WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії (автореферат) - Реферат

Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії (автореферат) - Реферат

3. Грінкевич Т.М. Динаміка клінічних проявів генітального герпесу при лікуванні хворих протефлазідом // Вісник наукових досліджень . – Тернопіль . – 2004. - № 1 . – С. 70-72.

4. Грінкевич Т.М. Аналіз клінічного ефекту лікування рецидивуючого генітального герпесу противірусними та імуномодулюючими препаратами // Проблеми медичної науки та освіти . – Харків. – 2004. - № 4. – С. 65-67.

5. Грінкевич Т.М. Деклараційний патент на винахід. – Спосіб лікування хворих на рецидивуючий генітальний герпес. - № 20031211884, Заявл. від 18.12.2003, Затверд. 28.07.2004. – Опубл. 15.10.2004. – Бюл. № 10.

6. Гринкевич Т.М. Лечение генитального герпеса препаратом "Протефлазид" // Матеріали ІІ Республіканської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „ Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини". – Суми. – 2003. - С. 72-73.

7. Грінкевич Т.М. Особливості лікування ендоцервіцитів при генітальному герпесі // Вісник наукових досліджень. - Тернопіль. – 2003. - № 4(33). - С.101.

8. Грінкевич Т.М. Виявлення жінок з генітальним герпесом в умовах жіночої консультації // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених „Досягнення молодих вчених – майбутнє медицини . – Харків. - 2004. – С. 24.

АНОТАЦІЯ

Грінкевич Т.М. Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. – Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено клініко-лабораторному дослідженню ефективності лікування різними протигерпетичними препаратами рецидивуючого генітального герпесу (РГГ) та РГГ в асоціації з мікоплазменною та уреаплазменною інфекціями.

В роботі одержано підтвердження наявності патогенетичного зв'язку розвитку РГГ зі змінами імунологічного статусу організму жінок та порушеннями імунологічної реактивності.

Показано, що застосування сучасних протигерпетичних препаратів (вальтрекса, циклоферона, полівалентної герпетичної вакцини, мазі „Герпевір – КМП") дає високий клінічний ефект при лікуванні РГГ, але, поряд з цим, викликає побічні дії: нудоту, головний біль, діарею, алергоподібні реакції.

Встановлено, що протефлазід за запропонованою схемою усуває дисбаланс між гуморальною та клітинною ланками імунітету, викликаний РГГ; знижує частоту рецидивів на 19%, нормалізує мікробіоценоз піхви, вдвічі прискорює реепітелізацію при герпетичних ендоцервіцитах, зменшує психо-емоційну напругу, не викликаючи побічних явищ.

Виявлено позитивний клінічний ефект протефлазіду на мікст-інфекцію.

Обгрунтовано доцільність та переваги застосування в комплексній терапії протефлазіду для лікування РГГ в асоціації з мікоплазменною та уреаплазменною інфекціями.

Ключові слова: протефлазід, рецидивуючий генітальний герпес, мікст-інфекція, протигерпетичні препарати, вірус простого герпесу.

АННОТАЦИЯ

Гринкевич Т.М. Современные методы лечения генитального герпеса у женщин репродуктивного возраста. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и гинекология. – Национальный медицинский университет им.акад. А.А. Богомольца МОЗ Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена клинико-лабораторному исследованию эффективности лечения разными противогерпетическими препаратами рецидивирующего генитального герпеса (РГГ) и РГГ в ассоциации с микоплазменной и уреаплазменной инфекциями.

В работе получено подтверждение наличия патогенетической связи развития РГГ с изменениями иммунологического статуса организма женщин и нарушениями иммунологической реактивности. До лечения у всех больных имели место: снижение количества Т-лимфоцитов, уменьшение пролиферативной активности лимфоцитов и фагоцитарного числа наряду с увеличением уровня IgМ и IgG. Тяжесть течения генитального герпеса определяла степень дисбаланса клеточного и гуморального звеньев иммунитета.

Показано, что применение современных противогерпетических препаратов (вальтрекса, циклоферона, поливалентной герпетической вакцины, мази "Герпевир-КМП") для лечения РГГ даёт высокий клинический эффект, но, наряду с этим, вызывает побочные явления: тошноту, головную боль, диарею, аллергоподобные реакции.

Предложена схема лечения РГГ новым отечественным препаратом растительного происхождения – протефлазидом. Установлено, что протефлазид устраняет дисбаланс между клеточным и гуморальным звеньями иммунитета, даёт положительный клинический эффект у 82,7% случаев, снижает частоту рецидивов на 19%, нормализует микробиоценоз влагалища у 83,6% женщин, ускоряет реэпителизацию при герпетических эндоцервицитах, уменьшает психо-эмоциональное напряжение, не вызывая побочных явлений. В соответствии с полученными клинико-лабораторными данными протефлазид по фармакологическим свойствам и эффективности не уступает современным противогерпетическим препаратам, применение его менее трудоёмкое и экономически дешевле. Вероятно, антиоксидантные свойства препарата, его способность активировать макрофагальную систему создают благоприятный фон для влияния препарата на эффекторное звено фагоцитоза и снижают репликацию вируса.

Обнаружено позитивный клинический эффект протефлазида на микст-инфекцию. Обоснована целесообразность и преимущества применения протефлазида в комплексной терапии для лечения РГГ в ассоциации с микоплазменной и уреаплазменной инфекциями, которые усугубляют выработку эндогенного интерферона и приводят к развитию выраженного иммунодефицита и снижению специфической резистентности организма.

Ключевые слова: протефлазид, рецидивирующий генитальный герпес, микст-инфекция, противогерпетические препараты, вирус простого герпеса.

SUMMARY

Grinkevich T.M.: The progressive methods of herpes genetalis treatment on women of reproductive age. – The manuscript.

Thesis for scientific degree of a candidate of medical science in speciality 14.01.01 – Obstetrics and gynaecology. – National Medical University named after Academician A.A. Bogomolets, Ministry of Health Protection, Kiev, 2005.

The thesis is devoted to the clinical and laboratory research of the reversing herpes genitalis (RHG) treatment effectiveness and RHG together with micoplasmatic and ureaplasmatic infections with different antiherpethetical preparations.

The work proved the patogenetic connection of RHG development along with changes of woman's body immunological status and misfunctions of immunological reactiveness is available.

The application of the modern herpethetical preparations in the treatment of RHG such as Valtreks, Cycloferonum, polyvalent herpethetical vaccine and liniment herpervirum-KMP shows high clinical effect, but causes some by-effects as sickness, headache, diarea, allergic like reactions.

The preparation proteflazidum applied by the suggested scheme eliminates the disbalance between cellular and humoral immunity links, provoked by RHG, reduces the frequency of reverses by 19 percent, normalizes the vagina microbiocenocys, doubles the increase of reepithelization with herpethetical endocervicitas, decreases psychoemotional tension, not causing by-effects.

The positive clinical effect of proteflazidum on mixed-infections is discovered.

The advantages and advisability of proteflazidum application in the complex therapy for the RHG treatment together with micoplasmatic and ureaplasmatic infections is grounded.

Key words: proteflazidum, reversing herpes genitalis, mixed infection, antiherpethetical preparations, herpes simple virus .

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ.

ВПГ

ГГ

ІФА

ІФН

ПЛР

РГГ

ФАН

Ig A

Ig G

Ig M

HSV-1

HSV-2

RW

– вірус простого герпесу

– генітальний герпес

– імуноферментний аналіз

– інтерферон

– полімеразно-ланцюгова реакція

– рецидивуючий генітальний герпес

  • фагоцитарна активність нейтрофілів

  • імуноглобулін А

  • імуноглобулін G

  • імуноглобулін М

– ВПГ -1

– ВПГ -2

– реакція Васермана


 
 

Цікаве

Загрузка...