WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблем розвитку пізнавальної самостійності особистості та механізмів її формування. Вивчити стан проблеми формування пізнавальної самостійності студентів у практиці вищих навчальних закладів.

2. Визначити критерії, показники та рівні сформованості пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу та здійснити обґрунтування моделі її розвитку.

3. Вивчити стан використання інформаційних технологій в освіті, обґрунтувати їх значення в процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу.

4. Розробити та експериментально перевірити методику формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій.

Методологічною основою дослідження є: філософські ідеї про пізнання й відображення дійсності в людській свідомості; положення про системний підхід як методологічний засіб наукового пізнання педагогічних явищ; діалектичне положення про розвиток і формування цілісної особистості; об'єктивні закономірності розвитку пізнавальної діяльності, детермінація її об'єктивними та суб'єктивними факторами; педагогічні концепції розвивального та проблемного навчання.

Вихідні положення дослідження ґрунтуються на Законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", на "Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті".

Теоретичними основами дослідження стали теорії змісту й технології психолого-педагогічної підготовки фахівця (Г.О. Балл, В.П Беспалько, С.У. Гончаренко, Г.С. Костюк та ін.); підходи до реалізації принципу активізації навчально-пізнавальної діяльності (М.О. Данилов, І.Я. Лернер, В.І. Лозова, О.Я. Савченко, Н.Ф. Тализіна, Г.І. Щукіна й ін.); дослідження педагогічних аспектів проблеми формування пізнавальної самостійності, які розглядались у роботах Л.П. Арістової, Є.Я. Голанта, Н.О. Половникової, О.Я. Савченко, Т.І. Шамової й ін; теоретико-методологічні положення педагогіки і психології про взаємозалежність між розвитком особистості й організацією її навчальної діяльності, що ґрунтується на: надбаннях сучасних дослідників професійної підготовки й організації навчання у вищих закладах освіти (С.І. Архангельський, О.Г. Мороз, О.В. Сухомлинська, М.І. Шкіль, В.О. Якунін та ін.), організації самостійної роботи студентів (А.М.Алексюк, В.А.Козаков, П.І.Підкасистий та ін.), використанні засобів нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі (В.П. Беспалько, Т.А. Ільїна, Ю.І. Машбиць, Є.С. Полат і ін.), реалізації дидактичних функцій комп'ютера (Н.В. Апатова, А.П. Єршов, І.В.Роберт та ін.).

Методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з метою визначення стану і теоретичного обґрунтування проблеми формування пізнавальної самостійності студентів, а також узагальнення одержаної інформації, передового та особистого досвіду в формуванні пізнавальної самостійності студентів; емпіричні – методи масового опитування (анкетування, бесіди) та спостереження за діяльністю викладачів і студентів з метою визначення місця інформаційних технологій у навчальному процесі, впливу мотивації на самостійне виконання студентами навчальних завдань; спостереження за перебігом пізнавальної діяльності студентів з метою визначення впливу стимулів на їхню розумову діяльність, сформованості основних компонентів пізнавальної самостійності, аналіз продуктів діяльності для перевірки ефективності використання інформаційних технологій з метою формування пізнавальної самостійності студентів; експериментальні – констатувальний та формувальний експеримент, метод ранжування з метою розподілу студентів за рівнями сформованості пізнавальної самостійності; методи математичної статистики – кореляційний аналіз для статистичної обробки результатів експериментальної роботи та їх інтерпретації.

Експериментальною базою дослідження обрано Вінницький кооперативний коледж економіки і права, Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права ім. М.П. Сая, Львівський кооперативний коледж економіки і права та Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж. Всього дослідно-експериментальною роботою було охоплено 485 студентів та 216 викладачів.

Етапи дослідження. Дослідження проводилось протягом 1999-2005 років у чотири етапи.

На першому, пошуковому етапі (1999-2000 рр.) в ході узагальнення безпосереднього досвіду практичної роботи й вивчення наукової літератури визначено проблему дослідження, сформульовано робочу гіпотезу, визначено й конкретизовано об'єкт, предмет, мету й завдання дослідження, розроблено програму дослідницької роботи, теоретично осмислено проблему формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій, проведено цілеспрямований аналіз першоджерел за темою дослідження, вивчено стан розробленості даної проблеми в її теоретичному аспекті, а саме аналіз розвитку поняття пізнавальна самостійність та особливостей використання інформаційних технологій у навчальному процесі.

На другому, констатувальному етапі (2001-2002 н.р.) здійснено аналіз існуючих підходів до формування пізнавальної самостійності особистості, в результаті якого визначено місце й роль інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності студентів. Узагальнення отриманих результатів та аналіз схем рівнів сформованості пізнавальної самостійності дали змогу сформулювати напрями використання інформаційних технологій у навчальному процесі з метою формування пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів. Визначено вихідний рівень сформованості пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів. Одержані дані стали основою для визначення складу експериментальної й контрольної груп.

На третьому, формувальному етапі (вересень 2002 р. – травень 2004 р.) розроблено й експериментально апробовано в експериментальній групі методику формування пізнавальної самостійності студентів згідно запропонованих нами напрямів використання інформаційних технологій.

На четвертому, завершальному етапі (2004-2005 н.р.) здійснено кількісний та якісний аналіз експериментально-дослідної роботи та теоретичне й науково-методичне узагальнення даних формувального експерименту.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше розроблено методику застосування інформаційних технологій як засобу формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу згідно визначених напрямів їх використання, характерною рисою яких є зміщення акцентів з керівної ролі викладача щодо організації пізнавальної діяльності студентів на самостійну пізнавальну діяльність студентів; удосконалено модель розвитку пізнавальної самостійності особистості; подальшого розвитку набули наукові знання про використання інформаційних технологій у навчальному процесі, положення щодо визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів.

Практичне значення дослідження полягає у визначенні критеріїв, показників та рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів; у розробці рекомендацій з формування пізнавальної самостійності засобами комп'ютерних навчальних ігор, мультимедіа, комп'ютерного моделювання; у розробці системи контрольних завдань з метою діагностики рівнів сформованості пізнавальної самостійності. Результати дослідження стануть науково-методичною основою як для удосконалення підготовки студентів економічних коледжів, так і для практики роботи економістів у різних галузях народного господарства.

Висновки й рекомендації, розроблені на основі узагальнення матеріалів дослідження, впроваджено в практику навчально-виховної роботи Вінницького кооперативного коледжу економіки і права (довідка №324 від 17.10.2005 р.), Кіровоградського кооперативного коледжу економіки і права ім. М.П. Сая (довідка №308 від 11.10.2005 р.), Львівського кооперативного коледжу економіки і права (довідка №761 від 28.10.2005 р.) та Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу (довідка №571 від 11.11.2005 р.).

Особистий внесок здобувача полягає у визначенні напрямів використання інформаційних технологій у процесі формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу; у розробці й практичній апробації дидактико-методичної системи формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу; у розробці критеріїв, показників та рівнів сформованості пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів; у розробці та експериментальній перевірці структурної моделі розвитку пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується теоретичним обґрунтуванням його вихідних позицій; дотриманням вимог системного підходу та використанням комплексу різноманітних взаємодоповнюючих методів, адекватних меті та завданням дослідження; тривалою дослідно-експериментальною перевіркою теоретичних засад; об'єктивністю оцінювання, кількісним та якісним аналізом результатів експерименту; репрезентативною вибіркою учасників педагогічного експерименту.


 
 

Цікаве

Загрузка...