WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

Оптимізація комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит з використанням гінгівостеопластики та поліпептидних препаратів (авт - Реферат

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

ГАЛЕТА ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 37.03:004+378:33

Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій

13.00.04-теорія та методика професійної освіти

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Кіровоград-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: докторпедагогічних наук, професор

Радул Валерій Вікторович,

Кіровоградський державний педагогічний

університет імені Володимира Винниченка,

завідувач кафедри педагогіки.

Офіційні опоненти: докторпедагогічних наук, професор

БІДА Олена Анатоліївна,

Черкаський національний

університет імені Богдана Хмельницького,

професор кафедри теорії та історії педагогіки;

кандидат педагогічних наук, ст. науковий співробітник

ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович,

Інститут проблем виховання АПН України,

завідуючий лабораторією трудового виховання і

профорієнтації.

Провідна установа: Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України,

м. Ізмаїл.

Захист відбудеться "20" січня 2006 р. о 1200 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1).

Автореферат розісланий "20" грудня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.Я. Довга

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Соціально-економічні перетворення в усіх сферах суспільного життя, національне відродження, розширення економічної самостійності України, високий динамізм суспільно-політичних і виробничо-економічних процесів, потреба в постійній відповідності рівня освіченості молоді швидкому розвитку науки та техніки зумовлюють необхідність докорінного перегляду підходів до підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах. У Законах України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", у "Національній доктрині розвитку освіти у ХХІ столітті" перед навчальними закладами професійної освіти поставлено завдання забезпечити підготовку кваліфікованих кадрів, конкурентноспроможних на ринку праці, здатних до творчості, професійного розвитку, освоєння й упровадження наукових та інформаційних технологій. Особливого значення набуває вдосконалення підготовки студентів вищих економічних навчальних закладів до професійної діяльності, адже наше майбутнє визначатиметься рівнем освіти молодого покоління, його прагненням і здатністю адаптуватися в умовах ринку, що постійно змінюються.

Проблема економічної підготовки особистості завжди була й надалі залишається однією з найактуальніших проблем у педагогічній науці, особливо на сучасному етапі роздержавлення власності, розгортання процесу приватизації, утвердження нових ринкових відносин. Як узагальнення більш високого порядку, наукове економічне мислення повинно формуватися, зокрема у студентів, у чітку систему поглядів, у певні практичні переконання. Саме тому оптимізація змісту та шляхів реалізації економічної освіти є одним із першочергових завдань роботи вищих економічних навчальних закладів.

У цьому зв'язку особливого значення набуває проблема формування пізнавальної самостійності студентів економічних коледжів. Її розв'язання вимагає пошуку нових підходів до подальшого вдосконалення форм і методів здобуття економічних знань, оскільки економічне навчання та його результативність зумовлюються активізацією студентів у навчально-виховному процесі, оптимізацією їх навчально-пізнавальної діяльності.

Проблемі пізнавальної самостійності особистості приділялась належна увага в зарубіжних і вітчизняних дослідженнях різних періодів розвитку педагогічної науки, вона продовжує цікавити вчених на сучасному етапі.

Педагогічні аспекти проблеми формування пізнавальної самостійності розглядалися в теоретичних дослідженнях педагогів (Л.П. Арістової, Ю.К. Бабанського, Є.Я. Голанта, Н.О. Половникової, О.Я. Савченко, І.Е. Унт, І.Ф. Харламова, Т.І. Шамової й ін.), в яких розроблено питання розуміння сутності, структури і рівнів розвитку пізнавальної самостійності учнів, засобів її формування.

Пізнавальна самостійність розглядалась у процесі трансформації професійних знань студентів у практику і вивчалась у зв'язку з цим в межах проблеми самостійної роботи, яка багатьма вченими розцінювалась саме як засіб формування пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів (Б.П. Єсіпов, Р.Б. Срода, П.І. Підкасистий та інші).

Пошуки шляхів розвитку пізнавальної самостійності школярів збагачуються важливими висновками психологів і дидактів про структуру і механізми управління навчальною діяльністю (О.М. Леонтьєв, П.Я. Гальперін, Н.Ф. Тализіна й ін.), шляхи оволодіння школярами розумовими прийомами (Н.О. Менчинська, Є.М. Кабанова-Меллєр, В.І. Рєшетніков і ін.), уміння й навички навчальної праці (Ю.К. Бабанський, Н.О. Лошкарьова, Л.А. Концевая й ін.).

Суттєвим внеском у розробку проблеми самостійності у пізнавальній діяльності стали дослідження, присвячені формуванню пізнавального інтересу, пізнавальних потреб, мотивації учіння, проведені Л.І. Божович, М.В. Матюхіною, Г.І. Щукіною. Зокрема, виявлено їх зв'язок з активним самостійним навчанням.

Усвідомлення в наукових колах актуальності проблеми формування пізнавальної самостійності особистості обумовило появу в останні роки певної кількості дисертаційних досліджень.

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури та дисертаційних досліджень останніх років засвідчує, що професійна перспектива безумовно пов'язана із самостійністю учнів, студентів, зокрема з рівнем сформованості у них пізнавальної самостійності. Неоднозначність у трактуванні дослідниками поняття пізнавальної самостійності майбутнього фахівця, існування специфічних педагогічних підходів з метою формування пізнавальної самостійності у процесі фахової підготовки дозволяє говорити про необхідність продовження наукових пошуків стосовно формування пізнавальної самостійності у фахівців різних напрямків.

Аналіз стану розробки різних аспектів означеної проблеми засвідчив недостатню дослідженість питань, які пов'язані з розглядом особливостей та прогнозуванням наслідків використання інформаційних технологій у процесі самостійного навчання. Зокрема, дослідження В.П. Беспалька, М.В. Кларіна, Є.С. Полата, Г.К. Селевка та ін. показують, що в умовах інформаційного суспільства широке впровадження новітніх досягнень, спрямованих на самостійність у навчанні, неможливе без використання нових інформаційних технологій, котрі забезпечують найбільш ефективну реалізацію можливостей для самоосвітньої діяльності, що закладені в них. Разом з тим аналіз наукових праць з теми дослідження показав, що теоретичні й методичні аспекти використання нових інформаційних технологій для реалізації конкретних завдань організації самостійної роботи є недостатньо розробленими, це в свою чергу не дозволяє широко використовувати інформаційні технології в процесі професійної підготовки майбутнього фахівця.

Актуальність окреслених проблем і недостатній рівень їх розробки в педагогічній теорії і практиці зумовили вибір теми дисертаційного дослідження "Формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема даного дослідження знаходиться в межах наукової проблеми кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка "Організаційно-педагогічні умови соціально-професійної підготовки вчительських кадрів", реєстраційний шифр теми №0104V003704. Тема дисертації затверджена вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол № 12 від 24.05.2004 р.) і узгоджена в такому формулюванні у Раді з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 6 від 15.06.2004 р.).

Об'єкт дослідження: процес формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу.

Предмет дослідження: формування пізнавальної самостійності студентів в умовах економічного коледжу засобами інформаційних технологій.

Мета дослідження: розробити, науково обґрунтувати та здійснити експериментальну перевірку методики формування пізнавальної самостійності студентів економічного коледжу засобами інформаційних технологій.

Гіпотеза дослідження: процес формування пізнавальної самостійності студентів буде відбуватися ефективніше, якщо при цьому передбачатиметься використання можливостей інформаційних технологій.


 
 

Цікаве

Загрузка...