WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку (автореферат) - Реферат

Оптимізація хірургічного лікування хворих на гастродуоденальну виразку (автореферат) - Реферат

Схема використання препарату "Протефлазид": у дозі 0,005 мг/кг (1 крапля - 0,0135 мг) у розведенні на 2,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду перорально 1 раз на добу.

Схема використання АГТП "Traumeel S" та "Hepar compositum": у дозі 0,15-0,2 мл/кг внутрішньовенно струйно або перорально 1 раз на добу.

Схема використання препарату "Ліолів" : у дозі 0,004 г/кг у розведенні на 1,0 мл 0,9% розчину натрію хлориду внутрішньовенно 1- 2 рази на добу.

Схема використання мультипробіотику "Симбітер": у дозі 1/3 флакона шляхом обробки слизової носа та ротової порожнини, перорально після початку ентерального харчування 3 рази на добу.

Тривалість використання препаратів індивідуальна, залежить від нозологічної форми та динаміки клінічного перебігу захворювань.

6. У разі виявлення у новонароджених порушень функціонального стану гепатобіліарної системи на фоні нозологічної патології в ранньому неонатальному періоді рекомендованим є переведення для реабілітаційного лікування у відділення патології новонароджених дитячої лікарні з подальшим диспансерним спостереженням у групі ризику гастроентерологічної патології.

СПИСОК РОБІТ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1.Новонароджені діти: мікробіологічні дослідження шлункового аспірату та особливості ранньої неонатальної адаптації // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. – Київ-Луганськ, 2001. - Вип. 5.– С. 32-35.

2.Клінічна характеристика та перинатальні фактори ризику церебральних порушень при гіпоксично-ішемічних енцефалопатіях новонароджених // Педіатрія, акушерство та гінекологія.- 2002.-№3.-С.77-79 (співавт.: Кравченко О.В., Бурденюк І.Т. – Набір матеріалу, статистична обробка даних, публікація).

3.Віддалені наслідки ураження центральної нервової системи в аспекті клініко - метаболічної адаптації новонароджених дітей // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. пр. Вип. 8. – Київ - Луганськ, 2002. - С. 18-20.

4.Особливості ранньої неонатальної адаптації та сучасні аспекти формування мікроекології організму новонароджених дітей // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупіка. Вип.12, кн.1.- Київ 2003. -С.677-690.

5.Напрямки корекції метаболічних порушень у новонароджених в ранньому неонатальному періоді// Клінічна фармація.- 2003.- Т.7, №3.-С.133-136.

6.Фактори ризику та механізми виникнення дисбіотичних порушень кишківника у новонароджених. Сучасні можливості функціональної корекції // Современная педиатрия.-2004.-№3(4).-С.25-30 (співавт. Годованець О.С. – Набір матеріалу, аналіз статистичних даних, написання статті).

7. Рання неонатальна адаптація недоношених дітей: особливості імунної реакції в умовах "оксидативного стресу" // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупіка.Київ 2004. -Вип.13., кн.1-С.336-341 (співавт. - Бабінцева А.Г.- Набір матеріалу у дітей групи порівняння, підготовка до друку).

8.Механізми антиоксидантного захисту вагітних та новонароджених в умовах фізіологічного та патологічного перебігу раннього неонатального періоду // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупіка. Вип.12., кн.2. - Київ, 2003. - С.561-568.

9.Постгіпоксичне ураження центральної нервової системи в аспекті метаболічної адаптації новонароджених дітей // Одеський медичний журнал.-2003.-№5 (79).-С. 54-56 (співавт.: Кравченко О.В., Дроздова Т.А. – Набір, статистична обробка матеріалу, підготовка до друку).

10.Особливості показників інтерлейкінового статусу новонароджених дітей екологічно несприятливого Чернівецького регіону // Вісник наукових досліджень.-2004.-№2.-С.157-159 (співавт. Юр'єва Л.М. – Набір матеріалу, статистична обробка даних, написання тексту статті).

11.Особливості показників імунної та антиоксидантної систем організму новонароджених дітей у патогенезі синдромів дизадаптації раннього неонатального періоду // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО ім.П.Л.Шупіка. Вип.13., кн.2. - Київ, 2004. - С.466-472.

12.Патогенетичні аспекти апоптозу печінки при тяжких формах перинатальної патології у новонароджених дітей // Буковинський медичний вісник. – 2004.-№3-4.-С.144-151.

13.Гипоксия новорождённого: аспекты патогенеза с позиций теории Г.-Г. Рекевега, возможности терапевтической коррекции антигомотоксическими препаратами // Современная педиатрия. - 2004. - №4(5). - С.138-142.

14.Особенности формирования микроэкологии у новорождённых детей в норме и при перинатальной патологии // Здоровье женщины.-2004.-№4(20).-С.151-155.

15.Функціональна адаптація гепатобіліарної системи новонароджених дітей в умовах пологового "оксидативного стресу" //Педіатрія, акушерство та гінекологія.-2004.-№5.-С.20-25.

16.Сучасні аспекти клініки, діагностики та корекції транзиторного дисбіозу у новонароджених дітей // Львівський медичний часопис.-2004.-Т.10,№3-4.-С.71-75. (співавт. Ясніковська С.М. – Набір матеріалу, статистична обробка даних, підготовка до друку).

17.Імунні аспекти дисфункції гепатобіліарної системи новонароджених в умовах гіпоксії перинатального періоду // Клінічна та експериментальна патологія.-2004.-Т.3, №4.-С.5-9.

18.Основні ланки патогенезу патології гепатобіліарної системи в новонароджених при синдромах дизадаптації в ранньому неонатальному періоді // Клінічна та експериментальна патологія.-2005.-Т.4, №1.-С. 28-31.

19.Патология перинатального периода: особенности метаболической адаптации детей, родившихся "малыми к сроку гестации" // Репродуктивное здоровье женщины.-2005.-№2(22).-С.174-178.

20.Патогенетическое обоснование и опыт применения отечественного препарата Протефлазид в комплексном лечении гипоксического поражения организма новорождённых детей // Репродуктивное здоровье женщины.-2005.-№3(23).-С.171-176.

21.Патент 41820 А, МКИ: А7А61В10/00, 01N33/48. Спосіб прогнозування порушень функціонального стану гепатобіліарної системи в новонароджених дітей / Кравченко О.В.; Буковинська державна медична академія МОЗ України.-№ 2001042125; Заявл. 02.04.2001; Опубл. 17.09.2001р., Бюл.№8. – 3с.

АНОТАЦІЯ

Годованець Ю.Д. Функціональний стан гепатобіліарної системи у новонароджених при перинатальній патології в період ранньої неонатальної адаптації (діагностика, профілактика та лікування). - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України. Київ, 2005.

Дисертація присвячена теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню актуальної проблеми неонатології – створенню сучасної концепції діагностики, профілактики та лікування порушень функціонального стану гепатобіліарної системи у новонароджених при патології раннього неонатального періоду. Визначені фактори ризику, клініко-параклінічні ознаки, критерії діагностики та диференційної діагностики, профілактики та медикаментозної корекції.

Доведена участь імунобіологічних механізмів, у тому числі, ланок імунної, прооксидантної та антиоксидантної систем організму в патогенетичних механізмах формування змін функціонального стану печінки та жовчовивідних шляхів у дітей, народжених за умов гіпоксії при реалізації факторів перинатального ризику. Відзначена позитивна роль мікрофлори кишківника в процесах ранньої неонатальної адаптації. Визначені деякі механізми апоптозу гепатоцитів за даними імуногістохімічних методів дослідження печінки новонароджених, які померли внаслідок перинатальних причин.

На підставі проведеного клініко-лабораторного обстеження розроблено та обгрунтовано диференційований комплекс режимів догляду та лікування, удосконалено напрямки корекції метаболічних порушень у новонароджених при нозологічній патології в ранньому неонатальному періоді, враховуючи особливості функціонального стану гепатобіліарної системи, що надало змогу покращити резерви адаптації дітей груп перинатального ризику.

Ключові слова: новонароджений, ранній неонатальний період, гепатобіліарна система, діагностика, профілактика, лікування.

АННОТАЦИЯ

Годованец Ю.Д. Функциональное состояние гепатобилиарной системы у новорождённых при перинатальной патологии в период ранней неонатальной адаптации (диагностика, профилактика и лечение). - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. Институт педиатрии, акушерства и гинекологии АМН Украины. Киев, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...