WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Клініко-імунологічний перебіг бронхіальної астми у дітей залежно від рівня фізичного розвитку (автореферат) - Реферат

Здобувачем за даними комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії досліджені та проаналізовані ознаки уражень ЦНС при ортопедичних проявах НФ1.

 1. Пат. № 73897 UA, МПК7 А 61 В 17/56. Спосіб лікування прогресуючої деформації довгих кісток / Ю.М. Гук, Р.В. Лучко, Т.А. Кінча-Поліщук (UA); № 20040706228; Заявлено 27.07.2004; Опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. – Кн. 1. – С. 3.10.

Дисертант теоретично обґрунтував та розробив новий спосіб лікування прогресуючої деформації довгих кісток із застосуванням керамічного гідроксиапатиту.

 1. Пат. № 74084 UA, МПК7 А 61 В 17/56. Спосіб лікування деформації кісток гомілки у сагітальній площині у дітей та підлітків / А.П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, Я.Б. Куценок (UA); № 2004021430; Заявлено 27.02.2004; Опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. – Кн. 1. – С. 3.24.

Автором теоретично обґрунтовано та розроблено спосіб співставлення фрагментів великогомілкової кістки у випадках її патологічного перелому.

 1. Гук Ю.М., Григоровський В.В. Локальні патоморфологічні зміни в тканинах опорно-рухового апарату у хворих на нейрофіброматоз 1 типу (хворобу Реклінгаузена) // Ортопед., травматол. и протезир. – 2005. – № 3. – С. 78–84.

Автор вивчив особливості морфологічної картини локальних змін в тканинах при ортопедичних проявах НФ1

 1. Ультразвукове дослідження судин та регіонального кровообігу у хворих з ортопедичними проявами периферичного нейрофіброматозу / Ю.М. Гук, А.О. Гуч, Г.Я. Вовченко, Т.С. Головко // Здоров'я жінки. − 2005. − № 3 (23). – С. 208–213.

Здобувач дослідив вплив судинного компоненту на формування ортопедичних проявів захворювання збоку нижніх кінцівок при НФ1.

 1. Гук Ю.М. Периферичний нейрофіброматоз (НФ1).Ортопедичні аспекти // Ортопед., травматол. и протезир. – 2005. – № 2. – С. 34–35.

 2. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.Н., Сивак Н.Ф. Псевдоартрозы костей голени при нейрофиброматозе Реклингхаузена // Конф. детских травматологов-ортопедов России: Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии. – М.: ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 2001. – С. 192.

Особистий внесок автора полягає у проведенні аналізу хірургічного лікування несправжніх суглобів кісток гомілки при НФ1.

 1. Гук Ю.М., Іваницька О.О. Особливості оперативного лікування патології гомілковостопного суглоба при нейрофіброматозі // Сб. наук. праць ХІІІ з'їзду ортопедів-травматологів України, 12–14 вересня 2001 р. – Донецьк: ТОВ "Лебідь", 2001. – С. 159.

Особистий внесок автора полягає у з'ясуванні особливостей оперативного лікування патології гомілковостопного суглоба при НФ1.

 1. Гук Ю.Н. Поражение опорно-двигательного аппарата при нейрофиброматозе у детей и подростков // Мат. VІ съезда травматологов-ортопедов СНГ. – Ярославль, 1993. – С. 255–256.

 2. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М. Ортопедичні прояви нейрофіброматозу // Сб. мат. міжобл. наук.-практ. конф. "Актуальні питання сучасної травматології та ортопедії". – Житомир, 2002. – С. 133−135.

Здобувач вивчив особливості ортопедичних проявів НФ1.

 1. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М Ошибки в диагностике патологии опорно-двигательной системы при периферическом нейрофиброматозе (НФ1) у детей и подростков // Мат. симп. детских травматологов-ортопедов России "Оптимальные технологии диагностики и лечения в детской травматологии и ортопедии, ошибки и осложнения". – СПб.: ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова, 2003. – С. 54–55.

Дисертант встановив та проаналізував причини помилок при встановленні діагнозу у хворих з патологією опорно-рухового апарату при НФ1.

 1. Крись-Пугач А.П., Гук Ю.М. Розлади психо-неврологічного стану у хворих з ортопедичними проявами нейрофіброматозу //Соціальна педіатрія. – 2003. – № 2. – С. 119−120.

Автор проаналізував та вивчив основні психоневрологічні розлади у хворих з ортопедичними проявами НФ1.

 1. Гук Ю.М. Новий спосіб оперативного лікування несправжнього суглоба кісток гомілки при нейрофіброматозі першого типу // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 85-річчю Інституту травматології та ортопедії АМН України. – К.: ІТО АМН України, 2004. – С. 65–66.

 2. Vovchenko A., Guk J., Kutzenok Y. The role of ultrasound examination on diagnosstic of neurofibromatosis type 1 among patients withmusculoskeletal diseases // 7th Congress of international society for musculoskeletal ultrasound. – Makedonija: Book of abstracts.− 2004. – Р. 112–113.

Дисертант обгрунтував необхідність проведення ультразвукового дослідження периферичних нервів та можливість візуалізації клінічно безсимптомних нейрофібром і шванном.

 1. Guk Yu.M. Chirurgical aspects of treatments of crus affections at recklinghausen's disease // World Congress of Pediatric Surgery. – Zagreb, Croatia, June 22-27, 2004. – CD. – A 405.

 2. Guk Y.M. Locomotor system and recklinghausen's disease // 14th European SICOT Trainees Meeting.– 5-7 May 2005 – Budapest, Hungary. – CD. – A0033.

 3. Guk Y.N., Kincha-Рolishchuk T.A. Medicamental correction of structural and functional status of bone tissue (osteopenia and osteoporosis) іn patients with orthopedic manifestations of peripheric neurofibromatosis // 14 th European SICOT Trainees Meeting. – 5–7 May 2005. – Budapest, Hungary. – CD. – A0032.

Дисертант вперше провів корекцію СФСКТ у хворих з ортопедичними НФ1 шляхом застосування міакальцику.

 1. Vovchenko A, Guk Y. Regional blood of lower extremities in patients with orthopedic manifestations of peripheric neurofibromatosis // 14th European SICOT Trainees Meeting– 5–7 May 2005. – Budapest, Hungary. – CD. – A0038.

Здобувач встановив значення регіонального кровообігу при ортопедичних проявах НФ1 з боку нижніх кінцівок.

АНОТАЦІЯ

Гук Ю.М. Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.21-травматологія та ортопедія. – Інститут травматології та ортопедії АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена актуальному питанню: покращенню результатів лікування хворих з ортопедичними проявами НФ1 шляхом вивчення структурно-функціонального стану кісткової тканини, удосконалення, розробки та впровадження сучасних методів діагностики, консервативного та оперативного лікування.

У результаті проведеного дослідження 156 хворих з ортопедичними проявами НФ1 отримано дані про частоту виникнення та інформативність діагностичних ознак НФ1, виявлені достовірні та можливі ознаки ураження опорно-рухового апарату, встановлені особливості клініко-рентгенологічної картини захворювання.

Так, встановлено, що у 113 (72,4%) пацієнтів ортопедичні прояви хвороби Реклінгаузена характеризувалися типовою клініко-рентгентгенологічною картиною хвороби, а саме: важкою сколіотичною деформацією хребта з дисплазією тіл хребців: 26 (16,6%) хворих, з них ІІІ−ІV ступеня – 23 (88,5%) пацієнта, деформаціями, патологічними переломами та несправжніми суглобами кісток, лізисом кісток: 87 (55,7%) спостережень, 74 (85,0%) з яких стосуються кісток гомілки.

Отримано нові дані про структурно-функціональний стан кісткової тканини при НФ1 з позицій рентген-денситометричних, біохімічних та гістоморфометричних показників. Вперше, шляхом скринінгового ультразвукового дослідження периферичних нервів встановлено, що ультразвукове дослідження, як один з методів променевої діагностики, є інформативним для візуалізації клінічно безсимптомних нейрофібром та шванном, оцінки їх розмірів, топографічного розташування, моніторингу росту. За даними дуплексного ультразвукового дослідження судин та функціональних проб встановлено, що „участь" судинного компоненту у формуванні ортопедичних проявів захворювання з боку нижніх кінцівок не є провідною, а відображує компенсаторну реакцію кровопостачання нижніх кінцівок при їх деформації чи іншого ортопедичного прояву НФ1.

Застосування антирезорбентів та нових методик оперативних втручань сприяло досягненню кращих результатів лікування.

Ключові слова: хвороба Реклінгаузена, НФ1, периферичний нейрофіброматоз, пухлина, опорно-руховий апарат, сколіоз, псевдоартроз, деформація, соногафія.

АННОТАЦИЯ

Гук Ю.М. Патология опорно-двигательного аппарата при болезни Реклінгаузена. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук за специальностью 14.01.21-травматология и ортопедия. – Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена актуальному вопросу: улучшению результатов лечения больных с ортопедическими проявлениями НФ1 путем изучения структурно-функционального состояния костной ткани, усовершенствования, разработки и внедрения современных методов диагностики, консервативного и оперативного лечения.

В итоге проведенного исследования 156 больных с ортопедическими проявлениями НФ1 получены новые данные о частоте возникновения и информативности диагностических признаков НФ1, установлены достоверные и вероятные признаки поражения опорно-двигательного аппарата, изучены и описаны особенности клинико-рентгенологической картины заболевания.


 
 

Цікаве

Загрузка...