WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища (автореферат) - Реферат

Вилучення U(VI) та Co(ІІ) з використанням поліетиленіміну та етилендиамінтетраоцтової кислоти з об’єктів навколишнього середовища (автореферат) - Реферат

* - прізвище Булатова змінено на прізвище Гончар.

АНОТАЦІЯ

Гончар Ю.О. Особливості функціонування асоціативної системи: шовковиці – азотфіксуючі бактерії роду Azospirillum. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.07. – мікробіологія. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболтного НАН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню функціонування асоціативної системи: шовковиця – азотфіксуючі бактерії роду Azospirillum, можливості проникнення даних бактерій у внутрішні тканини коренів шовковиці і здатності азоспірил здійснювати пролонговану дію на продуктивність та якість листової продукції шовковиці.

В роботі представлено результати скринінгу діазотрофів, виділених з кореневої зони шовковиці та з бульбочок, що спонтанно утворилися на коренях "гігантської" рослини шовковиці.

Показана здатність азоспірил індукувати морфологічні зміни кореневих волосків.

Вперше розроблено модифіковану схему імунізації кролів клітинами азоспірил, що дозволило отримати штамоспецифічну антисироватку до штаму A. brasilense 54. Виявлено здатність азоспірил проникати у внутрішні тканини коренів дорослих рослин шовковиці.

Показано можливість штучного індукування парабульбочок на коренях шовковиці та заселення даних новоутворень азоспірилами.

На основі штаму A. brasilense 54 розроблено бактеріальний препарат ризобразін та способи інокуляції їм рослин шовковиці різного віку, що сприяє підвищенню біометричних показників і продуктивності шовковиці на 23 – 67%, а також покращенню якості листової продукції даної культури.

Ключові слова: діазотрофи, асоціативна азотфіксація, Azospirillum brasilense, ендофіти, імунологічні методи, паранодуляція, листова продуктивність шовковиці.

АННОТАЦИЯ

Гончар Ю.А. Особенности функционирования ассоциативной системы: шелковица – азотфиксирующие бактерии рода Azospirillum. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.07. – микробиология. – Институт микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного НАН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена исследованию функционирования ассоциативной системы: шелковица – азотфиксирующие бактерии рода Azospirillum, возможности проникновения данных бактерий во внутренние ткани корней шелковицы и способности азоспирилл оказывать пролонгированное действие на продуктивность и качество листовой продукции шелковицы.

В работе представлены результаты скрининга диазотрофов, выделенных из корневой зоны шелковицы и из клубеньков, спонтанно образовавшихся на корнях "гигантского" растения шелковицы. Из ризосферной почвы, ризопланы и гистосферы данной культуры выделено 87 штаммов диазотрофов, представителей родов Azotobacter, Bacillus, Enterobacter, Azospirillum, Pseudomonas,которые характеризуются высокой нитрогеназной активностью.

Показана способность азоспирилл, выделенных из клубеньков "гигиантскогй" шелковицы, индуцировать морфологические изменения (крючковидные, спиралевидные, булавовидные) корневых волосков проростков, что подтверждает способность данных бактерий вызывать ответную реакцию растений на инокуляцию.

Впервые разработана модифицированная схема иммунизации кролей клетками азоспирилл, позволяющая получить штаммоспецифичную антисывортку к штамму A. brasilense 54 с титром 1:32 в реакции преципитации и 4х105 в реакции твердофазного имуноферментного анализа. С помощью стрептомицинустойчивых мутантов, а также иммунологических и иммунохимических методов показана способность азоспирилл проникать во внутренние ткани корней растений шелковицы и сохранять там жизнедеятельность в течение 16 месяцев после инокуляции.

Установлена возможность искусственного индуцирования параклубеньков на корнях растений шелковицы, выращенных в стерильных условиях и на нестерильной почве под воздействием абиогенного агента нодуляции – 2,4-дихлорофеноксиацетата. Паказана способность азоспирилл заселять параклубеньки на корнях шелковицы. Установлена нитрогеназная активность данных структур. Абиогенный нодулирующий агент – 2,4-дихлорофеноксиацетат способствует обазованию параклубеньков на корнях сеянцев шелковицы и увеличению параметров корневой системы растений. Установлено, что внутренняя структура параклубеньков шелковицы соответствует "корневому" типу и наиболее схожа со структурой клубеньков деревянистых растений, образованных микроорганизмами рода Frankia. Параклубеньки на корнях шелковицы развиваются из примордиев боковых корней. То есть их можно рассматривать, как модифицированные корни.

На основе штамма A. brasilense 54 разработан бактериальный препарат ризобразин и способы инокуляции им растений шелковицы разного возраста. Показано, что обработка насаждений данным препаратом способствует увеличению биометрических показателей и продуктивности растений шелковицы. Урожай листовой продукции сортовых насаждений шелковицы в результате инокуляции увеличивается на 35-41% по сравнению с вариантом без инокуляции. Интродукция азоспирилл в корневую зону шелковицы способствует улучшению качества листовой продукции растений. Так, содержание макро- и микроэлементов возросло на 20-55, органических веществ – на 7-123, фотосинтетических пигментов – на 12-67, содержание витаминов на 8 – 16%.

Ключевые слова: диазотрофы, ассоциативная азотфиксация, Azospirillum brasilense, эндофиты, иммунологические методы, паранодуляция, листовая продуктивность шелковицы.

THE SUMMARY

Gonchar Y.A. The feature of functioning of associative system: a mulberry - nitrogenfixing bacteria of sort Azospirillum. - A manuscript.

Thesis for a candidate's degree in biology speciality 03.00.07. - microbiology. – The Institute of Microbiology and Virology of National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, 2005.

Candidat's thesis is dedicated to investigation of associative system: the mulberry - nitrogenfixing bacteria of sort Azospirillum, the possibility of penetrating of the given bacteria into inner zone of roots of a mulberry and the ability of Azospirillum to make a prolonged effect on productivity and quality of sheet production of a mulberry.

In the work the results of screening of diazotrophs, allocated of a root zone of a mulberry and from nodules, spontaneously formed on roots of a "huge" plant of a mulberry are submitted.

The ability of A. brasilense 54 to induce morphological changes of root is shown.

The application of the modified scheme of the immunization and reimmunization of animals that allowes to receive the antiserum to the strain Azospirillum brasilense 54. It is established, that nitrogenfixing bacteria of sort Azospirillum are capable to penetrate into internal tissues of roots of wood plants.

The opportunity of artificial formation of paranodules on roots of the mulberry and settling of the data structures of Azospirillum is shown.

The bacterial preparation of rizobrasin on a basis of the strain A. brasilense 54 and the ways of inoculation of plants of a mulberry of different age by it is developed. The introduction of Azospirillum in a root zone of the mulberry promotes the prolonged increase of a crop of the given culture on 23 – 67% and the improving of a quality of leaves of a mulberry.

Key words: diazotrophs, associative nitrogenfixation, Azospirillum brasilense, endophites, immunological methods, paranodulation, sheet efficiency of a mulberry.


 
 

Цікаве

Загрузка...