WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

Фармако-токсикологічна доцільність та економічна ефективність застосування "Метіфену". У дослідах встановлено, що кожен із вивчених нами антиоксидантів при нітратно-нітритному токсикозі має свої особливості позитивної дії. З метою поєднання фармакологічної дії окремих компонентів нами створено препарат "Метіфен". До складу останнього в оптимальних дозах введено метіонін (80 мг), фенарон (200 мг) і наповнювач – до 1 г. Компоненти препарату сумісні за фізико-хімічними властивостями та проявляють у складі "Метіфену" синергізм фармакологічної дії. У дослідах на курчатах встановлено, що при нітратному навантаженні (1,6 г/кг м.т.) додавання до корму препарату "Метіфен" сприяє зниженню у сироватці крові рівня нітратів і нітритів на 7-9% порівняно з курчатами, яким до корму "Метіфен" не задавали. У дослідженнях Б.І. Назара (2003) повідомляється, що фенарон у складі корму проявляє високі окиснювальні властивості. Ймовірно, що завдяки окисненню нітрати у менших кількостях відновлюються у нітрити і надходять у кров. Тому рівень метгемоглобіну крові у дослідних курчат був у межах 7-12%, у той час, як у курчат, що "Метіфен" не отримували, цей показник становив 18-19%. На тлі невисокої концентрації нітритів і метгемоглобіну "Метіфен" підвищував білоксинтезуючу функцію печінки – рівень загального білка і альбумінів у сироватці крові курчат упродовж досліду був високим. Отже, "Метіфен" активізує метаболічні процеси в організмі курчат та діє гепатопротекторно, що особливо важливо при наявності у кормі нітратів понад максимально допустимий рівень.

Поряд з дослідженнями профілактичної дії "Метіфену" при Н Н токсикозі ми також визначали економіко-господарські показники діяльності Самбірської птахофабрики, де було проведено апробацію препарату. Встановлено, що у курчат, у кормі яких був високий рівень нітратів, добові прирости маси тіла складали 22 г, а при додаванні до корму "Метіфену" – 26 г. Включення до корму інтактних курчат "Метіфену" сприяло отриманню середньодобових приростів 34 г. Вважаємо, що "Метіфен" необхідно застосовувати не лише при наявності у кормі високого рівня нітратів для профілактики токсикозу, а також для покращення росту та підвищення продуктивності курей. Економічні показники господарської діяльності птахофабрики при застосуванні "Метіфену" значно покращилися, а рентабельність складала 43,2% проти 31,4% без застосування "Метіфену".

Узагальнюючи результати наших досліджень і повідомлень у літературі з вивчення механізмів токсичної дії нітратів, представляємо схему патогенезу хронічного нітратно-нітритного токсикозу у курей (рис. 10).

У травному каналі курчат, під впливом денітрифікуючих бактерій нітрати відновлюються до нітритів, відтак до нітрозамінів і аміаку. Після резорбції нітрати порушують іонну рівновагу крові, але швидко виводяться з організму, не проявляючи токсичної дії. Нітрозаміни є індукторами мутагенезу та канцерогенезу, що може проявлятися за умов тривалої дії у субтоксичних дозах. Аміак діє подразнююче на хеморецетори кишечника, нирок та кровоносної системи. У патогенезі такого токсикозу вирішальна роль належить нітритам. Основними "мішенями" токсичної їх дії є кров і печінка. Нітрити є класичними метгемоглобінутворювачами. За цих умов у крові накопичуються вільнорадикальні агресивні форми кисню – NО2, О2, ОН, НО2. Вони спричиняють перекисне окиснення ліпідів. При утворенні надмірного рівня гідроперекисів, руйнуються захисні антирадикальні механізми, внаслідок чого настає деструкція біологічних мембран гепатоцитів та проникнення в кров внутрішньоклітинних ферментів.

Отже, метгемоглобіноутворення є першим етапом токсикозу, який відразу переходить у другий – окиснювальний стрес, наслідком якого є зниження білоксинтезуючої, дезінтоксикаційної та антиоксидної функцій печінки та проявлення синдрому ендогенної інтоксикації.

Порушення Мутагенез Подразнення

іонної рівноваги Канцерогенез хеморецепторів

НІТРАТИ НІТРИТИ НІТРОЗАМІНИ АМІАК

Розвиток гемічної гіпоксії

Зниження енергозабезпечення

МЕТГЕМОГЛОБІНОУТВОРЕННЯ

Вільнорадикальні форми кисню Перекисне окиснення ліпідів

ОКИСНЮВАЛЬНИЙ СТРЕС

Деструкція цитоплазматичних мембран

Вивільнення внутрішньоклітинних ферментів

Деградація мембран гепатоцитів

Токсичний гепатоз (пригнічення функцій)

Білоксинтезуючої

Дезінтоксикаційної

Антиоксидної

Імунної

Рис. 10. Схема хронічного нітратно-нітритного токсикозу у курей

Поряд із розладами морфологічного і біохімічного складу крові необхідно відзначити вплив нітратів на імунну систему. Встановлено прямий зв'язок між ураженням печінки нітратами та імунним гомеостазом. Адже, власне у печінці відбувається синтез імунорегуляторних білків. Нітрати знижують бактерицидну і фагоцитарну активність сироватки крові та рівень в ній лізоциму, зменшується кількість Т-лімфоцитів та знижуються титри антитіл при вакцинації внаслідок пригнічення процесів імуногенезу. Імуносупресивна дія нітратів проявляється опосередковано через деструкцію гепатоцитів, у яких синтезуються імунні білки системи комплемента, деструкцію мембран імунокомпетентних клітин та зміни гомеостазу в організмі.

У наших дослідженнях встановлено, що при тривалому надходженні в організм нітратів у субтоксичних дозах у курчат із часом настає звикання. Це біологічна форма адаптації організму до отруйних речовин. Вона характеризується тим, що після відповідного періоду прояву функціональних і морфологічних змін в організмі настає стадія відносної нормалізації. Звикання курчат до нітратів розвивається у три фази.

Фаза первинної реакції – це період становлення адаптації організму до дії нітратів. Нами доведено, що на цьому етапі відбувається функціональна активація антиоксидної системи печінки, яка бере участь у біотрансформації нітратів та зменшенні агресивної дії продуктів метгемоглобінутворення. Дана фаза характеризується суттєвими змінами морфологічного складу крові, підвищенням активності ферментів окиснення, фосфорилювання та переамінування, лейкоцитозом та еозинофілією.

Друга фаза звикання характеризується зниженням реакції організму на дію нітратів і нітритів. У цей період найбільш інтенсивно нейтралізуються продукти метгемоглобіноутворення, в напруженому ритмі функціонує печінка і в такий спосіб досягається максимальне зниження токсичної дії нітратів.

Третя фаза звикання проявляється не завжди. Вона може бути при "зриві" звикання внаслідок надмірного напруження адаптивних механізмів, коли вони змінюються компенсаторними процесами. Описані фази звикання курчат до дії нітратів не були обмежені відповідним проявом у часі. Встановлено, що перша фаза звикання досить рано проявляється змінами гематологічних показників. У пізніші періоди були встановлені зміни активності ферментів окиснення, фосфорилювання та переамінування. Конкретним результатом наших досліджень є експериментальне підтвердження ефективності антиоксидантів в якості засобів, що запобігають "зриву" адаптації.

Розкриття механізмів нітратно-нітритного токсикозу стало основою розробки цілеспрямованого антиоксидного захисту із застосуванням препаратів, що проявляють антиоксидну, мембраностабілізуючу та гепатопротекторну дію. Антиоксиданти – аскорбінова кислота, метіонін та фенарон активізують мікросомальні ферменти гепатоцитів і підвищують метаболічні процеси, спрямовані на дезінтоксикацію чужерідних агентів екзогенного і ендогенного походження, у тому числі нітратів і нітритів. Ендогенні антиоксиданти характеризуються тісним зв'язком із процесами вільнорадикального окиснення ліпідів. Введені в організм в оптимальній дозі, вони вступають у взаємодію із радикалами жирних кислот, підвищують стійкість ліпідів біологічних мембран і запобігають розвитку ланцюгової реакції перекисного окиснення ліпідів. Особливо слід відзначити стимулюючу дію аскорбінової кислоти на активність каталази і пероксидази, адже саме цим ферментам належить основна роль у запобіганні окиснювального стресу. Вони розщеплюють перекиси – найбільш агресивні кисневі метаболіти метгемоглобінутворення, доповнюють фізіологічну антиоксидну систему печінки та проявляють гепатопротекторну дію. Поєднання позитивних фармакологічних якостей метіоніну та фенарону знайшло своє відображення у створенні нового препарату "Метіфен" для профілактики Н Н токсикозу.

У проведених нами дослідженнях встановлено, що при наявності в кормі нітратів понад МДР, у курчат настає скритий хронічний натратно-нітритний токсикоз. Він проявляється пригніченням еритропоезу, зниженням білоксинтезуючої функції печінки, деструкцією мембран гепатоцитів та проникненням з них у кров внутрішньоклітинних ферментів – АлАТ, АсАТ, ЛФ. Для профілактики токсикозу застосовували аскорбінову кислоту, метіонін та фенарон. Кожен із вказаних антиоксидантів відповідно до фармакологічної дії у більшій чи меншій мірі нормалізує відповідні ланки гомеостазу. Аскорбінова кислота найбільш інтенсивно забезпечує окисно-відновні процеси і бере участь у системі антирадикального захисту печінки проти агресивних форм кисню. Як антиоксидант, вона біологічно і хімічно найбільш активна сполука, входить до складу біологічних мембран клітин і ефективно захищає їх від перекисного окиснення та стабілізує сульфгідрильні групи ферментів. Аскорбінова кислота стимулює активність ферментів окиснення – каталази, пероксидази і лактатдегідрогенази, а тому запобігає окислювальному стресу, проявляючи гепатопротекторну дію. Метіонін є амінокислотою – донатором метильних груп для утворення біологічно активних речовин, необхідних для метаболічних процесів. Активізуючи перетворення нейтральних жирів у фосфоліпіди метіонін стабілізує субклітинні мембрани і забезпечує їх антиоксидний захист, підвищує стійкість гепатоцитів до токсичної дії нітратів та запобігає розвитку жирової дистрофії печінки. Фенарон як комплексна сполука, що містить фенозан-кислоту і захищає жири від окиснення, вступає у взаємодію із радикалами жирних кислот та попереджує розвиток ланцюгової реакції окиснювального стресу і посилює дезінтоксикаційну функцію печінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...