WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

10. Грищенко В.В. Вивчення впливу кріоконсервованого екстракту плаценти людини на перебіг експериментального пародонтиту // Внесок молодих вчених в медичну науку: Мат. науково-практичної конференції молодих вчених ХМАПО (Харків, 18-19 листопада 2003 р.). - Харків, 2003. – С. 22-23.

11. Куцевляк В.Ф., Гольцев А.Н., Грищенко В.В. Иммунокорригирующий эффект криоконсервированных фетальных тканей при экспериментальном пародонтите // Сучасні проблеми терапевтичної стоматології: Мат. науково-практичної конференції (Київ, 25-26 березня 2004 р.). – Київ, 2003. – С. 97-98. Автором проведена експериментальна частина роботи, підготовка матеріалів до друку.

АНОТАЦІЯ

Грищенко В.В. Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини у комплексній терапії генералізованого пародонтиту. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. – Інститут стоматології Академії медичних наук України. – Одеса, 2005.

Дисертація присвячена вивченню впливу кріоконсервованого екстракту плаценти людини на перебіг генералізованого пародонтиту та імунний статус хворих, а також розробці методу комплексної терапії генералізованого пародонтиту з застосуванням кріоконсервованого екстракту плаценти людини.

Експериментально, в умовах фосфоліпазно-індукованого генералізованого пародонтиту, доведено, що кріоконсервований екстракт плаценти людини має виражену протизапальну дію, є здатним стимулювати регенерацію багатошарового плескатого епітелію ясен та кісткової тканини альвеолярного відростка, проліферацію одонтобастів, а також здійснює корегуючий вплив на усі ланки імунної системи і прооксидантно-антиоксидантний баланс.

Уперше при лікуванні хворих на генералізований пародонтит застосовано кріоконсервований екстракт плаценти людини, встановлено виражений стійкий терапевтичний ефект у відношенні запально-деструктивного процесу у пародонті і імунного статусу, розроблено і впроваджено в клінічну практику спосіб комплексного патогенетичного лікування генералізованого пародонтиту із застосуванням кріоконсервованого екстракту плаценти людини.

Ключові слова: генералізований пародонтит, клітинний і гуморальний імунітет, лікування, кріоконсервований екстракт плаценти людини.

АННОТАЦИЯ

Грищенко В.В. Обоснование применения криоконсервированного экстракта плаценты человека в комплексной терапии генерализованного пародонтита. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. – Институт стоматологии Академии медицинских наук Украины. – Одесса, 2005.

Диссертация посвящена изучению влияния криоконсервированного экстракта плаценты человека на течение генерализованного пародонтита и иммунный статус пациентов, а также разработке метода комплексной терапии генерализованного пародонтита с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека.

В условиях фосфолипазно-индуцированного генерализованного пародонтита у крыс установлен выраженный терапевтический эффект криоконсервированного экстракта плаценты человека в отношении воспалительно-дистрофического процесса в пародонте, что выражалось в снижении тяжести клинических проявлений генерализованного пародонтита у опытных животных на 50%.

Криоконсервированный экстракт плаценты проявил иммунокорригирующий эффект в отношении Т-клеточного звена иммунитета опытных животных, повышая относительное содержание клеток с маркерами СD3+ и снижая концентрацию СD8+ клеток, что приводило к повышению ИРИ. Введение опытным животным криоконсервированного экстракта плаценты приводило к снижению уровня циркулирующих иммунных комплексов, повышению комплемента, а также к стимуляции фагоцитарной способности сегментоядерных нейтрофилов. Кроме того, криоконсервированный экстракт плаценты человека гармонично модулировал состояние прооксидантно-антиоксидантного баланса опытных животных.

При патоморфологическом изучении состояния тканей пародонта опытных животных установлен выраженный противовоспалительный эффект криоконсервированного экстракта плаценты человека, а также способность стимулировать регенерацию многослойного плоского эпителия, костной ткани альвеолярного отростка, пролиферацию одонтобластов.

Впервые в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом применен криоконсервированный экстракт плаценты человека, установлен выраженный стойкий терапевтический эффект в отношении воспалительно-дистрофического процесса в пародонте и иммунного статуса, разработан и внедрен в клиническую практику способ комплексного патогенетического лечения генерализованного пародонтита с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека.

Сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов лечения генерализованного пародонтита показал длительный терапевтический эффект комплексной терапии с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека. Клинико-рентгенологическая стабилизация воспалительно-дистрофического процесса в пародонте через 12 месяцев после окончания курса лечение отмеченна у 88,9% пациентов, а при проведении традиционной терапии - в 72,4% случаев.

Установлен длительный корригирующий эффект криоконсервированного экстракта плаценты человека у пациентов с генерализованным пародонтитом в отношении клеточного и гуморального звеньев иммунитета, а также функциональной способности сегментоядерных нейтрофилов. Через 12 месяцев после окончания комплексного лечения генерализованного пародонтита с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека от условной нормы отличались 7 из 31 изученного показателя иммунного статуса (22,7%), а при проведении традиционной терапии - 19 (61,3%).

Разработан и внедрен в клиническую практику стоматологии новый способ патогенетического лечения пародонтита с использованием криоконсервированного экстракта плаценты человека, научно обоснована необходимость включения в комплексное лечение генерализованного пародонтита криоконсервированного экстракта плаценты человека.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, клеточный и гуморальный иммунитет, лечение, криоконсервированный экстракт плаценты человека.

ANNOTATION

Grischenko V.V. Substantiation of the usage of cryopreserved human's placenta extract by complex therapy of generalized periodontitis. – A manuscript..

Thesis for achievement of the academic degree of medical science candidate in specialty 14.01.22. – stomatology. – Institute of stomatology by the Ukrainian academy of the medical science – Odessa, 2005.

The present dissertation is devoted to the study of cryopreserved human's placenta extract influence on the course of the generalized periodontitis and on the immune status of the patients, as well as elaboration of the complex therapy methods for treatment of the generalized periodontitis with cryopreserved humans' placenta extract usage.

It was proven experimentally under the conditions of the phospholipase-induced generalized periodontitis, that cryopreserved human's placenta extract possesses acute anti-inflammatory action, has the ability to stimulate regeneration of the gums' stratified flat epithelium as well as of the bone tissue of the alveolar process, odontoblasts' proliferation and effects corrective influence on all the branches of the immune system and prooxidant – antioxidant balance.

For the first time by treatment of the patients having generalized periodontitis there was used the cryopreserved human's placenta extract, ascertained acute permanent effect in respect of the inflammatory-destructive process by periodontitis and immune status. There was also elaborated and applied in clinical practice the method of the complex pathogenic treatment of the generalized periodontitis using the cryopreserved human's placenta extract.

Key words: generalized periodontitis, cellular and humoral immunity, treatment, cryopreserved human's placenta extract


 
 

Цікаве

Загрузка...