WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

0,05

У жінок з групи НС спостерігається вищий, ніж у ВС, рівень креативності та інтелектуальності, що дає підстави говорити про вищий рівень самоактуалізації. У них більше виражена сила процесів гальмування, що може спричиняти схильність до "застрягання" в ситуаціях однорідної стимуляції дій, формуючи, однак, несхильність до роздратування у ситуаціях фрустрації, несхильність до зовнішнього або внутрішнього конфлікту. У жінок з групи НС нижчий рівень напруженості, що спричиняється низьким рівнем нейротизму.

Провідний "відповідально-великодушний" (за Л.Собчик), альтруїстичний паттерн у міжособистісних відносинах нереалізованих у сімейній сфері жінок говорить про відповідальність, безкорисливість, емпатію, про виражену потребу у відповідності поведінки соціальним нормам, схильність до ідеалізації гармонійності у стосунках. У групі НС спостерігається цілісність конативної сфери та логічність взаємозв'язків її структурних елементів, однак низькими є рівень домагань і сила мотивації.

За допомогою кореляційного та факторного аналізу вдалося виявити, що провідними у структурі особистості високореалізованої у сімейній сфері жінки (ВС) є особливості емоційної сфери та сфери міжособистісного спілкування з акцентом на нормативності та соціальній орієнтації поведінки. Жінки, не реалізовані у сімейній сфері (НС), виявили цілісність структури мотивації (однак має місце невиразність "енергетичного" компоненту мотивації), емоційну стабільність, високий рівень самоактуалізації та психічного здоров'я, дружелюбність, альтруїстичність з елементами ідеалізації міжособистісних стосунків та схильність до підпорядкованої поведінки.

Загалом особистісні характеристики жінок з низьким рівнем самореалізації у сім'ї відповідають виокремленим нами показникам становлення особистості. Виключення становить параметр активності. З метою корекції цієї властивості мотиваційної сфери доречним видом психологічної роботи з такими жінками є мотиваційний тренінг та тренінг прийняття рішень.

На підставі отриманих даних було розроблено практичні рекомендації для представниць кожної групи, які знайшли своє втілення у сформованому нами тренінгу особистісного зростання. До тренінгу увійшли психокорекційні вправи, скеровані на формування навичок асертивності, міжособистісного спілкування, саморегуляції, релаксації, навичок ефективного планування діяльності, корекції самоставлення і мотивації. З метою актуалізації внутрішніх ресурсів особистості, формування та закріплення навичок ефективної поведінки при проведенні занять ми використовували вправи з елементи поведінкової та кататимно-імагінитивної психотерапії.

Реалізованість життєвих планів щодо сім'ї не може бути мірилом становлення особистості: за нашими даними, реалізованість жінки у сімейній сфері не сприяє підвищенню самоповаги. Серед особливостей, що допомагають самореалізації жінки у сімейній сфері виокремлено скерованість на міжособистісну взаємодію, альтруїзм, оптимізм, активність життєвої позиції та емоційність. Рисами, що перешкоджають такому типові самореалізації, є ідеалізація стосунків з оточуючими, низький рівень домагань, пасивність життєвої позиції та схильність до підкореної поведінки.

Аналіз матриці інтеркореляцій показав, що свої уявлення про реалізацію потенціалу, яка відповідає найвищому рівню потреб за А.Маслоу, жінки пов'язують із сім'єю, народженням дітей (див.рис.1). Сімейна сфера задовольняє також потреби третього рівня – у прийнятті, належності, любові. Потреби у самоповазі, що відповідають четвертому рівню ієрархічної моделі мотивації,

Самореалізація у сімейній сфері

Задоволення потреби у

самоактуалізації, автономність

Народження дітей реалізації потенціалу

Задоволення потреби в самоповазі самоповага

Родинні Задоволення потреби у прийнятті, стосунки зі

стосунки належності, любові співробітниками

Професійна самореалізація

Рис.1. Задоволення вищих потреб (третього, четвертого, п'ятого рівнів) за ієрархічною моделлю мотивації А.Маслоу у професійній та сімейній сфері самореалізації жінки

задовольняються переважно не у сім'ї, а в професійній сфері. Самореалізація жінки у професійній діяльності сприяє задоволенню потреб третього, четвертого і п'ятого рівнів – забезпечує прийняття, належність до трудового колективу, формує оптимальний рівень самоповаги, автономії, відповідальності, самоактуалізації. Найбільше жінок із високим рівнем самоактуалізації у групах з високим рівнем професійної самореалізації і низьким – у сім'ї. Самоактуалізація особистості жінки у реальних життєвих умовах більшою мірою пов'язана з професійною самореалізацією і меншою мірою – з реалізацією життєвих планів щодо сім'ї.

Виявлено, що задоволеність роботою, професійна самореалізація є одним із найважливіших чинників суб'єктивного благополуччя жінки. Реалізованість життєвих планів щодо роботи і сім'ї перебувають у зворотній взаємозалежності. Поєднувати ці дві сфери життя жінкам важко: реалізація в одній із них зменшує увагу до іншої.

Ефективною формою роботи із виявленими труднощами на шляху жінки до особистісного становлення і самореалізації є розроблений тренінг особистісного розвитку. Деякі результати проведеної роботи зображено на рис. 2.

Рис. 2. Результати проведення тренінгу

Ряд 1 – до тренінгу; ряд 2 – після тренінгу; показники РОІ: 1 – Орієнтація в часі; 2 – Внутрішня підтримка і допомога; 3 – Цінності самоактуалізації; 4 – Гнучкість у застосуванні стандартних оцінок і принципів; 5 – P18-Реактивність почуттів; 6 – P19-Спонтанність; 7 – Самоповага; 8 – Самоприйняття; 9 – Розуміння суперечливості природи людини; 10 – Синергізм; 11 – Прийняття агресії; 12 – Здатність до інтимного духовного контакту; 13 – особистісна тривожність, 14 –ситуативна тривожність; 15 – рівень суб'єктивного благополуччя, 16 – ініціативність

Особливої уваги у контексті психокорекції потребували: реактивність почуттів, тобто увага до власних фізичних і духовних потреб, самоприйняття, особистісна й ситуативна тривожність, психічна стабільність та витривалість, мотиваційна сфера. Як видно із рис. 2, після проведеного тренінгу у групі загалом спостерігається підвищення показників самоактуалізації: за усіма шкалами значення досягли рівня, властивого особистості, яка самоактуалізується. Особливого ефекту вдалося домогтися у психокорекції тих властивостей, на які скеровувалася робота: рівень самоповаги і самоприйняття, уваги до власних особистісних потреб, особистісної та ситуативної тривожності, мобілізації зусиль. Корекція вищезазначених властивостей, набуття навичок релаксації, саморегуляції, самоорганізації покращує самоставлення і психічне самопочуття загалом, підвищує рівень суб'єктивного благополуччя.

ВИСНОВКИ

  1. Здійснений аналіз дав змогу констатувати важливість для жінки професійної самореалізації, яка поряд із самореалізацією у сімейній сфері, є вагомим чинником становлення її особистості. Становлення ми розглядали як якісний стан, що характеризується узгодженістю когнітивної, емоційно-ціннісної та мотиваційно-вольової сфер, реалізацією сутнісного потенціалу особистості. Необхідними атрибутами такого становлення виступають прагнення до самоактуалізації, наявність соціального інтересу, креативність, самоефективність, конгруентність. Однією із найсуттєвіших ознак становлення зрілої особистості є її самореалізація.

  2. Самореалізація – це опредметнення сутнісного потенціалу особистості у різноманітній соціальній діяльності. Основними сферами самореалізації особистості є приватне життя та професійна діяльність. Способами самореалізації особистості жінки у цих сферах виступають цілеспрямована діяльність, творчість, активність, самовираження, прояв власного "Я", продуктивна праця, будь-яка соціальна діяльність, соціальна активність, життєтворчість. Важливими є як об'єктивні результати, так і суб'єктивна оцінка особистістю власних досягнень. Для хорошого самопочуття жінки у світі мають велике значення ті процеси, які відбуваються у її суб'єктивному просторі. Уявлення жінок про особистісну самореалізацію найбільшою мірою пов'язані із реалізацією професійних і соціальних цінностей, емоційним комфортом.

Показано, що особливості самореалізації жінки полягають у необхідності поєднувати професійну активність із виконанням сімейних обов'язків, вихованням дітей. Труднощі самореалізації жінки пов'язані із пануванням статеворольових стереотипів, наявності "подвійного стандарту" у підході до виховання підростаючого покоління, у розподілі обов'язків у сім'ї та на робочих місцях. Інші психологічні перешкоди самореалізації жінки пов'язані із віковим розвитком, індивідуальними особливостями, рольовими стереотипами, життєвими умовами.


 
 

Цікаве

Загрузка...