WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

Клініко – інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ

МЕДИЦИНИ УААН

ГУНЧАК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

УДК 619:615.9:636.5

Хронічний нітратно-нітритний токсикоз курей та його профілактика

16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора ветеринарних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана у Львівській національній академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького (ЛНАВМ) Міністерства аграрної політики України.

Науковий консультант: доктор ветеринарних наук, професор

Гуфрій Дмитро Федорович,

Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького, завідувач кафедри фармакології та токсикології.

Офіційні опоненти: доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Хмельницький Григорій Олександрович,

Національний аграрний університет, завідувач кафедри фармакології та токсикології;

доктор ветеринарних наук, професор, член-кор. УААН Влізло Василь Васильович,

Інститут біології тварин УААН, директор;

доктор ветеринарних наук, професор

Чорний Микола Васильович,

Харківська державна зооветеринарна академія, завідувач кафедри зоогігієни.

Провідна установа: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів і кормових добавок, відділ фармакології і імунології, Міністерства аграрної політики України, м. Львів

Захист дисертації відбудеться "22" лютого 2005 року о 930 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків, вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий "19" січня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор Бабкін А.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Одним із головних завдань ветеринарної токсикології було і залишається вивчення біологічної дії антропогенних забруднювачів навколишнього середовища, що є факторами ризику виникнення захворювань різної патології. Мета таких досліджень полягає у прогнозуванні вірогідності тих чи інших патологічних станів та в розробленні адекватних заходів щодо їх запобігання.

Поміж речовин, що забруднюють довкілля, за обсягом застосування азотні добрива посідають провідне місце. В Україні після деякого спаду виробництво і застосування азотних добрив постійно збільшується (за даними Мінекономіки України у 1995 р. – 1,5 млн. т, 2000 р. – 1,8 млн. т, 2002 р. – 2,5 млн. т, 2003 р. – 2,8 млн. т), через що зберігається тенденція ускладнення екологічної обстановки та зростає актуальність досліджень, пов'язаних із цією проблемою. Надмірне накопичення азотовмісних речовин у навколишньому середовищі призводить до підвищення вмісту нітратів у ґрунтах, водах та кормових рослинах і, як наслідок, збільшується надходження їх в організм тварин (Вовк Д.М. та ін., 1990; Войтабов В.І., 1991; Запорожець М.Ф., 1992; Менькін В.К., 1993; Шакапуров М.М., 1993; Murphy S.A. et al., 1995; Hrubec T.C. et al., 1997; Yeruham I. et al., 1997; Духніцький В.Б., 1999; Мазуркевич А.Й. та ін., 2001; Хмельницький Г.О., 2002; Гуфрій Д.Ф. та ін., 2002; Панько М.Ф., 2003). Згодовування кормів із високим рівнем нітратів тваринам і птиці призводить до виникнення отруєнь, зниження продуктивності, погіршення санітарної якості продукції, розладів здатності тварин до відтворення, народження нежиттєздатного приплоду та загибелі поголів'я. У птиці, крім того, погіршується несучість та виводимість курчат (Скородинський З.П., 1974; Хмельницький Г.О., 1990; Малінін О.О., 1990, 1992; Гуфрій Д.Ф., 1997; Влізло В.В., 2003)

Забруднення навколишнього середовища нітратами та їхній небажаний вплив на організм тварин роблять проблему вивчення механізму їх токсичної дії, як при роздільному, так і при комбінованому застосуванні, особливо актуальною, що має теоретичне та практичне значення. Вивченню питань, пов'язаних з отруєнням тварин нітратами, присвячена значна кількість наукових робіт вітчизняних і зарубіжних дослідників. Серед них у нашій країні найбільш фундаментальні дослідження проведені І.М.Гладенком, С.В.Баженовим, З.П.Скородинським, Г.О.Хмельницьким, А.Й.Мазуркевичем, О.О.Малініним, Д.Ф.Гуфрієм, О.І.Канюкою та ін. Ці вчені є засновниками наукових напрямків із вивчення нітратно-нітритної проблеми. Ними зібрано та узагальнено значний експериментальний і практичний матеріал та сформулювали основні теоретичні передумови про токсичний вплив нітратів і нітритів на організм сільськогосподарських тварин. На основі фактичного матеріалу розроблені "Методичні рекомендації з профілактики, діагностики та лікування тварин при отруєнні нітратами і нітритами" (2001).

Однак, механізм токсичної дії нітратів і нітритів на організм сільськогосподарської птиці досі вивчено недостатньо. Наявна лише невелика кількість наукових праць, присвячених цій темі. Зауважимо, що вони не дають цілісного уявлення про проблему, не встановлено параметри хронічної токсичності, мало вивчені біохімічні механізми нітратно-нітритних токсикозів (далі читати Н Н токсикоз), особливо на клітинному рівні, а також токсикокінетика та токсикодинаміка нітратів і нітритів в організмі птиці. Недостатньо з'ясовано вплив нітратів на імунну систему у курчат та їх мутагенну і канцерогенну дію, що в останні роки викликає занепокоєння гігієністів різних країн світу (Чорний М.В., 2003).

Досі недостатньо вивчена токсична дія нітратів при хронічному токсикозі. Як зазначає Г.О.Хмельницький (1990), гострі отруєння нітратами, хоча і з запізненням, діагностуються порівняно легко, а хронічні токсикози, особливо у жуйних тварин, часто проходять під іншими діагнозами. Реальну небезпеку становлять хронічні Н Н токсикози птиці. У кормах для курей часто буває високий рівень нітратів. У надмірних кількостях вони знижують санітарну та біологічну якість продукції, погіршують інкубаційні властивості яєць, а у великих дозах спричиняють масові отруєння і загибель.

Отже, враховуючи викладене вище, необхідно відзначити, що проведення досліджень саме в такому плані є актуальним. Згідно з повідомленнями в іноземній літературі, ці питання мало вивчені, а в Україні так широко розробляються вперше і мають важливе теоретичне значення для науки та практичне значення для ветеринарної медицини в плані збереження поголів'я птиці та отримання від них продукції високої біологічної цінності та санітарної якості.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Представлена наукова праця – це окремий розділ комплексної теми кафедри фармакології та токсикології Львівської національної академії ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького "Дослідження механізмів патогенезу розладів гідролітично-транспортної функції травної системи у худоби за дії техногенних факторів і розробки ефективних способів зменшення їх негативної дії на продукти і здоров'я тварин та вивчення токсичної дії нітратів на організм тварин і птиці" (номер державної реєстрації 0102U001339).

Мета і задачі досліджень. Метою наших досліджень було вивчити особливості перебігу хронічного нітратно-нітритного токсикозу у курей, з'ясувати вплив підвищених кількостей нітратів у кормі на метаболічні процеси, морфологічні і біохімічні показники крові, імунну систему та обґрунтувати застосування антиоксидантів для зниження токсичної дії нітратів на організм птиці.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі:

  • вивчити у модельних дослідах на щурах та в експериментах на курчатах механізм розвитку хронічного нітратно-нітритного токсикозу;

  • дослідити морфологічні і біохімічні зміни у крові та встановити гістологічні зміни у внутрішніх органах і електронно-мікроскопічні зміни у тканинах печінки;

  • встановити мутагенну дію нітратів і нітритів;

  • вивчити білоксинтезуючу, дезінтоксикаційну та антиоксидну функції печінки;

  • провести дослідження стану імунної системи та вивчити вплив нітратів на напруженість поствакцинального імунітету;

  • обґрунтувати можливість використання антиоксидантів як гепатопротекторних засобів;

  • вивчити ефективність дезінтоксикаційних засобів при наявності у кормах нітратів у субтоксичних дозах;

  • науково обґрунтувати доцільність використання аскорбінової кислоти, фенарону, метіоніну та "Метіфену" для корекції морфологічних і біохімічних показників крові та стану імунної системи при хронічному нітратно-нітритному токсикозі.

Об'єкт дослідження:хронічний нітратно-нітритний токсикоз, гемопоез, імуногенез, мутагенна дія, іонний гомеостаз, антиоксидна система, окиснювальний стрес, профілактична дія антиоксидантів.

Предмет дослідження: вплив нітратів у різних дозах на біохімічні і морфологічні показники крові, дезінтоксикаційну, білоксинтезуючу і антиоксидну функції печінки, гістоморфоструктуру печінки і нирок та електронно-мікроскопічні зміни у клітинах печінки, показники специфічної і неспецифічної резистентності організму, напруженість імунітету, мутагенну дію та ефективність профілактичної дії аскорбінової кислоти, метіоніну, фенарону і "Метіфену".


 
 

Цікаве

Загрузка...