WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Розроблено і впроваджено у клінічну практику новий спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту із використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини, який здійснює антиоксидантну, мембранотропну, імунокорегуючу і репаративну дії на тканини пародонта, що дозволяє істотно поліпшити результати лікування, досягти довгострокової клініко-рентгенологічної стабілізації запально-деструктивного процесу у пародонті.

Запропонований спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту впроваджено в клінічну практику на кафедрі терапевтичної та дитячої стоматології ХМАПО, кафедрі стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології ХДМУ, в Харківській обласній стоматологічній поліклініці. Матеріали дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на профільних кафедрах ХМАПО і ХДМУ.

Особистий внесок здобувача. Автор проаналізувала наукову літературу по досліджуваній темі, провела інформаційний пошук, експериментальне вивчення впливу кріоконсервованого екстракту плаценти людини в різних концентраціях і біомодулятора Біоглобіна на перебіг індукованого генералізованого пародонтиту в щурів, здійснила набір хворих на генералізований пародонтит різного ступеня важкості в групи спостереження. Автором проведена статистична обробка отриманих результатів, написані всі розділи роботи, сформульовані наукові висновки і практичні рекомендації.

Експериментальна частина роботи була виконана в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України (директор – д.мед.н., проф., акад. НАН України Грищенко В.І.) та в НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (директор – д.б.н. Божков А.І.).

Імунологічні дослідження виконані на базі міського імунологічного центру м. Харків (зав. – д.мед.н. Коляда Т.І.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях (Запоріжжя, 1999; Полтава 2002, 2003; Харків, 2004); засіданні Харківського осередку АСУ (Харків, 2002); науково-практичних конференціях молодих вчених ХМАПО (Харків, 2002, 2003); міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні проблеми терапевтичної стоматології" (Київ, 2004); міжнародній конференції „Молода наука Харківщини – 2004" (Харків, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, з них 3 статті у наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, 1 Деклараційний патент на винахід, 7 тез у збірниках матеріалів наукових конференцій, конгресів, з'їздів.

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається з вступу, огляду літератури, описання об'єктів і методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, який містить 246 найменувань праць вітчизняних авторів і 36 – закордонних. Робота викладена на 223 сторінках принтерного тексту (з них 51 сторінка цілком зайнята таблицями, малюнками, бібліографією), проілюстрована 35 таблицями та 26 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. Для обґрунтування можливості застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини (КЕПЛ) для лікування запально-дистрофічного процесу в тканинах пародонта були проведені експериментальні дослідження.

Для постановки експерименту нами були відібрані 69 білих щурів-самок лінії Вістар, віком 8 місяців, вагою 200-220 г. Для індукції патології використана "фосфоліпазна" модель пародонтиту (В.М. Зубачик із співавт., 1999), запропонована Інститутом стоматології АМН України.

Терапію ГП проводили з використанням КЕПЛ у різних концентраціях, а також біомодулятора Біоглобіна, який був обраний нами як препарат порівняння, оскільки він є препаратом плаценти, однак відмінність його полягає в тому, що для знезаражування і збереження препарат піддається хімічній, а не кріообробці. Хімічна обробка білкових препаратів, як відомо, у корені змінює їхню структуру і значно знижує терапевтичну ефективність у порівнянні з властивостями нативних матеріалів.

Поділ тварин по групах був наступним: першу групу склали тварини з інтактним пародонтом (біологічний контроль); другу - з індукованим ГП без лікування; третю – тварини з ГП, що лікувався біомодулятором Біоглобіном; четверту – тварини з ГП, що лікувався КЕПЛ у різних концентраціях, які були розділені на підгрупи в залежності від концентрації КЕПЛ: перша підгрупа - КЕПЛ без розведення; друга - КЕПЛ у розведенні фізіологічним розчином натрію хлориду в 10 разів; третя - КЕПЛ у розведенні в 100 разів. Досліджувані препарати вводили внутрішньочеревно в кількості 0,5 мл, протягом 4-х днів, щодня, у ранкові часи.

Стан тканин пародонта тварин оцінювали клінічно і рентгенологічно на 26-й і 49-й дні експерименту, тобто на 7 і 30 дні після проведеного лікування. У ці ж терміни проводили лабораторне вивчення стану білої крові (Меньшиков В.В., 1987). Т-клітинну ланку імунітету вивчали за допомогою набору антищурячих Фітц-мічених моноклональних антитіл до CD3+, CD4+ і CD8+ структур виробництва "Caltag laboratories", США (В.Г. Передерий с соавт., 1995). Кілерну активність мононуклеарів селезінки оцінювали в цитотоксичному тесті з еритроцитами курей (О.Ф. Мельников, Т.А. Заяц, 1999). Вивчали вміст у периферічній крові комплементу і циркулюючих імунних комплексів (ЦІК) (Л.С. Резникова, 1967; П.В. Cтручков с соавт., 1985), фагоцитарну активність сегментоядерних нейтрофілів (СЯН) (М.Т. Александров с соавт., 1988).

Вивчали вміст гідроперекисів ліпідів (H. Ohkawa et al., 1979; T. Asakava et al., 1980), аскорбат-індуковане ПОЛ (Ю.А. Владимиров, А.И. Арчаков, 1972), активність неферментативної та ферментативної антиоксидантної системи в гомогенатах печінки та плазмі крові щурів при моделюванні ГП (В.З. Ланкин, С.М. Гуревич, 1976; S. Marclund et al., 1981).

Проводили патоморфологічне вивчення стану тканин пародонта тварин за рекомендаціями (Р. Лили, 1969; Д.С. Саркисов, Ю.Л. Перов, 1996).

Для клінічного вивчення ефективності застосування КЕПЛ у комплексній терапії запально-дистрофічного процесу в пародонті було обстежено 80 хворих ГП різного ступеня тяжкості з хронічним перебігом захворювання. Діагностику пародонтиту проводили відповідно до класифікації М.Ф. Данилевського (1994).

Обстеження пацієнтів проводили згідно прийнятим у наукових дослідженнях методам оцінки стану тканин пародонта. Визначали гігієнічний індекс (ГІ) за Федоровим-Володкіною (1976), папілярно-маргінально-альвеолярний індекс (ПМА) у модифікації Parma (1960), пародонтальний індекс (ПІ) по Расселу (1956), ступінь кровоточивості ясен (індекс H.J.Kotzchke), глибину пародонтальних кишень вимірювали за допомогою градуйованого зонда, визначали ступінь патологічної рухливості зубів, проводили ортопантомографію щелепних кісток.

Для виконання поставлених у роботі задач пацієнтам до призначення курсу терапії та через 7 днів, 1, 6 і 12 місяців після закінчення лікування проводили вивчення імунного статусу. Стан клітинної ланки імунітету визначали за допомогою реакції непрямої поверхневої імунофлюоресценції з використанням моноклональних антитіл до фенотипічних маркерів (СД3+, СД4+, СД8+, СД19+), отриманих в імунохімічній компанії "Сорбент-лтд", м. Москва.

Стан імунної системи оцінювали за допомогою лейко-Т-клітинного індексу (ЛТІ), імунорегуляторного індексу (ІРІ), Т/В-індексу, обчислювали кількість 0-клітин, Т+В/0-індекс (Передерий В.Г., Земсков А.М., Бычкова Н.Г., Земсков В.М., 1995).

Про стан гуморальної ланки імунітету судили за рівнем у сироватці крові імуноглобулінів (Ig) класів G, A, M (J. Mancini et al., 1965), визначали індекс гуморального імунітету (ІГІ) (Гольцев А.М., Грищенко О.В., Дубрава Т.Г. та інш., 2000), ЦІК (Гриневич Ю.А., Алферов А.И., 1981). Крім того, була проведена оцінка показників неспецифічної резистентності організму: фагоцитарного числа (ФЧ), фагоцитарного індексу (ФІ), індексу завершеності фагоцитозу (ІЗФ), бактерицидної активності нейтрофілів (БАН) (Меньшиков В.В., 1987).

Лімфоцитотоксичні аутоантитіла та гетерофільні гемолізини в плазмі крові визначали методом, запропонованим В.Д. Ісаєвою (1975).

У залежності від проведеної терапії ГП пацієнти були розділені на 2 групи: основну і контрольну. В основну групу ввійшли 37 пацієнтів, у 6 хворих відзначали початковий-I ступінь важкості ГП, у 11 – II, у 20 – III ступінь. Пацієнтам основної групи, крім загальноприйнятої комплексної терапії ГП, проводили лікування з використанням КЕПЛ (Сертифікат про державну реєстррацію медичного імунобіологічного препарату № 371/03 – 3002 00 000 від 29 травня 2003 р., виданий ДержДепартаментом з конторолю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення МОЗ України). КЕПЛ вводили хворим у вигляді підслизових ін'єкцій у перехідну складку передодня порожнини рота в області премолярів. Курс лікування складався з 4-х ін'єкцій, по 1-й ін'єкції щодня, у ранкові часи.


 
 

Цікаве

Загрузка...