WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії (автореферат) - Реферат

Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. О.О.БОГОМОЛЬЦЯ

ГРІНКЕВИЧ ТЕТЯНА МІЛЕТІЇВНА

УДК: 618.1:578.825-085

Сучасні методи лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку

14.01.01 – акушерство та гінекологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології медичного факультету

Сумського державного університету.

Науковий керівник: член-кор. АМН України, доктор медичних наук, професор Венцківський Борис Михайлович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Дубчак Алла Єфремівна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН

України, головний науковий співробітник відділення

реабілітації репродуктивної функції жінок;

доктор медичних наук, Франчук Анатолій Юхимович, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, факультет післядипломної освіти, професор кафедри акушерства

та гінекології

Провідна установа: Київська медична академія післядипломної освітиім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології, м. Київ

Захист відбудеться 15.09.2005 року о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 при Національному медичному університеті ім.О.О. Богомольця МОЗ України (01601,м.Київ, бульвар Шевченка,13)

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного медичного

університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України (01057, м.Київ, вул. Зоологічна,3)

Автореферат розісланий 08.08.2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат медичних наук, доцент Я.М. Вітовський

  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. Захворювання, викликані вірусом простого герпесу (ВПГ), займають одне з провідних місць, визначаються широким розповсюдженням, 90% інфікуванням людської популяції, пожиттєвою персистенцією ВПГ в організмі інфікованих, тропністю до лейкоцитів та еритроцитів, а також торпідністю до існуючих методів лікування (Семенова Т.Б., 2000; Берестова Т.Г. та співавт., 2004). Завдяки тропності вірус адсорбується на клітинах крові і циркулює в організмі, ушкоджуючи різні органи. При нормальному стані імунної системи вірус герпесу елімінується з більшості тканин, за винятком сенсорних гангліїв, що забезпечує персистенцію вірусу. Активація вірусу виникає при недостатній активності макрофагальної системи, Т-лімфоцитів та при зниженні продукції інтерферону (Кругляк Г.О., 2004).

  У світі нараховується близько 86 млн людей, інфікованих ВПГ. Кількість жінок, хворих на генітальний герпес, щороку зростає більше, ніж на 10 % . У 75 % з них спостерігаються рецидиви захворювання (Марченко Л.А., 1997; Тіщенко Є.Л., 2000; Руденко А.О. та співавт., 2004.).

  Герпесвірусні захворювання є не тільки маркерами імунодефіцитних станів і СНІД-індикаторних захворювань, але й причиною різних захворювань статевої сфери, які викликають ускладнення при вагітності: переривання вагітності на стадії преімплантації ембріона, вторинне безпліддя, невиношування вагітності, передчасні пологи, незрілість плода, інфікування плода, фетоплацентарну недостатність (Островська О.В. та співавт., 2000.; Толкач С.М. та співавт., 2001; Smith J., Cowan F.M., Munday P., 1998.).

  На сьогодні існує безліч методів лікування генітального герпесу, проте жоден з них не забезпечує елімінацію ВПГ з організму людини. Клітини нервової системи залишаються резервуаром ВПГ, що призводить до рецидиву захворювання. Перебіг захворювання знаходиться під контролем імунної системи. Стан імунного дефіциту призводить до збільшення частоти та тривалості рецидивів (Селіванов Є.В., 1999, Шабалін А.Р., 1999).

  Перед вченими всього світу постає завдання знайти нові ефективні методи лікування, які б зупиняли реплікацію ВПГ, сприяли формуванню адекватної імунної відповіді та блокували реактивацію ВПГ у вогнищі персистенції.

  Вітчизняний препарат рослинного походження - протефлазід блокує вірусоспецифічні ферменти (тимідинкіназу, ДНК-полімеразу), є індуктором ендогенних α-, γ- інтерферонів, проявляє апоптозомодулюючу і антиоксидантну дію, стимулює макрофагальну систему (Венцківський Б.М., 2000, Карпенко.О.А., 2001, Ромащенко О.В., 2002). Крім того, цей препарат немає токсичної, алергізуючої та кумулятивної дії, у нього відсутні канцерогенні, ембріотоксичні та тератогенні властивості. Однак, його вплив на ВПГ в асоціації з мікоплазменною та уреаплазменною інфекцією практично не вивчався. Отже, виникла необхідність вивчити порівняння ефективності різних методів лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку.

  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

  Робота виконана згідно плану науково-дослідних робіт кафедри акушерства і гінекології № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця в межах програми "Охорона репродуктивного здоров'я жінки в сучасних умовах" (державна реєстрація за № 0103U005668) .

  Мета дослідження – підвищення ефективності лікування жінок з рецидивуючим генітальним герпесом на основі вивчення особливостей порушення імунного статусу та розробки на цій основі патогенетично обгрунтованного лікування і профілактичних заходів.

  Задачі дослідження:

  1. Вивчити імунний та інфекційний статус жінок репродуктивного віку з генітальним герпесом, з генітальним герпесом в асоціації з мікст-інфекцією.

  2. Дослідити динаміку змін клітинного та гуморального імунітету через 3 і 6 місяців після лікування різними методами.

  3. Провести порівняльну оцінку клінічної ефективності комплексного лікування жінок репродуктивного віку вальтрексом, циклофероном, полівалентною герпетичною вакциною, маззю „Герпевір – КМП" та протефлазідом з полівітамінами.

  4. Розробити практичні рекомендації з удосконалення методів лікування генітального герпесу протефлазідом та впровадити їх в клінічну практику для лікування жінок репродуктивного віку, хворих на рецидивуючий генітальний герпес.

  Об'єкт дослідження – генітальний герпес та генітальний герпес в асоціації з мікоплазменною і уреаплазменною інфекцією у жінок репродуктивного віку.

  Предмет дослідження – стан імунної системи, мікробіоценозу піхви у хворих на генітальний герпес та генітальний герпес в асоціації з уреаплазменною та мікоплазменною інфекцією, їх роль у розповсюдженні ВПГ у жінок.

  Методи дослідження – клінічні, імуноферментні, імунологічні, бактеріоскопічні і бактеріологічні.

  Наукова новизна одержаних результатів. Автором вперше проведена порівняльна оцінка методів лікування різних форм генітального герпесу та генітального герпесу в асоціації з мікоплазменною і уреаплазменною інфекцією на основі анамнезу, клінічного перебігу захворювання та комплексу клініко-лабораторних досліджень. Вперше одержані дані про динаміку перебігу генітального герпесу при застосуванні різних методів лікування. Встановлено особливості змін імунного статусу організму в залежності від ступеня тяжкості захворювання.

  Вперше одержано клінічне та лабораторне підтвердження переваги ефективності застосування протефлазіду для лікування генітального герпесу в порівнянні з іншими протигерпетичними препаратами. Встановлено позитивний вплив протефлазіду на супутню інфекцію статевої сфери, доведена доцільність застосування протефлазіду для лікування генітального герпесу у поєднанні з мікст-інфекцією.

  Практичне значення одержаних результатів.

  У результаті проведених досліджень удосконалена, науково обгрунтована і впроваджена в гінекологічну клініку схема лікування рецидивуючого генітального герпесу (РГГ) за допомогою вітчизняного препарату протефлазіду у формі крапель, примочок та піхвових тампонів (деклараційний патент на винахід № 20031211884). Здобуті результати клініко-лабораторних досліджень дають підстави стверджувати, що існує тісний взаємозв'язок між ступенем тяжкості захворювання та змінами імунного статусу хворих. Зокрема, встановлено значний імунодефіцит у хворих з частими рецидивами генітального герпесу та дисбаланс гуморальної і клітинної ланок імунітету.

  Описані в роботі форми перебігу генітального герпесу можуть бути використані в клініці для інтерпретації проявів герпетичної інфекції.

  Впроваджена схема лікування РГГ препаратом протефлазід забезпечила полегшення клінічного перебігу, зменшила частоту загострень, підвищила надійність лікування. Поряд з цим, запропонована схема терапії сприяла підвищенню імунної реактивності організму, зменшенню частоти реплікації вірусу, покращенню працездатності та зниженню психо-емоційного напруження.


   
   

  Цікаве

  Загрузка...