

ДЗЯК Георгій Вікторович

Дніпропетровська державна медична академія, ректор, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Сиволап Віктор Денисович, завідувач кафедри факультетської терапії Запорізького державного медичного університету МОЗ України;

доктор медичних наук, професор Целуйко Віра Йосипівна, завідуюча кафедри кардіології та функціональної діагностики Харківської державної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України.

Провідна установа: Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України, відділ симптоматичних гіпертензій, м.Київ.

Захист відбудеться 13.04.2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 17. 600. 02 Запорізького державного медичного університету МОЗ України (69035, Запоріжжя, пр. Маяковського, 26).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Запорізького державного медичного університету МОЗ України (69035, Запоріжжя, пр. Маяковського, 26).

Автореферат розісланий 11.03.2005р.

Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради Д 17. 600.02

Доктор медичних наук, професор Волошин М.А.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Гпертончна хвороба (ГХ) - найбльш розповсюджене ненфекцйне захворювання людини. За даними офіційної статистики (2003 р.), ГХ зарестрована у понад 9,1 млн. мешканцв Украни і ще у 0,2 млн. осіб діагностовані вторинні гіпертензії, що складає 22,6% дорослого населення крани. Кожного року більш ніж 4 тис. мешканців України визнаються інвалідами внаслідок цього захворювання (Коваленко В.М., 2002; Коваленко В.М., Сіренко Ю.М., 2003) . Артеріальна гіпертензія (АГ) – основний фактор ризику ішемічної хвороби серця (ІХС), інфаркту міокарда, мозкового інсульту, які в сукупності дають 88,6% загальної смертності від хвороб системи кровообігу (ХСК). Серед осіб з підвищеним артеріальним тиском (АТ) смертність майже вдвічі вища, ніж серед осіб з нормальним АТ (Коваленко В.М., Корнацький В.М., 2003).

Україна, як і більшість держав світу, передбачає в своїй соціальній політиці заходи щодо збереження здоров'я населення, профілактики хвороб, попередження інвалідності, а також заходи по реабілітації та реінтеграції у суспільство осіб з захворюваннями, що зумовлюють інвалідність та удосконалення нормативно-правової бази щодо їх здійснення (Марунич В.В. і співавт., 1999: Іпатов А.В., Сергієні О.В.,2000).

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів" (1991,1994,2001,2004рр.) та нова Інструкція про встановлення груп інвалідності N516/9115 від 7 квітня 2004р. впроваджують новий зміст поняття "інвалід", змінюють засади визначення інвалідності, що потребує у корені змінити методичні підходи до встановлення інвалідності, критеріїв її оцінки, формування нових загальних принципів і окремих положень медико-соціальної експертизи. Між тим, до теперішнього часу залишаються недостатньо розробленими та науково обґрунтованими сучасні принципи здійснення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок ГХ відповідно до нових уявлень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах Програми профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні (Наказ МОЗ України № 74/18 від 30.03.1999р.), Комплексної програми профілактики інвалідності серед дітей і населення працездатного віку на період 2000-2005рр. (Наказ МОЗ України №117 від 23.05.2000);є фрагментом планової НДР УкрДерж НДІ МСПІ "Удосконалити медико-соціальну експертизу та реабілітацію інвалідів та хворих на гіпертонічну хворобу" (2001-2003рр., № держреєстрації 0101U001583).

Мета дослдження – науково обгрунтувати удосконалити медико-соцальну експертизу та реаблтацю нвалдв внаслдок гпертончно хвороби.

Для досягнення означено мети поставлен так завдання:

1. Визначити динаміку показників первинної інвалідності внаслідок ГХ в Україні протягом 1999-2003 років.

2. Визначити соціально-гігієнічні характеристики контингенту інвалідів внаслідок ГХ.

3. Дати оцнку клнко-функціональних порушень і обмежень категорій життєдіяльності при різних стадіях та важкості перебігу ГХ.

4. Розробити на підставі сучасної концепції інвалідності і класифікацї АГ принципи медико-соціальної експертизи хворих та інвалідів, що хворіють на ГХ.

5. Розробити методичні принципи побудови базових програм медико-соціальної реабілітації інвалідів внаслідок ГХ для практичного використання лікувально-профілактичними закладами та медико-соціальною експертною службою України.

6. Розробити пропозиції щодо профілактики інвалідності і подальшого удосконалення медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів внаслідок ГХ.

Об'єкт дослідження: хворі та інваліди внаслідок ГХ.

Предмет дослідження: медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів внаслідок ГХ.

Методи дослідження:дослідження проведено з використанням сучасних соціально-гігієнічних (для систематизації одиниць дослідження та об'єднання їх в однородні групи; комплексної оцінки первинної інвалідності, вивчення потреби у реабілітації); електрофізіологічних, клініко-лабораторних, психологічних (для розробки методичних принципів диференційованого визначення ознак інвалідності і складання базових програм реабілітації) та інш.

Наукова новизна дослдженняотриманих результатів. Вперше з урахуванням сучасної концепції інвалідності виявлені основні фактори та об'єктивні критерії, що обумовлюють первинну інвалідність внаслідок ГХ, визначені особливості цього контингенту інвалідів.

На засадах Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я (МКФ), з урахуванням наявності обмеження основних видів життєдіяльності і контекстових факторів, вперше розроблені методологічні принципи визначення інвалідності і прийняття експертного рішення у хворих на ГХ.

Науково обгрунтовані та розроблені пропозиції щодо профілактики інвалідності внаслідок ГХ для включення в комплексну програму профілактики та зниження інвалідності МОЗ України на 2006-2010рр.

Розроблені науково обґрунтовані комплексні програми реабілітації інвалідів внаслідок ГХ, що базуються на визначених у дослідженні потребах інвалідів в медико-соціальній реабілітації і містять комплексні заходи щодо медичної, фізичної, психологічної, професійної та соціальної реабілітації .

Практичне значення отриманих результатів. Дані щодо соціально-гігієнічної характеристики контингенту інвалідів внаслідок ГХ є інформаційною базою для розробки державних та регіональних програм соціального захисту інвалідів внаслідок ГХ. Застосування розроблених принципів медико-соціальної експертизи дозволить лікарям-експертам правільно вирішувати питання медико-соціальної експертизи щодо хворих на ГХ, підвищить рівень та якість надання медико-соціальної та реабілітаційної допомоги інвалідам внаслідок ГХ в Україні. Матеріали дослідження можуть бути використані на міжгалузевому рівні у закладах системи соціального захисту населення та охорони здоров'я, а також у системі навчальних закладів для підготовки специалістів в галузі медико-соціальної експертизи та реабілітації.

Матеріали дослідження використані при розробці Інструкції про встановлення груп інвалідності N516/9115 від 7.04. 2004 р., методичних рекомендацій, що спрямовані на оптимізацію діяльності галузі: Стандарт організації, структури та функціонування спеціалізованих кардіологічних медико-соціальних експертних комісій, 2003.- 46с; Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи при гіпертонічній хворобі, 2004.- 25с. Результати дослідження впроваджені та використовуються в закладах медико-соціальної служби України: кардіологічних МСЕК Київської, Донецької та Дніпропетровської областей, в лікувальних закладах м. Дніпропетровська: клініці Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, міській клінічній лікарні N11, а також використовуються як навчальний матеріал на кафедрі медико-соціальної експертизи факультету післядипломної освіти Дніпропетровської державної медичної академії.


 
 

Цікаве

Загрузка...