WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Обмеження жінки приватною сферою призводить до зниження почуття власної значимості, заниження самооцінки, появи невпевненості в собі, матеріальної, моральної, психологічної залежності від чоловіка, відмови від власних планів, поглядів заради дітей та спокою у сім'ї. Суперечності між прагненнями особистості до розвитку та існуючими стереотипами в розподілі ролей призводять до внутрішньоособистісних конфліктів, побутової конфліктності, фрустрованості, схильності до депресій, проблем становлення гендерної ідентичності жінок, що шкодить психологічному здоров'ю та гальмує процеси особистісного розвитку.

 1. Професійна самореалізація порівняно із самореалізацією у сімейній сфері здійснює вагоміший внесок у процес становлення зрілої особистості. Виявлено відповідність критеріїв професійної самореалізації критеріям становлення зрілої особистості. Відповідність діяльності принципу задоволення-корисності стосовно себе, соціуму, світу, реалізація цінностей і сенсожиттєвих орієнтацій, відчуття себе суб'єктом власної життєдіяльності, позитивне самоставлення, самоповага свідчать про автономність, соціальний інтерес, креативність, самоефективність, конгруентність, самоактуалізацію, тобто становлення зрілої особистості.

 1. Професійна самореалізація жінки пов'язана у першу чергу із реалізацією потреби у самоповазі, здатна задовольняти потреби у прийнятті і належності до певної соціальної групи повніше, ніж самореалізація у сфері сім'ї, сприяє самоактуалізації. У сімейному житті жінка реалізує насамперед потреби у належності, любові, прийнятті і реалізації природного потенціалу. Реалізація у сфері сім'ї мотиву самоповаги, який є ключовою ланкою самоактуалізації і становлення особистості жінки, потребує психологічної допомоги.

 2. Професійна самореалізація є важливою сферою самореалізації жінки і більшою мірою сприяє становленню особистості, ніж реалізація у сімейній сфері. Існує взаємозалежність між особистісними характеристиками жінки і успішністю реалізації нею свого потенціалу: успішна професійна самореалізація позитивно впливає на психологічне здоров'я жінки, на позитивне переживання нею успішності становлення та задоволеність життям загалом, а отже, створює позитивне емоційне тло для сімейного життя та подальшого професійного та особистісного зростання.

 1. Шлях жінки у напрямку становлення зрілої особистості – це шлях до автономності, самоактуалізації, інтенціональності і трансцендентності. Це формування стосунків із навколишнім світом (як у сім'ї, так і у професійній діяльності) на підставі самостійної позиції, з усвідомленням сенсу і власних цінностей, свобода для прийняття усвідомленої необхідності і відповідальності, скерованість не на власні егоїстичні цілі, а на щось поза власними межами.

Суб'єктивний показник самореалізації особистості, професійної у тому числі, є визначальним у внутрішньособистісному просторі: це підстава для самооцінювання та відправний пункт для подальшого планування.

Дослідження показало, що сімейне життя та професійна самореалізація – дві важливі і тісно взаємопов'язані сфери життя жінки. Сучасні жінки відчувають потребу реалізуватися поза межами сім'ї. Успішність особистісного становлення жінки залежить від уміння поєднувати ці дві сфери, здатності досягти автономії і самоактуалізації.

Розроблений і апробований тренінг особистісного розвитку ефективний у формуванні навичок релаксації, саморегуляції, асертивної поведінки, сприяє підвищенню рівню самоповаги, самоприйняття, скерованості на самоактуалізацію загалом, коригує рівень соціальної тривоги, покращує психологічне самопочуття жінки, підвищує мотивацію до подальшого розвитку особистості.

Для молодого покоління є необхідним впровадження гендерної освіти, яка б протидіяла некритичному засвоєнню стереотипних статеворольових уявлень, їх несприятливому впливові на планування молоддю свого життя, формування життєвих цілей, цінностей та ідеалів.

Перспективними в подальшому є такі напрямки роботи як більш детальна розробка психодіагностичного оснащення моделі самореалізації жінки із застосуванням нових методик, які б спеціально вимірювали рівень розвиненості структурних компонентів самореалізації жінки; запровадження програми групової та індивідуальної психокорекції з елементами тренінгу для жінок молодого та зрілого віку з метою оптимізації процесу професійної самореалізації та особистісного становлення.

Список опублікованих праць за темою дисертації

 1. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація та суб'єктивне благополуччя жінки // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2005. – Т.7. - №1. – С. 90-97.

 2. Гупаловська В.А. Самореалізація як проблема розвитку особистості у сучасних психологічних дослідженнях // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. Івана Франка. - Дрогобич: Вимір, 2001. - Випуск восьмий. - С. 84-94.

 1. Гупаловська В.А. Самореалізація як чинник становлення особистості жінки-матері: сім'я чи кар'єра? // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. – К., 2001. – Т.ІІІ, ч.3. – С. 54-56.

 1. Гупаловська В.А. Питання самореалізації особистості у теоріях А.Маслоу та К.Роджерса // Вісник філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Вип. 3. – С. 474-482.

 1. Гупаловська В.А. Динаміка самореалізації особистості // Вісник філософського факультету ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 5. – С. 513-520.

 2. Гупаловська В.А. Самореалізація особистості як наукова проблема // Актуальні проблеми психології. Том І: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – 2002. – Част. 7. – С. 37-45.

 3. Гупаловська В.А. Самореалізація як проблема розвитку особистості у сучасній зарубіжній психології // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки ДДПУ ім. Івана Франка. – Дрогобич: Вимір, 2002. – Випуск десятий. – С. 100-110.

 4. Гупаловська В.А. Мотиви професійної діяльності та ціннісні орієнтації жінок з різним рівнем професійної самореалізації // Вісник Львівського юридичного інституту МВС України. Психологічна секція. – Львів, 2004. - №1. – Р. 3. – С. 211-216.

 5. Гупаловська В.А. Структурно-функціональна модель самореалізації особистості // Психологічні студії. – Львів, 2004. – С. 72-80.

 1. Гупаловська В.А. Особливості самореалізації особистості жінки зрілого віку // Тези доповідей Четвертої Міжнародної конференції молодих науковців "Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень". – Київ, 2001. – С. 152-154.

 2. Гупаловская В.А. Образование и самоактуализация личности женщины // Тезисы научно-практической конференции "Ананьевские чтения - 2001". – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – С. 259-260.

 3. Гупаловська В.А. Освіта та професійне становлення особистості жінки: проблеми і результати досліджень // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології: Матер. Міжнар. наук. конф., присвяченої 35-річчю наук. та педаг. діяльності академіка С.Д.Максименка. – Т.4. – К.: Міленіум, 2002. – С.88-93.

 4. Гупаловська В.А. Реалізація життєвих планів та рівень прагнення до самореалізації особистості жінки // Тези науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психології молоді". – Львів, 2003. – С. 18-20.

 5. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація особистості жінки: психологічний аспект // Тези звітної наукової конференції філософського факультету ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – С. 166-167.

 6. Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник психологічного здоров'я жінки // Матеріали укр.-польськ. конф. "Психологічні проблеми суспільства епохи трансформації". – Львів, 2003. – С. 23.

АНОТАЦІЯ

Гупаловська В.А. Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Київ, 2005.

У роботі розглянуто професійну самореалізацію як один із вагомих чинників становлення особистості жінки. Проаналізовано зміст понять "становлення особистості", "професійна самореалізація", виділено показники вказаного становлення, умови, передумови, детермінанти, рівні, механізм, способи, засоби, стратегії самореалізації, критерії професійної самореалізації. Проаналізовано вплив соціокультурних умов на самореалізацію жінки, перешкоди, спричинені статеворольовими стереотипами, віковими та індивідуально-психологічними особливостями жінки.


 
 

Цікаве

Загрузка...