WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

АНОТАЦІЯ

Гірін С.В. Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2005.

Дисертація присвячена дослідженню прооксидантно-антиоксидантної системи та індукції хромосомних аберацій за умов сумісної дії на організм щурів одних з найбільш розповсюджених у промислових регіонах України ксенобіотиків. Встановлено, що за умов дії оксидів азоту (II, IV), діоксиду кремнію, свинцю, радону та його дочірніх продуктів розпаду протягом трьох місяців в тканинах нирок та печінки підвищується активність ферментів антиоксидантної системи, на фоні інгібування перебігу процесу пероксидації ліпідів. Показано, що подальша – дев'ятимісячна дія даного комплексу ксенобіотиків призводить до інтенсифікації пероксидного окиснення ліпідів та індукції хромосомних аберації за умов різноспрямованих змін в активності ферментів антиоксидантного захисту сироватки крові, нирок та печінки, що свідчить про порушення функціонування антиоксидантної системи. Встановлено, що хронічна дія на організм радону та його дочірніх продуктів розпаду, особливо за умов дев'ятимісячного впливу, призводить до інгібування перебігу пероксидного окиснення ліпідів на фоні активації ферментів антиоксидантної системи. Гостра дія на організм сульфату нікелю викликає індукцію хромосомних аберацій та прискорення перебігу пероксидації ліпідів за умов неузгодженої відповіді окремих ланок антиоксидантної системи. Вперше виявлено кореляційні залежності між цитогенетичними показниками та показниками, що характеризують активність прооксидантно-антиоксидантної системи. Доведено можливість використання показників активності супероксиддисмутази нирок та печінки у ролі біохімічних маркерів для визначення частоти утворення поодиноких фрагментів хромосом та загальної частоти хромосомних аберацій.

Ключові слова: пероксидація ліпідів, антиоксидантна система, хромосомні аберації, інтермедіати, ксенобіотики, сумісна дія.

АННОТАЦИЯ

Гирин С.В. Состояние прооксидантно-антиоксидантной системы и индукция хромосомных аберраций при действии ксенобиотиков. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 – биохимия. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2005.

Диссертация посвящена исследованию прооксидантно-антиоксидантной системы и индукции хромосомных аберраций при совместном действии на организм крыс одних из наиболее распространенных в промышленных регионах Украины ксенобиотиков. Установлено, что при действии оксидов азота (II, IV), диоксида кремния, свинца, радона и его дочерних продуктов распада на протяжении трех месяцев в тканях почек и печени повышается активность ферментов антиоксидантной системы, на фоне ингибирования протекания процесса пероксидации липидов. Показано, что дальнейшее – девятимесячное действие данного комплекса ксенобиотиков приводит к интенсификации перекисного окисления липидов и индукции хромосомных аберраций при разнонаправленных изменениях в активности ферментов антиоксидантной защиты сыворотки крови, почек и печени, что свидетельствует о нарушении функционирования антиоксидантной системы. Установлено, что хроническое действие на организм радона и его дочерних продуктов распада, особенно при девятимесячном воздействии, приводит к ингибированию протекания перекисного окисления липидов на фоне активации ферментов антиоксидантной системы. Острое действие на организм сульфата никеля вызывает индукцию хромосомных аберраций и ускорение протекания пероксидации липидов при несогласованном ответе отдельных звеньев антиоксидантной системы. Впервые выявлены корреляционные зависимости между цитогенетическими показателями и показателями, которые характеризуют активность прооксидантно-антиоксидантной системы. Доказана возможность использования показателей активности супероксиддисмутазы почек и печени в роли биохимических маркеров для определения частоты образования одиночных фрагментов и общей частоты хромосомных аберраций.

Ключевые слова: пероксидация липидов, антиоксидантная система, хромосомные аберрации, интермедиаты, ксенобиотики, совестное действие.

SUMMARY

Hirin S.V. State of the Prooxidant-Antioxidant System and Induction of the Chromosome Aberrations Under Conditions of the Xenobiotics Action. – Manuscript.

Thesis for scientific degree of Candidate of Biological Sciences on the speciality 03.00.04 – Biochemistry. Chernovtsy National University named after Yuri Fed'kovich, Chernovtsy, 2005.

The main aim of this thesis was the investigation of the prooxidatn-antioxidant system and induction of chromosome aberrations under conditions of the action on an organism by one of the most widespread xenobiotics in industrial regions of Ukraine.

During the experiment 150 non-linear male-rats were used, we determined content of dienic conjugates, lipid hydroperoxides, malonic aldehide and the reduced glutathione in blood serum, kidney and liver. Also, the activity of antioxidant system enzymes, such as: catalase, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, glutathione- S -transferase,  - glutamiltranspherase and peroxidase were studied. At the same time, cytogenetic investigations of intensity of the chromosome aberrations formation in the marrow was conducted.

1) The chronical combine inhalation action on an organism of complex of the xenobiotics, such as: NO, NO2, amorphous hydrophobic silicon dioxide, lead acetate, radon and radon decay products (RDP), and 2) the chronical isolated action of radon and RDP, and 3) the acute action of nickel sulfate were investigated.

It was found, that the activity of the antioxidant system enzymes was increased during 3-month exposition to NO, NO2, amorphous hydrophobic silicon dioxide, lead acetate, radon and RDP in kidney and liver tissues under the inhibition of the lipid peroxidation process. The consecutive inhibition of the antioxidant system in kidney and liver under slow increase of antioxidant system indexes in blood serum was observed at the next stage of experiment.

It was showed, that the chronic action of that xenobiotic complex leads to intensity increase of lipid peroxidation and to induction of the chromosome aberrations of chromatidical and chromosomical types (single and double excerpts) at the 9-month of the experiment under the conditions of changes with different directions in the enzyme activity of antioxidant protection in blood serum, kidney and liver. Above mentioned began one of the causes of disorder of function of the antioxidant system. The activization of the antioxidant activity under the stabilization of majority indexes of the lipid peroxidation in investigated preparations was indicated at the 12-month stage of experiment.

It was established, that chronical isolated action of radon and RDP on an organism lead to the inhibition of the lipid peroxidation during the 12-month exposition under active answer of the antioxidant system in investigated preparations.

The induction of chromosome aberrations of chromatidical type (single excerpt) and the acceleration of the lipid peroxidation as a result uncoordinational answer of single link of the antioxidant system was induced by the acute action of nickel sulphate on an organism.

The correlational dependences between cytogenetic indexes and prooxidant-antioxidant system activity were exposed, for the first time. The possibility of using of the indexes of superoxid dismutase – activity in kidney and liver as biochemical markers for determination of the frequency of the single chromasome excerpts formation and total frequency of the chromasome aberrations was evidenced.

Key words: lipids peroxidation, antioxidant system, chromosome aberrations, intermediates, glutathione, induction, xenobiotics.


 
 

Цікаве

Загрузка...