WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування геморою та покази до них (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ГРИЩЕНКО Вікторія Валеріївна

УДК 616.311.2 – 002 + 616.314.17 – 007.23] – 085.361

Обгрунтування застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генералізованого пародонтиту

(експериментально-клінічне дослідження)

14.01.22 – стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Куцевляк Валентина Федорівна,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри терапевтичної та дитячої стоматології

Офіційні опоненти:

- доктор медичних наук, професор Гулюк Анатолій Георгійович,

Одеський державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри хірургічної стоматології

- доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України,

завідувач кафедри терапевтичної стоматології

Провідна установа:

Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м. Полтава

Захист відбудеться "14" лютого 2005 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).

Автореферат розісланий "11" січня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захворювання пародонта серед стоматологічної патології займають одне з ведучих місць, при цьому за поширеністю на перший план виступає хронічний генералізований пародонтит (ГП) (Г.Ф. Білоклицька, 1996; Вишняк Г.Н., 1999; Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, 2000; И.С. Мащенко, 2003; A. Daniel, 1988).

Уявлення про патогенез ГП з кожним роком розширюються і доповнюються відомостями про нові механізми і шляхи формування патологічного процесу в пародонті (A. Bascones et al., 2004).

Хронічний ГП характеризується прогресуючою резорбцією кісткової тканини альвеолярного відростка, довгостроковим перебігом, який супроводжується зниженням реактивності організму (А.Г. Сафаров с соавт., 1985; А.И. Грудянов с соавт., 2000). Важлива роль у розвитку ГП належить виникаючим порушенням імунного статусу, на які вказують багато авторів (Г.Ф. Белоклицкая с соавт., 1995; Ю.Г. Чумакова с соавт., 2002; Л.Ф. Сидельникова с соавт., 2003; И.С. Мащенко, 2003). Затягнений хронічний перебіг запально-дистрофічного процесу в пародонті обумовлено зниженням неспецифічної резистентності організму, а також недостатністю функції системи імунітету.

В зв'язку з тим, що існуючі на сьогодення методи лікування хронічного ГП не завжди достатньо ефективні, вочевидь, необхідним є пошук нових лікувальних засобів, спрямованих на активну репарацію запально-деструктивних ушкоджень пародонта і корекцію порушень імунного статусу хворих.

Експериментальні і клінічні дослідження свідчать про високу біологічну активність тканин ембріофетоплацентарного комплексу, що продукують і містять велику кількість різних біологічно активних речовин і ростових факторів, які здатні стимулювати регенерацію ушкоджених тканин реципієнта (Г.Т. Сухих с соавт., 1996; В.С. Репин с соавт., 1998; В.И. Кулаков с соавт., 1998). Крім того, в них містяться адаптогени, що стимулюють імунокомпетентні клітини, тому вони можуть здійснювати корегуючий вплив на імунітет.

Тривале збереження усіх властивостей біологічних препаратів, і навіть деяке їхнє збільшення, стало можливим завдяки досягненням кріобіології, що дозволили розробити схеми заморожування і збереження біоматеріалів протягом терміну, необхідного для здійснення різних досліджень, що забезпечують неінфекційність субстратів, що вводяться.

Дані про успішне застосування тканин фетоплацентарного комплексу у різних галузях медицини, і у стоматології включно, перераховані вище якості, що обумовлюють наявність у них вираженої здатності до місцевого і загального терапевтичного впливу на організм реципієнта, безпека методу дозволяють припустити: застосування ембріофетоплацентарних тканин людини при лікуванні захворювань пародонта є патогенетично обґрунтоване і може призвести до терапевтичного ефекту в даній групі хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з тематикою науково-дослідної роботи кафедри терапевтичної та дитячої стоматології Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України "Вивчення етіології та патогенезу, особливостей клінічного перебігу, резистентності організму та обґрунтування засобів профілактики, терапії та реабілітації основних стоматологічних захворювань" (№ ДР 0104U002512). Здобувач є безпосереднім виконавцем окремого фрагменту наукових досліджень вищеназваної теми.

Мета дослідження – підвищення ефективності комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі:

  1. Вивчити терапевтичну ефективність кріоконсервованого екстракту плаценти людини при генералізованому пародонтиті в експерименті.

  2. Обґрунтувати можливість застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.

  3. Розробити показання і протипоказання до застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини для корекції імунного статусу пацієнтів з генералізованим пародонтитом.

  4. Розробити спосіб комплексної терапії генералізованого пародонтиту з використанням кріоконсервованого екстракту плаценти людини і вивчити віддалені результати лікування.

Об'єкт дослідження – тканини пародонта та імунний статус хворих на хронічний генералізований пародонтит, експериментальні тварини.

Предмет дослідження – експериментально-клінічне обгрунтування та оцінка ефективності комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит із застосуванням кріоконсервованого екстракту плаценти людини.

Методи дослідження: експериментальні (гематологічні, імунологічні, біохімічні, патоморфологічні) – для доклінічного вивчення пародонтопротекторних та імунокорегуючих ефектів кріоконсервованого екстракту плаценти людини на моделі пародонтиту в щурів; клініко-лабораторні – для визначення стану тканин пародонта, імунного статусу хворих та оцінки ефективності застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини в комплексній терапії генералізованого пародонтиту різного ступеня важкості; статистичні – для визначення вірогідності отриманих даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше в експериментальних умовах на моделі фосфоліпазно-індукованого генералізованого пародонтиту вивчена ефективність кріоконсервованого екстракту плаценти людини і показано, що застосування цього препарату приводить до нормалізації імунного статусу, прооксидантно-антиоксидантного балансу, а також стимулює процеси регенерації епітелію і кісткової тканини щурів.

Вперше в стоматології розроблено спосіб застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини у хворих на генералізований пародонтит, показано механізм його дії шляхом корекції імунного статусу та активізації остеогенезу, виявлено виражений терапевтичний ефект даного методу лікування.

Визначено показання до застосування кріоконсервованого екстракту плаценти людини для активізації репаративних процесів і корекції імунного статусу у хворих на генералізований пародонтит.

Пріоритетність дослідження підтверджена Деклараційним патентом України на винахід (№ 35192 А від 15.03.2001 р.).

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційного дослідження про стан імунної системи, перекисного окиснення ліпідів, функціонування антиоксидантної системи при генералізованому пародонтиті, дослідження механізмів дії кріоконсервованого екстракту плаценти людини, що містить різні біорегуляторні речовини, на тканини пародонта розширюють уявлення про патогенез запальних і дистрофічно-запальних захворювань пародонта і є обгрунтуванням для застосування даного препарату в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит.


 
 

Цікаве

Загрузка...