WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих на діабетичну нейропатію (автореферат) - Реферат

Функціональні порушення уродинаміки нижніх сечових шляхів у хворих на діабетичну нейропатію (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Георгієв Т.Д. Особливості хірургічного лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - стоматологія. – Інститут стоматології АМН України, Одеса, 2005.

Дисертація присвячена вивченню ефективності хірургічного лікування генералізованого пародонтиту (ГП) II-III ступеня в осіб зі зниженням мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ), впливу остеопластичних матеріалів, що використовуються при заміщенні кісткових дефектів щелеп, на метаболізм кісткової тканини скелета і можливості корекції порушень білково-мінерального обміну за допомогою препарату соєвих ізофлавонів ЕКСО.

В експерименті установлено, що операція остеопластики дефекту щелепи на моделі остеопорозу і пародонтиту у щурів тимчасово погіршує стан кісткової тканини скелета, що підтверджується зниженням щільності стегнової кістки через 3 міс після операції. Препарат ЕКСО справляє виражену пародонтопротекторну дію, нормалізує мінеральний обмін і стан кісткової тканини, які зазнали змін внаслідок низькокальцієвої дієти та операції остеопластики.

Проведено порівняльну оцінку впливу різних остеокондуктивних матеріалів на регенерацію кістки в ділянці сформованого кісткового дефекту щелепи і вперше показано, що для остеопластики дефектів щелеп в умовах остеопорозу найбільш ефективним є комбінація гідроксіапатиту і трикальційфосфату.

Установлено високий відсоток зниження МЩКТ скелета у хворих на ГП ІІ-ІІІ ступеня, що вказує на необхідність проведення остеоденситометрії для планування та оцінки ефективності комплексного лікування.

Розроблено метод і встановлена висока терапевтична ефективність комплексного лікування ГП II-III ступеня в осіб зі зниженням МЩКТ, що включає операцію остеогінгівопластики з використанням остеокондуктивних матеріалів і диференційоване застосування препаратів остеотропної дії.

Ключові слова: генералізований пародонтит, мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, остеоденситометрія, хірургічне лікування, остеокондуктивні матеріали, ізофлавони сої.

АННОТАЦИЯ

Георгиев Т.Д. Особенности хирургического лечения генерализованного пародонтита у лиц со снижением минеральной плотности костной ткани. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 - стоматология. – Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, 2005.

В диссертации представлено теоретическое обоснование и новое решение актуальной научной задачи – повышение эффективности комплексного лечения генерализованного пародонтита (ГП) II-III степени у больных со снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) путем усовершенствования методов хирургического лечения и дифференцированного применения препаратов остеотропного действия.

Проведены экспериментальные исследования на 80 белых крысах и клинико-лабораторные исследования у 123 больных ГП II-III степени в возрасте от 18 до 64 лет, у 60-ти из которых выполнены хирургические операции на пародонте (остеогингивопластика).

В эксперименте на 80 крысах, 65 из которых содержались на низкокальциевой диете, изучено влияние остеопластики костного дефекта челюсти различными остеокондуктивными материалами (гидроксиапатит, трикальцийфосфат, коллапан, коллагеновая мембрана) в сочетании с введением препарата соевых изофлавонов ЕКСО (0,3 мг/кг) на плотность бедренной кости, активность щелочной и кислой фосфатаз, эластазы, общую протеолитическую активность в костной ткани через 3 и 6 мес после операции. Установлено, что проведение остеопластики в условиях модели остеопороза и пародонтита у крыс временно ухудшает состояние костной ткани скелета, что подтверждается снижением плотности бедренной кости через 3 месяца после операции. Через 6 месяцев, под действием остеопластических материалов и препарата ЕКСО отмечается увеличение плотности бедренной кости, рост активности щелочной фосфатазы и общей протеолитической активности и снижение активности кислой фосфатазы и эластазы в костной ткани, рост активности щелочной фосфатазы и нормализация содержания кальция и фосфата в сыворотке крови, что свидетельствует об активизации процессов костеобразования.

Препарат соевых изофлавонов ЕКСО оказывает выраженное пародонтопротекторное действие, нормализует минеральный обмен и состояние костной ткани, измененные вследствие низкокальциевой диеты и операции остеопластики, что указывает на перспективность и целесообразность использование его для коррекции нарушений белково-минерального обмену при хирургическом лечении ГП у больных со структурно-функциональными нарушениями костной ткани.

Показано, что изученные остеокондуктивные материалы по-разному воздействуют на метаболизм костной ткани крыс. Для остеопластики костных дефектов челюстей в условиях алиментарного остепороза наиболее эффективными в отношении влияния на минеральный обмен и состояние костной ткани скелета оказалось использование коллапана и сочетания гидроксиапатита и трикальцийфосфата. По результатам патоморфологических исследований наиболее полноценная и наступающая в более ранние сроки регенерация кости в области дефекта челюсти определяется при имплантации комбинации гидроксиапатита и трикальцийфосфата.

В результате клинико-лабораторных исследований установлен высокий процент (44%) снижения МПКТ скелета у больных ГП ІІ-ІІІ степени, средний возраст которых составил 386 лет, что указывает на необходимость проведения остеоденситометрии для планирования и оценки эффективности комплексного лечения.

Установлена высокая терапевтическая эффективность комплексного лечения ГП II-III степени у лиц со снижением МПКТ, включающего операцию остеогингивопластики с использованием остеокондуктивных материалов (у лиц 18-35 лет с использованием коллапана; у лиц 45-60 – комбинации ГАП и трикальцийфосфата) и рациональное применение препаратов остеотропного действия. Проведенное лечение больных ГП ІІ-ІІІ степени разного возраста позволило достичь более длительной стабилизации патологического процесса в тканях пародонта.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, минеральная плотность костной ткани, остеопороз, остеоденситометрия, хирургическое лечение, остеокондуктивные материалы, изофлавоны сои.

ANNOTATION

Georgiev T.D. Features of surgical treatment of generalized periodontitis in patients with reduced mineral density of ossesous tissue. – A manuscript.

A thesis for a scientific degree of kandidat of medical sciences in specialty 14.01.22 – dentistry. - Institute of Dentistry of Academy of Medical Sciences of Ukraine, Odessa, 2005.

The dissertation is devoted to study of efficiency for generalized periodontitis (GP) of the ІІ - ІІІ degrees surgical treatment in the persons with decrease of bone mineral density (BMD), the influence of osteoplastic materials, which are used for replacement of jaw bone defects, on metabolism of a bone tissue and opportunity for protein-mineral metabolism correction with a preparation of the soy isoflavones EKSO.

In experiment is established, that the osteoplastic operation of jaw defect on model osteoporosis and periodontitis in rats temporarily worsens a condition of bone tissue, which proves by decrease of famore bone density in 3 months after operation. EKSO shows expressed periodontoprotective action and normalizes a mineral metabolism in bone tissue condition, which was changed owing of a diet with low consisting of calcium and osteoplastic operation.

The comparative estimation of influence of different osteoconductive materials for bone tissue regeneration in a locus generated bone defect of a jaw is carried out and we first have shown that the combination of hydroxiapatite and 3-calciumphosphatis is most effective for osteoplastic of jaw defects in osteoporosis condition.

We have find, that high percent of BMD decrease in the patients GP ІІ - ІІІ is established which specifies necessity of realization osteodensitometry for planning and estimation of complex treatment.

The method is developed and shown high therapeutic efficiency of complex treatment GP ІІ - ІІІ in the persons with BMD decrease, which includes operation osteogingivoplastic with using osteoconductive materials and different application of osteotropic action remedies.

Key words: generalized periodontitis, mineral density of bone tissue, osteoporosis, osteodensitometry, surgical treatment, osteoconductive materials, soy isoflavones.


 
 

Цікаве

Загрузка...