WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

Засоби контролю рівня периферичної мікроциркуляції (автореферат) - Реферат

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

ГІРІН СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК: 615.9+614.876+577.1]:57.081

Стан прооксидантно-антиоксидантної системи та індукція хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків

03.00.04 - біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Чернівці - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Українському науково-дослідному інституті промислової медицини МОЗ України

Науковий керівник:

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Крушевський Володимир Домінікович, Український науково-дослідний інститут промислової медицини МОЗ України, завідувач лабораторії промислових аерозолів

Офіційні опоненти:

доктор біологічних наук, професор Мещишен Іван Федорович, Буковинська державна медична академія, МОЗ України, завідувач кафедри медичної хімії

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Хижняк Світлана Володимирівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник лабораторії фізико-хімічної біології

Провідна установа:

Інститут геронтології АМН України, лабораторія регуляції метаболізму, м. Київ

Захист відбудеться 20.04.2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 76.051.05 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 25, ауд. 81.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за адресою: м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 23.

Автореферат розісланий 18.03.2005р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Копильчук Г.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Захист генофонду населення України - особливо гостра та актуальна проблема сучасного етапу розвитку суспільства в зв'язку із всезростаючим забрудненням навколишнього середовища ксенобіотиками різноманітної природи та спектра дії (Горовая А.И. и соавт., 1996, Бариляк I.Р. та співавт., 1993). Погіршенню екологічної ситуації в Україні також сприяють наслідки аварії на Чорнобильській АЕС (Дуган А.М., 1998). У зв'язку з цим збільшилась частота генетичних порушень та вроджених вад розвитку, онкологічних та ендокринних захворювань, знизився імунний статус населення тощо (Пилинская М.А. и соавт., 1998). Тому набувають все більшої актуальності дослідження біохімічного механізму дії речовин, що пошкоджують генетичний апарат клітини. Поширились та мають важливе значення заходи, спрямовані на забезпечення генетичного моніторингу, виявлення генетичних порушень не тільки у людини, а і в інших біологічних видів (Бариляк I.Р. та співавт., 1993).

Сучасна біохімія має значні досягнення в дослідженні механізмів, спрямованості та інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантних процесів (Марченко М.М., 2002). Продукти пероксидного окиснення ліпідів, володіючи великою хімічною активністю, здатні ініціювати ланцюгові вільнорадикальні процеси, водночас антиоксидантна система відповідає за їх регулювання (Барабой В.А. та співавт., 1994). Так у цій галузі біохімічних досліджень за останнє десятиліття було отримано велику кількість даних про участь інтермедіатів пероксидації ліпідів, ферментів, неферментних високо- та низькомолекулярних сполук антиоксидантної системи у важливих біохімічних процесах. Проведено численні дослідження інтенсивності пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного статусу організму за умов перебігу багатьох патологічних процесів (Марченко М.М. та співавт., 2002, Зозуля Ю.П. та співавт., 2002). Проте, незважаючи на значні досягнення біохіміків та генетиків, в літературі присутні нечисленні дані про стан прооксидантно-антиоксидантних процесів за умов утворення мутацій та дії ксенобіотиків (Арбузова С.Б., 1996).

В той же час, за даними літератури, такі речовини як оксиди азоту, діоксид кремнію, сполуки свинцю та нікель, а також радон є одними з найрозповсюдженішими в промислових регіонах України (Бариляк I.Р. та співавт., 1993). Таким чином, незважаючи на їх велику екологічну значущість, лишаються недослідженими прооксидантно-антиоксидантні процеси за різних умов дії наведених ксенобіотиків. Крім того, на сьогодні не виявлені зв'язки між вмістом інтермедіатів пероксидного окиснення ліпідів та цитогенетичними показниками, до кінця не з'ясована роль антиоксидантної системи в захисті від шкідливої дії активних форм кисню за умов впливу на організм різних ксенобіотиків.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в рамках планової НДР Українського науково-дослідного інституту промислової медицини МОЗ України шифр: ЦФ95.2.6., № державної реєстрації: 0195U019825 "Роль сполученої дії основних антропогенних ксенобіотиків та іонізуючого випромінювання в розвитку онкологічних захворювань легенів". Дослідження виконано з використанням сучасних біохімічних, цитогенетичних та статистичних методів.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи було дослідження інтенсивності перебігу прооксидантно-антиоксидантних процесів та індукції хромосомних аберацій за умов впливу на організм комплексу найбільш розповсюджених у промислових регіонах ксенобіотиків.

Для досягнення наведеної мети були поставлені наступні завдання:

1. Оцінити стан антиоксидантної системи шляхом визначення активності супероксиддисмутази, каталази, глутатіонпероксидази, глутатіон-S-трансферази, γ-глутамілтрансферази, пероксидази та вмісту відновленого глутатіону за умов сумісної хронічної інгаляційної дії на організм комплексу найбільш розповсюджених у промислових регіонах ксенобіотиків та гострої дії сульфату нікелю.

2. Дослідити інтенсивність перебігу процесу пероксидного окиснення ліпідів в різних тканинах щурів за умов дії на організм комплексу ксенобіотиків, шляхом визначення вмісту дієнових конюгатів, гідропероксидів ліпідів та малонового альдегіду.

3. Оцінити частоту хромосомних аберацій за умов хронічної дії на організм комплексу найбільш розповсюджених у промислових регіонах ксенобіотиків та гострого впливу сульфату нікелю.

4. Дослідити кореляційні зв'язки між антиоксидантними процесами, пероксидацією ліпідів та цитогенетичними показниками.

Об'єкт дослідження. Прооксидантно-антиоксидантні процеси та утворення хромосомних аберацій за умов дії ксенобіотиків.

Предмет дослідження. Вміст продуктів пероксидації ліпідів та відновленого глутатіону, активність ферментів антиоксидантної системи, загальна частота хромосомних аберацій та кореляційні зв'язки між ними.

Методи дослідження – біохімічні для визначення вмісту продуктів пероксидації ліпідів, відновленого глутатіону та активності ферментів антиоксидантної системи; цитогенетичні для оцінки загальної частоти хромосомних аберацій та показників спектру аберацій хромосом; статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження in vivo інтенсивності перебігу пероксидного окиснення ліпідів, стану антиоксидантної системи та цитогенетичних показників за умов сумісної дії на організм ксенобіотиків розповсюджених у промислових регіонах України.

Встановлено відмінності в інтенсивності перебігу різних ланок процесу пероксидації ліпідів за умов дії на організм різноманітних ксенобіотиків та радіації. Вперше виявлено тканинно специфічні зміни в прооксидантно-антиоксидантній системі в залежності від природи пошкоджуючих факторів та часу їх впливу.

Показано зрушення в антиоксидантному статусі тканин та порушення їх регулюючих функцій по відношенню до процесу пероксидного окиснення ліпідів за умов дії ксенобіотиків.

Вперше встановлено кореляційні залежності між показниками прооксидантно-антиоксидантної системи та цитогенетичними параметрами за умов дії ксенобіотиків, що досліджувались.

Теоретичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі дані поглиблюють відомості стосовно дії комплексу ксенобіотиків на функціонування прооксидантно-антиоксидантної системи організму та процес утворення хромосомних аберацій. Виявлено підпорядкованість антиоксидантних процесів та пероксидного окиснення ліпідів, поряд з утворенням хромосомних аберацій, закономірностям адаптаційного синдрому. Встановлено кореляційні зв'язки між показниками прооксидантно-антиоксидантної системи та цитогенетичними параметрами.

Практичне значення одержаних результатів. Визначена реакція організму на сумісну дію ксенобіотиків розповсюджених у промислових регіонах України. Показники стану антиоксидантної системи та інтенсивності перебігу пероксидації ліпідів організму можуть використовуватись як чутливі інтегральні неспецифічні індикатори ступеня пошкоджуючої дії ксенобіотиків. Проведені експериментальні дослідження та виявлені кореляційні зв'язки між показниками прооксидантно-антиоксидантної системи та цитогенетичними параметрами надають можливості обґрунтувати необхідність проведення заходів з метою антиоксидантного захисту від процесів утворення хромосомних аберацій. Все це дозволить більш швидко проводити генетичний моніторинг серед населення України, що повинно сприяти надійному захисту його генофонду.


 
 

Цікаве

Загрузка...