WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

4. Халед І С Абохоуса. Морфологічні зміни в легенях, наднирниках та слизовій оболонці шлунку нестатевозрілих білих щурів при експериментально викликаному бронхообструктивному синдромі // Перинатологія та педіатрія. – 2004. – № 1. – С. 60-62.

5. ХаледІСАбохоуса. Гастроінтестинальна алергія у дітей з бронхіальною астмою в поєднанні з супутньою патологією // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку медицини". – Полтава: УМСА, 2004. – С. 3.

6. Фесенко М.Є., Халед І С Абохоуса. Особливості вегетативного стату-су у дітей з бронхіальною астмою в поєднанні з супутньою патологією // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку медицини". – Полтава: УМСА, 2004. – С. 43.

АНОТАЦІЯ

Халед І С Абохоуса. Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму (клініко-експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, Кримський державний медичний університет ім.С.І.Георгієвського МОЗ України, Сімферополь, 2005.

У дисертаційній роботі встановлено, що серед поєднаної позалегеневої патології у дітей з бронхіальною астмою алергічний риніт зустрічався у 59,6%, атопічний дерматит – у 57,6% випадків. Дискінезії жовчовивідних шляхів мали місце у 84,6% хворих. Вперше виділені симпатозалежні варіанти БА з проявами гіпер- або симпатикотонії, а також парасимпатикозалежні, що може бути використано для патогенетично обґрунтованого застосування симпатоміметиків та препаратів з холінолітичною дією. Проведення комплексної базисної терапії хворим на БА в поєднанні з АР, АД, ДЖВШ із застосуванням лікування позалегеневої патології дозволяє вірогідно зменшити кількість денних та нічних нападів задухи даному контингенту дітей. Односпрямоване виявлення патологічних змін в легеневій тканині, слизовій оболонці шлунка та наднирниках при експериментальному дослідженні з відтворенням хронічного запального процесу в умовах гіпокінезії свідчить про спільність механізмів їх розвитку.

Ключові слова: бронхіальна астма, діти, алергічний риніт, атопічний дерматит.

АННОТАЦИЯ

Халед И С Абохоуса. Особенности сочетанной патологии у детей, боль-ных бронхиальной астмой (клинико-экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия, Крымский государственный медицинский университет МЗ Украины им.С.И.Георгиевского, Симферополь, 2005.

Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных бронхиальной астмой в сочетании с внелегочной патологией - аллергическим ринитом, атопическим дерматитом, дискинезиями желчевыводящих путей дополнением базисной терапии патогенетически обоснованным лечением сочетанной патологии. Изучалась структура, клиническая значимость сочетанной патологии у обследованных детей, больных бронхиальной астмой и основные факторы риска, которые способствуют возникновению различной внелегочной патологии у обследованных детей. Оценивался исходный вегетативный тонус и вегетативная реактивность у детей с различными клиническими формами сочетанной внелегочной патологии. Также изучались в экспериментальной модели морфологические изменения в легочной ткани, слизистой оболочке желудка и надпочечниках животных (белых крыс): в условиях хронического воспалительного процесса, при гипокинезии и сочетании экспериментального хронического воспалительного процесса и гипокинезии.

В диссертационной работе установлено, что БА без сочетанной внелегочной патологии у обследованных нами детей, практически не встречалась. Среди внелегочной патологии наиболее часто были выявлены АР – в 59,6%, АД – в 57,6%, хроничсекий тонзиллит – у 51,9%, гайморит – у 21,1%. Дискинезии желчевыводящих путей имели место у 84,6% больных.

Установлены корреляционные связи между причинами возникновения сочетанной патологии у детей с БА и следующими факторами: отягощенным аллергологическим анамнезом, патологическим течением беременности и родов, отягощенным преморбидным фоном, искусственным вскармливание, пищевой поливалентной аллергией, экссудативно-катаральным диатезом, ранним началом заболевания. Выявлена дезадаптация организма в виде нарушений вегетативного гомеостаза. Установлено, что сбалансированный уровень регуляторных систем (исходный вегетативный тонус – эйтония, нормальная вегетативная реактивность) встречался только у 9,6% детей, больных БА с сочетанной патологией. Впервые выделены симпатозависимые варианты БА с проявлениями гипер- или симпатикотонии, а также парасимпатикозависимые, что может быть использовано для патогенетически обоснованного применения симпатомиметиков и препаратов с холинолитическим действием, а также с сочетанным вегетатативным эффектом в комплексе с седативными препаратами. Полученные данные являются объективными критериями подбора препаратов для быстрого и стабильного бронходилатационного эффекта.

Катамнестические исследования показали, что дополнение базисной терапии патогенетически обоснованным лечением сочетанной внелегочной патологии позволяет достоверно уменьшить количество дневных и ночных приступов удушья и снизить тяжесть течения БА.

Обнаруженные патологические изменения в слизистой оболочке бронхов, желудка и надпочечниках при экспериментальном исследовании с воспроизведением хронического воспалительного процесса свидетельствуют об общности механизмов их развития.

Выявленные патологические изменения в слизистой оболочке бронхов, желудка и надпочечниках (отек, полнокровие, скопление слизи с большим количеством эозинофилов) при экспериментальном исследовании в условиях гипокинезии свидетельствуют о том, что одним из ведущих аспектов в ґенезе бронхиальной астмы является дисфункция нервной системы – гипокинетический стресс, который способствует возникновению и поддержанию однонаправленных патологических изменений в органах дыхания и желудочно-кишечном тракте. Воспроизведение экспериментальной модели хронического воспалительного процесса в условиях гипокинезии способствовало нарушению всех уровней защиты желудочной цитопротекции, что может расцениваться как состояние предболезни, реализация которого зависит от наличия повреждающих факторов (гипоксия, полиаллергия).

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, аллергический ринит, атопический дерматит.

ANNOTATION

Khaled I S Abokhousa. Peculiarities of connective pathology in children suffered from bronchial asthma (clinical-experimental investigation). – A manuscript.

A thesis in search for a scientific degree of a Candidate of medical sciences on the speciality 14.01.10 – pediatrics. The Crimean State Medical University named after S.I.Georgievsky M. of HS of Ukraine, Symferopol, 2005.

The thesis is devoted to the improvement of the treatment efficianсy of patients suffered from bronchial asthma іn connection with the extrapulmonary pathology – allergic rhinitis, atopic dermatitis, diskinesia of biliferous ways by means of addition of basic therapy of pathogenic grounding of the treatment of connective pathology.

In the thesis there was determined that BA without connective pathology in the examined children practically did not occur. Among the connective pathology the allergic rhinitis occurred in 59.6%, atopic dermatitis – in 57.6 % of cases. Diskinesia of biliferous ways took place in 84.6% of patients. It was determined that the balanced level of regulatory systems (the going out vegetative tonus – eutonia, normal vegetative reactivity) occurred only in 9.6% of children in BA with connective pathology. It is for the first time there were distinguished the sympathodependent variants of BA with revealance of hyper- or sympathicotonia and parasympathicodependent ones that can be used for pathogenically grounded application of sympathomimetics and preparations with holinolitic action.The conducting of complex basic therapy to the patients with BA in connection with AR, AD, DBFW with the use of treatment of extrapulmonary pathology allows to decrease reliably daily and nightly chokes of the given group of children.The directed revealance of pathologic changes in pulmonary tissue, stomach mucous membrane and udrenal glands in experimental investigation with the creation of chronic inflammatory process in conditions of hypokinesia testify to community of the mechanisms of its development.

Key words: bronchial asthma, children, allergic rhinitis, atopic dermatitis.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БА – бронхіальна астма

АР – алергічний риніт

АД – атопічний дерматит

ДЖВШ – дискінезія жовчовивідних шляхів

ФРГДЗ – функціональні розлади гастродуоденальної зони

ЕКГ – електрокардіографія

УЗД – ультразвукове дослідження

КІГ – кардіоінтервалографія

КОП – кліноортостатична проба

ВР – вегетативна реактивність

ВВТ – вихідний вегетативний тонус

СОШ – слизова оболонка шлунка


 
 

Цікаве

Загрузка...