WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації (автореферат) - Реферат

Диференційна діагностика патологічних процесів епітелію шийки матки в процесі малігнізації (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ НЕВРОЛОГІЇ, ПСИХІАТРІЇ ТА НАРКОЛОГІЇ

Гамалій Тетяна Петрівна

На правах рукопису

УДК 616.831-005.4-036.8-07

Особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, який супроводжувався внутрішньомозковими ускладненнями

14.01.15 – Нервові хвороби

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Запорізькому державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор Козьолкін Олександр Анатолійович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Міщенко Тамара Сергіївна, Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, завідувач відділу судинної патології головного мозку;

доктор медичних наук, професор Грицай Наталія Миколаївна, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією.

Провідна установа – Інститут геронтології АМН України.

Захист дисертації відбудеться " 9 " березня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.566.01 при Інституті неврології, психіатрії та наркології АМН України за адресою: 61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України 61068, (м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46).

Автореферат розісланий " 6 " лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, ст. н.с. Дяченко Л.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність. Однією з актуальних проблем сучасної неврології є мозкові інсульти (МІ), це обумовлено їх великою поширеністю, захворюваністю і смертністю [Волошин П.В., Тайцлин В.Й., 1999; Головченко Ю.І. та співавт., 1999; Курако Ю.Л., 1999; Григорова І.А. та співавт., 2002; Грицай Н.М. та співавт., 2002; Гусев Е.Г., 2002; Дубенко Є.Г., 2002; Руденко А.Ю. та співавт., 2002]. Вони займають перше місце в структурі первинної інвалідності серед неврологічних хворих [Полiщук М.Е. та співавт., 1995; Зозуля І.С. та співавт., 2000; Дзяк Л.А. та співавт., 2002; Міщенко Т.С., 2002].

Хворі з наслідками мозкового інсульту складають найбільш важкий контингент реабілітаційних установ. Поліпшення якості медичної допомоги привело до зменшення числа летальних наслідків у гострому періоді захворювання [Мерцалов В.С. та співавт., 1996; Вінничук С.М., 2001], однак серед тих, що вижили, 19-35% хворих залишаються глибокими інвалідами і вимагають нагляду, а до праці повертається не більше 31-46% пацієнтів працездатного віку [Анісімова Л.Н., 2000]. При цьому більше однієї третини хворих – особи працездатного віку, а в останні роки помічається тенденція до подальшого "омолодження" цього захворювання [Яхно Н.Н. та співавт., 1999; Євтушенко С.К., 2000]. Таким чином, лікування мозкового інсульту і його наслідків є серйозною медичною і соціально-економічною проблемою.

Реабілітації належить пріоритетна роль в організації допомоги хворим, які перенесли мозковий інсульт. Вітчизняними і закордонними авторами розроблені принципи і методи реабілітації постінсультних хворих, на практиці доведені її висока ефективність і, в остаточному підсумку, економічність і велика соціальна значимість [Кадыков А.С., 2002; Карабань І.М., 2002].

Доведено, що істотний негативний вплив на перебіг мозкового півкулевого ішемічного інсульту(МПІІ) і його наслідку роблять різноманітні ускладнення, розвинені в гострому періоді захворювання: перифокальний набряк, блокада лікворопровідних шляхів, дислокація і вклинення, геморагічна трансформація інфарктів, гостра гідроцефалія, вторинний стовбуровий синдром, церебральний ангіоспазм [Ашман А.А. та співавт., 2001; Гехт А.Б. та співавт., 2001; Дарій В.І., 2002; Козьолкін О.А. та співавт., 2003; Mayfrank L. та співавт.., 1997; Langhorne P. та співавт., 2000; Labaviits P.та співавт., 2001].

Важливою ланкою патогенезу ішемічного інсульту є стимуляція вільно-радикальних процесів, яка характеризується як стан окисного стресу. У процесі формування окисного стресу утворюється велика кількість проміжних продуктів метаболізму, що володіють цитоксичною дією, особливе значення серед яких мають аліфатичні альдегіди [Bartfay J. та співавт., 1999; Uchida K., 2000].

При цьому залишаються недостатньо освітлені особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з МПІІ, у яких у гострому періоді захворювання розвилися інтрацеребральні ускладнення, ще недостатньо вивчено взаємодію стану окисного стресу й активності ферментів катаболізму альдегідів, не в повному обсязі розкриті питання диференційного реабілітаційного лікування і прогнозування відновних процесів цієї категорії хворих.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри неврології Запорізького державного медичного університету "Клінічні особливості мозкових інсультів з інтрацеребральними ускладненнями в гострому і ранньому відновному періоді", номер державної реєстрації 0102U002859.

Мета дослідження: виявити особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом з інтрацеребральними ускладненнями на підставі клініко-нейрофізіологічних, біохімічних і комп'ютерно-томографічних досліджень.

Завдання дослідження:

  1. Провести деталізоване клініко-неврологічне дослідження у хворих з інтрацеребрально ускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом (ІУМПІІ) в ранньому відновному періоді.

  2. Вивчити динаміку відновлення рухових розладів і побутових навичок у хворих з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом в ранньому відновному періоді захворювання.

  3. Вивчити показники біоелектричної активності головного мозку і їх динаміку за даними комп'ютерної електроенцефалографії у хворих з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом в ранньому відновному періоді захворювання.

  4. Визначити ступінь залежності показників рівня окисного стресу від наявності інтрацеребральних ускладнень і їхній взаємозв'язок із клініко-неврологічними проявами у хворих ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом й оцінкою їхнього діагностичного і прогностичного значення.

  5. Вивчити зміни показників рівня активності альдегіддегідрогеназ у хворих з ускладненим і неускладненим мозковим півкульовим ішемічним інсультом в ранньому відновному періоді захворювання.

  6. Провести порівняльний аналіз клініко-неврологічних, електроенцефалографічних, біохімічних даних у динаміці у хворих з ускладненими і неускладненими мозковим півкульовим ішемічним інсультом для прогнозування перебігу раннього відновного періоду.

Об'єкт дослідження: хворі на мозковий інсульт.

Предмет дослідження: інтрацеребральні ускладнення мозкового інсульту:клініка, комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку, біоелектричні, біохімічні, прогноз, оцінка ефективності терапії.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених завдань застосовувалося клініко-неврологічне обстеження хворих, інструментальні методи (комп'ютерна томографія для вивчення структурних змін мозку і комп'ютерна електроенцефалографія (ЕЕГ) з топоселективним картируванням ЕЕГ для визначення змін біоелектричної активності мозку), комплекс біохімічних досліджень, що включав оцінку стану вільно-радикального окислювання (ВРО) ліпідів та білків(у крові). Статистичний аналіз отриманих результатів проводився за допомогою визначення імовірності розбіжності середніх величин з використанням параметричних і непараметричних критеріїв.

Новизна дослідження. У результаті проведених досліджень виявлені клінічні особливості перебігу раннього відновного періоду у хворих з півкульовим ішемічним інсультом, що супроводжувався інтрацеребральними ускладненнями в гострому періоді, що полягають у більш вираженому руховому дефіциті, наявності вогнищевих неврологічних синдромів поза основним вогнищем враження і меншої ефективності реабілітаційних заходів щодо порівняння з неускладненою формою інсульту.

Виявлено, що картина цілісного паттерну фонової ЕЕГ багато в чому залежить від наявності різних інтрацеребральних ускладнень. Визначено, що у хворих з інтрацеребрально ускладненим МПІІ, у порівнянні з неускладненим інсультом, відзначається дифузійна зміна амплітудно-частотних параметрів основних ритмів (особливо альфа-ритму) і зниження біоелектрогенезу.

Доведено, що у хворих з ІУМПІІ більш виражені явища оксидантного стресу, що виявляються збільшенням у крові вмісту вільних і зв'язаних 2-тіобарбітуровою кислотою (ТБК)-реактивних речовин, шиффових основ і карбоніліруваних білків. Крім того, визначено, що в них більш виражена гіперферментемія нікотинамідаденіндінуклеотид (НАД)- і нікотинамідаденіндінуклеотидфосфат (НАДФ)-залежних альдегіддегідрогеназ.


 
 

Цікаве

Загрузка...