WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Розробка системи медико-соціальної реабілітації інвалідів працездатного віку, які перенесли мозковий інсульт (автореферат) - Реферат

Розробка системи медико-соціальної реабілітації інвалідів працездатного віку, які перенесли мозковий інсульт (автореферат) - Реферат

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

ХУСАІНОВ ДЕНИС РАШИДОВИЧ

УДК 612.822.014.46:547.918

Вплив налоксона, саліцилової кислоти і її похідних на електричну активність і транссинаптичні зв'язки нейронів виноградного равлика

Спеціальність 03.00.13 — Фізіологія людини і тварин

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Сімферополь–2005

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано у Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського

Науковий керівник: доктор біологічних наук,

Коренюк Іван Іванович,

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського,

професор кафедри фізіології людини і тварин та біофизики

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор,

Сторожук Віктор Максимович,

Інститут фізіології НАН України ім. О.О. Богомольця,

завідувач відділу фізіології кори головного мозку.

доктор медичних наук, професор,

Євстаф'єва Олена Володимирівна,

Кримський державний медичний університет

ім. С.І. Георгієвського Міністерства охорони здоров'я України, завідувач кафедри нормальної фізіології

Провідна установа: Донецький державний медичний університет ім. М. Горького, м. Донецьк

Захист відбудеться 3 жовтня 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.051.04 при Таврійському національному університеті ім. В.І. Вернадського за адресою: пр. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського за адресою: пр. Вернадського, 4, Сімферополь, 95007

Автореферат розісланий 2 вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор біологічних наук Чуян О.М.

Підписано до друку 2.09.05 Формат 60х80/16

Тираж 100 екз.

Надруковано у видавничому відділі

Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського

95007, м. Сімферополь,

пр. Вернадського, 4

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми. Дослідження, присвячені вивченню біологічної дії таких фармакологічних препаратів, як налоксон, саліцилова кислота та її похідні ведуться вже досить тривалий час. Первинно роботи, пов'язані з дослідженням впливу налоксона, були присвячені вивченню механізмів його взаємодії з опіатними рецепторами хребетних і взаємовідносинам із системою ендогенних морфінів. В наслідок цього з'ясовувалися особливості впливу налоксона на ноцицептивну чутливість [Осадчий О.Є., Покровський В.М., 2001; Солнцева О.І., Безрукова Л.В, 1981; Шляхто Є.В. та ін, 1996]. З виявленням системи ендогенних морфінів у безхребетних, у тому числі і у молюсків, з'явилися роботи, спрямовані на вивчення налоксон-залежної дії морфіну на медіаторну чутливість нервових клітин і, взагалі, на їх функціональний стан. Зокрема, було з'ясовано, що морфін змінює чутливість хеморецепторів постсинаптичної мембрани і, тим самим, впливає на процеси синаптичної передачі сигналу [Громов Л. А. та ін., 1981]. Проте відомостей про залежність лабільності синаптичної передачі від впливу налоксона в літературі нами не знайдено. Крім того, при вивченні впливу налоксона на клітини інших збудливих тканин (кардіоміоцити) з'ясовано, що його дія пов'язана з пригніченням Na-, K- і особливо Са-струмів [Осадчий О.Е., Покровський В.М., 2001]. Виходячи з вищенаведеного, виникає необхідність вивчення специфіки впливу налоксона на клітини з різною силою Са-струму, а також на процеси синаптичної передачі.

Якщо для налоксона визначено збільшення больової чутливості, то для іншого фармакологічного препарату – саліцилової кислоти, навпаки, її зменшення. Дана кислота і деякі її солі (саліцилати) зменшують частоту імпульсації чутливих ноцицептивних нейронів і, взагалі, надають пригнічувальний вплив на мозкові центри ссавців і людини [Дейл М. М., Формен Дж., 1998]. Більш того, препарати цієї групи впливають на внутрішньоклітинну концентрацію циклічного аденозинмонофосфату (цАМФ). Але, не дивлячись на це, досліджень, присвячених вивченню впливу саліцилатів на нервову клітину, залишається украй незначна кількість, що, на думку М. М. Дейла і Дж. Формена є, щонайменше, дивним. Останніми роками з'ясовано, що похідні саліцилової кислоти з "біометалами" володіють вигідними властивостями з погляду лікувальної фармакології [Григор'єва А. З., 2000]. Тому є актуальним з'ясування і порівняння особливостей впливу саліцилової кислоти та її комплексів з "біометалами" на нервову клітину і процеси передачі електричних імпульсів між ними.

Як наголошувалося вище, саліцилова кислота і деякі її похідні викликають збільшення концентрації цАМФ, який, у свою чергу, контролює різноманітні внутрішньоклітинні процеси, що протікають в нейронах. Але разом з цАМФ в клітинах присутній і інший циклічний нуклеотид – гуанозинмонофосфат (цГМФ), який також бере участь у проведенні гормональних сигналів і в регуляції інших процесів в клітині. Проте, результати досліджень, присвячених вивченню функціональної ролі цГМФ, достатньо суперечливі. Так, наприклад, на думку деяких авторів [Теппермен Дж., Теппермен Х., 1989] цГМФ, взагалі, не є класичним вторинним посередником. Крім того, ставиться під сумнів думка деяких дослідників про участь цГМФ у процесі гіперполяризації мембрани. Таким чином, суперечність і неоднозначність відомостей про функціональну роль цГМФ спонукало нас дослідити залежність різних процесів, що протікають у нервовій системі і нейроні від його внутрішньоклітинної концентрації, застосовуючи активатор гуанилатциклази нітропрусид натрію.

Не дивлячись на велику кількість робіт з вивчення функціональних властивостей нервових клітин виноградного равлика, до теперішнього часу залишаються нечисленними відомості про організацію внутрішньо- і міжгангліонарних зв'язків нейронів вісцерального ганглія (ВГ) і правого парієнтального ганглія (ППаГ). Так, наприклад, на думку деяких дослідників [Кононенко М.І., Костюченко О.В., 2001] активність нейрона ППа1 запускається клітиною ВГ, а за відомостями інших авторів [Максимова О.О., Балабан П.М., 1983] зв'язки нервових клітин виноградного равлика з ідентифікованими нейронами ППаГ відсутні, або вони полісинаптичні і нечисленні. Таким чином, по цей час відсутні точні дані про організацію зв'язків між нейронами ВГ і ППаГ. Вказані міркування і спонукали нас в одній з серій експериментів дослідити функціональну організацію цих взаємовідносин і внутрішньогангліонарних зв'язків клітин ВГ. Актуальність такого дослідження підкреслюється тим, що ідентифіковані клітини ППаГ мають ендогенну природу імпульсної активності, і опис характеристик синаптичної дії на їх мембрану дозволить більшою мірою зрозуміти систему контролю пейсмекерного потенціалу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках науково-дослідної роботи кафедри фізіології людини і тварин та біофізики Таврійського національного університету ім. В.И. Вернадського за програмою "Механізми і функціональне значення ритмічної активності нейронів" (№ держреєстрації 0100U001369), "Дослідження функціональної організації нервової системи і механізмів впливу хімічних сполук на нейрони" (№ держреєстрації 0103U00209) та кафедри загальної хімії "Координаційні сполуки карбонових кислот та їх азотвмістні похідні" (№ держреєстрації 0102V004032).

Мета дослідження. Дослідити особливості впливу налоксона, саліцилової кислоти, її похідних і активатора гуанілатциклази – нітропрусида натрію на електричну активність нейронів і з'ясувати їх дію на міжклітинні синаптичні взаємостосунки між різними клітинами підгорлового комплексу гангліїв виноградного равлика.

Задачі роботи:

  1. Використовуючи метод внутрішньоклітинного відведення біопотенціалів, з'ясувати особливості впливу налоксона на електричну активність ідентифікованих нейронів равлика з різною величиною кальцієвого струму.

  2. Дослідити вплив саліцилової кислоти та її похідних (саліцилатів кобальту – СК і цинку – СЦ) на електричну активність різних типів нейронів равлика.

  3. Визначити залежність швидкості зростання трансмембранних і інших електричних процесів нервової клітини при збільшенні внутрішньоклітинної концентрації цГМФ шляхом активації гуанілатциклази нітропрусидом натрію.

  4. Вивчити реакції ідентифікованих нейронів правого парієтального ганглія на внутрішньоклітинне подразнення клітин вісцерального ганглію, а також з'ясувати особливості синаптичних взаємостосунків усередині ВГ.

  5. Дослідити особливості впливу налоксона, саліцилової кислоти, саліцилатів і нітропрусида натрію на процеси синаптичної передачі між нейронами.

Об'єкт дослідження – електрична активність нейронів виноградного равлика і міжнейронні синаптичні зв'язки.


 
 

Цікаве

Загрузка...