WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Збудники інфекцій групи torch та їх асоціації при репродуктивних втратах (автореферат) - Реферат

Збудники інфекцій групи torch та їх асоціації при репродуктивних втратах (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХЕПАТРАУД АППОЛІНЕР

УДК 616. 98:618.215-055.26

Мікробіоценоз піхви при загрозі переривання вагітності і його корекція

14.01.01 – акушерство і гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті Міністерства охорони здоров'я України

Науковий керівник – доктор медичних наук, професор

Нагорна Вікторія Федорівна, Одеський державний медичний університет МОЗ України, професор кафедри акушерства і гінекології № 1.

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Андрієвський Олександр Георгійович, Український НДІ морської медицини МОЗ України, завідувач відділу гінекології

- доктор медичних наук, професор Бойчук Алла Володимирівна, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, завідувач кафедри акушерства та гінекології ФПО

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології, м. Київ.

Захист відбудеться 23.02.2005 р. о_14__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.02 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, м. Одеса, Валіховський пров, 2).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65026, м. Одеса, Валіховський пров, 2).

Автореферат розіслано 21.01. 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н. Старець О.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми.

Проблеми невиношування вагітності і інфекції як причини невиношування, а також інфекції як причини післяпологових септичних ускладнень є вкрай актуальними для усього світу: для країн Європи, Азії. За даними ВООЗ, високий відсоток ускладнень цієї патології зустрічається в країнах африканського континенту – 90%, в тому числі і в Центральноафриканській республіці – 14%.

Не дивлячись на істотний прогрес, досягнутий за останні десятиріччя в акушерстві і гінекології, проблема невиношування вагітності до теперішнього часу залишається однією з найскладніших (Серова О.Ф., Федорова М.В., Полетаев А.Б., 1999; Кошелева Н.Г., Аржанова О.Н., Плужникова Т.А., 2002). Невиношування вагітності - універсальний показник реакції організму на будь-який вираз неблагополуччя матері, плоду, чинників навколишнього середовища, професійно-виробничих і інших несприятливих чинників (Сидельникова В.Н., 1999; Кошелева Н.Г., Аржанова О.Н., Плужникова Т.А., 2002).

Загроза переривання вагітності є одним з найпоширеніших видів ускладнення гестації. Природа цієї патології поліетіологічна (Кошелева Н.Г., Аржанова О.Н., Плужникова Т.А., 2002). Певне значення в патогенезі переривання вагітності має активація місцевих чинників: простагландинів, цитокінів, кінінів, гормонів і чинників зростання, медіаторів, систем фібринолізу і згортання крові. В перериванні вагітності другої половини істотну роль грає підвищення збудливості і скоротливої діяльності матки під впливом вищезазначених чинників. Не дивлячись на численні і різноманітні причини, всі автори частіше виділяють інфікування родових шляхів (Анастасьева В.Г., 1998; Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Буданов П.В., 2003).

У останнє десятиріччя у жінок багатьох країн світу відзначене зростання інфекцій піхви, які міцно займають перше місце в структурі акушерсько - гінекологічних захворювань. На загальному фоні збільшення частоти хламідіозу, тріхомоніазу, гонореї і інших сексуально - трансмісивних захворювань спостерігається збільшення частоти інфекцій піхви, що протікають з участю мікроорганізмів, які входять до складу нормальної мікрофлори піхви. Стало ймовірним, що нормальна флора статевих шляхів за певних умов набуває патогенних властивостей, а її представники стають збудниками цілого ряду хвороб. Це примушуує більш пильно досліджувати стан мікробіоценозу піхви як потенційного резервуару мікробів - збудників, які можуть викликати патологічний процес (Кира Е.Ф., Симчера И.А., 2002).

У вагітних в структурі генітальних інфекцій переважають порушення мікробіоценозу піхви. Частота порушення мікробіоценозу пологових шляхів під час вагітності у жінок групи ризику акушерської патології складає, в середньому, 40-65% (Стрижаков А.Н., Баев О.Р., Буданов П.В., 2003). При цьому вагітність є чинником ризику розвитку інфекцій, що викликаються умовно-патогенними мікроорганізмами і мікроорганізмами із слабкою вірулентністю і чинниками агресії.

Клінічне значення інфекційних захворювань геніталій визначається тим, що вони збільшують ризик розвитку таких ускладнень як мимовільний викидень, передчасні пологи, невчасне вилиття навколоплідних вод, хоріоамніоніт, внутрішньоутробне інфікування плоду, народження дітей з низькою масою тіла. В післяпологовому періоді порушення в балансі мікрофлори піхви можуть стати причиною серйозних інфекційних ускладнень у породіль: метроендометриту, ендометриту, перитоніту, сепсису. Крім того, мікроорганізми пологових шляхів породіль являються одним з головних чинників колонізації організму новонароджених (Кира Е.Ф., 1998). У 84% новонароджених цієї групи матерів є характерні ознаки внутрішньоутробного інфікування. Ці дані свідчать про контамінацію збудниками генітальних інфекцій порожнини матки до пологів.

Порушення мікробіоценозу піхви у вагітних в 40-60% призводить до інфекційних захворювань шийки матки. Потім до запального процесу залучаються навколоплідні оболонки, інфекційний агент проникає в амніотичну порожнину і розвивається так званий синдром інфекції навколоплідних вод, до проявів якого відносяться хоріодецидуїт, фунікуліт, зараження плоду. Морфологічні і функціональні зміни в плаценті призводять до формування плацентарної недостатності (П.И. Денисов, А.И. Волобуев, А.Я. Красильникова, Н.И. Ермоленко, 1997). Фетоплацентарна недостатність у вагітних з порушеннями мікробіоценозу спостерігається в 2-4 рази частіше, ніж у здорових вагітних (П.И. Денисов, А.И. Волобуев, А.Я. Красильникова, Н.И. Ермоленко, 1997).

Вживання етіотропної антибактеріальної терапії може дозволити понизити частоту цих ускладнень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дана дисертація є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства і гінекології № 1 Одеського державного медичного університету "Патогенетичні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи за умов дії агресивних факторів середовища та шляхи їх корекції" (№ держреєстрації 0199U004330).

Мета дослідження:

Зниження перинатальної захворюваності і смертності у жінок із загрозою переривання вагітності в різні терміни гестації шляхом вивчення патогенного, умовно-патогенного, сапрофітного складу мікробіоценозу піхви, розробка і вживання етіотропних методів санації організму вагітної.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити спеціальний і загальносоматичний анамнез у вагітних з загрозою переривання вагітності в різні терміни гестації і акушерські ускладнення цієї патології.

  2. Визначити біоценоз піхви у вагітних І-ІІ-ІІІ триместрів фізіологічної вагітності.

  3. Визначити біоценоз піхви у вагітних із загрозою переривання в І-ІІ-ІІІ триместрах гестації.

  4. Визначити гормональну функцію плаценти у жінок з загрозою переривання вагітності із зміненим біоценозом піхви.

  5. Розробити комплексні методи (місцеве і загальне лікування) санації вагітної при загрозі переривання вагітності із зміненим біоценозом піхви.

  6. Оцінити ефективність, упровадити в практику лікувальних установ розроблені методи лікування загрози переривання вагітності із зміненим біоценозом піхви.

Об'єкт дослідження: мікробіоценоз піхви вагітних жінок при загрозі переривання вагітності.

Предмет дослідження: загроза переривання вагітності.

Методи дослідження: загальноклінічні і спеціальні акушерські, мікроскопічні, бактеріологічні, радіоімунні і імуноферменті (визначення рівня плацентарних гормонів), фізичні (ультразвукові з доплерометрією), цитологічні (гормональна кольпоцитологія).

Наукова новизна одержаних результатів:

- показана роль патогенних, умовно-патогенних і сапрофітних мікроорганізмів в розвитку загрози переривання вагітності;

- показано, що загроза переривання вагітності розвивається на фоні порушення мікробіоценозу піхви у вигляді збільшення числа не тільки окремих патогенних збудників, але і різних асоціацій на фоні зниження числа лактобактерій;

- показано, що загроза переривання вагітності, що розвивається на фоні порушеного мікробіоценозу, супроводжується порушенням гормональної функції плаценти і порушенням кровотоку в маткових судинах;

- показано, що обстеження вагітної з загрозою переривання вагітності вимагає дослідження мікробіоценозу піхви;

- показано, що лікування загрози переривання вагітності на фоні порушеного біоценозу піхви повинне включати системну антибактеріальну терапію;

- показано, що порушення мікробіоценозу піхви під час вагітності частіше викликають мікробні асоціації (27%), ніж представники TORCH-групи інфекцій.

Практичне значення одержаних результатів:

- показана необхідність бактеріологічного дослідження патогенної, умовно-патогенної і сапрофітної флори піхви у вагітних з загрозою переривання вагітності;


 
 

Цікаве

Загрузка...