WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

94

145

99

485

За результатами діагностування визначено склад контрольної та експериментальної груп (далі відповідно КГ та ЕГ). Факт певної відповідності зміни ознаки (рівнів) ЕГ та КГ, їх кореляційний зв'язок визначили за допомогою методу рангової кореляції Спірмена (rs).

Під час формувального етапу експериментального дослідження здійснювалось впровадження експериментальної методики. Результати діагностики представлені у таблиці 2.

Таблиця 2

Розподіл студентів за результатами виконання серії контрольних завдань

Рівні сформованості пізнавальної самостійності

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень

І складова

ІІ складова

ІІІ складова

І складова

ІІ складова

ІІІ складова

І складова

ІІ складова

ІІІ складова

КГ

17

14

9

54

38

22

52

23

12

ЕГ

8

11

12

37

46

32

43

31

24

Простежимо динаміку розвитку пізнавальної самостійності студентів експериментальної групи по відношенню до контрольної за допомогою гістограми (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка розвитку пізнавальної самостійності студентів

експериментальної та контрольної груп

З метою перевірки впливу інформаційних технологій на процес формування пізнавальної самостійності студентів нами використано критерій Пірсона 2, який дозволив нам пересвідчитись в тому, що процес формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу за допомогою розробленої нами методики відбувається з більшою ефективністю і це має закономірний характер з вірогідністю не нижче 95%.

У загальних висновках викладено основні результати теоретичного та експериментального дослідження.

1. Серед фундаментальних педагогічних завдань, що потребують ґрунтовного вивчення й вирішення у зв'язку із змінами в державній парадигмі національної освіти (Україна ХХІ століття), одне з важливих місць посідають питання розвитку пізнавальної самостійності студентів у системі вищої школи. Здійснений аналіз філософської, психолого-педагогічної, науково-методичної літератури дозволив виявити коло проблем, вирішення яких спрямоване на розвиток творчої особистості, удосконалення знань, практичних вмінь, навичок, на активізацію самостійного пошуку для подальшого продуктивного втілення набутого досвіду в професійній діяльності.

2. У ході проведеного дослідження було встановлено, що пізнавальна самостійність виявляється в прагненні й умінні студентів здобувати нові знання в процесі пошукової діяльності, яка може бути спрямована на пізнання нового й удосконалювання вже пізнаного. При цьому було виділено два компоненти пізнавальної самостійності: процесуальний і мотиваційний. Змістовий аспект процесуального компоненту характеризується опорними знаннями, необхідними для самостійного пізнання, а операційний аспект включає практичні, пізнавальні й організаційні уміння. Мотиваційний аспект характеризується наявністю у особистості потреби і прагнення до пізнання.

3. На основі узагальнення результатів проведеного дослідження виявлено недостатній рівень розвитку пізнавальної самостійності у студентів економічного коледжу, що зумовлено проблемами шкільної освіти і вимагає пошуку нових засобів ефективної організації самостійної навчальної роботи студентів.

4. Аналіз підходів до формування пізнавальної самостійності особистості та рівнів її сформованості дав можливість обґрунтувати напрями використання інформаційних технологій, які дозволяють цілеспрямовано впливати на розвиток пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу в процесі вивчення предметів загальноекономічного циклу. До них ми відносимо: інформаційні технології як джерело інформації; інформаційні технології як засіб формування прийомів розумової діяльності; інформаційні технології як засіб організації пошукової діяльності студентів. В межах визначених напрямів нами виокремлено функції інформаційних технологій в процесі формування пізнавальної самостійності студентів, а саме: спрямовуюча, інформативна, операційна, діагностична. Аналіз наявних комп'ютерних програм дозволив розробити критерії відбору інформаційних технологій для застосування їх в процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу. До них ми відносимо такі: з якою метою викладач збирається використовувати те чи інше програмне забезпечення; чи відповідає інформаційний зміст комп'ютерної програми змісту предмету; чи спрямована інформація та спосіб її пред'явлення на формування в студентів уміння здобувати власні знання; якою мірою комп'ютерна програма інтенсифікує навчальну діяльність студентів, вимагає від них активного залучення до роботи з наданою інформацією; чи здатна комп'ютерна програма організувати зворотній зв'язок зі студентом у процесі її використання.

5. Доведено, що необхідною умовою ефективного розвитку пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу є критеріально-рівневий підхід до оцінки її сформованості. Відповідно обґрунтовано критерії: рівень розумового розвитку, ставлення даної особи до навчання, її прагнення опановувати різні способи пізнання, мобілізація вольових зусиль щодо подолання труднощів у навчанні та досягнення поставленої мети. Показниками пізнавальної самостійності було визначено: ступінь розвитку логічного мислення, ступінь сформованості загальнонавчальних умінь, ступінь сформованості системи провідних знань, ступінь розвитку пізнавального інтересу. Вищеназвані критерії та показники дозволили виділити три рівні сформованості пізнавальної самостійності (низький, середній, високий).

6. Розроблено структурну модель розвитку пізнавальної самостійності.

7. Результатом проведеного дослідження стала розробка дидактико-методичних підходів до діагностики пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу. В їх основу покладено прийоми, адекватні розумінню даної якості, а саме комбінацію спеціально підібраних ситуацій "вибору" та прийому "переносу".

Проведене дослідження дає можливість на якісно новому рівні вирішувати питання формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу, вдосконалити систему фахової підготовки, проте не претендує на повноту і вичерпність розгляду даної проблеми. Подальше її дослідження може здійснюватись у напрямках поглибленого вивчення теоретико-методологічних засад формування пізнавальної самостійності; пошуків оптимальних критеріїв оцінювання рівнів пізнавальної самостійності та створення надійних методик діагностування рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів; дослідження наступності у формуванні пізнавальної самостійності між загальноосвітньою та вищою школами. В контексті застосування інформаційних технологій з метою формування пізнавальної самостійності особистості ми вбачаємо перспективним дослідження процесу розвитку даної якості в умовах інформаційно-навчального середовища.

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях:

  1. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності особистості в умовах інформатизації освіти // Наукові записки. –Випуск 25. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград, Центрально-Українське вид-во, 2000. –С.37-44.

  2. Галета Я.В. Застосування комп'ютерних технологій при виконанні при виконанні позаурочних навчальних завдань // Наукові записки. –Випуск 27. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВГ ФЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2000. –С.115-120.

  3. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності на уроках інформатики // Наукові записки. –Випуск 32, Частина 2. – Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001. –С.27-30.

  4. Галета Я.В. До питання діагностики окремих аспектів пізнавальної самостійності в умовах інформаційно-комп'ютерного навчання // Наукові записки. –Випуск 41. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2002. –С.34-37.

  5. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами комп'ютерних навчальних ігор // Рідна школа. –2005. –№11(910). –С.38-42.

  6. Галета Я.В. Роль та місце інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу // Наукові записки. –Випуск 63. –Серія: Педагогічні науки. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2005. –С.41-45.

  7. Галета Я.В. Інформаційні технології як засіб інтелектуального розвитку особистості // Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику сучасної школи: Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. –Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. –С.20-22.

  8. Галета Я.В. Формування пізнавальної самостійності засобами інформаційних технологій // Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах: Збірник доповідей учасників науково-практичної конференції. –К.: Укоопосвіта, 2001. –С.183-185.

  9. Галета Я.В. Комп'ютерні та інформаційні технології в навчальній та науковій роботі //Коледжанин. –2003. –№12(24).–С.12-15.


 
 

Цікаве

Загрузка...