WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

Порівняння значень коефіцієнтів кореляції та масиву, які були отримані за умов сумісної хронічної інгаляційної дії на організм комплексу ксенобіотиків з відповідними показниками, що були отримані за умов дії радону та його ДПР, дозволили виявити спільні для обох масивів пари корелюючих змінних. Показники прооксидантно-антиоксидантної системи, які входять до їх складу можна використовувати в ролі біохімічних маркерів ступеня пошкодження хромосом. Останнє дозволить визначати спектр хромосомних аберацій та величину ЗЧХА за умов дії на організм даних ксенобіотиків. В результаті проведених досліджень встановлено, що в ролі біохімічних маркерів для визначення частоти утворення поодиноких фрагментів хромосом та ЗЧХА можна використовувати ферментативну активність SOD нирок та печінки. Враховуючи, що в експерименті використовували найбільш розповсюджені в промислових регіонах України ксенобіотики, дані біохімічні маркери можуть мати широке застосування для визначення ступеня пошкодження хромосом.

Інтенсивність перебігу прооксидантно-антиоксидантних процесів та частота хромосомних аберацій за умов гострої дії на організм сульфату нікелю. Результати дослідження гострої дії на організм сульфату нікелю вказують на значні різноспрямовані зміни в прооксидантно-антиоксидантному статусі організму.

За даних умов проведення експерименту в тканинах нирок спостерігалось падіння вмісту ДК та ГПЛ відповідно у 3,0 та 1,4 рази, поряд зі значним зростанням активності SOD у 11,0 разів і -GT у 2,7 рази. Імовірно важливу роль у наведених змінах відіграла супероксиддисмутазна та каталазна активність нирок, що запобігло ініціації початкових етапів ПОЛ (Ahnja B.S., 1978). Разом з цим, виявлено зростання вмісту одного з кінцевих продуктів пероксидації ліпідів – МА – у 2,0 рази, що може бути пов'язано з інгібуванням глутатіонзалежних ферментів – GST і GSHPx-SeH (рис. 4) та зниженням концентрації GSH на 46,1%.

Рис. 4. Активність ферментів АОС за умов гострої дії на організм сульфату нікелю, % від рівня в контролі

Вміст продуктів ПОЛ в тканинах печінки, як і нирок, змінювався по різному: концентрація ДК знизилась в 1,9 рази, що може бути результатом активної дії супероксиддисмутазно-каталазної ланки АОС печінки (Kellog E.W., 1986) (рис. 4). Проте, на відміну від нирок, в печінці вміст ГПЛ зріс у 1,4 рази. Основну роль в регулюванні рівня цієї високоактивної сполуки відіграє GSHPx-SeH (Mannervik B., 1985, Hurst R. et al, 1998), інгібування якої (рис. 4) на фоні падіння концентрації GSH у 1,4 рази, виявлено за даних умов проведення експерименту.

Разом з цим в сироватці крові не було виявлено вірогідних змін у концентрації як початкових, проміжних, так і кінцевих продуктів ПОЛ на фоні підвищеної активності SOD (в 3,1 рази). Проте спостерігалось інгібування функції глутатіонзалежної частини АОС, що було виражено в зниженні активності GSHPx-SeH та GST (рис. 4) та концентрації GSH в 1,6 рази.

Отже, за умов гострої дії на організм сульфату нікелю, активація супероксиддисмутазно-каталазної ланки АОС, можливо, зумовила інгібування початкових реакцій ПОЛ. Проте накопичення продуктів ПОЛ на подальших етапах може бути пов'язано з інгібуванням глутатіонзалежних ферментів та зниженням вмісту GSH.

На фоні значних різноспрямованих змін в прооксидантно-антиоксидантному статусі організму за даних умов досліджень виявлено вірогідне підвищення показника ЗЧХА та частоти утворення поодиноких фрагментів хромосом (табл. 1).

В И С Н О В К И

У дисертаційній роботі досліджено інтенсивність перебігу прооксидантно-антиоксидантних процесів та індукція хромосомних аберацій за умов впливу на організм комплексу найбільш розповсюджених у промислових регіонах України ксенобіотиків. Отримані результати поглибили відомості стосовно функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи організму та індукції хромосомних аберацій, що дало можливiсть зробити ряд висновків:

1. Встановлено, що хронічна сумісна дія на організм оксидів азоту (II, IV), діоксиду кремнію, ацетату свинцю, радону та його дочірніх продуктів розпаду; хронічний вплив радону та його дочірніх продуктів розпаду та гостра дія сульфату нікелю викликають різні зміни в функціонуванні прооксидантно-антиоксидантної системи, що свідчить про складний характер адаптаційно-пристосувальних реакцій, які контролюють протікання біохімічних процесів.

2. Встановлено, що сумісна хронічна інгаляційна дія на організм оксидів азоту (II, IV), діоксиду кремнію, ацетату свинцю, радону та його дочірніх продуктів розпаду на протязі трьох місяців призводить до підвищення активності ферментів антиоксидантної системи та інгібування перебігу процесу пероксидації ліпідів в тканинах нирок та печінки, що можна охарактеризувати як адаптаційну реакцію організму.

3. Встановлено, що сумісна хронічна інгаляційна дія на організм оксидів азоту (II, IV), діоксиду кремнію, ацетату свинцю, радону та його дочірніх продуктів розпаду призводить до інтенсифікації перебігу пероксидного окиснення ліпідів на 9-му місяці експерименту, про що свідчать підвищення вмісту продуктів пероксидного окиснення ліпідів у сироватці крові, нирках та печінці. Це є наслідком виявлених за даних умов досліджень різноспрямованих змін в активності ферментів антиоксидантного захисту, що стало однією з причин порушення функціонування антиоксидантної системи організму.

4. Хронічна дія на організм радону та його дочірніх продуктів розпаду призводить до обриву ланцюгу реакцій пероксидного окиснення ліпідів на кінцевих його ділянках, які передують утворенню малонового альдегіду, що пов'язано з регулюючою функцією антиоксидантної системи. Вміст малонового альдегіду на дев'ятимісячному та дванадцятимісячному етапах експерименту знизився відносно контролю відповідно в 1,2 - 1,3 рази та 2,2 - 2,5 рази (р ≤ 0,05).

5. Гостра дія на організм сульфату нікелю, активізує супероксиддисмутазно-каталазну ланку антиоксидантної системи, на фоні інгібування початкових реакцій пероксидного окиснення ліпідів. Накопичення продуктів на подальших етапах пероксидації ліпідів може бути пов'язано з інгібуванням глутатіонзалежних ферментів антиоксидантної системи та зниженням вмісту відновленого глутатіону в сироватці крові, нирках та печінці відповідно в 1,6, 1,7 та 1,4 рази (р ≤ 0,05).

6. Дев'ятимісячна сумісна дія на організм оксидів азоту (II, IV), діоксиду кремнію, ацетату свинцю, радону та його дочірніх продуктів розпаду, а також гостра дія сульфату нікелю спричиняють зростання частоти хромосомних аберації відповідно на 42 та 61% (р ≤ 0,05).

7. Виявлено кореляційні залежності між цитогенетичними показниками та параметрами прооксидантно-антиоксидантної системи, що доводить існування статистичного зв'язку між пероксидним окисненням ліпідів, антиоксидантною системою та процесом утворення хромосомних аберацій.

8. Показники активності супероксиддисмутази нирок та печінки можуть використовуватись у ролі біохімічних маркерів для визначення частоти утворення поодиноких фрагментів хромосом та загальної частоти хромосомних аберацій.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Гірін С.В. Сумісна дія ксенобіотиків на стан антиоксидантної системи організму // Укр. біохім. журн. – 1999. – 71, № 1. – С. 103 – 108.

 2. Гірін С.В. Вільнорадикальні процеси за сумісної хронічної інгаляційної дії ксенобіотиків на організм щурів // Укр. біохім. журн. – 1999. – 71, № 2. – С. 65 – 68.

 3. Гирин С.В. Перекисное окисление липидов и состояние антиоксидантной системы организма при индуцированном мутационном процессе, вызванным острым действием сульфата никеля // Лабораторная диагностика. – 1999. - № 1. – С. 13 – 15.

 4. Гирин С.В. Модификация метода определения активности каталазы в биологических субстратах // Лабораторная диагностика. – 1999. - № 4. – С. 45 – 46.

 1. Girin S.V. Antioxidant system state under the effect on the organism of the most widespread xenobiotics // Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe on Warsaw'98, September 15-17. – 1998. – P. 148.

 1. Girin S.V., Krushevsky V.D., Danilchuk A.V. The lipid peroxidation under conditions of the effect on the organism of the most widespread xenobiotics // Fourth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe on Warsaw'98, September 15–17. – 1998. – P. 148.

 2. Girin S.V. Processes of an oxidation and reduction under the effect of the most widespread xenobiotics // 9th Annual Meeting of SETAC-Europe, "Quality of Life and Environment in Cultured Landscapes", 25-29 May. – 1999. – Leipzig, Germany. – P. 106.

8. Girin S.V., Beliak O.V. Biochemical markers of DNA's damage in vivo // Third SETAC World Congress "Global Environmental Issues in the 21st Century: Problems, Causes and Solutions", 21-25 May. – 2000. – Brighton, United Kingdom. – P. 133.

 1. Girin S.V. Lipid Peroxidation and the state of the antioxidant system in an induced mutation process caused by an acute action of nickel sulphate // 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology, "Beyond the Genome", 16-20 July. – 2000. – Birmingham, United Kingdom. – P. 447.

 2. Hirin S.V., Hirina O.V. Regulation of a SOD Expression at Adaptation of an Organism to the Action of a Xenobiotics Complex// 16th FAOBMB Symposium "From Genes to Proteins: Frontiers in Biochemistry and Molecular Biology", 20-22 September.- 2002.- Taipei.- P. 89.

 3. Hirina O.V., Hirin S.V. Contenst of the Glutathione in Conditions of Adaptation of an Organism to the Action of a Xenobiotics Complex// 16th FAOBMB Symposium "From Genes to Proteins: Frontiers in Biochemistry and Molecular Biology", 20-22 September.- 2002.- Taipei.- P. 90.

 4. Гірін С.В. До питання про вирішення еколого-генетичних проблем на Україні // Актуальні проблеми гігієни праці і профпатології в машинобудуванні та хімічній промисловості. – Харків. – 1998. – С. 86.

 5. Гирин С.В., Данильчук А.В. Роль некоторых продуктов перекисного окисления липидов в индукции цитогенетических повреждений при действии на организм комплекса ксенобиотиков и радиации // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених "Актуальні проблеми профілактичної медицини" 16-17 жовтня. – Київ.– 2000.– С.8-9.


 
 

Цікаве

Загрузка...