WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції (автореферат) - Реферат

Стан мінерального гомеостазу у дітей з хронічними захворюваннями органів травлення в ендемічній зоні, шляхи корекції (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гриценко Сергій Вікторович

УДК: 615.32:638.135:658.562.

Теореричне обгрунтування та оптимізація аптечного виготовлення ліків у сучасних умовах

15.00.01 — технологія ліків та організаціяфармацевтичної справи

АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата фармацевтичних наук

Харків — 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі аптечної технології ліків Національногофармацевтичного університету, Міністерство охорони здоров'я України.

Науковий керівник: заслужений діяч науки і техніки України,

доктор фармацевтичних наук, професор

ТИХОНОВ Олександр Іванович

Національний фармацевтичний університет,завідувач кафедри аптечної технології ліків

Офіційні опоненти: доктор фармацевтичних наук, професор

КАЗАРІНОВ Микола Олександрович

Державне підприємство „Державний науковий центр лікарських засобів", зав. лабораторією таблетованих лікарських засобів

доктор фармацевтичних наук, професор

ПЕЧЕРСЬКИЙ Петро Павлович

Начальник науково-дослідного центру

ЗАТ „Ліктрави"

Провідна установа: Запорізький державний медичний університет, кафедра технології ліків .

Захист відбудеться " 11 " листопада 2005 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 64.605.01 при Національному фармацевтичному університеті за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Національного фармацевтичного університету (61168, м. Харків, вул. Блюхера, 4).

Автореферат розісланий "" жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої Вченої ради,д-р біол. наук, професор МАЛОШТАН Л.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Однією з актуальних проблем сучасної медицини є лікування запальних гінекологічних та урологічних захворювань. Перспективними в терапії даної патології є лікарські засоби з рослинної сировини, зокрема збори. В першу чергу, це пов'язано з проявом токсичних побічних ефектів від тривалого застосування традиційних синтетичних лікарських препаратів при хронічних захворюваннях, особливо в урології, і гінекології. В друге - з комплексною дією препаратів на натуральній основі, та широким розповсюдженням серед населення національних традицій лікування цілющими травами. Разом з тим, асортимент фітопрепаратів, що випускаються вітчизняною фармацевтичною промисловістю або виготовляються в умовах аптек вельми недостатній.

Найбільше трудомісткими процесами в аптечній технології зборів є стадія подрібнення рослинної сировини. Майже повна відсутність пропозицій по забезпеченню виробничих аптек типовим технологічним устаткуванням обумовлює недостатній рівень їх технічного оснащення.

В цьому аспекті наказом №637 МОЗ України від 31.12.2003 р. затверджено перелік документів з питань стандартизації і сертифікації виробництва лікарських засобів та вимог до виготовлення нестерильних ліків в умовах аптек у тому числі зборів, які необхідно розробити.

Тому актуальним завданням для практичної і наукової фармації є створення комбінованих прописів зборів на основі рослинної сировини, стандартизація та оптимізація їх аптечного виготовлення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами: Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт НФаУ "Створення нових лікарських препаратів на основі рослинної сировини, зокрема продуктів бджільництва, для дорослих та дітей", № державної реєстрації 0198U007008 та проблемної комісії "Фармація" МОЗ та АМН України.

Мета і задачі дослідження: Метою роботи є теоретичне обґрунтування складу, розробка технології зборів "Уролік" і "Воспалік" для використання в урології і гінекології, стандартизація та оптимізація їх аптечного виготовлення.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:

  • проаналізувати та узагальнити сучасний стан ринку лікарських препаратів рослинного походження, та визначитись при яких захворюваннях найбільш актуальним є здійснення пошуків нових композицій у вигляді зборів із лікарської рослинної сировини;

  • визначити проблеми підвищення ефективності аптечного виготовлення лікарських засобів в сільській місцевості та малих містах (на прикладі аптек м. Куп'янська Харківської області);

  • провести аналіз матеріально-технічного забезпечення аптек м. Куп'янська та району;

  • теоретично обґрунтувати технологію 20 екстемпоральних прописів зборів та видати методичні рекомендації "Тверді лікарські форми";

  • розробити склад, технологію та методики контролю якості зборів "Уролік" і "Воспалік" з настойкою прополісу для застосування в гінекології і урології;

  • скласти нормативно-технічну документацію (ТУ) на збори "Уролік" і "Воспалік";

  • створити конструкторську документацію, виготовити дослідно-промислові зразки портативних пристроїв для подрібнення лікарської рослинної сировини (насіння, трав і коренів) для використання в умовах аптек;

  • підготувати та видати інформаційний лист "Пристрої для подрібнення рослинної сировини в умовах аптек";

Об'єкти дослідження – екстемпоральні прописи лікарських препаратів, збори "Уролік" і "Воспалік" для застосування в гінекології і урології, виробничо-господарська діяльність аптек м. Куп'янська та району.

Предмет дослідження – розробка технології зборів "Уролік" і "Воспалік" та теоретичне обґрунтування їх складу, оптимізація виробничих процесів виготовлення екстемпоральних ліків.

Методи дослідження. При вирішенні поставлених у роботі задач були застосовані загальноприйняті методи досліджень, що дозволяють об'єктивно оцінювати якісні і кількісні показники запропонованих зборів на підставі одержаних статистично оброблених результатів: органолептичні, технологічні (ступінь подрібнення, насипна маса, пористість сировини), фізико-хімічні (екстрактивні речовини, кількісне визначення діючих речовин), мікробіологічні (антимікробна дія, мікробна чистота).

При вивченні виробничої діяльності аптек м. Куп'янська та району були використані наступні методи: історичного та системного аналізу, математико-статистичний та безпосереднього спостереження і вивчення.

Наукова новизна одержаних результатів: Вперше на підставі результатів фізико-хімічних, технологічних досліджень розроблено склад і технологію зборів "Уролік" і "Воспалік" на основі оригінальної комбінації лікарських рослин і настойки прополісу (Отримано патент на винахід № 71367/А, МПК 7 А 61К35/78.). З використанням сучасних методів дослідження вивчено властивості розроблених зборів, запропоновано методики якісного та кількісного аналізу діючих речовин у зборах "Уролік" і "Воспалік". Теоретично обґрунтовані і поглиблені емпіричні положення в концепції виготовлення зборів в умовах аптек, та розроблена технологія 20 екстемпоральних прописів лікарських зборів. Вперше проведено комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності аптек м. Куп'янська та району Харківської області. Показано раціональність використання виробничих площ аптек, визначено напрями по оптимізації технологічних процесів екстемпоральних прописів зборів. Вперше сконструйовані та виготовлені портативні дослідно-промислові зразки пристроїв для подрібнення лікарської рослинної сировини в умовах аптек.

Практичне значення одержаних результатів: На підставі експериментальних досліджень створено два лікарських препарати у формі зборів "Уролік" і "Воспалік", для застосування в гінекології і урології . Розроблено ТУ У 15.8-01974520-001-2004 на виготовлення запропонованих препаратів під торгівельною маркою "Аптекар", яке здійснюється в умовах Центральної районної аптеки № 63 м. Куп'янська (акт впровадження від 22.07.2004 р.). По результатам досліджень розроблені і впроваджені в фармацевтичну практику:

  • методичні рекомендації "Тверді лікарські форми. Екстемпоральна рецептура", ухвалені ПК "Фармація" МОЗ України і АМН України (протокол № 21 від 20.03.2002 р.) та узгоджені в МОЗ України (акти впровадження по ЦРА №63 м. Куп'янська від 17.11.2003 р., по ЦРА №148 м. Лозова від 14.01.2004 р., по ЦМРА №217 м. Новоград-Волинський від 14.11.2003 р. );

  • інформаційний лист № 301-2003 "Пристрої для подрібнення рослинної сировини в умовах аптеки" (акт впровадження по ЦРА №63 від 04.08. 2003 р. ).

Впровадження запропонованих засобів механізації в роботу аптеки № 63 м. Куп'янська дозволило підвищити продуктивність праці при приготуванні екстемпоральних прописів зборів на 30-35 %.

Фрагменти роботи використовуються у навчальному процесі Львівського державного медичного університету ім. Данила Галицького (акт впровадження від 6.12.2004), Запорізького державного медичного університету (акт впровадження від 14.12.2004), Національного фармацевтичного університету України (акт впровадження від 21.04.2005), Київського Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (акт впровадження від 8.11.2004), Медичного інституту Української асоціації народної медицини (акт впровадження від 08.11.2004), Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського ( акт впровадження від 20.03.2005).


 
 

Цікаве

Загрузка...