WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

Формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку (автореферат) - Реферат

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Вивчення біофармацевтичної та фармакологічної дії нової комбінованої мазі з гепарином та метилурацилом / В.М.Кузнєцова, В.І.Чуєшов, В.І.Гриценко, В.А.Рибак // Вісник фармації.  2002.  №2 (30).  С.138-140. (Особистий внесок – планування експерименту, виготовлення зразків мазі, оформлення статті).

  2. Гриценко В.І., Чуєшов В.І., Рубан О.А. Розробка математичної моделі реологічних параметрів поліетиленоксидної основи // Фармац. журн.  2004.  №5.  С. 81-85. (Особистий внесок – планування і здійснення експерименту, обробка результатів досліджень, оформлення статті).

  3. Гриценко В.І., Чуєшов В.І., Рубан О.А. Розробка технології і термогравіметричний аналіз діючих компонентів мазі "Трофепарин" // Вісник фармації. 2003. №2 (34). С.53-56. (Особистий внесок –експериментальна частина, обробка результатів досліджень, оформлення статті).

  4. Пат. 64483 А, Україна, А61К31/725, А61К31/505, А61К9/06 Фармацевтична композиція "Трофепарин" для лікування трофічних виразок / В.І.Чуєшов, В.І.Гриценко, О.А.Рубан, В.М.Кузнєцова, В.А.Рибак // заявлено 10.06.03; опубл. 16.02.04. Бюл. № 2. (Особистий внесок – участь у здійсненні експерименту, обробка результатів досліджень, оформлення патенту).

  5. Гриценко В.І., Рибак В.А. Деякі аспекти біотрансформації нової комбінованої мазі з гепарином і метилурацилом // Вчені майбутнього: Тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. мол. вчен. – Одеса, 2002. – С. 45.

  6. Гриценко В.І., Чуєшов В.І., Гейдеріх О.Г. Дослідження антимікробних властивостей нової комбінованої мазі з гепарином і метилурацилом // Клінічна фармація. – 2002. – №3. – С.50.

  7. Гриценко В.І., Чуєшов В.І., Рубан О.А. Вивчення структурно-механічних властивостей мазі з гепарином і метилурацилом // Фармація ХХІ століття: Тез. доп. Всеукр. наук-практ. конф. – Х.,2002. – С.36-37.

  8. Гриценко В.І., Чуєшов В.І., Рубан О.А. До питання розробки м'яких лікарських препаратів для лікування варикозної хвороби // Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія : Тез. доп. ІІІ Між нар. наук.-практ. конф. – Х.; 2003. – Ч.1. – С.88.

  9. Фармакологическое изучение новой комбинированной мази с гепарином и метилурацилом / В.М. Кузнецова, В.И. Чуешов, В.А.Рыбак, В.И. Гриценко // Человек и лекарство: Тез. докл. IX Российского национального конгресса. – М., 2002. – С.241-242.

Гриценко В.І. Розробка складу та технології м'якої лікарської форми з гепарином та метилурацилом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук зі спеціальності 15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи. – Національний фармацевтичний університет, Харків, 2005.

З використанням системного підходу вперше проведено комплексні дослідження з метою створення мазі для лікування варикозної хвороби та її ускладнень.

На підставі результатів фізико-хімічних, біофармацевтичних і біологічних досліджень розроблено оптимальний склад та обґрунтовано раціональну технологію мазі з натрію гепарином та метилурацилом. Запропоновано показники якості препарату і методики їх визначення. Вивчено властивості мазі і досліджена її стабільність у процесі зберігання. Проведені доклінічні дослідження розробленої мазі під умовною назвою "Трофепарин".

Ключові слова: мазь, варикозна хвороба, натрію гепарин, метилурацил, технологія.

Гриценко В.И. Разработка состава и технологии мягкой лекарственной формы с гепарином и метилурацилом. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности 15.00.01 – технология лекарств и организация фармацевтического дела. – Национальный фармацевтический университет, Харьков, 2005.

С использованием системного подхода впервые проведены комплексные исследования с целью создания мази для лечения варикозной болезни и ее осложнений.

С целью выбора оптимальной основы для мази с гепарином и метилурацилом были проведены биофармацевтические исследования высвобождения метилурацила из модельных мазевых основ. Анализ полученных результатов показал, что наиболее полное высвобождение действующего вещества наблюдается из полиэтиленоксидной мазевой основы.

С целью изучения тенденции высвобождения из мазевых основ натрия гепарина были проведены фармакологические исследования образцов мазей, содержащих различную концентрацию гепарина. Результаты исследований показали, что самым высоким уровнем антикоагулянтной активности обладает мазь, изготовленная на полиэтиленоксидной основе.

С целью подтверждения выбора основы были проведены микробиологические исследования, которые показали, что максимальной антимикробной активностью обладает полиэтиленоксидная основа.

В экспериментах на модели каррагенинового отека была обоснована оптимальная концентрация действующих веществ: натрия гепарина – 10000 ЕД, метилурацила – 10%.

С целью обоснования температурного режима введения натрия гепарина и метилурацила в состав мази, нами был проведен термогравиметрический анализ данных лекарственных веществ и мазевой основы. Установлено, что введение гепарина в основу и сплавление полиэтиленоксидов 400 и 1500 необходимо проводить при температуре 50С. Метилурацил является термостабильным веществом и его температурный режим введения в основу не имеет существенного значения.

Для достижения наибольшей дисперсности метилурацила и равномерного распределения в основе было проведено его измельчение и просеивание.

В результате проведенных исследований экспериментально обоснован состав мази под условным названием "Трофепарин". Разработанная схема производства мази легла в основу проекта технологического регламента. Технология производства мази апробирована на базе ООО "ФК "Здоровье", г.Харьков.

Изучены структурно-механические, осмотические свойства мази, доказана ее стабильность при хранении в течении 2 лет. Кроме того, для определения предложены такие критерии качества мази, как рН, микробиологическая чистота, консервирующее действие.

В результате проведенных фармакологических исследований доказано наличие антикоагулянтной, ранозаживляющей и репаративной активности разработанного препарата. Установлено отсутствие токсического действия в субхроническом эксперименте.

Ключевые слова: мазь, варикозная болезнь, натрия гепарин, метилурацил, технология.

Gritsenko V.I. Development of composition and technology of soft medical form with geparin and methyluracilum. – Manuscript

Dissertation on gaining of the scientific degree of candidate of pharmaceutical sciences in speciality 15.00.01−technology of drugs and pharmacy business organization. – The National University of Pharmacy, Kharkiv, 2005.

Using the system approach the complex researches are for the first conducted with the purpose of creation of ointment for medical treatment of varicous illness and its complications.

On the basis of the results of the physical and chemical, biopharmaceutical and biological researches the optimum composition is developed and the rational technology of ointment of sodium geparin and methyluracilum is grounded. The indexes of preparation quality and methods of their determination are offered. The ointment properties are studied and its stability and the process of storeing is researched. Preclinical researches of the developed ointment under the conditional name "Trofeparin" are conducted.

Keywords: ointment, varicose illness, sodium geparin, methyluracilum, technology.

Підписано до друку Формат 60х84 1/16

Папір офсетний. Друк різографія.

Умовний друк. арк. 1.1. Тираж 100 прим. Зам № 082.

Віддруковано з оригінал-макету на ПП "Азамаєва В.П."

Україна, 61144, м. Харків, вул. Г. Праці, 17, к. 284. Тел.: 65-92-41


 
 

Цікаве

Загрузка...