WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Потребують детального вивчення та опису такі ураження опорно-рухового апарату при НФ1 як псевдоартроз ключиці, кісток передпліччя та ін.

Таким чином, все вищевикладене зумовлює наукову і практичну актуальність та загальномедичне значення проблеми, що пов'язана з ортопедичними проявами хвороби Реклінгаузена, вимагає пошуку нових перспективних напрямків у вирішенні теоретичних і практичних питань з цього приводу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є результатом виконання планового наукового дослідження Інституту ортопедії та травматології АМН України "Діагностика та лікування уражень опорно-рухової системи при хворобі Реклінгаузена" за номером державної реєстрації 0102U002210.

Мета дослідження — покращити результати лікування хворих з ортопедичними проявами периферичного нейрофіброматозу шляхом вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини, удосконалення, розробки та впровадження сучасних методів діагностики, консервативного та оперативного лікування.

Задачі дослідження:

 1. На ортопедичному контингенті хворих вивчити частоту виникнення та інформативність діагностичних ознак хвороби Реклінгаузена.

 2. За клініко-рентгенологічними проявами НФ1 встановити достовірні діагностичні ознаки патології опорно-рухового апарату.

 3. За даними рентген-денситометричних показників дослідити структурно-функціональний стан кісткової тканини.

 4. З'ясувати біохімічні порушення основних показників метаболічного обміну кісткової тканини у хворих з ортопедичними проявами НФ1.

 5. На підставі гістоморфометричного дослідження вивчити якісні і кількісні особливості кісткової тканини хворих на НФ1.

 6. Встановити значення ультразвукового та електронейроміографічного дослідження в діагностиці ортопедичних проявів хвороби Реклінгаузена.

 7. На ортопедичному контингенті хворих дослідити особливості змін імунного статусу.

 8. 3'ясувати особливості перебігу психоневрологічної симптоматики у хворих з ортопедичними проявами захворювання.

 9. Обґрунтувати тактику лікування пацієнтів з ортопедичними проявами НФ1, встановити диференційовані показання до проведення антиостеопоротичної медикаментозної терапії та розробити нові методи хірургічної корекції патології опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена.

Об'єкт дослідження — ортопедичні прояви НФ1.

Предмет дослідження — структурно-функціональний стан опорно-рухового апарату, комплексна діагностика та хірургічне лікування хворих з ортопедичними проявами НФ1.

Методи дослідження. Полісистемний характер ураження при НФ1 та комплексність досліджуваної проблеми зумовила необхідність застосування відповідних до поставлених задач методів дослідження: клінічнічного, рентгенологічного, рентген-денситометричного, біохімічного, гістоморфометричного, сонографічного, електронейроміографічного, імунологічного, нейропсихологічного, комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, статистичного методу.

Наукова новизна одержаних результатів.

 1. Вперше на ортопедичному контингенті хворих отримано дані про частоту виникнення та інформативність діагностичних ознак НФ1, виявлені найбільш характерні особливості перебігу клініко-рентгенологічної картини хвороби, що дозволяє розподілити усі можливі ортопедичні прояви НФ1 на достовірні (облігатні) та можливі (ймовірні). Маніфестація патології опорно-рухового апарату при НФ1 припадає на 2 – 5 річний вік пацієнтів.

 2. Вперше вивчений структурно-функціональний стан кісткової тканини при ортопедичних проявах захворювання з позицій рентген-денситометричних, біохімічних та гістоморфометричних показників, що поглиблює уявлення про механізм розвитку остеопоротичних проявів НФ1.

 3. За даними рентген-денситометричних досліджень встановлено, що у 86% хворих з ортопедичними проявами НФ1 структурно-функціональний стан кісткової тканини характеризується розвитком остеопенії, помірно вираженого та значного остеопорозу.

 4. Вперше, за результатами біохімічного дослідження, доведено, що структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих з НФ1 характеризується значним порушенням процесів ремоделювання кісткової тканини, а саме перевагою катаболічної фази в метаболізмі колагену та зниженням активності кісткового ізоферменту лужної фосфатази.

 5. Вперше, за результатами гістоморфометричного дослідження губчатої кісткової тканини хворих на НФ1, встановлені зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у цього контингенту хворих.

 6. Вперше, шляхом скринінгового ультразвукового дослідження периферичних нервів, встановлено, що ультразвукове дослідження, як один з методів променевої діагностики, є інформативним для візуалізації клінічно безсимптомних нейрофібром та шванном, оцінки їх розмірів, топографічного розташування, моніторингу росту.

 7. За даними дуплексного ультразвукового дослідження судин та функціональних проб встановлено, що „участь" судинного компоненту у формуванні ортопедичних проявів захворювання з боку нижніх кінцівок не є провідною, а відображує компенсаторну реакцію кровопостачання нижніх кінцівок при їх деформації чи іншому ортопедичному прояву НФ1.

 8. За результатами електронейроміографічного обстеження для хворих з ортопедичними проявами хвороби Реклінгаузена характерними є зниження значень амплітуди М-відповіді м'язів стопи без суттєвих змін швидкості поширення імпульсу по руховим волокнам нервів нижньої кінцівки, що вірогідно пов'язано з гіподинамією та атрофією м'язів кінцівки внаслідок локальної ортопедичної патології.

 9. За результатами імунологічних досліджень на ортопедичному контингенті хворих з НФ1 доведено пригнічення Етфч-лімфоцитів, що відносяться до групи Т-лімфоцитів супресорів/кілерів, основним завданням яких є руйнування вірус інфікованих та пухлинних клітин.

 10. Встановлені особливості перебігу психоневрологічної симптоматики у хворих з ортопедичними проявами захворювання.

 11. Науково обґрунтована необхідність медикаментозної корекції остеопенії та остеопорозу.

 12. Розроблені нові методи оперативних втручань: спосіб лікування прогресуючої деформації довгих кісток (патент № 73897 від 15.09.05); спосіб лікування деформації дистального метадіафіза кісток гомілки (деклараційний патент № 61027 від 15.10.2003); спосіб лікування деформації кісток гомілки у сагітальній площині у дітей та підлітків (патент № 74084 від 17.10.2005).

Практичне значення одержаних результатів. На ортопедичному контингенті хворих встановлена частота виникнення та інформативність діагностичних ознак НФ1 й облігатні клініко-рентгенологічні симптоми захворювання, що сприяє, з урахуванням маніфестації шкірних проявів та спадковості хвороби, вірному та своєчасному встановленню діагнозу НФ1 і зумовлює адекватне ортопедичне лікування. Доведена необхідність проведення скринінгового ультразвукового обстеження хворих на НФ1 з метою ідентифікації безсимптомних новоутворень периферичних нервів – нейрофібром (шванном) з наступним їх моніторингом та своєчасним видаленням новоутворення для профілактики неврологічних розладів та при підозрі на малігнізацію пухлини.

Результати вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини (СФСКТ) доводять необхідність проведення антиостеопоротичної терапії: у зв'язку з перевагою процесів кісткової резорбції у хворих з ортопедичними проявами НФ1 доцільно застосування антирезорбентів.

Виявлені в ортопедичних хворих при НФ1 психоневрологічні порушення потребують адекватного спостереження та лікування під наглядом неврологів.

Розроблені нові методи оперативного лікування найтиповіших ортопедичних проявів НФ1, які дозволяють стабілізувати деформацію кістки, потовщити її, в окремих випадках − досягти регресу деформації; при лізисі малогомілкової кістки та зміщенні зовнішньої кісточки до верху − усунути вальгусну деформацію гомілковостопного суглоба; при псевдоартрозах − їх ліквідувати.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в роботу клінік ортопедії та травматології дитячого віку, захворювань суглобів у дітей, хірургії хребта з республіканським нейрохірургічним (спінальним) центром Інституту травматології та ортопедії АМН України, ортопедії та травматології дитячого віку Харківського Інституту патології хребта та суглобів АМН України, багатьох лікувальних закладах нашої держави. Теоретичні аспекти наукової роботи, а також практичні напрацювання впроваджено в навчальний процес кафедр травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, Львівського Національного медичного університету імені Д. Галицького та Київської медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проаналізована вітчизняна та іноземна наукова література, проведений патентний пошук з проблеми, визначена тема, мета та завдання роботи, обґрунтована доцільність і різноспрямованість клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень. Йому належить пріоритет у систематизації рентгенологічних ознак НФ1, розподілу їх на облігатні та ймовірні, встановленні особливостей структурно-функціонального стану кісткової тканини з позицій денситометричних, біохімічних, гістоморфометричних показників; обґрунтуванні доцільності ультразвукового скринінгового обстеження; виборі оптимальної методики лікування з урахуванням клініко-рентгенологічних даних, показників СФСКТ, соматичного та локального ортопедичного статусу, власній участі у впровадженні розробок та аналізі їх ефективності; статистичному аналізі результатів дослідження, формулюванні висновків. Всі розділи роботи написані здобувачем особисто.


 
 

Цікаве

Загрузка...