WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Апробація результатів дослідження здійснювалась протягом шестирічної педагогічної діяльності дисертанта у Кіровоградському кооперативному коледжі економіки і права ім. М.П.Cая, в процесі дослідно-експериментальної роботи, шляхом публікацій наукових та науково-методичних праць автора, виступів із доповідями, науковими повідомленнями на науково-практичних Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Впровадження ідей В.О. Сухомлинського в практику сучасної школи" (Кіровоград, 1999 р.), науково-практична конференція "Шляхи вдосконалення підготовки молодших спеціалістів і бакалаврів у кооперативних вищих навчальних закладах" (Львів, 2001 р.), в процесі проведення дослідження "Формування пізнавальної самостійності на уроках інформатики" згідно призначеного гранту Президента України для обдарованої молоді (розпорядження Президента України від 12.01.2002 р. №5/2002-рп), на засіданнях кафедри педагогіки та щорічних звітних наукових конференціях викладачів Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Публікації. Результати дослідження й основний зміст дисертації висвітлено в 9 одноосібних публікаціях, із яких 6 – у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3 – у фахових журналах і збірниках матеріалів науково-практичних конференцій.

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (278 найменувань) і додатків. Загальний обсяг дисертації – 219 сторінок, основний зміст дослідження викладено на 180 сторінках. Робота містить 22 таблиці (із них 6 – у додатках), 19 рисунків (із них 4 – у додатках).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об'єкт, предмет і мету, завдання, сформульовано гіпотезу, розкрито методи дослідження, його наукову новизну, окреслено практичне значення та вірогідність одержаних результатів, наведено відомості про апробацію та впровадження результатів наукової роботи.

У першому розділі – "Теоретико-методологічні основи формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу" – розглянуто послідовність розвитку наукової думки щодо пізнавальної самостійності у психолого-педагогічній літературі, її місця в структурі навчально-пізнавального процесу, вивчено стан проблеми формування пізнавальної самостійності студентів у практиці вищих навчальних закладів.

Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури виявив різні погляди на розуміння сутності самостійності. Л.П. Арістовою самостійність розглядалась як спроможність суб'єкта діяти без сторонньої допомоги. З точки зору Р.І. Іванова, самостійність – це здатність того, хто навчається спрямовувати власну діяльність – організаційно-технічну, пізнавальну і практичну. Пізнавальну самостійність як вольову якість особистості розглядають О.Г. Ковальов, В.А. Крутецький, В.М. Мясіщев, А.В. Петровський. Більш широко, як якість особистості розуміють самостійність Г.О. Люблінська, Л.М. Піменова та ін.

Тривалий час, дана якість зводилась лише до розвитку самостійності мислення. Вважалось достатнім сформувати в особистості відповідно до її вікових можливостей методи логічного мислення. Однак спеціальні дослідження показали неповноту й однобічність такого розуміння, тому що пошук особистістю нових знань, способів дій не можна звести тільки до самостійних зусиль мислення.

Відомий дидакт М.О. Данилов, який є одним з перших дослідників розвитку самостійності в пізнавальній діяльності, зазначав, що її суть виявляється в потребі й умінні тих, хто навчається самостійно мислити, у здатності орієнтуватися в новій ситуації, самому бачити питання, завдання і знайти підхід до його розв'язання. Принциповий зміст наведеного тлумачення пізнавальної самостійності зберігається у роботах Н.О. Половнікової, І.Я. Лернера, Т.І. Шамової.

На думку О.Я. Савченко, риси пізнавальної самостійності проявляються в прагненні й умінні учнів опанувати новий зміст у процесі пошукової діяльності, яка може бути спрямована на пізнання нового й удосконалення вже пізнаного.

Розробка дидактичних умов і засобів формування даної якості є предметом дослідження і в останні роки 20-го та на початку 21-го століття.

Аналіз різних аспектів означеної проблеми засвідчив недостатню дослідженість питань, які пов'язані з розглядом особливостей та прогнозуванням наслідків використання інформаційних технологій в процесі самостійного навчання.

Досліджуючи стан використання інформаційних технологій в освіті з метою обґрунтування їх значення в процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу, нами встановлено, що застосування інформаційних технологій у навчальному процесі впливає на інтенсивність засвоєння навчального матеріалу. Характерний для них діалоговий режим роботи перетворює об'єкт навчального процесу на суб'єкт, здатний самостійно здобувати знання, контролювати успішність свого навчання, що є необхідним для майбутнього фахівця.

Отже, проведений аналіз уможливлює припущення, що комплексне застосування інформаційних технологій може впливати на підвищення рівня сформованості пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу.

У другому розділі – "Методика формування пізнавальної cамостійності студентів економічного коледжу" – висвітлено сутність способів формування пізнавальної самостійності особистості, визначено місце та функції інформаційних технологій в цьому процесі. Викладено методику формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій.

У сучасній педагогічній науці визначено декілька способів формування даної якості особистості. Велику увагу проблемі формування пізнавальної самостійності через систему самостійних робіт приділяли Б.П. Єсіпов, І.Т. Федоренко, Т.І. Шамова та ін. Під самостійною роботою тих, хто навчаються вчені розуміють таку роботу, яка виконується без безпосередньої участі вчителя, але за запропонованими ним завданнями у спеціально обраний для цього час; при цьому учні свідомо намагаються досягнути визначеної мети, проявляючи зусилля і виражаючи у тій або іншій формі результати своїх розумових або фізичних (або тих чи інших разом) дій.

На наш погляд, використання інформаційних технологій під час організації самостійної роботи студентів дозволить викладачу: здійснювати більш ефективний контроль за послідовністю її виконання; давати своєчасні вказівки, що попереджують можливі помилки; за рахунок вивільнення часу здійснювати більш ґрунтовний аналіз наслідків самостійної діяльності, зокрема осмислення і засвоєння тими, хто навчається, змісту й результатів виконаної роботи.

Формуванню прийомів розумової діяльності й навчальної роботи як засобу формування пізнавальної самостійності приділяли велику увагу Т.І. Шамова, Н.О. Половнікова, І.С. Якіманська та ін. Аналіз особливостей використання цих прийомів дозволив нам дійти висновку, що ефективність даного засобу зросте завдяки впровадженню в навчальний процес відповідних комп'ютерних навчальних програм. Комп'ютерні навчальні програми володіють високими можливостями щодо унаочнення інформації, реалізації моделей різноманітних процесів і явищ, що важливо, зокрема, при оволодінні такими процедурами, як опис, пояснення та перетворення. Комп'ютерні навчальні ігри як різновид комп'ютерних програм, моделюють конкретні ситуації, в яких процедура оволодіння прийомами розумової діяльності та навчальної роботи студентами виконується як необхідна умова переходу з одного рівня складності на інший. Таким чином, створюється навчальна ситуація, в якій опанування цими прийомами не є кінцевим результатом, а засобом досягнення мети, яка визначена у комп'ютерній навчальній грі.

Аналіз психолого-педагогічної літератури також показав, що до способів формування пізнавальної самостійності відноситься використання в процесі навчання системи пізнавальних завдань.

Також нами проведено аналіз розроблених дослідниками рівнів сформованості пізнавальної самостійності, який показав, що на різних етапах, в різних навчальних ситуаціях роль викладача і студента змінюється в напрямі зміщення акцентів з керівної ролі викладача щодо організації пізнавальної діяльності студентів на самостійну пізнавальну діяльність студентів, а це означає, що методика застосування інформаційних технологій як засобу формування пізнавальної самостійності повинна будуватись відповідно до цих змін. У зв'язку з цим нами визначено напрями використання інформаційних технологій: інформаційні технології як джерело інформації; інформаційні технології як засіб формування прийомів розумової діяльності; інформаційні технології як засіб організації пошукової діяльності студентів.

В межах визначених напрямів нами виокремлено функції інформаційних технологій в процесі формування пізнавальної самостійності студентів, а саме: спрямовуюча, інформативна, операційна, діагностична.

Аналіз наявних комп'ютерних програм дозволив розробити критерії відбору інформаційних технологій для застосування їх в процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу. До них ми відносимо такі: з якою метою викладач збирається використовувати те чи інше програмне забезпечення; чи відповідає інформаційний зміст комп'ютерної програми змісту предмету; чи спрямована інформація та спосіб її пред'явлення на формування в студентів уміння здобувати власні знання; якою мірою комп'ютерна програма інтенсифікує навчальну діяльність студентів, вимагає від них активного залучення до роботи з наданою інформацією; чи здатна комп'ютерна програма організувати зворотній зв'язок зі студентом у процесі її використання.


 
 

Цікаве

Загрузка...