WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

Виявлення, облік, лікування та диспансерне спостереження хворих на туберкульоз у поєднанні з віл-інфекцією (автореферат) - Реферат

3

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ім. Г.С.КОСТЮКА АПН УКРАЇНИ

Гупаловська Вікторія Анатоліївна

УДК 159'923'98:316.346.2 – 055.2

Професійна самореалізація як чинник становлення особистості жінки

19.00.01 – загальна психологія, історія психології

А в т о р е ф е р а т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент

Баклицький Іван Олександрович,

Львівський національний університет

імені Івана Франка МОН України,

доцент кафедри психології

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор

Говорун Тамара Василівна, Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, м.Київ, професор кафедри психології і педагогіки

кандидат психологічних наук, доцент

Колісник Олексій Петрович, Волинський національний університет ім. Л.Українки, м.Луцьк,

завідувач кафедри загальної та соціальної психології

Провідна установа: Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського (м.Одеса), кафедра психології.

Захист відбудеться 27 вересня 2005 р. об 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г.С.Костюка АПН України за адресою: 01033, м. Київ-33, вул.Паньківська, 2

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України

Автореферат розіслано 26 серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.О.Балл

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В умовах суспільної трансформації, що їх спостерігаємо зараз в Україні, формується більш уважне, ніж раніше, але й вимогливіше ставлення до особистості, нове розуміння соціального та психологічного благополуччя, самореалізації, становлення особистості. Наш час вимагає від кожного активності, вміння актуалізувати здібності та реалізувати себе як особистість у різних сферах діяльності та спілкування. У зв'язку з цим зростають вимоги до психологічної науки, яка покликана допомогти кожному члену суспільства, як чоловікам, так і жінкам, ефективно визначати життєві орієнтири, реалізувати свій особистісний потенціал, долати труднощі особистісного становлення.

На сучасному етапі розвитку суспільства, коли в силу політичних, економічних, соціальних змін відходять у минуле чіткі розмежування виключно жіночих сфер діяльності і суто чоловічих, життя вимагає більш гнучких гендерних моделей для здійснення життєвого шляху, побудови гармонійного внутрішнього світу.

Феномену самореалізації особистості, в основі якого лежать проблеми росту, розвитку, самовдосконалення людини, торкаються усі психологічні концепції. Поняття "самореалізація" (self-realization) часто вживають як синонім терміну "самоактуалізація" (self-actualization), "реалізація своїх можливостей" (self-fulfillment). Вони описують дуже близькі явища, що позначають стійкі позитивні зміни в особистості, реалізацію її природного потенціалу: "індивідуацію" (К.Юнг), повну реалізацію справжніх можливостей (К.Хорні); внутрішню активну тенденцію до саморозвитку на зразок істинного самовираження (Ф. Перлз); прагнення людини до найбільш повного виявлення і розвитку можливостей і здібностей (К.Роджерс); прагнення людини стати тим, ким вона може стати (А.Маслоу).

Українські та російські науковці (К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, Г.С.Батіщев, О.Ф.Бондаренко, Є.І.Головаха, Л.Коган, Г.С.Костюк, О.О.Кроник, О.М.Леонтьєв, Д.О.Леонтьев, П.В.Лушин, В.І.Муляр, В.Г.Панок, В.А.Роменець, С.Л.Рубінштейн, Л.В.Сохань, Т.М.Титаренко та ін.) розглядають самореалізацію як переважно свідомий, цілеспрямований процес розкриття й опредметнення сутнісних сил особистості в її різноманітній практичній діяльності. Становлення суспільно активної та гармонійно розвиненої особистості великою мірою залежить від особистих зусиль самої людини, орієнтованих на самовдосконалення та самореалізацію як неодмінну умову досягнення успіху у житті (С.Д.Максименко, М.І.Пірен, Т.В.Говорун, Л.М.Деміна). В умовах ринкової економіки у зв'язку з більшою професійною зайнятістю чоловічої частини населення основний тягар у вихованні дітей та опіці над ними припадає на матерів. Традиційним є погляд на жінку перш за все як на особу, що забезпечує фізичне відтворення представників людського роду, догляд на початку життя, надалі опіку та виховання, як на берегиню сімейного вогнища, яка створює психологічний клімат у сім'ї. Але в сучасних суспільно-економічних умовах та при наявній системі соціальних гарантій професійна задіяність жінок здебільшого є продуктивнішою для суспільства і сім'ї, ніж витіснення їх у сімейно-приватну сферу (Т.Вівчарик, О.Вороніна, І.Кльоцина, Н.Лавріненко, С.Моор і ін.).

Роль жінки у сучасному суспільстві має два головні аспекти: жінка-дружина і мати та жінка як суб'єкт професійної діяльності. Дослідження даної проблеми дозволить розширити уявлення про становлення жінки як зрілої особистості, котра сама є суб'єктом самореалізації та чинить істотний вплив на психологічний клімат у сім'ї, на особистості й життєві сценарії своїх дітей – громадян України. Вивчення самореалізації жінки як чинника становлення зрілої особистості дозволить розробити рекомендації щодо оптимізації цього процесу як у старшого, так і в молодого покоління жінок.

Актуальність теми дослідження зумовлена також приверненням уваги держави та суспільства до необхідності розширення можливостей соціального розвитку та самореалізації жінок, про що йдеться у наукових розробках, програмах жіночих рухів тощо.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження та його результати входять до комплексної теми кафедри психології Львівського Національного університету імені Івана Франка: "Розвиток особистості на сучасному етапі становлення Української держави", яка долучена до науково-дослідної роботи філософського факультету "Українська духовна культура: особливості становлення і розвитку", затвердженої на 1999-2000 рр., (шифр 3Ф-413Б, номер держреєстрації 0199V003619, вих. № Н-82 від 11 лютого 1999 р.).

Об'єктом дослідження є самореалізація особистості жінки.

Предмет – особливості самореалізації жінки у професійній і сімейній сфері.

Мета дослідження: з позицій комплексного підходу висвітлити особливості самореалізації жінки; виявити загальні закономірності та індивідуально-особистісні кореляти професійної самореалізації жінки.

Гіпотези дослідження полягають у тому, що: 1) сімейне життя та професійна самореалізація – дві важливі і тісно взаємопов'язані сфери життя жінки. Професійна самореалізація більшою мірою, ніж реалізація виключно у сімейній сфері, сприяє автономності, самоповазі, суб'єктивному благополуччю, становленню особистості жінки; 2) реалізованим у професійній діяльності жінкам властивий вищий рівень самоактуалізації, ніж реалізованим у сімейній сфері.

Згідно з метою та гіпотезами дослідження було визначено його завдання:

  • на базі вивчення наукової літератури здійснити теоретичний аналіз проблеми становлення і самореалізації особистості, виокремити показники становлення зрілої особистості;

  • проаналізувати особливості самореалізації жінки; виділити критерії професійної самореалізації жінки та відповідні їм показники, перевірити їх емпірично;

  • виявити зв'язок рівня самоактуалізації жінок з реалізованістю у професійній чи сімейній сфері;

  • з'ясувати, якою мірою професійна самореалізація жінки впливає на її задоволеність життям;

  • розробити й апробувати тренінг, який допоміг би жінкам у розвитку та становленні особистості.

Методологічною та теоретичною основою дослідження є: комплексний підхід до проблем розвитку та становлення особистості, розуміння особистості як активного суб'єкта власної життєдіяльності (С.Л.Рубінштейн, Г.С.Костюк, В.А.Роменець, К.О.Абульханова-Славська, Л.І.Анциферова, М.Й.Боришевський, Б.С.Братусь, А.В.Брушлинський, Д.О.Леонтьєв, С.Д.Максименко, В.М.Мясищев, В.І.Муляр, О.Б.Орлов, Т.М.Титаренко і ін.), положення гуманістичної психології про скерованість особистості на реалізацію свого потенціалу (К.Роджерс, А.Маслоу, Г.Олпорт), теорія мотивації А.Маслоу, розуміння соціалізації статі як визначального чинника розвитку "Я-коцепції" (Т.В.Говорун), концепція гендерної схематизації і категоризації С.Бем, Ш.Берн та соціальних ролей А.Іглі.


 
 

Цікаве

Загрузка...