WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

Впровадження результатів роботи в практику. Результати наукової роботи впроваджені в практику роботи пульмонологічного відділення дитячої міської клінічної лікарні м.Полтави, дитячої обласної лікарні м.Чернігова та дитячого поліклінічного відділення № 2 м.Полтави.

Матеріали дисертації включені в навчальний процес кафедри факультетської педіатрії і кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми Української медичної стоматологічної академії МОЗ України, м.Полтава.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проводилося вивчення наукової літератури, постановка експериментів, морфологічні дослідження, статистична обробка отриманих даних, аналіз та узагальнення результатів дослідження. Спільно з науковим керівником проведено аналіз і обговорення плану, результатів дослідження, підготовлені публікації за темою дослідження.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на Всеукраїнській із міжнародною участю науково-практичній конференції на тему: "Актуальні проблеми пульмонології з супутньою патологією серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та ЛОР-органів" (Полтава, 2001); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Особливості перебігу, діагностика, лікування і профілактика вторинних імунодефіцитів при захворюваннях у дітей різного віку" (Полтава, 2002); на 5-й ювілейній Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю з дня народження член-кореспондента НАН, АМН України, РАМН проф.В.М.Сидельникова "Актуальні питання педіатрії" (Київ, 2003); на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні питання профілактики ранньої інвалідизації дітей на сучасному етапі розвитку медицини" (Полтава, 2004).

Публікації. Основні положення дисертації викладено в 6 наукових публікаціях, серед яких 3 статті у фахових виданнях.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, характеристики матеріалів і методів досліджень, трьох розділів власних досліджень, заключення, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел і викладена на 170 сторінках друкованого тексту. Робота ілюстрована 18 таблицями, 23 рисунками і 19 фотографіями. Бібліографія містить 276 джерел (142 – кирилицею, 134 – латиницею).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Робота проводилась в дитячому поліклінічному відділенні № 2 м.Полтави в період з 2002 по 2004 роки. В даному дослідженні наведені матеріали обстежень 100 дітей у віці 7-15 років, серед яких 52 хворих на персистуючу бронхіальну астму в поєднанні з алергічним ринітом, атопічним дерматитом, дискінезіями жовчовивідних шляхів (основна група) та 48 дітей з алергічним ринітом, атопічним дерматитом, дискінезіями жовчовивідних шляхів без бронхіальної астми, які стали групами порівняння.

Крім того, в роботі наведені результати отриманих морфологічних змін в легеневій тканині, слизовій оболонці шлунку (СОШ) та наднирниках тварин (білих щурів) при експериментально викликаному хронічному запальному процесі, в умовах гіпокінезії та їх поєднанні.

Для вирішення поставлених завдань хворі обстежувались із застосуванням комплексу сучасних методів. При клінічному обстеженні, крім загальноприйнятих методів, у обстежених дітей проводився аналіз анте-, пери- та постнатального онтогенезу, рентгенологічного обстеження органів грудної клітки та додаткових пазух, спірографії, ЕКГ, УЗД органів черевної порожнини, шкірного алергологічного тестування, бактереологічного обстеження та оцінювався вегетативний гомеостаз за даними кардіоінтервалографії (КІГ) та кліноортостатичної проби (КОП).

Алергологічне обстеження, яке дозволило з'ясувати причинно-значущий алерген у пацієнтів, включало збір даних анамнезу, а також проведення скарифікаційних і внутрішньо шкірних проб (найбільш поширеними побутовими, пилковими, грибковими, харчовими алергенами виробництва МП "Імунолог" Вінниця), з обов'язковим порівнянням цих показників з анамнестичними даними. Бактеріологічне обстеження верхніх дихальних шляхів проводилося методом посіву носоглоткового слизу на поживні середовища (агар м'ясопептонний, кров'яний, жовтково-соляний, середовище Ендо, Сабуро). Після виділення чистих культур проводилася ідентифікація виділених мікроорганізмів. Функцію зовнішнього дихання визначали у хворих вранці (натще, до прийому лікарських препаратів) на спірометрі SPG0010.

Оцінку вихідного вегетативного тонусу і вегетативної реактивності проводили з використанням кардіоінтервалографії та кліноортостатичної проби. Запис проводили із застосуванням кардіографічного комплексу CARDIOCEM в стані спокою. Розшифрування кардіограм виконували за методикою Білоконь-Кубергер.

Оцінку вегетативного гомеостазу проводили за допомогою математичного аналізу серцевого ритму за даними КІГ. Визначали індекс напруги (ІНБ) за методом Р.М. Баєвського і співав. (1984), що відображає ступінь централізації керування серцевим ритмом і адаптаційно-пристосувальні можливості. За таблицею Н.А.Білоконь (1987) аналізували і оцінювали нормальну, асимпатикотонічну або гіперсимпатикотонічну вегетативну реактивність.

Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини проводили на апараті "Алока SSD-650" секторальним датчиком 5 мГц за загально-прийнятою методикою. Обстеження проводили вранці.

При проведенні терапії хворим на БА в поєднанні з АР, АД, ДЖВШ використовували (крім базисної "ступеневої" терапії) патогенетично обґрунтоване лікування позалегеневої патології наступними препаратами: бактісубтіл по 1 капсулі 3 рази на день за 1 годину перед їжею, 1 місяць ("Меріон Моррелл Доу", Франція); хілак-форте по 40 крапель 3 рази на день під час їжі, 1 місяць ("Меркле", Німеччина); мезим-форте по 1 таблетці 3 рази на день перед їжею, 1 місяць (Berlin-Chemie, Німеччина); аєвіт по 1 капсулі 3 рази на день, 1 місяць (Київський вітамінний завод, Україна); кальцію глюконат по 1 таблетці 3 рази на день, 1 місяць ("Дарниця", Київ, Україна); стафілококовий бактеріофаг рідкий по 10 мл 3 рази на день, 10 днів ("Біомед", Росія).

Експериментальні дослідження. Згідно поставленим в роботі завданням морфологічні дослідження проводили на 125 білих щурах лінії Вістар, обох статей, масою 100-110 г, віком 1 місяць, на базі кафедри патологічної анатомії, судової медицини та секційного курсу Української медичної стоматологічної академії м.Полтави (зав. кафедри – д.мед.н., проф.А.П.Гасюк). В роботі відтворена експериментальна модель хронічного запального процесу (1-ша група), гіпокінезії (2-га група) та їх поєднання (3-тя група), в кожній групі по 25 тварин. Для порівняння використали інтактну групу (5-та група) (n = 25) та групу тварин, яким в хвостову вену вводили фізіологічний розчин (4-та група) (n = 25).

Моделювання хронічного запального процесу проводили за методикою В.П.Яценко та співав., (1998). Після відбору та карантину білих щурів на протязі 6 днів, виконувалось трансторакальне введення 20% спиртового розчину туші в кількості 0,2 мл на 100 г маси тіла тварини. Через 18 днів в хвостову вену вводилась 25% суспензія курячих еритроцитів у фізіологічному розчині в кількості 0,2 мл на 100 г маси тіла, після чого (через 11 днів) проводили евтаназію тварин під гексеналовим наркозом (внутрішньочеревинно). Хронічний гіпокінетичний стрес моделювали шляхом 16-годинного обмеження рухів тварин у дерев'яних пеналах протягом 30-ти діб (Е.А.Коваленко, Н.Н.Гуровский, 1980).

Об'єктами для морфологічного дослідження були тканини легень, бронхів, шлунка та наднирників. Гістологічні препарати забарвлювали гематоксиліном-еозином, по Ван-Гізону, Бергману в модифікації, проводилась ШИК-реакція і альціановий синій). Отримані морфологічні зміни в експериментальних групах тварин оцінювались в порівнянні з даними здорових тварин контрольної групи (n= 25).

Статистичний аналіз. Враховуючи складність структури змін в організмі при алергічних захворюваннях (бронхіальна астма, алергічний риніт, атопічний дерматит) у дітей та наявність поєднаної патології з боку інших органів і систем, крім клінічного обстеження, лабораторних і функціональних тестів, доцільно було використати методи перевірки наявності зв'язку, серед яких нами обраний метод попарної лінійної кореляції (В.Я.Гельман, 2001). Отримані результати піддавали математичній обробці з обчисленням середньої М та її дисперсії m. Достовірність даних оцінювали, використовуючи критерій t Ст'юдента (Н.С.Лапач и соавт., 2000).

В групах клінічних спостережень для порівняння двох відносних величин між собою використовували критерій згоди х2 (хі-квадрат) (В.Я.Гельман, 2001).

Обчислювали коефіцієнти попарної лінійної кореляції r між показниками, оцінювали їх достовірність і створювали кореляційну матрицю. За функціональні взаємозв'язки брали такі, де коефіцієнт кореляції r > 0,7, тобто тверді достовірні кореляції. Відзначали частку твердих достовірних кореляцій серед усіх елементів кореляційної матриці, а саме: відзначали навколо яких ознак формувалося більше всього кореляцій; яка частка дисперсії припадала на спадковість, перебіг вагітності та пологів, показники КІГ, КОП, супутні захворювання, а в групі спостереження з бронхіальною астмою також на алергічні проби і на взаємозв'язок між цими показниками. Отриманий клінічний та експериментально-цифровий матеріал статистично оброблювався на персональному комп'ютері Pentium IV-2400 за допомогою програми Statistica for Windows версія 6,0 (В.И.Боровиков, 2001; В.Я.Гельман, 2001).

Результати дослідження та їх обговорення. Верифікація діагнозу БА з поєднаною позалегеневою патологією проводилась у відповідності з вітчизняною класифікацією бронхолегеневих захворювань у дітей (ІІ з'їзд фтизіатрів та пульмонологів, Київ, 1998. Наказ № 499 від 28.10.03р. "Про затвердження інструкції щодо діагностики, клінічної класифікації та лікування бронхіальної астми") з врахуванням анамнезу, клінічного перебігу захворювання та результатів клініко-лабораторних і інструментальних методів дослідження.


 
 

Цікаве

Загрузка...