WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології (автореферат) - Реферат

Сучасні підходи до діагностики та профілактика пневмоконіозу у працюючих вугільних шахт як пріоритетна проблема професійної патології (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАМАМ САЛІХ БАДРІ ХАМАМ

УДК:: 615.451.22 : 615.244 : 615.322

Розробка складу та технології препарату на основі олії розторопші плямистої

15.00.01 - технологія ліків та організація фармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата фармацевтичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров'я України.

Науковий керівник: доктор фармацевтичних наук, професор

ДЕМ'ЯНЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

Національний фармацевтичний університет,

завідувач кафедри товарознавства

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

КАЗАРИНОВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ДП „Державний науковий центр лікарських засобів"

МОЗ та НАН України,

зав. лабораторією таблетованих лікарських засобів

доктор фармацевтичних наук, доцент

ГЛАДИШЕВ ВІТАЛІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Запорізький державний медичний університет,

професор кафедри технології ліків

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика, кафедра технології ліків та клінічної фармації

Захист відбудеться „12" травня 2005 року о 1000 годині на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м, Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий „7" квітня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради, проф. Малоштан Л.М

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Значне розповсюдження захворювань печінки і шлунково-кишкового тракту (ШКТ), а також наявність гепатотоксичної дії багатьох синтетичних препаратів обумовлюють актуальність пошуку нових лікарських засобів рослинного походження, які виявляють виражену терапевтичну дію та мінімальні побічні ефекти.

Останніми роками в Україні й за рубежем розроблено і випускається ряд лікарських засобів з групи гепатопротекторів, що містять як активний інгредієнт суму флаволігнанів, виділених з плодів розторопші плямистої. В той же час олія, одержана з даної сировини, має в свою чергу гепатозахисні, протизапальні, епітелізуючі та ранозагоювальні властивості, однак не використовується як лікарська субстанція і є відходом при виробництві вищевказаних препаратів.

Крім того, сучасна фармакотерапія захворювань печінки і ШКТ передбачає використання гепатопротекторів в комплексі з потужними антиоксидантами, одним з яких є кверцетин, що дозволяє досягти більш вираженого і швидкого фармакологічного ефекту внаслідок синергетичних взаємодій компонентів.

Враховуючи вищевикладене, актуальною проблемою є розробка технології нових гепатозахисних фітопрепаратів, яка в той же час дозволить здійснювати комплексну переробку рослинної сировини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ "Фармакогностичне вивчення біологічно активних речовин, створення лікарських засобів рослинного походження" (№ держреєстрації 0103U000476) та проблемної комісії "Фармація" МОЗ і АМН України.

Мета і задачі досліджень. Метою роботи є розробка складу і технології нового лікарського фітопрепарату "Силіцетин" у вигляді суспензії кверцетину в олії плодів розторопші, дозованої в тверді желатинові капсули.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

  • вивчити процес екстракції плодів розторопші зрідженими газами і розробити технологію виділення олії з даної сировини;

  • провести аналіз якісних, кількісних показників та мікробіологічної контамінації одержаного продукту порівняно з олією заводського виробництва;

  • теоретично й експериментально обґрунтувати склад олійної суспензії кверцетину;

  • дослідити фізико-хімічні та технологічні властивості олійної суспензії й підібрати оптимальний спосіб диспергування;

  • розробити методики контролю якості суспензії кверцетину;

  • вивчити можливість заповнення твердих желатинових капсул суспензією та обґрунтувати вибір способів герметизації;

  • розробити технологію виробництва препарату "Силіцетин" в капсулах і проект тимчасового технологічного регламенту;

  • провести аналіз якісних і кількісних показників готової лікарської форми та розробити проект АНД на препарат;

  • вивчити стабільність лікарської форми в процесі зберігання;

  • провести фармакологічні дослідження капсул "Силіцетин".

Об'єкти досліджень. Об'єктами досліджень є плоди розторопші плямистої, олія розторопші, олійна суспензія кверцетину, капсули "Силіцетин".

Предмет досліджень. Предметом досліджень служить розробка складу і технології нового фітохімічного препарату гепатозахисної дії, що дозволить розширити номенклатуру лікарських засобів даної фармакологічної групи, розв'язати проблему комплексної переробки плодів розторопші та забезпечити випуск продукції належної якості.

Методи досліджень. При виконанні даної роботи використовувалися: фармакопейні методи визначення технологічних і фізико-хімічних властивостей рослинної сировини, суспензії й капсул; тонкошарова і газова хроматографія, УФ- спектроскопія і якісні хімічні реакції для ідентифікації об'єктів дослідження; спектрофотометричні, титрометричні та гравіметричні методи кількісного аналізу діючих речовин; мікрофотозйомки і комп'ютерний кристалографічний аналіз при дослідженні фракційного складу суспензій; інфрачервона фотометрія для оцінки гомогенності суспензій; ротаційна віскозиметрія; мікробіологічні і фармакологічні методи. Статистичну обробку експериментальних даних проводили програмою Microsoft Excel XP.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в Україні досліджено процес екстракції олії з плодів розторопші зрідженими газами, проведений аналіз її якісних та кількісних показників порівняно з олією заводського виробництва.

Вперше науково обґрунтовані і експериментально відтворені склад і технологія оригінального препарату в новій лікарській формі, що являє собою олійну суспензію кверцетину, в якій дисперсна фаза і дисперсійне середовище мають фармакологічну активність. Даний препарат захищений патентом України № 63301А від 15.01.04 р.

Проведені комплексні дослідження фізико-хімічних, технологічних і реологічних властивостей олійної суспензії кверцетину, запропоновані об'єктивні методики і прилад для аналізу гомогенності дисперсних систем.

Вперше в Україні вивчено можливість випуску суспензій у формі твердих желатинових капсул, розроблено методики контролю їх герметичності, проведені дослідження стабільності готової лікарської форми при зберіганні.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена і апробована в умовах промислового виробництва (м. Хартум, Судан) технологія препарату "Силіцетин" у формі твердих желатинових капсул, складений проект тимчасового технологічного регламенту.

Розроблено методики якісного і кількісного аналізу олійної суспензії кверцетину і капсул "Силіцетин". Створено проект аналітичної нормативної документації на препарат.

Проведено фармакологічні дослідження препарату "Силіцетин", які свідчать про його більш високу специфічну активність в порівнянні з існуючими гепатопротекторами.

Окремі фрагменти роботи впроваджені в учбовий процес Київської медичної академії післядипломної освіти їм. П.Л. Шупіка, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ), Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Особистий внесок дисертанта. Автором особисто проведено патентний пошук і аналіз літературних даних, що стосуються проблем сучасного стану технології і контролю якості суспензій, екстракції зрідженими газами, виробництва рідких лікарських субстанцій у формі герметизованих твердих желатинових капсул.

Дисертантом особисто досліджено процес екстракції плодів розторопші зрідженими газами (хладонами), проведено якісний і кількісний аналіз одержаної олії.

В наукових роботах, опублікованих зі співавторами, дисертантом вивчено вплив різних способів і режимів диспергування на технологічні й фізико-хімічні характеристики одержаних суспензій, розроблено методики контролю їх якості.

Здобувачем теоретично й експериментально обґрунтовано склад і технологію гепатопротекторного препарату "Силіцетин". Спільно зі співавторами розроблені проекти АНД і тимчасового технологічного регламенту на вказаний препарат.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи доповідалися і обговорювалися на ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія" (Харків, 2003 р.), Міжнародній науково-практичній конференції "Україна наукова–2003" (Дніпропетровськ, 2003 р.), Міжвузівській студентській науковій конференції "Актуальні питання створення нових лікарських засобів" (Харків, 2004 р.), VIІ Міжнародній науково-практичній конференції "Наука і освіта–2004" (Дніпропетровськ, 2004 г).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 наукових робіт, у тому числі - 3 статті у фахових журналах і 1 деклараційний патент України, 3 тези доповідей.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, 4 розділів експериментальної частини, загальних висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. Дисертація викладена на 158 сторінках машинописного тексту, містить 21 таблицю і 37 рисунків. Бібліографія включає 176 літературних джерел, зокрема 125 іноземних.


 
 

Цікаве

Загрузка...