WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Експериментально-математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах великогомілкової кістки (а - Реферат

Експериментально-математичне обґрунтування багатоплощинного кортикального остеосинтезу при поперечних діафізарних переломах великогомілкової кістки (а - Реферат

Особистий внесок здобувача. У комплексному дослідженні зі створення нового препарату для терапії діарей інфекційного та неінфекційного походження особисто здобувачем:

 • проведено аналіз літературних даних про етіологію, патогенез і сучасний стан профілактики та лікування діарей різного походження і перспективи застосування у терапії цих захворювань ентеросорбента силікса;

 • обґрунтовано та розроблено оригінальний склад і технологію нового лікарського засобу на основі силіксу – пероральну суспензію „Ентеросил" для терапії діарей;

 • розроблено методики контролю якості пероральної суспензії із силіксом, що ввійшли до проекту АНД;

 • розроблено проект технологічного промислового регламенту на виробництво препарату;

 • узагальнено результати експериментальних досліджень по вивченню сорбуючої та антидіарейної активності і нешкідливості препарату.

  Персональний внесок в усіх опублікованих наукових працях зі співавторами (Тихоновим О.І., Вишневською Л.І., Грицан Л.Д., Блажеєвським М.Є., Штриголем С.Ю., Тихоновою С.О.) вказується за текстом дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи викладені та обговорені на Всеукраїнській науково-практичній конференції "Фармація ХХІ століття" (Харків, 2002); науково-практичній конференції, присвяченій 65-річчю Ташкентського фармацевтичного інституту "Інтеграція освіти, науки і виробництва в фармації" (Узбекистан, Ташкент, 2002); Міжнародній науково-практичній конференції "Вчені майбутнього" (Одеса, 2002); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія" (Харків, 2003); Всеукраїнському науково-практичному семінарі "Перспективи створення в Україні лікарських препаратів різної спрямованості дії" (Харків, 2004).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 12 робіт, у тому числі 6 статей у фахових виданнях, 5 тез доповідей та 1 інформаційний лист.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 127 сторінках друкованого тексту, складається з вступу, огляду літератури, 4 розділів експериментальної частини, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота ілюстрована 29 таблицями та 13 рисунками. Бібліографія включає 155 джерел літератури, з них 33 – іноземні.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Розробка складу та технології суспензії із силіксом

Для забезпечення фармакотерапевтичного ефекту суспензії обрано біологічно активну субстанцію – силікс, який є високодисперсним кремнеземом з розвинутою поверхнею та високою сорбційною здатністю відносно білків та низькомолекулярних сполук. З метою вибору його концентрації були проведені мікробіологічні дослідження сорбційної здатності зразків водних суспензій різних концентрацій по відношенню до референс- та клінічних штамів мікроорганізмів (табл. 1).

Експериментально встановлено, що із зростанням концентрації силіксу у зразках суспензії збільшується їх сорбційна здатність, однак, збільшення активності в інтервалі концентрацій від 25 мг/мл до 50 мг/мл незначне.

Таблиця 1

  Концентраційна залежність ефективності адсорбції

  силіксом різних штамів мікроорганізмів

Вихідна концентрація бактеріальних клітин в 1 мл

Час впливу

t, хв

Адсорбція (%) силіксом у різних концентраціях

1

мг/мл

3

мг/мл

5

мг/мл

10

мг/мл

25

мг/мл

50

мг/мл

Свіжовиділені штами K.pneumoniae

109 КУО

1

10,00

10,00

99,90

99,95

99,92

99,92

5

50,00

50,00

99,97

99,98

99,99

99,99

30

95,00

95,00

99,98

99,98

99,92

99,99

Еталонні штами E.coli

109 КУО

1

10,00

10,00

99,90

99,90

99,92

99,92

5

50,00

50,00

99,99

99,99

99,99

99,99

30

95,00

95,00

99,99

99,99

99,99

99,99

Еталонні штами P.аeruginosa

109 КУО

1

10,00

20,00

50,00

80,00

90,00

90,00

5

90,00

90,00

90,00

90,00

99,90

99,90

30

90,00

90,00

99,00

99,00

99,90

99,90

Еталонні штами S.аureus

109 КУО

1

90,00

90,00

90,00

99,00

99,00

99,00

5

99,00

99,00

99,00

99,90

99,90

99,90

30

99,00

99,00

99,00

99,90

99,90

99,90

  Оскільки клінічний ефект препарату зумовлений його винятковою здатністю адсорбувати на своїй поверхні білкові тіла, то для визначення адсорбційної активності силіксу відносно білка було використано модельну речовину – желатину. Проводили дослідження білоксорбуючої активності водних суспензій з концентрацією силіксу 1, 2, 3, 4 та 5 %. Результати дослідження наведені у табл. 2.

  Таблиця 2

  Залежність адсорбційної здатності зразків суспензії

  від концентрації діючої речовини

   № п/п

   ω силіксу, %

   Адсорбція білка, мг/г

   I

   1

   262,52,8

   II

   2

   275,05,8

   III

   3

   300,06,6

   IV

   4

   499,16,3

   V

   5

   507,35,1

  Як видно з табл. 2, у зразках I – IV значення адсорбційної здатності суттєво збільшуються з ростом концентрації силіксу. Однак збільшення вмісту діючої речовини з 4% до 5% практично не впливає на значення білоксорбуючої активності. Отже, дослідженнями встановлено, що оптимальна концентрація діючої речовини (ωсиліксу) є 4 %.

Враховуючи седиментаційну та агрегативну нестійкість 4 % суспензії силіксу, нами проведена її стабілізація за допомогою таких речовини: пектину яблучного, метилцелюлози (МЦ), натрій-карбоксиметилцелюлози (натрій-КМЦ) та полівінілпіролідону низькомолекулярного (ПВПн).

Якість одержаних зразків оцінювали за зовнішнім виглядом, відносною в'язкістю (ηвід), рН середовища та седиментаційною і агрегативною стійкістю. За одержаними експериментальними даними були побудовані діаграми (рис.1), які дозволили наочно порівняти стійкість стабілізованих суспензій протягом трьох діб.

А В

С Д

Рис. 1. Стійкість суспензії силіксу з масовою часткою 4%, стабілізованої ПВПн (А), натрій-КМЦ (В), пектином яблучним (С) та МЦ (Д) через 3 доби (по осі абсцис – концентрація стабілізаторів, ω (%); по осі ординат – об'єм осаду, см3).


 
 

Цікаве

Загрузка...