WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки (автореферат) - Реферат

Збереження опороздатності у хворих із глибокими трофічними розладами нижньої кінцівки (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені О.О.Богомольця

ГОРЕЛІК Валерія Володимирівна

УДК: 616.831-009.11-053.3-089

Селективна невротомія та гетеротопічна міоневротизація в лікуванні контрактур кульшового та колінного суглобів у дітей з церебральним паралічем

14.01.09 – дитяча хірургія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Данилов Олександр Андрійович

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л.Шупика

завідувач кафедри дитячої хірургії

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор

Дольницький Олег Володимирович

професор кафедри дитячої хірургії

Національного медичного університету

ім. О.О.Богомольця МОЗ України

доктор медичних наук

Куценок Яків Борисович

головний науковий співробітник

Інституту травматології та ортопедії АМН України

Провідна установа:Донецький державний медичний університет

ім. М.Горького, кафедра дитячої хірургії

анестезіології, реаніматології з курсом неонатології

Захист відбудеться 15.12. 2005 року о 13-30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця за адресою: 01601 м. Київ, бульвар Т. Шевченка 17, аудиторія хірургічної клініки імені академіка О.П.Кримова.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (03057, м.Київ, вул.. Зоологічна,3)

Автореферат розісланий 12.11.2005 року

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент Я.М.Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Незважаючи на те, що питанню профілактики дитячого церебрального паралічу (ДЦП) надається велике значення, тенденції до зниження кількості хворих цією патологією немає. Відповідно до державної статистики, в Україні проживає понад 30 000 дітей хворих ДЦП (Мойсеєнко Р. О., Мартинюк В. Ю., 2003; Крись-Пугач А. П., Кінчая-Поліщук Т.А., 1999; Гойда Н. Г. і співавт., 1997).

Однією з причин рухової недостатності є контрактури суглобів нижніх кінцівок, ліквідація таких контрактур – важлива умова соціально-трудової реабілітації. (Козявкін В. І., 1994; Семенова К. А., 1997; Пчеляков А. В., 2003). Основною причиною порочних установок у суглобах у хворих церебральним паралічем є м'язовий дисбаланс (Бадалян Л. О., 1988; Завалишин І.А., 1997; Меженіна Є. П., 1983; Dabney K.W. et al., 1997; Unnithan V.B., 1998). У той же час не досліджені основні механізми формування контрактур суглобів нижніх кінцівок у різні вікові періоди, їхній вплив на розвиток суглобів, структурні й функціональні зміни в м'язах. Не встановлені показання для певних методів корекції контрактур залежно від їхнього ступеня й віку хворого (Курако Ю. Л. і співавт., 1995; Ненько А. М., 2000; Семенова К. А., 1997; Шамарін Т. Г., Бєлова Г. І., 1999; Abel M.F. et al., 2000).

Хірургічні методи корекції є основним елементом у комплексному лікуванні контрактур нижніх кінцівок. Найширше розповсюджені способи лікування контрактур за допомогою, тено- і міотомій, пересадження сухожиль ретрагованих м'язів з метою перетворення їх із двосуглобних в односуглобні, дозволяють подовжити кінематичний ланцюг і знизити патологічний вплив ретрагованих м'язів (Ніколаєва Н. Г., 2003; Ненько А. М., 2003; Мірзоєва І. І., 1987; Abel M.F., 1999; Nossaman B.C., 1999; Spruit M., 1997). Однак зазначені методи не відновлюють реципрокну іннервацію, еластичні й скорочувальні властивості ретрагованих м'язів, не усувають повною мірою патологічний ефект ко-контракції. Цим обумовлена велика кількість незадовільних результатів, пов'язаних насамперед із рецидивами контрактур (Умханов Х. А., 1991; Краснов А. Ф., 1983; Turker RJ, 2000Cornell MS. 2001.)

Останнім часом усе ширше застосовуються методи функціональної нейрохірургії (Шабалов В. А.1998; Степаненко А. Ю., 1999; Msaddi A.K., 1997; Tsymbaliuk V.I., 1991). Однак операції типу Штоффеля частіше застосовуються як допоміжний метод, оскільки він малоефективний при наявності фіксованих деформацій (Perricone G., 1980; Deltombe T., 2001). Не мають значного поширення операції на симпатичних стовбурах (операція Ройля) і селективні ризотомії через травматичність, а також через технічні складності, пов'язані з інтраопераційною топічною електродіагностикою (Gul S.M., 1999; Mooney J.F., 1999; Turi M., 2000).

Завдяки розвитку мікрохірургічної техніки й вивченню механізму функціональних змін нервової системи дітей, хворих на ДЦП, стало можливим застосування селективної невротомії з гетеротопічною реінервацією м'язів для корекції контрактур нижніх кінцівок (Данилов А. А., Копєйкін І. Г., 1995). У той же час такі операції технічно досить складні, тривалі, вимагають інтраопераційної електродіагностики, а наявність двох ліній невральних анастомозів, обумовлених застосуванням аутонейротрансплантата, знижують кількість новостворених аксонів у дистальному відрізку нерва і якість невротизації м'яза (Данилов А. А. і співавт., 2001). Зазначених недоліків позбавлена пряма міоневротизація (Пейсахович Г. І., 1972; Павлик В. І., Кебуладзе І. М., 1985; Лисайчук Ю. С., 1998), але методики операцій із застосуванням зазначеного способу для лікування контрактур нижніх кінцівок у дітей церебральним паралічем не розроблені.

Таким чином, залишаються невивченими питання дотичних механізмів формування контрактур кульшових і колінних суглобів, не визначені оптимальні способи їхньої корекції і їхній вплив на реципрокну іннервацію, морфофункціональні зміни в м'язах і рухову активність хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Проведена робота є частиною науково-дослідної роботи на тему "Хірургічні аспекти репаративної регенерації органів та тканин у дітей з хірургічною патологією", яка проводиться на кафедрі дитячої хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л.Шупика. Реєстраційний № 0102U000987.

Метою дослідження є поліпшення результатів оперативного лікування контрактур кульшових і колінних суглобів за допомогою вдосконалення існуючих і розробки нових методів хірургічної корекції.

Завдання дослідження.

  1. Вивчити основні механізми й динаміку формування контрактур кульшових і колінних суглобів.

  2. Дослідити електроміографічні й морфологічні зміни в м'язах після селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації.

  3. Визначити вплив селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації на реципрокну іннервацію й функцію м'язів нижніх кінцівок.

  4. Розробити нові методи оперативного лікування й визначити показання для різних методів хірургічної корекції контрактур кульшових і колінних суглобів залежно від ступеня й характеру деформації.

  5. Проаналізувати найближчі й віддалені результати різних методів хірургічного лікування контрактур кульшових і колінних суглобів у дітей із церебральним паралічем.

Об'єкт дослідження: контрактури кульшового та колінного суглобів у 159 дітей, хворих на церебральний параліч.

Предмет дослідження: визначення ефективності селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації при хірургічній корекції контрактур кульшових і колінних суглобів у дітей із церебральним паралічем.

Методи дослідження: Для визначення ступеня й характеру контрактур, змін, які відбуваються у кульшових суглобах, застосовувалися клінічні й рентгенологічні методи, електрогенез м'язів оцінювався за допомогою електроміографії, структурні зміни м'язових волокон і регенерація імплантованих у м'язи нервів вивчалися за допомогою морфологічних методів.

Наукова новизна отриманих результатів. На підставі клінічних даних визначені механізми й динаміка формування контрактур кульшових і колінних суглобів залежно від важкості й тривалості захворювання. Простежено вплив ступеня контрактури на розвиток кульшового суглоба, що дало можливість розробити заходи профілактики й лікування його дисплазії й підвивихів. Досліджений електрогенез м'язів нижніх кінцівок у різних вікових категорій хворих, які страждають на церебральний параліч, до оперативного лікування, а також після застосування селективної невротомії й гетеротопічної міоневротизації. Вивчено морфологічні зміни в м'язах, що беруть участь у формуванні контрактур кульшових і колінних суглобів, до й після селективної невротомії й гетеротопічної невротизації.


 
 

Цікаве

Загрузка...