WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

Гігієнічне значення особливостей токсикокінетики, ток-сикодинаміки і біотрансформації малих доз ртуті (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. С.І.ГЕОРГІЄВСЬКОГО

ХАЛЕД ІС АБОХОУСА

УДК 616.248-053.4:616.3

Особливості поєднаної патології у дітей, хворих на бронхіальну астму

(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.10 — педіатрія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Сімферополь – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії МОЗ України, м.Полтава.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Фесенко Марія Євгенівна, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м.Полтава, завідуюча кафедри пропедевтики дитячих хвороб з доглядом за дітьми.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Кожем'яка Анатолій Іванович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри дитячих хвороб.

доктор медичних наук, професор Дриневський Микола Павлович, Український НДІ дитячої курортології і фізіотерапії МОЗ України,

м.Євпаторія, керівник відділення прогнозування, планування та координації наукових досліджень.

Провідна установа:

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, м.Київ, кафедра педіатрії № 3.

Захист відбудеться "27" травня 2005 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.52.600.01 при Кримському державному медичному університеті ім. С.І.Георгієвського МОЗ України (95006, м.Сімферополь, бул.Леніна, 5/7).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського МОЗ України (95006, м.Сімферополь, бул.Леніна ,5/7).

Автореферат розісланий "26" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01

кандидат медичних наук, доцент Смуглов Є.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Бронхіальна астма (БА) залишається однією з найактуальніших медичних і соціальних проблем, що зумовлено її великою поширеністю, невпинною тенденцією до росту захворюваності, частими загостреннями та ускладненнями, значними економічними витратами, пов'язаними з неадекватним лікуванням та інвалідністю (А.Г.Чучалин, 1997; И.И.Балаболкин, 2001; О.І.Ласиця, О.М.Охотнікова, 2004; Ю.И.Фещенко, Л.А.Яшина, 2004).

За даними ВОЗ поширеність БА у світі коливається в середньому у межах 4-8%, а серед дитячого населення досягає рівня 10%. Офіційні показники поширеності алергічних захворювань в Україні нижчі за європейські, що значною мірою обумовлено відмінностями в методиці епідеміологічних досліджень (О.И.Ласица, А.З.Акопян, 1999; А.И.Кожемяка, В.П.Кандыба, З.Г.Вашева и др., 2000, 2003; М.М.Каладзе, А.В.Юр'єва, А.М.Карцев, 2004).

Одночасно збільшується питома вага хворих на БА, що страждають на поєднану позалегеневу патологію. Супутні захворювання впливають на стан хворих, змінюють перебіг БА. Усе це створює необхідність комплексного дослідження взаємозв'язку органів і систем організму в умовах сполучення декількох патологій (Е.В.Климанская, Ф.С.Возжаева, 2001; С.И.Эрдес, 2001; Benght Bjorksten, D.Dumitrascu, T.Foucard et al., 1997). Вирішення питання взаємозв'язку стану тканин легень, бронхів та інших органах (слизовій оболонці шлунка (СОШ), наднирниках) можливо установити лише шляхом експериментального моделювання патологічного процесу в умовах відтворення хронічного запального процесу, гіпокінезії та їх поєднання.

Крім того, встановлено, що розвиткові багатьох захворювань передують порушення функцій вегетативної нервової системи (ВНС), частота яких останнім часом збільшилась. Збільшення частоти вегетативних дисфункцій (ВД), особливо у дітей шкільного віку, обумовлено зростанням соціальних навантажень, реорганізацією учбового процесу в школах, малорухомим способом життя, нераціональним харчуванням, і може розцінюватись як стан "гіподинамічного стресу". Характерною стала полісистемна патологія – поєднання ВД з іншими захворюваннями (И.П.Минков, Н.Б.Кирпичева, 2003; В.Г.Майданник, М.В.Хайтович, О.В.Чернишова, 2004).

Вегетативні дисфункції у дітей характеризуються не тільки функціональними розладами ВНС, але й сприяють формуванню хронічної патології органів дихання, серцево-судинної системи, травного тракту, органів сечовидільної системи, порушенню мозкового кровообігу (В.В.Бережной, С.А.Крамарев, Ю.В.Мартинюк та ін., 2002; В.Г.Майданник, Ю.В.Хмелевский, В.В.Корнийчук, 2003; A.Stewart et al., 1997). Разом із цим, в літературі мало наукових робіт щодо вивчення поширеності, структури і особливостей перебігу поєднаної позалегеневої патології у дітей з БА. Також недостатньо досліджень, присвячених удосконаленню діагностики та лікування дітей з БА в поєднанні з іншими позалегеневими захворюваннями і вегетативними дисфункціями, що не дає можливості своєчасно проводити даній групі хворих комплексну патогенетичну терапію, яка включає лікування поєднаної позалегеневої патології, і не може не відобразитися на ефективності терапії БА.

Таким чином, важливим доповненням до базисної терапії хворих на БА в поєднанні з алергічним ринітом (АР), атопічним дерматитом (АД), дискінезіями жовчовивідних шляхів (ДЖВШ) може стати патогенетично обґрунтоване лікування позалегеневої патології, що дозволить уникнути загострень та знизити тяжкість перебігу БА.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом комплексної науково-дослідної роботи кафедри поліклінічної терапії Української медичної стоматологічної академії МОЗ України (м.Полтава) "Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, які формуються під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних та інфекційних факторів. Стан гомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування" (№ держреєстрації 0198U000134).

Мета дослідження: підвищення ефективності базисної терапії бронхіальної астми у дітей за рахунок ранньої діагностики та лікування позалегеневої патології (алергічний риніт, атопічний дерматит, дискінезії жовчовивідних шляхів) з малосимптомним клінічним перебігом.

Завдання дослідження:

1. Вивчити структуру та клінічну значимість поєднаної позалегеневої патології з малосимптомним перебігом у обстежених дітей, хворих на бронхіальну астму.

2. Виявити основні фактори ризику, які сприяють виникненню поєднаної позалегеневої патології у дітей з бронхіальною астмою.

3. Оцінити вихідний вегетативний тонус і вегетативну реактивність у дітей з різними клінічними формами позалегеневої патології.

4. Оцінити вплив комплексної терапії поєднаних позалегеневих захворювань (алергічного риніту, атопічного дерматиту, дискінезій жовчовивідних шляхів) на перебіг бронхіальної астми у дітей.

5. Дати експериментальне (на тваринах) обґрунтування наявності синдрому поліорганної (легенева тканина, слизова оболонка шлунка, наднирники) недостатності при хронічному запальному процесі в бронхолегеневій системі.

Об'єкт дослідження. Бронхіальна астма у дітей в поєднанні з алергічним ринітом, атопічним дерматитом, дискінезіями жовчовивідних шляхів.

Предмет дослідження. Клінічна картина, патогенетичні особливості перебігу та лікування бронхіальної астми у дітей в поєднанні з АР, АД, ДЖВШ.

Морфологічні зміни в легеневій тканині, слизовій оболонці бронхів, шлунка та наднирниках тварин.

Методи дослідження. Загальноклінічні, алергологічні, бактеріологічні, інструментальні, експериментальні та статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. В роботі вперше у дітей з БА вивчено частоту і структуру поєднаної позалегеневої патології з малосимптомним клінічним перебігом. Встановлено високу зустрічаємість вивчаємої патології у обстежених дітей. Більш ніж у половини, хворих на БА мав місце алергічний риніт, атопічний дерматит, хронічний тонзиліт та у 2/3 дискінезії жовчовивідних шляхів. Проаналізовано клініко-параклінічні зміни, виявлені у обстежених дітей при різних клінічних варіантах поєднаної патології, проведено оцінку їх патогенетичного значення.

Встановлено, що факторами ризику виникнення поєднаної позалегеневої патології у дітей з БА є: обтяжена спадковість, патологічний перебіг вагітності і пологів, обтяжений преморбідний фон, штучне вигодовування, харчова полівалентна алергія, ексудативно-катаральний діатез, ранній початок захворювань. В експерименті на тваринах доказано високу можливість одночасного і односпрямованого розвитку імунопатологічного запалення в легеневій тканині, слизовій оболонці шлунка, наднирниках при хронічній бронхолегеневій патології. Вперше у дітей з поєднаною позалегеневою патологією виявлено дезадаптацію організму у вигляді порушень вегетативного гомеостазу. Встановлено, що збалансований рівень регуляторних системи (вихідний вегетативний тонус – ейтонія, нормальна вегетативна реактивність) зустрічається лише у 9,6% хворих на БА з позалегеневою патологією.

Дано наукове обґрунтування доцільності оцінки порушень вегетативного гомеостазу для диференційованого використання бронходилататорів при БА у дітей.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження розширюють і поглиблюють розуміння патогенетичної суті БА у дітей за рахунок розшифровки обтяжуючого впливу на перебіг БА позалегеневої патології з малосимптомним перебігом.

Доказано, що рання діагностика і лікування позалегеневої патології при БА у дітей дозволяє підвищити клінічну ефективність базисної терапії БА.


 
 

Цікаве

Загрузка...