WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки (автореферат) - Реферат

Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки (автореферат) - Реферат

За критерієм "в": 4 (11,1 %) хворих основної групи з контрактурами кульшових суглобів, які до операції повзали без опори на нижні кінцівки й 3 ( 8,3 %) хворих основної групи, у яких до операції спостерігалося сольтаторне повзання, через 6 місяців стали повзати рачки з опорою на колінні суглоби, по черзі переставляючи ноги. У контрольній групі з 4 (10 %) дітей, які повзали за допомогою рук, тільки одна дитина (2,5 %) стала користуватися нижніми кінцівками, імітації кроку не було. У фазу ходьби перейшли 6 (15 %) хворих контрольної групи й 11 (30,6 %) дітей основної групи, причому в контрольній групі почали ходити зі сторонньою допомогою – 4 (10 %) і 2 (5 %) хворих самостійно з додатковою опорою, а в основній групі 6 дітей почали ходити з додатковою опорою й пересувалися самостійно – 5 ( 13,9 %) хворих.

При контрактурах колінних суглобів у 36 (85,7 %) хворих основної групи відзначене зниження спастичності й поліпшення рухової активності. Хворі стоять і ходять без додаткової опори. Гарні результати відзначені також у 8 (19,5 %) хворих контрольної групи, яким проведена транспозиція m. biceps femoris на горбистість великогомілкової кістки. У цих дітей початково були контрактури I-II ступеня й вік до 12 років. Хворі стоять і ходять самостійно. 5 (11,9 %) хворих основної групи, у яких були контрактури III-IV ступеня, після операції стояли самостійно, ходили з опорою на палицю.

У 9 (21,9 %) хворих контрольної групи, яким проведене пластичне подовження сухожиль, відзначалося зниження сили м'язів, як згиначів, так і розгиначів гомілки, що спричиняло порушення функції ходьби переважно внаслідок обмеження виносу вперед нижньої кінцівки й скорочення довжини кроку, а також зменшення амплітуди активного згинання гомілки.

Після проведення оперативного лікування контрактур кульшових і колінних суглобів усі діти переходили в нову стадію моторного розвитку, у зв'язку з чим значно поліпшувався рівень їхнього психоемоційного розвитку. Однак у хворих основної групи була більш висока мотивація до навчання й краща концентрація уваги.

Висновки

У дисертації зроблене теоретичне узагальнення й подане нове вирішення наукового завдання по оптимізації хірургічного лікування контрактур кульшових і колінних суглобів у дітей із церебральним паралічем за допомогою селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації. Рішення цього завдання дозволило поліпшити результати лікування контрактур кульшових і колінних суглобів у дітей із церебральним паралічем за допомогою розробки й удосконалення хірургічних методів їхньої корекції.

1. Спастичність і м'язовий дисбаланс спричиняють морфофункціональні зміни в м'язах, зниження їх еластичних і скорочувальних властивостей, обмеження довжини їхнього лінійного переміщення і, як наслідок, формування контрактур суглобів. Додатковим негативним фактором, що впливає на формування контрактур тазостегнового й колінного суглобів, є порочні установки тулуба, таза й нижніх кінцівок.

2. Основними елементами патологічного формування кульшових суглобів при наявності привідних контрактур є збільшення ШДУ й кута антеторсії. При збереженому м'язовому дисбалансі патологічне формування проксимального метаепіфізу стегна спричиняє його підвивих і вивих. Консервативні методи лікування підвивиху й вивиху стегна без усунення м'язового дисбалансу не дозволяють досягти позитивного ефекту.

3. Селективна невротомія й гетеротопічна міоневротизація м'язів сприяють поліпшенню електрогенезу м'язів – агоністів і антагоністів, зниженню коефіцієнта реципрокної іннервації і, як наслідок, усуненню патологічного ефекту ко-контракції.

4. Морфологічне дослідження сегментів м'язів показало, що в строки до 7 місяців після їх гетеротопічної невротизації відбувалося формування нових нервово-м'язових синапсів, зміна структури м'яза убік переваги білих м'язових волокон, що є маркером зниження патологічної спастичности м'язів.

5. Основним механізмом позитивного впливу селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації на спастичність і м'язовий дисбаланс є посилення гальмуючого й стимулюючого впливу гама-клітин на альфа- і бета-нейрони, зниження порога сприйняття патологічних рефлексів, відновлення реципрокної іннервації.

6. Селективна невротомія й гетеротопічна міоневротизація великого сідничного м'яза в сполученні з міо-тенотомією привідних м'язів стегон, ніжного м'яза й тенотомією клубово-поперекового м'яза показана при згинально-привідних контрактурах кульшових суглобів III-IV ступеня й при I-II ступенях у випадках їхнього негативного впливу на формування кульшових суглобів.

7. Селективна невротомія з гетеротопічною міоневротизацією медіального широкого м'яза стегна показана при згинальних контрактурах колінних суглобів I-II ступеня. При контрактурах III-IV ступеня гетеротопічну міоневротизацію вищезгаданого м'яза необхідно поєднати із транспозицією двоголового м'яза стегна й м'язів групи semi залежно від ступеня патологічних змін у м'язах і параартикулярних тканинах.

8. Селективна невротомія й гетеротопічна міоневротизація великого сідничного м'яза або широкого медіального м'яза стегна в сполученні з міо-тенотоміями дозволило в 88,9 % хворих усунути згинально-привідні й ротаційні контрактури стегон, у 85,7 % контрактури колінних суглобів, у всіх випадках поліпшити координацію рухів і локомоцію ходьби.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦИЇ

  1. Данилов А.А., Горелик В.В. Хирургическое лечение сгибательных контрактур коленных суставов у больных церебральным параличом // Вісник ортопедії, травматології та протезування.- 2003.- №4 (39).-С. 42-46.

  2. Данилов А.А., Горелик В.В. Электромиографические и клинические параллели у детей с церебральным параличом после хирургического лечения контрактур нижних конечностей // Хірургія дитячого віку.- 2004.- №2 (3).- С. 74-79.

  3. Данилов А.А., Горелик В.В. Хирургическое лечение контрактур тазобедренных суставов у больных церебральным параличом // Ортопедия травматология и протезирование.- 2005.- №2.-С. 29-33.

  4. Деклараційний патент на винахід №60728 А (UA) МПК 7 А 61 F 2/32 „Спосіб лікування контрактур кульшових суглобів у хворих з церебральним паралічем" / Данилов О.А., Горелік В.В., Гончар В.В. / Заявл. 11.02.2003. Опубл. 15.10.2003.-Бюл.№10.

  5. Деклараційний патент на винахід №65148 А (UA) МПК 7 А 61 F 2/32 „Спосіб лікування згинальних контрактур колінних суглобів у дітей з церебральним паралічем" / Данилов О.А., Горелік В.В., Гончар В.В. / Заявл. 09,06.2003. Опубл. 15.03.2004.-Бюл.№30.

  6. Данилов А.А., Мартынюк В.Ю., Горелик В.В., Джихад Абдель Бари, Крамчанинова Е.Г. Пути оптимизации ортопедического лечения деформаций нижних конечностей у больных с церебральным параличом в условиях Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическим поражением нервной системы // „Соціальна педіатрія" / Збірник наукових праць/.- Київ,2001.-С. 261-265.

  7. Данилов А.А., Горелик В.В. Мионевротизация как перспективный метод в лечении контрактур тазобедренных и коленных суставов у детей с церебральным параличом // XX з'їзд хірургів України / Матеріали з'їзду /.- Тернопіль, 2002.-С. 308-310.

  8. Данилов О.А., Горелік В.В. Клініко-фізіологічні аспекти гетеротопічної міоневротизації у дітей з церебральним паралічем //„Соціальна педіатрія" / Збірник наукових праць/.- Київ,2003.-С. 307-309.

  9. Данилов А.А., Горелик В.В. Регенерация нервно-мышечного аппарата у детей с церебральным параличом после прямой мионевротизации мышц // „Від фундаментальних досліджень – до прогресу в медицині" /Матеріали науково-практичної конференції /.-Харків,2005.-С. 143-144.

10. Данилов А.А., Горелик В.В., Гончар В.В. Сравнительный анализ хирургических методов лечения контрактур нижних конечностей у детей с ДЦП // Достижения и перспективы детской хирургии / Материалы конференции /.- Санкт-Петербург,2002.-С. 116.

АНОТАЦІЯ

Горелік В. В. Селективна невротомія та гетеротопічна міоневротизація в лікуванні контрактур кульшового та колінного суглобів у дітей з церебральним паралічем. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.09 – дитяча хірургія. – Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вирішенню питань розробки ефективних методів хірургічного лікування контрактур кульшових і колінних суглобів у дітей із церебральним паралічем. Проведено обстеження, лікування й оцінка ефективності різних оперативних втручань у 159 дітей. На підставі проведених досліджень визначені механізми формування контрактур нижніх кінцівок у дітей із церебральним паралічем, доведений вплив привідних контрактур на патологічний розвиток кульшового суглоба. Вивчені електроміографічні й морфологічні зміни в м'язах до й після оперативного лікування.


 
 

Цікаве

Загрузка...