WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Лектини у медико-біологічних та фітохімічних дослідженнях: сировинна база, отримання, властивості та аспекти практичного використання (автореферат) - Реферат

Дисертація присвячена дослідженню ролі формування сполучнотканинного рубця та регенерації в ділянці пошкодження нерва в розвитку патоморфологічних змін і клінічних особливостей периферичних компресійно-ішемічних невропатій та розробці ефективних, диференційованих патогенетично та саногенетично обгрунтованих методів відновлювального лікування цих хворих.

Експериментально встановлено, що патогенетичною основою тунельних компресійно-ішемічних невропатій є не тільки демієлінізація з вторинною дистрофією аксона, що розвивається під впливом компресійно-ішемічних факторів, а й порушення нейродесмальних відношень, формування щільного сполучнотканинного рубця в ділянці компресії нерва. Використання ліпіну стимулює регенерацію та ремієлінізацію нервових волокон завдяки поліпшенню мікроваскуляризації, формування менш щільного і більш однорідного сполучнотканинного рубця та встановленню нейро-десмальних відношень у ділянці пошкодження нерва.

Використання комплексної терапії з включенням ліпіну у хворих на вертеброгенну попереково-крижову радикулопатію, синдром зап'ясткового канала, невропатію лицевого нерва забезпечує виражений позитивний вплив на ефективність лікування, що підтверджено динамікою основних клінічних ознак, вираженості больового синдрому та парезу м'язів, даних мануального обстеження, електроміографічних та реографічних показників. Запропоновано диференційоване застосування фармако-електро-кінезитерапії і ліпіну при компресійно-ішемічних невропатіях в залежності від локалізації, типу та вираженості змін в нейром'язовому апараті. Найбільш ефективним є введення ліпіну параневрально, в рухові і больові точки, зони нейродистрофії в поєднанні з електростимуляцією нейром'язового апарату і додатковим місцевим використанням інших фармпрепаратів (біостимулятори, вітаміни, прозерин). Розроблений реабілітаційний комплекс створює умови для прискорення відновлення рухових функцій, зменшує больові прояви, а поєднання розробленого методу з методиками мануальної терапії дозволяє регулювати біомеханіку хребта.

Ключові слова: периферична компресійно-ішемічна невропатія, регенерація нерва, вертеброгенна попереково-крижова радикулопатія, синдром зап'ясткового канала, невропатія лицевого нерва, ліпін, диференційована фармако-електро-кінезитерапія нейром'язового апарату.

АННОТАЦИЯ

Губенко В.П. Комплексное восстановительное лечение периферических невропатий с использованием липосомных препаратов и нейромиостимуляции. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученого звания доктора медицинских наук по специальности 14.01.15 – нервные болезни. – Киевская медицинская академия последипломного образования им. П.Л.Шупика МЗ Украины, Киев, 2005.

В диссертации приведены теоретическое обобщение и новое решение актуальной проблемы диагностики, лечения и реабилитации больных с периферическими компрессионно-ишемическими синдромами (вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатия, синдром запястного канала, невропатия лицевого нерва).

Експериментально выявлено, что в основе патогенеза компрессионно-ишемических невропатий лежит не только демиелинизация с вторичной дистрофией аксона, но и нарушения нейро-десмальных отношений, формирования плотного соединительнотканного рубца в зоне компрессии нерва. Показана роль формирования соединительнотканного рубца и ремиелинизации в зоне повреждения нерва в развитии патоморфологических изменений и клинических особенностей компрессионно-ишемических невропатий для разработки дифференцированных патогенетически и саногенетически обоснованных методов лечения и реабилитации этих больных.

Использование липина на модели экспериментальной туннельной компрессионно-ишемической невропатии стимулирует регенерацию нервных волокон благодаря улучшению микроваскуляризации, формированию менее плотного и более однородного соединительнотканного рубца, установлению нейро-десмальных отношений в зоне повреждения нерва.

Проведено динамическое клиническое и инструментальное обследование 293 больным с периферическими компрессионно-ишемическими невропатиями (116 больных с вертеброгенной пояснично-крестцовой радикулопатией, 83 – с синдромом запястного туннеля, 94 – с невропатией лицевого нерва). Дополнительно была обследована група практически здоровых лиц (40 человек) того же возраста и пола.

Использование комплексной терапии с включением липина повышает эффективность лечения, что подтверждено динамикой клинических признаков, выраженности болевого синдрома и пареза мышц, данных мануального обследования, електронейромиографических и реовазографических показателей. Предложено дифференцированное использование фармако-электро-кинезитерапии и липина при компрессионно-ишемических невропатиях в зависимости от локализации, типа и выраженности изменений в нейромышечном аппарате. Наиболее эффективным было введение липина параневрально, в двигательные и болевые точки, зоны нейродистрофии в сочетании с электростимуляцией нейромышечного аппарата и дополнительным местным использованием других фармпрепаратов (биостимуляторы, витамины, прозерин). Разработанный реабилитационный комплекс создает условия для ускорения восстановления двигательных функций, уменьшает болевые проявления, а сочетание разработанного метода с методиками мануальной терапии позволяет лучше регулировать биомеханику позвоночного столба.

Ключевые слова: периферическая компрессионно-ишемическая невропатия, регенерация нерва, вертеброгенная пояснично-крестцовая радикулопатия, синдром запястного канала, невропатия лицевого нерва, липин, дифференцированная фармако-электро-кинезитерапия нейромышечного аппарата.

SUMMARY

Gubenko V.P. Complex rehabilitation treatment of peripheral neuropathies bу using liposomal preparations and neuromyostimulation. – Manuscript.

Thesis is an application for a degree of Doctor of Medical Sciences on speciality 14.01.15. – Nervous Diseases. – Kiev Medical Academy of Post-Graduation Education named after P.L. Shupik of Ministry of Health of Ukraine, Kiev, 2005.

The thesis is devoted to experimental and clinical research of the efficiency of differentially, pathogenetically and sanogenetically ground treatment and rehabilitation of peripheral compression-ischemic neuropathy.

The analysis of experimental morphological data in rats showed that using of Lipin led to abundant vasal supply, regular neurotisation, establshment of desmo-neural relationship, accelerated axons growth and their myelinisation.

Effect of the complex treatment in combination with Lipin and differential pharmaco-electro-kinesitherapy of neuromuscular apparatus was studied in patients with peripheral compression-ischemic neuropathy (vertebrogenic lumbosacral radiculopathy, carpal tunnel syndrom and facial nerve neuropathy). We were performing the paraneural administration of Lipin as medical blocks in the pathological zone (to nerve or radix). In addition to the improvement in clinical pictures, the positive changes of electroneuromyography data was discovered. At the same time, the changes features in the groups without Lipin and differential pharmaco-electro-kinesitherapy were less significant. Rheovasography data witnessed about the recovery of regional blood circulation, normalization of arterial and venous vessels tonus in the main group of patients. Thus, the combined use of Lipin and differential pharmaco-electro-kinesitherapy of neuromuscular apparatus stimulates regeneration and remyelinisation of nervous fibres and significantly improves regional blood circulation. Lipin stimulates the process of neuromuscular formation recovery.

Key words: peripheral compression-ischemic neuropathy, regeneration of nerve, vertebrogenic lumbosacral radiculopathy, carpal tunnel syndrom, facial nerve neuropathy, Lipin, differential pharmaco-electro-kinesitherapy of neuromuscular apparat.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

КІН – компресійно-ішемічна невропатія

СЗТ – синдром зап'ясткового тунелю

ВПКР – вертеброгенна попереково-крижова радикулопатія

НЛН – невропатія лицевого нерва

НМА – нейром'язовий апарат

ЕНМГ – електронейроміографія

ШПІ – швидкість проведення імпульсів

РВГ – реовазографія

НМ ЕС – нейром'язова електростимуляція

ЛП – ліпін

ФЕКТ – фармако-електро-кінезитерапія

ДМХ – дециметрово-хвильова терапія


 
 

Цікаве

Загрузка...