WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку (автореферат) - Реферат

7. Особливості імунобіологічної адаптації організму новонароджених за умов оксидативного стресу характеризуються активацією каскаду реакцій ВРО, відповідно до особливостей перебігу перинатального періоду та ступеня морфо-функціональної зрілості дитини. За умов помірної гіпоксії у пологах ступінь ОМБ, активність каталази, рівень церулоплазміну, SH – груп плазми та еритроцитів свідчать про збалансований характер ланок прооксидантної та антиоксидантної систем організму. Тяжка перинатальна патологія спричинює зниження механізмів компенсації, що має пряму кореляційну залежність зі ступенем тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи.

8. При дослідженні печінкової тканини імуногістохімічними методами виявлена значна експресія антигену Bax за відсутності експресії антигену Bcl-2, що свідчить про переважання у клітинах печінки "проапоптотичних" за недостатності "протиапоптотичних" механізмів. Більша частота ядер гепатоцитів з експресією антигену PCNA вказує на підсилення процесів проліферації гепатоцитів. Залежності імуногістохімічних характеристик клітин печінки та жовчовивідних шляхів від нозологічних форм перинатальної патології не виявлено.

9. Патогенез порушень функціонального стану гепатобіліарної системи на фоні нозологічних захворювань характеризується швидким накопиченням у тканинах продуктів ВРО, які пошкоджують ліпідну мембрану клітин, знижують їх здатність до рецепції, викликають роз'єднання окислювального фосфорилювання та інактивацію тканинних ферментів, задіяних у процесах дихання та гліколізу, що відбувається при транзиторних змінах імунологічної реактивності.

10. Ступінь тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у дітей на першому тижні життя визначається за даними комплексного аналізу особливостей соматичної патології, вагітності та пологів у матері, клінічних особливостей ранньої неонатальної адаптації новонародженого та результатів додаткових параклінічних методів дослідження, включаючи показники регулюючих систем; підтверджується методами дискримінантного та багатофакторного кореляційного аналізу.

11.Результати проведеного комплексного клініко - параклінічного дослідження, встановлені особливості функціонального стану печінки та жовчовивідних шляхів у новонароджених за умов фізіології та при перинатальній патології свідчать про доцільність використання в неонатології поняття "порушення функціонального стану гепатобіліарної системи", клінічних діагнозів "рання гепатопатія новонароджених" та "печінкова недостатність".

12. Диференційований комплекс лікувально-профілактичних заходів у новонароджених при нозологічній патології в ранньому неонатальному періоді передбачає визначення групи догляду та лікування, відповідно до тяжкості стану дитини та характеру патологічних змін печінки та жовчовивідних шляхів. Використання у комплексі лікування метаболічної корекції, у тому числі, антиоксидантних препаратів, надає змогу покращити адаптаційні можливості організму, попередити розвиток значних порушень гомеостазу у дітей, народжених за умов гіпоксії при реалізації негативного впливу факторів перинатального ризику.

13. Запропонована диференційована схема догляду, діагностики та лікування новонароджених, відповідно до ступеня тяжкості патологічних змін гепатобіліарної системи, надала змогу зменшити показник ранньої неонатальної смертності у базовому лікувальному закладі у 1,4 рази (з 6,0‰ у 2001р. до 4,2‰ у 2004р.), суттєво змінити її структуру.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1.Для своєчасного прогнозування та діагностики порушень функціонального стану гепатобіліарної системи при перинатальній патології слід проводити аналіз соматичної патології, особливостей перебігу гестаційного періоду, пологів у матері та оцінку клініко-параклінічних симптомів у новонародженого.

Клінічними ознаками порушень функціонального стану печінки та жовчовивідних шляхів є: збільшення розмірів печінки, периферичні набряки, жовтяниця, здуття живота, гіпоглікемія, анемія, геморагічні прояви та синдром ендотоксикозу.

Параклінічними маркерами дисфункції гепатобіліарної системи є: зниження рівня загального білка, альбумінів, глюкози; підвищення рівня білірубіну, сечовини, сечової кислоти, холестерину, тригліцеридів та сироваткового заліза. Суттєву роль для діагностики значних порушень дисфункції печінки мають зміни ферментативної активності, у тому числі, підвищення активності АлАТ - до 37,4 Од/л; АсАТ - до 44,7 Од/л; ЛДГ – до 1087,7 од/л при зниженні активності ЛФ - до 276,3 од/л та ГГТ – до 69,8 од/л. Ризик порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у новонароджених на фоні перинатальної патології відмічається при підвищенні рівня АФП у пуповинній крові >381,6 МЕ/мл; високий ризик - при рівні >461,5 МЕ/мл.

2.Для діагностики імунологічної реактивності організму при порушеннях функціонального стану гепатобіліарної системи у новонароджених внаслідок перинатальній патології доцільним є визначення рівня IL1 та IL6. При нормі у контролі рівня IL1-16,9 пкг/мл зростання тяжкості дисфункції характеризується зниженням показника з 27,9 пкг/мл до 21,2 пкг/мл. При нормі у контролі рівня IL6 - 1,1 пкг/мл поглибленню порушень відповідає зменшення показника з 4,3 пкг/мл до 2,2 пкг/мл.

Визначення відносної та абсолютної кількості CD2+-асоційованих Т та NK- лімфоцитів, CD14+-асоційованих моноцитів, CD15+-асоційованих нейтрофілів, CD19+-асоційованих В-лімфоцитів та CD54+-асоціованих клітин ІСАМ-1 є рекомендованим, але не обов'язковим критерієм при визначенні ступеня тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи.

3.Для дослідження змін прооксидантної та антиоксидантної системи, що зумовлюють тяжкість дисфункції печінки у новонароджених на фоні ОС, слід проводити визначення у плазмі крові діагностичного рівня показників: ОМБ (від 65,1 Е/1г білка до 79,0 Е/1г білка); церулоплазміну (від 35,3 Е/1г білка до 63,2 Е/1г білка); SH-груп (від 1,2 мкмоль/1г білка до 1,7 мкмоль/1г білка); SH-груп в еритроцитах (від 0,7 до 0,9 мкМSН/1мл ер.маси) та активності каталази у плазмі крові (від 3,2 до 4,4 Е/хв.1г білка).

4.Для прогнозування та проведення диференційної діагностики ступеня тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у новонароджених на фоні перинатальної патології рекомендовано застосування дискримінантного та багатофакторного кореляційного аналізу даних клініко-параклінічного обстеження.

Функції математичної моделі дискримінантного аналізу, за допомогою яких можна провести диференційну діагностику ступеня тяжкості клінічних проявів дисфункції печінки та жовчовивідних шляхів:

F1=-11,5+0,69х2+2,75х3+0,85х4-0,50х5+0,36х6+1,06х7-0,39х8;

F2=1,61-0,19х2-1,33х3+0,25х4-0,08х5+0,73х6+1,35х7-0,18х8.

Для кожної дитини, яка має клінічні ознаки порушень функціонального стану гепатобіліарної системи, слід скласти індивідуальну формулу з урахуванням значень та вектору показників факторів моделі. Враховуючи координати центроїдів, основні функції для визначення ступеня тяжкості патологічних змін складають: при тяжкому ступені - F1=9,23; F2=0,48; при середньому ступені тяжкості - F1=-1,79; F2=-1,43; відсутність змін характеризується рівнем F1=7,44; F2=0,95. Загальний відсоток ймовірності підтвердження діагнозу при патології раннього неонатального періоду за двома функціями складає 90,0% - 100,0%.

Рекомендована загальна формула моделі багатофакторного кореляційного аналізу:

Yst = 0,42.f1 + 0,34.f2 + 0,57.f3 + 0,26.f4 + 0,43.f5 - 0,12.f6.

Використовуючи принцип багатофакторного кореляційного аналізу для підтвердження ступеня тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи, необхідно для кожної дитини скласти математичну модель, враховуючи коефіцієнти кореляцій факторів, вектор та абсолютні величини показників. За сумою балів, значення величини "Yst" у новонароджених, які мають розлади вказаної системи органів помірного ступеня тяжкості, відповідають величині "-1+1"; значення "Yst>+1"- групі дітей, які мають суттєву дисфункцію; значення "Yst<-1" характерно для новонароджених, у яких немає змін функціонального стану печінки та жовчовивідних шляхів.

5. Для підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів у новонароджених, залежно від особливостей адаптації в ранньому неонатальному періоді, пропонується індивідуальний підхід з визначенням групи догляду та терапевтичної корекції з урахуванням ступеня тяжкості порушень функціонального стану гепатобіліарної системи.

Для підсилення антиоксидантного захисту при порушеннях функціонального стану печінки середньої тяжкості рекомендований для використання АГТП "Traumeel S". Більш значні зміни на фоні перинатальної патології потребують у комплексі фармакотерапії застосування препарату "Протефлазид" або поєднання засобів антигомотоксичної дії "Traumeel S" та "Hepar compositum". При найбільш суттєвих порушеннях функціонального стану печінки, наявності ознак цитолізу, мезенхімально-запальної реакції або печінково-клітинної недостатності у дітей рекомендовано використання гепатопротекторного препарату "Ліолів". Для профілактики та корекції дисбіотичних порушень кишківника у новонароджених при перинатальній патології доцільно застосування мультипробіотику "Симбітер".


 
 

Цікаве

Загрузка...