WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації (автореферат) - Реферат

Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації (автореферат) - Реферат

1. Козьолкін О.А., Гамалій Т.П., Дарій В.І., Швець В.Н. Особливості прояву окисного стресу у хворих з півкульовим ішемічним інсультом у ранньому відновному періоді // Український медичний альманах. Том 5, № 6.- 2002 р., С. 60-62. (Дисертантом здійснювався підбір літератури та її узагальнення, проводилось клініко-неврологічне обстеження хворих, аналіз змін продуктів ПОЛ, проведена статистична обробка отриманих результатів, сформульовані наукові висновки).

2. Козьолкін О.А., Гамалій Т.П., Дарій В.І., Шикаєва Р.Ф., Швець В.Н. Активність альдегідрогеназ в крові хворих з різними варіантами перебігу інсульта // Український вісник психоневрології. Том 11, № 3.- 2003 р., С. 19-20. (Дисертантом здійснювався підбір літератури та її узагальнення, проводилось клініко-неврологічне обстеження хворих, аналіз змін альдегіддегідрогеназ, проведена статистична обробка отриманих результатів, сформульовані наукові висновки).

3. Козьолкін О.А., Гамалій Т.П. Особливості прояву оксидативного стресу у хворих з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом у гострому і ранньому відновному періодах // Запорізький медичний журнал № 4 – 2003 р., С. 37-38. (Дисертантом здійснювався підбір літератури та її узагальнення, проводилось клініко-неврологічне обстеження хворих, аналіз біохімічних змін, проведена статистична обробка отриманих результатів, сформульовані наукові висновки).

4. Гамалій Т.П. Особливості рухових розладів у хворих з ускладненими і неускладненими мозковими півкульовими ішемічними інсультами в ранньому відновному періоді // Запорізький медичний журнал № 4 – 2004 р., С. 87-89.

АНОТАЦІЯ

Гамалій Т.П. Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, який супроводжувався внутрішньомозковими ускладненнями. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15  Нервові хвороби. – Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Харків, 2005.

Робота присвячена вивченню проблеми інтрацеребрально ускладненого мозкового півкульового ішемічного інсульту, підвищенню рівня його діагностики та оптимізації лікувально-реабілітаційних заходів цих хворих у ранньому відновному періоді.На підставі узагальнення результатів комплексного обстеження 103 хворих на мозковий інсульт з'ясовано вплив інтрацеребральних ускладнень на перебіг захворювання в ранньому відновному періоді.

Виявлено, що регрес моторного дефіциту, біохімічних та біоелектричних порушень хворих на мозковий інсульт у ранньому відновному періоді пов'язаний з приєднанням інтрацеребральних ускладнень у гострій стадії захворювання. Інтрацеребральні ускладнення впливають на перебіг раннього відновного періоду, вони погіршують біоелектричний стан, збільшують явища оксидативного стресу, які пов'язані з показниками вільно-радикального окислення в крові. Розроблена схема оптимізації лікувально-реабілітаційних заходів для цієї категорії хворих у ранньому відновному періоді .

Ключові слова: мозковий інсульт, інтрацеребральні ускладнення, ранній відновлювальний період, перекисне окислювання ліпідів, біоелектрична активність мозку.

АННОТАЦИЯ

Гамалий Т.П. Особенности течения раннего восстановительного периода у больных полушарным ишемическим инсультом, сопровождавшимся внутримозговыми осложнениями. - Рукопись. Диссертация на соискание научной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15 - Нервные болезни. - Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины, Харьков, 2005.

Работа посвящена изучению проблеми интрацеребрально осложненного мозгового полушарного ишемического инсульта, повышению уровня его диагностики и оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий у больных в раннем восстановительном периоде. На основании обобщения результатов комплексного обследования 103 больных с мозговым полушарным ишемическим инсультом выявлено влияние интрацеребральных осложнений, возникших в острой стадии заболевания, на его течение в начале раннего восстановительного периода.

Определено, что интрацеребральные осложнения острого периода полушарного мозгового ишемического инсульта имеют повреждающий характер на пирамидные структуры и являются неблагоприятным признаком восстановления утраченных двигательных функций и бытовых навыков в раннем восстановительном периоде. Установлено, что применение интенсивной реабилитационно-восстановительной терапии в данной ситуации в начале раннего восстановительного периода позволяла улучшить результаты проводимого лечения.

Доказанно, что в раннем восстановительном периоде интрацеребрально осложненного мозгового полушарного ишемического инсульта, в сравнении с неосложненным инсультом, отмечается изменением амплитудно-временных параметров основных ритмов и выраженное ослабление биоэлектрогенеза. Картина целостного паттерна фоновой ЭЭГ во многом зависят от наличия в остром периоде заболевания различных интрацеребральных осложнений и обосновывает более активное применение ноотропных препаратов.

Установлено, что развившиеся при интрацеребрально осложненном МПИИ в остром периоде дисфункции могут приводить к выраженным изменениям процессов свободно-радикального окисления и в раннем восстановительном периоде в большей степени, чем при неосложненном. Определено, что снижение продуктов перекисного окисления липидов и белков крови у больных с интрацеребральными осложнениями острой стадии мозгового инсульта в течение раннего восстановительного периода происходит в меньшей степени, чем у больных без интрацеребральных осложнений, что обосновывает более интенсивную и длительную антиоксидантную терапию.

Более того, доказано, что у больных мозговым полушарным мозговым ишемическим инсультом, перенесших в остром периоде различные интрацеребральные осложнения, возникает гиперферментемия НАД- и НАДФ-зависимых альдегиддегидрогеназ более выраженная, чем без данных осложений, которые заметно снижаются в течение раннего восстановительного периода.

Разработана схема оптимизации лечебно-реабилитационных мер для раннего восстановительного периода у больных мозговым полушарным ишемическим инсультом, перенесших в остром периоде различные интрацеребральные осложнения.

Ключевые слова: мозговой инсульт, интрацеребральные осложнения, ранний восстановительный период, перекисное окисление липидов, биоэлектрическая активность мозга.

SUMMARY

T.P.Gamaliy. Peculiarities in the course of the early restoring period in the patiens suffering from hemispheric ischemic stroke with associated intracerebral complications. Manuscript. The Thesis for Candidate's Degree in Medicine in the speciality 14.01.15. Nervous diseases – Institute neurology, psyсhіatrу, narcology of AMS Ukraine, Kharkov, 2005.

The research is devoted to the problems of improvement in diagnosis and optimization of the management and rehabilitation of the patiens with intracerebral complications due to the hemispheric ischemic stroke in the early restoring period. The effect of the intracerebral complications on the course of the disease in the early restoring period was revealed on the basis of the results after complex examination in 103 patiens with cerebral stroke.

It has been revealed, that the regress of movement deficiency, biochemical and bioelectrical disorders in patiens with cerebral stroke in early restoring period is connected with associatred intracerebral complications in the acute stage of the disease.

Intracerebral complications have an influence on the course of the early restoring period they deteriorate bioelectrical state, increase the occurrence of oxidative stress, connected with the ondices of free-radical blood oxidation.

The schema of optimization in management and rehabilitation for these patiens in early restoring period has been elaborated.

Key-words: cerebral stroke, intracerebral complications early restoring period lipid peroxide oxidation, bioelectric cerebral activity.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

 1. ВРО – вільно-радикальне окислювання.

 2. ГПМК – гостре порушення мозкового кровообігу

 3. ЕЕГ – електроенцефалографія

 4. ІУ – інтрацеребральні ускладнення

 5. ІУМПІІ- інтрацеребрально ускладнений мозковий півкульовий ішемічний інсульт

 6. КТ – комп'ютерна томографія.

 7. ЛФК-лікувальна фізкультура

 8. МІ-мозковий інсульт

 9. МПІІ – мозковий півкульовий ішемічний інсульт.

 10. НАД- нікотинамідаденіндінуклеотид

 11. НАДФ- нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат

 12. ПОЛ – перекисне окислювання ліпідів.

 13. ТБК- 2-тіобарбітурова кислота

 14. ШО – шиффові основи.


 
 

Цікаве

Загрузка...