WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування (автореферат) - Реферат

Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування (автореферат) - Реферат

17. Оздоровлення стад великої рогатої худоби, ураженої збудником туберкульозу та водночас сенсибілізованої до туберкуліну непатогенними мікобактеріями / Ю. Кассіч, А. Завгородній, В. Кассіч, В. Горжеєв, М. Павленко, П. Онищенко, В. Наумчук, М. Ігнатов // Ветеринарна медицина України. – 2004. - № 7. – С. 11-14.

Дисертант теоретично обґрунтував і виконав експерименти щодо застосування нового методу боротьби з туберкульозом ВРХ.

Горжеєв В. М. Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби. Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, Харків, 2005.

Проведеними дослідженнями показано, що на розвиток епізоотичного процесу впливають епізоотологічні та економічні чинники.

За останні 30 років від реагуючої на туберкулін великої рогатої худоби збільшилось виділення атипових мікобактерій, зокрема M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae та ін., до 86,2 % від загального числа виділених мікобактерій, що значно ускладнює проведення діагностичних та оздоровчих заходів, особливо в умовах повторного виникнення захворювання на туберкульоз. Тому для визначення природи позитивних реакцій на туберкулін у благополучних господарствах слід використовувати комплексний метод діагностики, що дозволяє підтвердити або спростувати діагноз на туберкульоз протягом 60-90 діб.

Важливе значення у системі заходів боротьби з туберкульозом мають випадки повторного захворювання. Визначено, що у 5,3 % випадків причиною повторних спалахів є анергія на туберкулін у хворих тварин; у 71 % неблагополучних на туберкульоз господарствах хвороба виникає повторно внаслідок неповного проведення комплексу заходів при оздоровленні стад і у 15,8 % повторні спалахи зумовлені новим занесенням туберкульозного збудника хворими тваринами або незнезараженими молочними продуктами. Для виявлення тварин з анергією рекомендується застосовувати комплексне дослідження тварин з використанням РЗК. У неблагополучних стадах, де методом РЗК виявляють від 2,8 до 3,2 % хворих тварин, анергічних до туберкуліну, оздоровлення стад слід проводити шляхом повної заміни поголів'я здоровою худобою.

Вирішальне значення має застосування комплексного методу діагностики в неблагополучних щодо туберкульозу господарствах, де худоба одночасно уражена збудником туберкульозу і сенсибілізована до туберкуліну атиповими або вакцинними штамами мікобактерій. Проведені господарчі дослідження показали, що за допомогою комплексного методу їх можна оздоровити від туберкульозу. Визначено, що стада ВРХ, де реакції на туберкулін зумовлені атиповими мікобактеріями, слід вважати благополучними щодо туберкульозу, а сенсибілізованих до туберкуліну тварин – здоровими.

Ключові слова: епізоотологія, епізоотичний процес, туберкульоз, мікобактерії патогенні та атипові, діагностика, профілактика, оздоровлення.

Горжеев В. М. Эпизоотологический мониторинг и усовершенствование системы борьбы с туберкулезом крупного рогатого скота в хозяйствах Украины.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 16.00.08 – эпизоотология и инфекционные болезни. Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины УААН, Харьков, 2005.

Проведенными исследованиями показано, что на развитие эпизоотического процесса при туберкулёзе оказывают влияние эпизоотологические и экономические факторы. За последние 30 лет от реагирующего на туберкулин крупного рогатого скота уменьшилось выделение M. bovis с 94,1 % в 1974 году до 15,8 % в 2003 году, M. tuberculosis соответственно с 2,6 % до 0,3 %, а M. avium – с 1,2 % до 1,0 %. При этом увеличилось выделение атипичных микобактерий, в частности M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae и др., до 82,6 % от числа выявленных микобактерий, что значительно усложняет проведение диагностических и оздоровительных мероприятий, особенно в условиях повторного возникновения заболевания туберкулёзом. В связи с этим для определения природы положительных реакций на туберкулин в благополучных по заболеванию хозяйствах следует использовать комплексный метод диагностики, который позволяет подтвердить или опровергнуть диагноз на туберкулёз в течение 60-90 суток.

Важное значение в системе мероприятий по борьбе с туберкулёзом имеют случаи повторного заболевания. Определено, что в 5,3 % случаев причиной повторного заболевания является анергия к туберкулину у больных животных, в 71 % туберкулёз возникает повторно вследствие неполного осуществления комплекса мероприятий при оздоровлении стад, в 15,8 % он обусловлен новым заносом возбудителя туберкулёза больными животными, закупленными для комплектования стада из хозяйств с невыясненной эпизоотической ситуацией по этому заболеванию, а также не обезвреженным обратом из молокоперерабатывающих предприятий, который использовался для выпойки телят и в 7,9 % случаев туберкулезная инфекция отмечалась в результате заражения животных больными туберкулезом людьми. Для выявления животных с анергией рекомендуется проводить комплексные исследования с использованием РСК. В неблагополучных стадах, где методом РСК выявляют от 2,8 до 3,2 % больных животных, анергичных к туберкулину, оздоровление стад необходимо проводить путём полной замены поголовья здоровым крупным рогатым скотом.

Решающее значение имеет применение комплексного метода диагностики в неблагополучных по туберкулёзу хозяйствах, где скот одновременно поражён возбудителем туберкулёза и сенсибилизирован к туберкулину атипичными микобактериями или вакцинными штаммами

микобактерий. Исследования, проведенные в крупных хозяйствах показали, что с помощью комплексного метода их можно оздоровить от туберкулёза. Признано, что стада КРС, где реакция на туберкулин обусловлена атипичными микобактериями, следует считать благополучными по туберкулёзу, а сенсибилизированных к туберкулину животных – здоровыми.

Ключевые слова: эпизоотология, эпизоотический процес, туберкулез, микобактерии патогенные и атипичные, диагностика, профилактика, оздоровление.

Gorzheyev V. M. Epizootological monitoring and improvement of system of struggle against cattle tuberculosis in farms of Ukraine.

The dissertation for the academic degree of Candidate of Veterinary Sciences, specialty 16.00.08 – Epizootology and infections diseases. The Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of UAAS, Kharkov, 2005.

It was shown by carried out investigations that biological and economical factors influenced on the development of epizootic process at tuberculosis. During last 30 years it was increased of atypical mycobacterium isolation, in particular M. smegmatis, M. fortuitum, M. phlei, M. vaccae and others, from tuberculosis reactive cattle (till 82,6 % of exposed mycobacterium). It significantly complicates the conduction of diagnostically and sanitary measures, especially under the repeated occurrence of tuberculosis conditions. In connection with it, complex method of diagnostic is necessary to be used for determined of positive reaction nature on tuberculin in free of tuberculosis farms. This method allows confirming or disproving of diagnosis on tuberculosis during 60-90 days.

Repeated disease case has an importance in system of control measures against tuberculosis. It was determined that in 5,3 % of cases anergy to tuberculin at sick animals is cause of repeated disease; in 71 % of cases – tuberculosis repeatedly occurred because of incomplete realization of measure complex at herd sanitation; and in 15,8 % of cases – it caused by new entering of pathogen. For determining of animals with anergy it is recommended to conduct of complex research using reaction of complement binding. In unsafe herds, where 2,8-3,25 % of sick animals anerged to tuberculin have positive reacted in test of complement binding, herd sanitation is necessary to be carried out by complete substitution of livestock for healthy cattle.

Application of complex diagnostic method in unsafe farms, where cattle simultaneously affected by agent of tuberculosis and sensibilized by atypical mycobacterium or vaccine mycobacterium strains to tuberculin has a decisive importance. Conducted in farms investigations showed that it is possible to sanitize these farms using complex method. It was acknowledged that cattle herds, where reaction on tuberculin caused by atypical mycobacterium, are safe, and animals sensibilized to tuberculin – are healthy.

Key words: epizootology, epizootic process, tuberculosis, pathogenic and atypical mycobacterium, diagnostic, prophylaxis, sanitation.

Підписано до друку 08.04. 2005 р. Формат 6090/16.

Друк офсет. Папір офсет. Гарнітура Times NR Cyr.

Умовн. друк. арк. 0,9. Тираж 100 прим.

Надруковано в АТЗТ "САММІТ-Харків"

Св-во ДК № 133 від 01.08.2000 р.

61023, м. Харків, вул. Мироносицька, 86. Тел. 7142-620


 
 

Цікаве

Загрузка...