WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування (автореферат) - Реферат

Клінічні, гемодинамічні аспекти імунозапалення та апоптозу у динаміці антигіпертензивного лікування (автореферат) - Реферат

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ І КЛІНІЧНОЇ

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

ГОРЖЕЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

УДК 619:616.98:579.873.21:636.22/28

Епізоотологічний моніторинг та удосконалення системи боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби у господарствах України

16.00.08 – епізоотологія та інфекційні хвороби

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата ветеринарних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в лабораторії вивчення туберкульозу Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини Української академії аграрних наук.

Наукові керівники:

доктор ветеринарних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки

України

Кассіч Юрій Якович

, Інститут експериментальної і клінічної

ветеринарної медицини УААН, головний науковий співробітник;

доктор ветеринарних наук Завгородній Андрій Іванович, Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії вивчення туберкульозу.

Офіційні опоненти:

доктор ветеринарних наук, професор, академік УААН Романенко Володимир Пилипович, Інститут ветеринарної медицини УААН, завідувач лабораторії імунології і генетики;

доктор ветеринарних наук, професор Буряк Євген Іванович, Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедри мікробіології та вірусології.

Провідна установа

Білоцерківський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, кафедра лабораторної діагностики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин, м. Біла Церква.

Захист відбудеться " 7 " липня 2005 р. о 9 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д.64.359.01 в Інституті експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків,

вул. Пушкінська, 83.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН за адресою: 61023, м. Харків,

вул. Пушкінська, 83.

Автореферат розісланий " 6 " червня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор ветеринарних наук, професор ________________ БАБКІН А.Ф.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Основним завданням галузі тваринництва є забезпечення населення країни високоякісними, дешевими продуктами харчування.

Сучасні тваринницькі підприємства можуть бути рентабельними тільки в тому випадку, якщо вони укомплектовані гуртами здорових і високопродуктивних тварин. Тому однією із важливих задач ветеринарної медицини є підтримка благополуччя та оздоровлення тваринництва від інфекційних хвороб і особливо від туберкульозу, який в значній мірі представляє і на цей час велику загрозу як для тварин, так і для людей.

Реформування агропромислового комплексу, в тому числі і галузі тваринництва, створення закритих і відкритих акціонерних товариств ставлять перед ветеринарною наукою і практикою нові завдання щодо розробки і удосконалення існуючих заходів профілактики та боротьби з інфекційними хворобами, які б відповідали сучасному рівню організації галузі тваринництва, були ефективними, простими і доступними для масового застосування. Завдяки проведеним за останні роки протитуберкульозним заходам епізоотична ситуація щодо туберкульозу значно поліпшилась, а кількість неблагополучних щодо туберкульозу великої рогатої худоби господарств в Україні значно зменшилась.

В системі заходів профілактики та боротьби з туберкульозом великої рогатої худоби важливе значення має своєчасна та ефективна його діагностика. З цією метою, як у нашій країні, так і за кордоном, для прижиттєвої діагностики та контролю благополуччя стад з туберкульозу застосовують внутрішньошкірну туберкулінову пробу, за результатами якої визначають епізоотичний стан господарств щодо захворювання, наявність або відсутність хворих тварин.

Однак слід відмітити, що реакції на туберкулін у тварин можуть зумовлювати не тільки збудники туберкульозу, але й атипові мікобактерії. Крім цього, необхідно враховувати, що збудники туберкульозу постійно циркулюють і серед диких тварин та птиці, і те, що існує велика кількість факторів їх передачі, які забезпечують постійну підтримку збудників в природі та створюють загрозу зараження сприйнятливих до туберкульозу тварин, птиці та людей (Кассіч Ю.Я., 1997, Завгородній А.І., 2003, Ткаченко О.О., 1999).

Разом із цим, в останні роки в багатьох благополучних щодо захворювання на туберкульоз господарствах України нерідко виявляють реагуючих на туберкулін тварин, у яких при діагностичному забої не знаходять властивих туберкульозу уражень, а бактеріологічним дослідженням біоматеріалу від таких тварин збудника туберкульозу не виділяють.

Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що сенсибілізацію до туберкуліну організму великої рогатої худоби можуть обумовлювати не тільки

збудники туберкульозу, але і атипові мікобактерії (Кассіч Ю.Я., 1997, 2001, 2002, Бусол В.О., 2002, Ткаченко О.О., 2002).

За даними зарубіжних авторів, у благополучних щодо захворювання на туберкульоз господарствах випадки виявлення неспецифічних реакцій на туберкулін у тварин складають у США 10-50%, у Франції – 15-30%, у Латвії – 35,8%, у Литві – 81,8-98,3%, в Естонії – 92-95,1%, у Росії – 8,9-79,4% господарств (Мартма О.В., 1978, Кадочкін А.М., 1983, Шаров О.М., 1989, Шкіль М.А., 1995, Бусол В.О., 2002).

Що стосується неспецифічних реакцій на туберкулін у тварин благополучних господарств України, то ці питання залишаються не до кінця вивченими, а методи диференціації специфічних і неспецифічних реакції на туберкулін вимагають подальшого удосконалення.

Крім цього, в окремих господарствах реєструються випадки одночасного перебування в організмі великої рогатої худоби збудника туберкульозу бичачого виду та атипових мікобактерій. В такому випадку неправильне трактування значення неспецифічних реакцій може призводити до невиправданого забою тварин або сприяти поширенню туберкульозу.

Опубліковані дані свідчать про те, що захворювання великої рогатої худоби на туберкульоз є гальмом для збільшення поголів'я та продуктивності тварин, які утримуються в крупних та дрібних селянських господарствах. Причинами розповсюдження цієї хвороби в окремих областях в значній мірі є недостатня вивченість епізоотичної ситуації (Бакулов І. А., 1954; Овдієнко М. П., 1969), обмеженість знань щодо природи сенсибілізації худоби до туберкуліну мікобактеріями різної біологічної активності та недостатня ефективність існуючих методів їх диференціації (Кассіч Ю. Я., 1999), невизначеність причин повторного виникнення захворювання на туберкульоз худоби в оздоровлених господарствах. (Кассіч Ю. Я. та інші, 1981, 1982, 1999, 2002).

У зв'язку з цим надзвичайно актуальним є вирішення питання оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу господарств, в яких сенсибілізація організму тварин до туберкуліну одночасно зумовлена як збудником туберкульозу, так і непатогенними для великої рогатої худоби атиповими мікобактеріями.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана згідно з планами науково-дослідних робіт ІЕКВМ УААН за завданнями: "Розробити ефективні методи профілактики та діагностики для створення екологічно безпечної системи боротьби з туберкульозом сільськогосподарських тварин" 1991-1995 рр. (номер державної реєстрації UА01009823Р); "Визначити особливості патогенезу туберкульозу у тварин, уражених мікобактеріями різної біологічної активності" 1996-2000 рр. (номер

державної реєстрації 0197U000755); "Розробити систему заходів боротьби з туберкульозом сільськогосподарських тварин в умовах реформування тваринництва" 2001-2005 рр. (номер державної реєстрації 0101U001615) та в лабораторіях державної ветеринарної медицини і в тваринницьких господарствах України.

Мета і завдання дослідження. Основною метою роботи було вивчення епізоотичної ситуації щодо туберкульозу тварин та розробка методів і систем діагностики для з'ясування природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби, що утримується в благополучних щодо туберкульозу господарствах та причин повторного виникнення цієї хвороби в оздоровлених господарствах.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

  • вивчити епізоотичну ситуацію з туберкульозу великої рогатої худоби в господарствах України;

  • встановити причини повторного виникнення захворювання худоби на туберкульоз в оздоровлених господарствах та розробити заходи його запобігання;

  • визначити причини сенсибілізації організму тварин до туберкуліну та вдосконалити методи диференціації алергічних реакцій, зумовлених мікобактеріями різних видів;

  • виділити культури мікобактерій від реагуючих на туберкулін тварин та визначити їх видову належність;

  • вивчити можливість оздоровлення від туберкульозу стад ВРХ, уражених збудником туберкульозу та одночасно сенсибілізованих до туберкуліну атиповими мікобактеріями.

Об'єкт дослідження. Туберкульоз ВРХ.

Предмет дослідження. Епізоотологія туберкульозу, удосконалення діагностики, заходів оздоровлення від туберкульозу тварин в господарствах України.


 
 

Цікаве

Загрузка...